Objectius i competències

El màster en Comunicació Especialitzada té com a objectiu formar futurs professionals que puguin desenvolupar-se adequadament en una de les àrees següents: la comunicació cultural, la comunicació social o la comunicació científica. Es tracta d’especialitats que en els darrers anys s’enfoquen des de diferents perspectives, tècniques i teories interdisciplinàries, molt vinculades a les noves demandes de la societat actual.
En el màster participen les facultats de Filologia i Comunicació, Dret, Economia i Empresa, Medicina i Ciències de la Salut, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i Biologia de la Universitat de Barcelona.

El màster en Comunicació Especialitzada permet que graduats i llicenciats de disciplines diferents adquireixin una sèrie de coneixements i habilitats relacionats amb la comunicació social, cultural o científica. Aquest màster, per tant, està obert a tots els camps de la ciència relacionats amb la comunicació. 

S’ofereix tant a graduats en Comunicació com a qualsevol llicenciat o professional en altres ciències humanes i naturals que vegi necessari adquirir noves estratègies per difondre els seus coneixements i adaptar-se als nous reptes que planteja la societat de la informació: filòlegs, artistes, historiadors, publicistes, periodistes, músics, biòlegs, infermers, farmacèutics, meteoròlegs, sociòlegs, juristes, economistes, etc.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà, espanyol i anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióANNA TARRAGO MUSSONS
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Comunicació Científica
 • Comunicació Cultural
 • Comunicació Social

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster de Comunicació Especialitzada és formar personal capacitat per organitzar i gestionar informació científica, social i cultural. L'especificitat principal d'aquest màster és harmonitzar, en una mateixa proposta, les capacitats i habilitats de tres àmbits de la comunicació:

 • Comunicació científica: formar professionals que dominin les claus de la transmissió del coneixement científic a la societat i siguin capaços de comunicar, gestionar i transferir les transformacions de la ciència.
 • Comunicació social: formar professionals que entenguin l'entorn socioeconòmic, polític i jurídic per generar, gestionar i transmetre coneixements i informació específica d'aquests àmbits.
 • Comunicació cultural: formar professionals que coneguin i dominin les pràctiques i els consums culturals del mercat global i siguin capaços de crear, gestionar i transmetre informació cultural.


L'objectiu més específic del màster consisteix a desenvolupar aquests coneixements partint de la complexitat que els caracteritza per tal que els llicenciats i graduats, d'una banda, augmentin les perspectives laborals (mitjançant els instruments professionals actualitzats i els mòduls d'especialització del màster) i, de l'altra, desenvolupin treballs de professionalització en l'àmbit científic, social o cultural.

Competències

Les competències generals del màster són les següents:
 • Respectar l'ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre les opinions pròpies amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en avaluar els arguments propis i aliens.
 • Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l'adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús de les tècniques d'exposició i de divulgació dels resultats obtinguts.
   
Les competències específiques del màster són les següents:
 • Tenir coneixements teòrics i pràctics sobre la comunicació especialitzada en els diferents gèneres, registres i formats de la comunicació.
 • Conèixer les habilitats i eines necessàries (anàlisi del discurs, tècniques de comunicació oral i escrita, etc.) pròpies de l'àmbit.
 • Dominar els conceptes específics d'àmbits professionals especialitzats i utilitzar amb rigor el llenguatge propi del dret, l'economia i les ciències.
 • Entendre les claus de la transmissió del coneixement especialitzat i ser capaç de comunicar, gestionar i transferir aquest coneixement a la societat.
 • Aplicar els coneixements i les destreses relacionats amb la comunicació científica, social o cultural a situacions professionals reals, i conèixer els hàbits laborals propis de diferents entorns professionals relacionats amb la comunicació científica, social o cultural.
 • Aplicar els coneixements teòrics, les tècniques metodològiques i les habilitats instrumentals adquirides al llarg del màster per generar coneixement en l'àmbit de la comunicació científica, social o cultural.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els candidats més idonis per al màster són els graduats de les branques de les arts i les humanitats, les ciències de la salut i les ciències socials i jurídiques que necessitin un coneixement aprofundit sobre els mecanismes i els processos de la comunicació humana. A més, han de tenir un coneixement d'anglès equivalent al nivell B2, un coneixement de castellà equivalent al nivell C1 (per a l'alumnat estranger), un domini suficient del català i coneixements informàtics d'usuari.

El màster també pot interessar els experts en multimèdia, publicitat i màrqueting; els professionals de la comunicació, i els interlocutors institucionals. Com a conseqüència d'això, la Comissió Coordinadora del màster pot atendre peticions d'altres procedències quan els candidats demostrin un interès especial a cursar aquests estudis (per exemple, l'exercici de la professió en algun camp afí a les especialitats del màster).

A més dels coneixements vinculats als estudis citats, i independentment de la línia d'especialització, el perfil ideal d'un candidat al màster ha de ser algú amb: interès per la innovació i el descobriment de noves perspectives en l'àmbit de la comunicació; motivació per la investigació i il.lusió per avançar en noves vies de coneixement; disciplina i capacitat de treball; capacitat creativa, i capacitat d'anàlisi i d'observació crítica.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Tenen un accés preferent al màster de Comunicació Especialitzada els graduats i llicenciats procedents de les branques de les arts i les humanitats, les ciències de la salut o les ciències socials i jurídiques.

Això no obstant, com que no es limita l'admissió dels estudiants al màster i com que hi ha una diversitat important de titulacions d'accés i una gran varietat de procedències possibles, es proposen uns complements formatius per als estudiants que no provenen de titulacions de l'àmbit de la comunicació ni de la filologia. La Comissió valora si s'eximeix de cursar complements formatius els estudiants que acreditin experiència professional suficient en el seu curriculum vitae.

Complements formatius
Els complements formatius són aquestes dues assignatures del grau de Comunicació i Indústries Culturals de la Universitat de Barcelona:
 • Gèneres i Formats de la Comunicació Escrita (assignatura de segon curs, de sis crèdits acadèmics, impartida durant el primer semestre).
 • Anàlisi dels Discursos dels Mitjans de Comunicació (assignatura de tercer curs, de sis crèdits acadèmics, impartida durant el primer semestre).

Preinscripció

Calendari

De l'1 de març al 15 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els estudiants poden ser admesos al màster d'acord amb els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits establerts per la Universitat. En cas de necessitar criteris de selecció extra, la Comissió selecciona els candidats segons els paràmetres següents:

 • 1. Currículum i expedient acadèmic (50 %).
 • 2. Experiència professional o investigadora (20 %). En el cas dels alumnes que s'acaben de llicenciar o graduar, es valora un document de motivació que expliqui les aspiracions professionals o de recerca relacionades amb els objectius del màster.
 • 3. Nivell de coneixement de les llengües oficials (català i espanyol) que garanteixi el correcte seguiment del màster per part dels estudiants (com a mínim nivell inicial DELE C1) (10 %).
 • 4. Acreditació del coneixement d'anglès d'acord amb els paràmetres europeus que s'estableixen per a la formació de màster, nivell B2 (10 %).
 • 5. Entrevista personal (10 %). Després d'avaluar la documentació presentada, la Comissió entrevista cadascun dels candidats, si cal.

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions del màster, constituïda per la coordinació i pels membres de la Comissió de Coordinació, duu a terme el procés d'admissió de les candidatures durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol·licituds i la documentació rebuda i les resol a finals de cada mes.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Comunicació Científica
Ciència i Alfabetització Mediàtica Optativa 2n semestre 3
Comunicació Bioètica Optativa 2n semestre 3
Comunicació de la Salut Optativa 2n semestre 3
Comunicació dels Espectacles en Viu Optativa 2n semestre 3
Comunicació Econòmica i Financera Optativa 2n semestre 3
Comunicació Estratègica i Organitzacions Obligatòria 1r semestre 6
Comunicació i Escriptura Creativa Optativa 2n semestre 3
Comunicació i Innovació Tecnològica Optativa 2n semestre 3
Comunicació i Medi Ambient Optativa 2n semestre 3
Comunicació i Sectors Professionals Obligatòria 1r semestre 6
Comunicació Institucional Optativa 2n semestre 3
Comunicació Política Optativa 2n semestre 3
Cultura Digital Optativa 2n semestre 3
Discurs, Cultura i Identitats Optativa 2n semestre 3
Divulgació Científica Optativa 2n semestre 3
Dret, Justícia i Comunicació Optativa 2n semestre 3
Eines per a la Comunicació i la Recerca Obligatòria 1r semestre 6
Metodologies de Recerca en Comunicació Obligatòria 1r semestre 6
Mitjans i Ideologia Optativa 2n semestre 3
Periodisme Cultural Optativa 2n semestre 3
Pràctiques en Institucions Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Pragmàtica Intercultural i Comunicació Multimodal Optativa 2n semestre 3
Relacions Públiques i Gestió de Marca Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12
Especialitat: Comunicació Cultural
Ciència i Alfabetització Mediàtica Optativa 2n semestre 3
Comunicació Bioètica Optativa 2n semestre 3
Comunicació de la Salut Optativa 2n semestre 3
Comunicació dels Espectacles en Viu Optativa 2n semestre 3
Comunicació Econòmica i Financera Optativa 2n semestre 3
Comunicació Estratègica i Organitzacions Obligatòria 1r semestre 6
Comunicació i Escriptura Creativa Optativa 2n semestre 3
Comunicació i Innovació Tecnològica Optativa 2n semestre 3
Comunicació i Medi Ambient Optativa 2n semestre 3
Comunicació i Sectors Professionals Obligatòria 1r semestre 6
Comunicació Institucional Optativa 2n semestre 3
Comunicació Política Optativa 2n semestre 3
Cultura Digital Optativa 2n semestre 3
Discurs, Cultura i Identitats Optativa 2n semestre 3
Divulgació Científica Optativa 2n semestre 3
Dret, Justícia i Comunicació Optativa 2n semestre 3
Eines per a la Comunicació i la Recerca Obligatòria 1r semestre 6
Metodologies de Recerca en Comunicació Obligatòria 1r semestre 6
Mitjans i Ideologia Optativa 2n semestre 3
Periodisme Cultural Optativa 2n semestre 3
Pràctiques en Institucions Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Pragmàtica Intercultural i Comunicació Multimodal Optativa 2n semestre 3
Relacions Públiques i Gestió de Marca Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12
Especialitat: Comunicació Social
Ciència i Alfabetització Mediàtica Optativa 2n semestre 3
Comunicació Bioètica Optativa 2n semestre 3
Comunicació de la Salut Optativa 2n semestre 3
Comunicació dels Espectacles en Viu Optativa 2n semestre 3
Comunicació Econòmica i Financera Optativa 2n semestre 3
Comunicació Estratègica i Organitzacions Obligatòria 1r semestre 6
Comunicació i Escriptura Creativa Optativa 2n semestre 3
Comunicació i Innovació Tecnològica Optativa 2n semestre 3
Comunicació i Medi Ambient Optativa 2n semestre 3
Comunicació i Sectors Professionals Obligatòria 1r semestre 6
Comunicació Institucional Optativa 2n semestre 3
Comunicació Política Optativa 2n semestre 3
Cultura Digital Optativa 2n semestre 3
Discurs, Cultura i Identitats Optativa 2n semestre 3
Divulgació Científica Optativa 2n semestre 3
Dret, Justícia i Comunicació Optativa 2n semestre 3
Eines per a la Comunicació i la Recerca Obligatòria 1r semestre 6
Metodologies de Recerca en Comunicació Obligatòria 1r semestre 6
Mitjans i Ideologia Optativa 2n semestre 3
Periodisme Cultural Optativa 2n semestre 3
Pràctiques en Institucions Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Pragmàtica Intercultural i Comunicació Multimodal Optativa 2n semestre 3
Relacions Públiques i Gestió de Marca Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Comunicació Especialitzada
Anàlisi dels Discursos dels Mitjans de Comunicació Optativa 1r semestre 6
Gèneres i Formats de la Comunicació Escrita Optativa 1r semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest màster permet a futurs professionals adquirir els coneixements que demana la comunicació en sentit global, atenent els coneixements i habilitats propis de la comunicació cultural, política, social i científica per poder integrar-hi aspectes de definició, gestió i planificació des d'una perspectiva interdisciplinària.

De manera més concreta, el màster es proposa preparar estudiants o futurs professionals per desenvolupar-se en aquestes àrees diferents:
- Comunicació cultural: gestió de serveis culturals, gestió d'associacions i fundacions culturals, gestió d'empreses culturals, organització i producció d'exposicions, organització d'actes, i consultoria i auditoria en l'àmbit cultural.
- Comunicació social: gabinets de comunicació, tècnics de l'administració pública, centres d'investigació social i de mercats, redactors de mitjans de comunicació i redactors multimèdia i activitats professionals en administracions, partits polítics, sindicats, mitjans de comunicació de massa, màrqueting, publicitat i comunicació política.
- Comunicació científica: activitats professionals en centres de ciència i museus, agents de comunicació institucional (laboratoris, ONG, administració pública, gestors culturals) i periodisme científic.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

fil-secretaria@ub.edu

Secretaria: 934 035 584 | 83
Punts d'informació: 934 035 585 (Edifici Històric) | 934 035 587 (Edifici Josep Carner)
Coordinació: ANNA TARRAGO MUSSONS

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.