Objectius i competències

El màster en Recerca en Empresa té com a finalitat oferir als estudiants la formació necessària per a capacitar-los com a investigadors en els principals aspectes vinculats a l'administració i direcció d'empreses. Així, el màster permet aprofundir en el coneixement dels mètodes teòrics i empírics més rellevants per a la recerca de qualitat en el món empresarial.
Els titulats del màster tenen les competències i habilitats necessàries per a iniciar autònomament la seva tesi doctoral, ja que el màster constitueix el període de formació del programa de doctorat en Empresa.

D'altra banda, els estudiants que optin per exercir dins del món empresarial gaudiran d'una important formació en recerca que els permetrà destacar com a professionals en consultores o serveis d'estudis.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència55 % espanyol - 45 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (75 euros per a estudiants de fora de la UE o de la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióJOSEP MARIA ARGILES BOSCH
Adreça electrònicabusiness.school@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

UB Business School stories

MSc in Business Research | Lijue Lu

Objectius i competències

Objectius

El màster de Recerca en Empresa s'ha dissenyat per proporcionar als estudiants una formació avançada en les habilitats, tècniques i metodologies de recerca necessàries per fer la seva pròpia recerca en l'àmbit de l'empresa. Es pretén fomentar la capacitat dels alumnes per identificar temes que siguin rellevants per a la comunitat acadèmica; comprendre noves teories, paradigmes essencials i tendències clau; buscar i seleccionar dades qualitatives i quantitatives pertinents, i analitzar i interpretar dades i transformar-les en informació útil. De la mateixa manera, es vol que l'alumnat arribi a dominar les fases de disseny de les activitats de recerca en empresa i que assoleixi la capacitat d'aplicar els mètodes qualitatius més adequats en la recerca de més alt nivell.

El màster té l'objectiu de preparar els estudiants per a la tesi doctoral, estudis o altres recerques de qualitat. Així, el màster es pot plantejar com a pas previ a l'accés al programa de doctorat d'Empresa (és a dir, com a fase de formació prèvia a la realització de la tesi doctoral), o com a fase final de la formació, que culmina amb el títol de màster.

Competències

Bàsiques
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant de manera majoritàriament autònoma.


Generals
 • Habilitat per establir les preguntes d'investigació o les hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant que després es pugui valorar o contrastar empíricament.
 • Capacitat de parlar bé en públic.


Específiques
 • Capacitat per identificar temes de recerca rellevants per a la comunitat acadèmica en els àmbits relacionats amb les diverses matèries d'empresa, en aspectes d'organització, direcció i comptabilitat, tant des d'una visió funcional com des del punt de vista de processos organitzatius i de gestió.
 • Capacitat per comprendre les noves teories rellevants, els paradigmes essencials i les tendències actuals emergents dels mitjans de difusió de la investigació en empresa, de l'àmbit de la gestió d'empreses, per afrontar problemes concrets relacionats amb aquest camp d'estudi.
 • Capacitat per buscar i seleccionar dades rellevants, tant qualitatives com quantitatives, i per analitzar-les, interpretar-les i transformar-les en informació útil per dur a terme l'estudi dels problemes empresarials.
 • Domini de les etapes del disseny d'activitats de recerca en el camp empresarial: selecció d'un tema nou i d'interès, plantejament d'un problema concret dins del tema, i emmarcament del problema des d'un enfocament teòric.
 • Domini de les etapes de resolució d'activitats de recerca de qualitat en el camp empresarial: selecció de la metodologia apropiada per afrontar el problema, i enfocament de les contribucions potencials de resolució del problema al coneixement i al debat existents.
 • Capacitat per aplicar les metodologies qualitatives més adequades per dur a terme una investigació de qualitat en relació amb el funcionament de les organitzacions, com també per implementar amb rigor aquestes tècniques.
 • Capacitat per aplicar les metodologies quantitatives necessàries per resoldre problemes d'investigació relatius al funcionament de les organitzacions, com també per utilitzar amb rigor aquestes tècniques.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster de Recerca en Empresa està pensat per a estudiants que vulguin enfocar la seva carrera a la recerca en el camp dels negocis. De fet, una part important dels estudiants, després d'haver-lo cursat, sol·licita l'accés al doctorat d'Empresa. Tanmateix, el màster també aporta una base sòlida des de la qual es pot emprendre una carrera de recerca en el sector privat.

De manera orientativa, les titulacions prèvies dels aspirants al màster poden ser de l'àmbit de l'empresa (Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, i Investigació i Tècniques de Mercat) o graus de la branca de les ciències socials i jurídiques (Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comptabilitat i Finances, Empresa i Tecnologia, Gestió Comercial i Màrqueting, Gestió de Recursos Humans, Gestió i Administració Pública, Negocis i Màrqueting Internacionals, Publicitat i Relacions Públiques, International Business Economics, Economia, i Estadística), encara que també es poden considerar altres titulacions de la branca de ciències.

La Comissió d'Admissió del màster valora, per a cada sol·licitud, si cal que l'aspirant faci cursos formatius previs.
Cal tenir en compte que el màster de Recerca en Empresa no és un MBA, en el sentit que no té una orientació professionalitzadora, sinó que se centra en la recerca.

És altament recomanable que els estudiants tinguin bons coneixements previs tant de llengua anglesa com d'eines i aplicacions informàtiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Pot sol·licitar accés al màster qualsevol persona amb la titulació pertinent per cursar un màster universitari a Espanya, segons la normativa vigent. Les titulacions indicades a l'apartat de «Perfil d'accés» tenen prioritat.

Complements de formació
Ateses les característiques del màster, s'exigeixen els coneixements corresponents a quatre assignatures del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la Universitat de Barcelona, que s'integren com a complements formatius previs:
 • Estadística II (6 crèdits ECTS).
 • Màrqueting Estratègic (6 crèdits ECTS).
 • Finances Corporatives (6 crèdits ECTS).
 • Direcció d'Operacions (6 crèdits ECTS).

Queden exempts d'aquest requisit els estudiants que ja hagin cursat aquestes assignatures dins el grau d'ADE de la UB.

Pel que fa a la resta de candidats, la Comissió d'Admissió valora, a partir del currículum, si la formació prèvia permet garantir un nivell mínim de coneixements equivalent al d'aquestes assignatures, i, si escau, en pot atorgar l'exempció total.

En cas contrari, la Comissió d'Admissió decideix quines assignatures ha de cursar cada candidat, de manera que es garanteix que els alumnes tinguin un coneixement suficient d'eines estadístiques bàsiques, com també dels conceptes bàsics relatius a les àrees funcionals de l'empresa (producció, finances i màrqueting).

Preinscripció

Calendari

Empleneu el formulari de sol·licitud d'accés al màster de Recerca en Empresa, amb el qual la Comissió Acadèmica podrà valorar la vostra sol·licitud.


Resolucions de la Comissió Acadèmica:


- Primer període: sol·licituds rebudes de l'1 de desembre de 2023 al 17 de gener de 2024.
Resolucions el 15 de febrer de 2024.

- Segon període: sol·licituds rebudes del 18 de gener de 2024 al 14 de març de 2024.
Resolucions el 5 d'abril de 2024.

- Tercer període: sol·licituds rebudes del 15 de març de 2024 al 16 de maig de 2024.
Resolucions el 31 de maig de 2024.

- Quart període: sol·licituds rebudes del 17 de maig de 2024 a l'1 de juliol de 2024.
Resolucions el 16 de juliol de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixen els requisits d'accés al màster es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten per ordre de prioritat i acompanyats de la ponderació que atorga cadascun:

 • Expedient acadèmic obtingut en la titulació o titulacions prèvies: 30 %.
 • Titulació prèvia afí a la temàtica del màster: 20 %.
 • Currículum: 15 %.
 • Universitat de procedència i posició en els rànquings d'universitats: 10 %.
 • Carta de motivació: 10 %.
 • Acreditació d'un nivell avançat de llengua anglesa, mínim B1 o equivalent (en el cas d'estudiants estrangers no hispanoparlants, també es demana que s'acrediti un nivell avançat en llengua castellana): 10 %.
 • Haver aconseguit una beca o finançament previ per a la realització del màster: 5 %.


La Comissió d'Admissió, si ho estima convenient, pot sol·licitar als candidats documentació addicional (com cartes de recomanació, per exemple) o fer-los una entrevista personal.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Recerca en Empresa
Control de Gestió per a les Petites i Mitjanes Empreses Optativa 2n semestre 2.5
Decisions Òptimes i Estratègiques per a l'Empresa Optativa 1r semestre 5
Disseny, Explotació i Interpretació d'Enquestes d'Opinió a Empresaris Optativa 1r semestre 5
Estratègies d'Internacionalització Optativa 2n semestre 2.5
Finances Estocàstiques Optativa 2n semestre 5
Fonaments de Direcció i Gestió de Recursos Humans Optativa 2n semestre 2.5
Fonaments de Recerca en Creació d'Empreses Optativa 1r semestre 2.5
Fonaments Metodològics de Recerca en Direcció d'Empreses I Obligatòria 1r semestre 5
Fonaments Metodològics de Recerca en Direcció d'Empreses II Obligatòria 2n semestre 2.5
Gestió de Riscos Financers Optativa 1r semestre 5
Gestió dels Riscos Financers Optativa 1r semestre 5
Innovació en l'Empresa i Competitivitat Optativa 1r semestre 2.5
Intel·ligència Computacional en Finances i Assegurances Optativa 2n semestre 2.5
Intel·ligència Computacional en Finances i Assegurances Optativa 1r semestre 2.5
Introducció a la Recerca en Comptabilitat Optativa 1r semestre 5
L'Empresa en l'Economia Contemporània Optativa 1r semestre 2.5
Mètodes Quantitatius per a la Recerca en Direcció d'Empreses I Obligatòria 1r semestre 5
Mètodes Quantitatius per a la Recerca en Direcció d'Empreses II Obligatòria 2n semestre 2.5
Noves Tendències de Recerca en Màrqueting Optativa 1r semestre 2.5
Presa de Decisions en Màrqueting Optativa 2n semestre 2.5
Recerca Avançada en Màrqueting Optativa 1r semestre 2.5
Recerca en Anàlisi d'Estats Financers Optativa 1r semestre 2.5
Recerca en Direcció d'Operacions Optativa 1r semestre 2.5
Recerca en Direcció Estratègica Optativa 2n semestre 2.5
Sistemes de Gestió Empresarial Optativa 2n semestre 2.5
Tendències de Recerca en Finances Optativa 1r semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Recerca en Empresa
Direcció d'Operacions Optativa 2n semestre 6
Estadística II Optativa 2n semestre 6
Finances Corporatives Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Màrqueting Estratègic Optativa 2n semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Amb aquest màster, l'alumne assoleix els coneixements i les habilitats necessaris per començar a preparar una tesi doctoral i pot, per tant, sol·licitar l'admissió al doctorat d'Empresa. Aquesta és una de les sortides més freqüents entre els titulats. De fet, el màster pretén servir de fonament a partir del qual es basteixi un projecte de recerca de doctorat que, al seu torn, sigui el primer pas en una carrera acadèmica.

Tot i així, aquest no és l'únic camí que emprenen els estudiants del màster. N'hi ha que prefereixen fer el pas cap al mercat laboral tan bon punt acaben el màster i n'hi ha que ho fan una vegada obtenen el doctorat. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, un 95,4 % de l'alumnat doctorat en ciències socials troba feina en menys de tres anys. Per tant, queda clar que tenir el màster de Recerca en Empresa i el doctorat de Recerca permet assolir una posició més favorable en el mercat laboral.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.