Objectius i competències

El Màster en Genètica i Genòmica está orientat a la recerca, tant bàsica com aplicada, en genètica, evolució, desenvolupament i biomedicina, en el seu sentit més ampli. En aquests moments, la genòmica és imprescindible per entendre les malalties humanes i el desenvolupament dels animals i les plantes, a més de l'evolució de les espècies i les seves relacions amb el medi ambient. 
L'oferta d'aquest màster, única en el conjunt de les universitats espanyoles i pretén transmetre una visió general i actualitzada de l'estructura, funció, regulació i evolució dels gens i genomes aplicada a diferents camps de la biologia com ara el desenvolupament embrionari i les cèl·lules mare, les malalties humanes, i l'evolució molecular. 

Forma professionals i investigadors en el camp de la genètica i la genòmica, i els preparar per afrontar el reptes actuals d'aquestes disciplines científiques. A més, proporciona la formació necessària per accedir a estudis de tercer cicle. També capacita per a l'exercici professional en noves tecnologies d'anàlisi genètica i, sobretot, genòmica. Això permetrà als titulats incorporar-se com a personal altament qualificat en empreses i institucions, com ara hospitals, centres de diagnòstic i empreses d'anàlisi o genotipatge.El professorat que imparteix aquest màster té molta experiència de recerca en el camps de la genètica i la genòmica i lidera grups capdavanters. A més, al màster  col·laboren investigadors del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, un centre de referència internacional per als estudis de genòmica.  

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Biologia i genètica
 • Ciències biomèdiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places50
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióFLORENCIO SERRAS RIGALT
Adreça electrònicamaster.genetica@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Genètica i Genòmica del Desenvolupament
 • Genètica i Genòmica Humana

Objectius i competències

Objectius

La seqüenciació del genoma humà ha estat un dels màxims èxits científics de principis del segle XXI. Aquest màster pretén formar nous professionals de la genètica i la genòmica preparats tecnològicament i científicament en les fronteres actuals d'aquestes disciplines científiques. Aquests nous professionals s'hauran d'incorporar i innovar en la recerca bàsica i aplicada en genètica, evolució, desenvolupament i biomedicina. A més, la seva formació en noves tecnologies d'anàlisi genètica els permetrà incorporar-se com a tècnics altament qualificats en empreses i institucions, on l'anàlisi genètica és cada vegada més important, com ara hospitals, centres de diagnòstic o empreses d'anàlisi genètica. L'oferta d'aquest màster és única en el conjunt d'universitats espanyoles i pretén donar una visió general de l'estructura, funció, regulació i evolució dels gens i genomes aplicada en diferents camps com són el desenvolupament embrionari, les malalties humanes i l'evolució molecular .

Competències


 • Conèixer els conceptes bàsics de la genètica molecular i les metodologies actuals per a l'estudi de l'estructura, regulació, funció i evolució dels gens i genomes.

 • Conèixer els principals conceptes relacionats amb la base genètica de les patologies humanes i les eines de diagnòstic genètic més avançades.

 • Conèixer les tècniques bàsiques d'anàlisis del desenvolupament a nivell genètic, molecular i cel·lular així com la metodologia genètica per resoldre problemes biològics complexos i les bases de la genètica d'organismes modelo.
 • Conèixer els diferents processos i mecanismes del desenvolupament embrionari i post-embrionari i, molt especialment, com els gens controlen el desenvolupament a través de les activitats cel·lulars.

 • Conèixer les eines teòriques, analítiques i experimentals per entendre com evolucionen les molècules (àcids nuclèics i proteïnes) i com aquest coneixement permet fer inferències evolutives.

 • Conèixer les eines bioinformàtiques i els conceptes computacionals necessaris per obtenir i processar la informació dels bancs de dades biològiques.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És recomanable que el futur estudiant pugui acreditar uns coneixements bàsics de genètica perquè aprofiti el màster de manera satisfactòria.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster els estudiants han de tenir prèviament un grau o llicenciatura de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Veterinària, Farmàcia, Química, Medicina, Genètica, Microbiologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Enginyeria Biomèdica, o altres titulacions de ciències experimentals concedides per una universitat europea o d'algun país fora d'Europa, amb l'autorització o convalidació prèvia de la Universitat de Barcelona.

Igualment, els estudiants han d'acreditar un bon coneixement d'anglès, ja que les classes i seminaris, així com el material docent, són en aquesta llengua.

Complements de formació:

Quan els estudiants interessats en aquest màster no tinguin uns coneixements mínims bàsics de genètica, se'ls demanarà que assoleixin el nivell mínim exigit fent fins a un màxim de trenta crèdits corresponents a assignatures de grau, com ara Anàlisi Genètica, Genètica Molecular, Biologia del Desenvolupament, Biologia Cel·lular o Enginyeria Genètica. Quedarà a criteri de la comissió d'admissions decidir quants crèdits d'anivellament es demanaran en cada cas particular.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 21 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 1. Expedient acadèmic en el qual figuri la nota mitjana i l'escala de valoració (de l'1 al 10) que acrediti haver cursat com a mínim els tres cursos i el primer semestre de l'últim curs de grau.
 2. Currículum on consti explícitament coneixements d'anglès i activitats realitzades, particularment, aquelles que són rellevants per a la carrera acadèmica, científica i professional.  El nivell exigit d'anglès  és el B2, TOEFL 90 iBT o IELTS 6.0). Si no posseeix cap d'aquestes acreditacions però ha estudiat en un país de parla anglesa o té un B.S. impartit en anglès, faci-ho constar.
 3. Aquells candidats que ja estiguin admesos en un grup de recerca per a fer el Treball de fi de màster hauran d'enviar una carta d'acceptació signada pel responsable del grup.
 4. Carta de motivació (format lliure amb un màxim de 400 paraules). Ha d'incloure quina especialitat es prefereix (Genètica Humana i Genòmica o Genètica i Genòmica del Desenvolupament i Cèl·lules Mare).
 5. Carta de referència (opcional).

Procediment de resolució

LLISTA D'ADMISIONS

Reserva de plaça

Els candidats i les candidates admeses hauran de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de plaça.

El pagament de 300 euros  es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de la generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat/da mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi al màster. Una vegada satisfet l'esmentat import, caldrà enviar una còpia del pagament a l'adreça electrònica mastersoficialsbio@ub.edu en un termini màxim de tres dies naturals des de la realització del pagament. Si transcorregut aquest termini no s'ha rebut el correu de confirmació de l'abonament es perdrà la reserva de plaça.

 

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. Dates
 • Juliol: del 15 al 30
 • Setembre: del 16 al 30


Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 25
Optatius 5
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Genètica i Genòmica del Desenvolupament
Anàlisi d'Alt Rendiment de Dades Genòmiques Optativa 1r semestre 2.5
Anàlisi Genètica Avançada i Genòmica Funcional Obligatòria 1r semestre 5
Aplicacions de la Fluorescència i Anàlisi d'Imatges Obligatòria 1r semestre 5
Bioètica Optativa 1r semestre 2.5
Bioinformàtica Avançada Optativa 1r semestre 2.5
De l'Organogènesi a l'Envelliment Optativa 1r semestre 2.5
Diagnòstic Genètic Optativa 1r semestre 5
Diferenciació Tissular en el Desenvolupament Fetal i Neonatal Optativa 1r semestre 2.5
Epigenètica i Memòria Cel·lular Obligatòria 1r semestre 2.5
Evolució i Desenvolupament Obligatòria 1r semestre 2.5
Genètica Forense Optativa 1r semestre 2.5
Genètica i Genòmica del Desenvolupament Obligatòria 1r semestre 5
Genoma Humà Obligatòria 1r semestre 2.5
Genòmica Comparada Optativa 1r semestre 2.5
Malalties Genètiques Mendelianes i Complexes Optativa 1r semestre 5
Regeneració i Cèl·lules Mare Obligatòria 1r semestre 2.5
Seminaris de Recerca Genètica Optativa 1r semestre 2.5
Tècniques Avançades d'Enginyeria Genètica Optativa 1r semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30
Especialitat: Genètica i Genòmica Humana
Anàlisi d'Alt Rendiment de Dades Genòmiques Optativa 1r semestre 2.5
Anàlisi Genètica Avançada i Genòmica Funcional Obligatòria 1r semestre 5
Aplicacions de la Fluorescència i Anàlisi d'Imatges Optativa 1r semestre 5
Bioètica Optativa 1r semestre 2.5
Bioinformàtica Avançada Optativa 1r semestre 2.5
De l'Organogènesi a l'Envelliment Optativa 1r semestre 2.5
Diagnòstic Genètic Obligatòria 1r semestre 5
Diferenciació Tissular en el Desenvolupament Fetal i Neonatal Optativa 1r semestre 2.5
Epigenètica i Memòria Cel·lular Obligatòria 1r semestre 2.5
Evolució i Desenvolupament Optativa 1r semestre 2.5
Genètica Forense Obligatòria 1r semestre 2.5
Genètica i Genòmica del Desenvolupament Optativa 1r semestre 5
Genoma Humà Obligatòria 1r semestre 2.5
Genòmica Comparada Optativa 1r semestre 2.5
Malalties Genètiques Mendelianes i Complexes Obligatòria 1r semestre 5
Regeneració i Cèl·lules Mare Optativa 1r semestre 2.5
Seminaris de Recerca Genètica Obligatòria 1r semestre 2.5
Tècniques Avançades d'Enginyeria Genètica Optativa 1r semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Genètica i Genòmica
Biologia Cel·lular Optativa 1r semestre 6
Genètica Molecular Optativa 1r semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis del màster contempla diverses assignatures pràctiques i altres que preveuen treballs pràctics i visites a grans equipaments científics. La major part d'aquest treball pràctic es concentra en el Treball Final de Màster, que es realitza en un laboratori de recerca especialitzat.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

A causa de la quantitat de dades acumulades després de la seqüenciació de molts genomes, una de les àrees de més auge és l'anàlisi genòmica. Les implicacions d'aquesta anàlisi són infinites, particularment per comprendre la funció gènica. El màster de Genètica i Genòmica (MGG) combina el coneixement al laboratori amb el coneixement in silico o computacional, dos aspectes clau en els laboratoris actuals.

Quines sortides professionals té el màster?

El programa del MGG proporciona els antecedents necessaris per accedir a instituts de recerca, organitzacions acadèmiques, hospitals, centres de diagnòstic genètic i empreses farmacèutiques. Els estudiants poden accedir al món professional mitjançant dues vies: Per una banda, adquireixen competències per ingressar en un programa de doctorat qualificat. En particular, el programa del MGG té com a objectiu preparar els estudiants per a estudis de doctorat en un dels grups o institucions de recerca participants o associats al màster. Els estudiants tenen l'oportunitat de conèixer científics i professionals del sector, amb qui poden contactar per accedir a ofertes de treball o de doctorat. D'altra banda, els estudiants que optin per accedir al món laboral després del màster, disposen d'una educació sòlida en genètica molecular i genòmica. Les sortides professionals que predomina més entre els que han cursat el màster són en hospitals, centres de recerca i en la industria biotecnològica. Possibles sortides professionals

Els titulats del MGG estan capacitats en aspectes fonamentals de genètica biomèdica, genètica del desenvolupament i anàlisi de genoma, i tenen una gran demanda en el mercat laboral actual. Amb aquest màster els estudiants poden incorporar-se en les institucions següents:

 • Centres de recerca
 • Hospitals
 • Unitats de recerca acadèmica
 • Centres de diagnòstic
 • Indústria biotecnològica i farmacèutica i empreses derivades
 • Organitzacions polítiques de ciència i salut
 • Educació

El MGG proveeix els estudiants d'aspectes que encaixen amb les ofertes del mercat laboral com ara les següents:

 • Diagnòstic genètic
 • Anàlisi del genoma
 • Genètica forense
 • Biologia del desenvolupament i anomalies
 • Recerca amb cèl·lules mare i organoides
 • Detecció de drogues Desenvolupament de teràpies gèniques

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Biologia

Diagonal, 643 - 08028 Barcelona

Secretaria
934 021 671
secretaria-biologia@ub.edu
​​​​​master.genetica@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.