Objectius i competències

El màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política ofereix una formació específica, des de les perspectives de l’ètica, la política i la filosofia del dret. La finalitat és proporcionar a l’estudiant la capacitat de saber orientar i prendre decisions amb relació al desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, els problemes de la convivència ciutadana en el context pluricultural actual, la subjectivitat i la identitat. També aborda els dilemes de la bioètica i de la biopolítica.
El màster es dirigeix a un ampli ventall de titulats en humanitats, dret i ciències socials, però també en medicina i ciències de la salut, per tal que completin la formació en alguna de les especialitats del màster i puguin desenvolupar la recerca dins del programa de doctorat del programa de postgrau.

Aquesta pluridisciplinarietat ha estat molt positiva per a aquests propòsits formatius i de recerca de l’alumnat del màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política. Les sortides professionals, a més de la recerca i la docència, també poden orientar-se a tasques polítiques en institucions o partits així com professions vinculades a la cultura, el treball social o el món editorial. Així com l’assessorament en l’àmbit de l’ètica i la bioètica.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Àmbit de coneixement
 • Història de l'art i de l'expressió artística i belles arts
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
 • Dret i especialitats jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places50
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència40 % català - 40 % espanyol - 20% anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMISERICORDIA ANGLES CERVELLO
Adreça electrònicamaster.cdh@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Girona
Complements de formació
Especialitats
 • Ciutadania i Drets Humans
 • Ètica i Ciutadania
 • Filosofia Política

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster és oferir una formació específica, des de les perspectives de l'ètica, la política i la filosofia del dret, per saber orientar i prendre decisions amb relació al desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, els problemes de la convivència ciutadana en el context pluricultural actual, la subjectivitat i la identitat, i també respecte dels dilemes de la bioètica i de la biopolítica.
El màster té un doble enfocament: el bàsic i prioritari, que és la recerca, i, com a suplement opcional, el professional. L'èmfasi en la recerca té un triple motiu: la necessitat de prosseguir coneixent els grans problemes de la convivència i de l'organització social i política en l'actualitat des de l'àmbit universitari; l'aplicabilitat d'aquesta recerca a la vida de les institucions i les associacions d'aquest àmbit en els actuals països occidentals, i el benefici que suposa formar i capacitar els participants perquè exerceixin en els àmbits professional i, particularment, universitari.
Així mateix, el màster té en compte la voluntat d'una bona part de l'alumnat de fer pràctiques o formar-se per a la docència; per tant, s'ofereix la possibilitat, optativa, de cursar una assignatura de pràctiques en institucions o de cursar una matèria destinada a la formació en la docència.

Competències

Competències bàsiques:
 • Disposar de coneixements que aportin una base per ser original a l'hora de desenvolupar idees en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb una àrea d'estudi concreta.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Saber comunicar sense ambigüitats, a públics especialitzats i no especialitzats, les conclusions a què s'arriba i les raons que les argumenten.
 • Adquirir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida i autònoma.

Competències generals:
 • Ser capaç de fer crítica i autocrítica i d'integrar-se i cooperar en un grup de treball de discussió racional.
 • Ser capaç d'escriure articles científics aptes per a revistes especialitzades.
 • Ser capaç d'identificar, pensar críticament i avaluar el punt de vista dels interlocutors implicats en el debat sobre els drets humans.
 • Ser capaç d'entendre el fonament ontològic i epistemològic de la tolerància i el pluralisme, i les raons ètiques i axiològiques per defensar-ne els valors.
 • Saber identificar les àrees en les quals es té dèficit formatiu.

Competències específiques:
 • Identificar i classificar els conceptes fonamentals de l'ètica, la filosofia del dret, la ciència política, la teoria social i la bioètica.
 • Argumentar d'acord amb els conceptes relacionats amb els problemes de la fonamentació de la raó pràctica.
 • Reconèixer i analitzar les teories polítiques i socials principals per aplicar-les de manera òptima en els problemes pràctics que es plantegen tant en l'àmbit de la ciutadania com en el dels drets humans.
 • Reconèixer i analitzar els principals debats ètics i polítics sobre la justícia, la llibertat i la igualtat per elaborar estudis i assessoraments fonamentats.
 • Identificar i classificar els conceptes bàsics de l'ètica pública per orientar i fer aplicables els criteris entorn als drets humans i a les qüestions fonamentals de la bioètica.
 • Identificar i classificar les teories i els debats sobre els drets humans i les diferents generacions de drets per oferir criteris sòlids en la gestió de conflictes.
 • Identificar i classificar els conceptes sobre les diferents figures de la democràcia per analitzar adequadament els problemes polítics i d'ètica pública.
 • Identificar els conceptes relacionats amb les diferents dimensions de l'existència humana i del treball en la seva inserció cultural per examinar amb rigor els problemes del subjecte ètic i polític contemporani.
 • Reconèixer i analitzar els conceptes bàsics de la crítica social per emetre un judici madur de les problemàtiques en ciutadania i drets humans.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els estudiants han d'haver adquirit els coneixements acadèmics d'un dels graus o llicenciatures que s'enumeren a l'apartat Requisits específics, ja que són els que ofereixen els continguts bàsics necessaris per poder cursar el màster. Així mateix, hi tenen cabuda els llicenciats i graduats d'altres especialitats provinents d'universitats espanyoles, iberoamericanes, de la Unió Europea o dels països de l'Europa de l'Est que estiguin interessats a cursar estudis avançats o a fer recerca.
Algunes especialitats del màster són especialment profitoses per als alumnes que hagin treballat com a professionals en serveis socials, institucions i associacions vinculades a la política, o en feines relacionades amb el tracte de la diversitat cultural i l'assessorament bioètic.
Els alumnes que cursin l'especialitat en anglès han d'acreditar el nivell C1 d'anglès del Marc Comú Europeu de Referència. En cas d'estudiar qualsevol altra especialitat diferent de l'anglesa, i no ser el castellà ni el català la primera llengua o idioma d'estudi, és necessari certificar el nivell C1 de castellà o català del Marc Comú Europeu de Referència.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Requisits d'admissió i titulacions oficials d'accés:
 • Filosofia
 • Humanitats
 • Dret
 • Ciències Polítiques i de l'Administració
 • Medicina
 • Sociologia
 • Antropologia Social i Cultural
 • Infermeria
 • Història
 • Educació Social
 • Treball Social
 • Altres graus, llicenciatures i diplomatures afins

Els alumnes que cursin l'especialitat en anglès han d'acreditar el nivell B2 d'anglès del Marc comú europeu de referència.

Complements formatius:
En funció de la titulació d'accés i l'especialitat que tria, durant el màster l'estudiant ha de cursar un total de sis assignatures com a complements formatius, que suposen un total de 30 crèdits. Només es pot obtenir la titulació del màster un cop s'han superat aquests complements formatius, que s'assignen quan es resol la preinscripció.
La necessitat de cursar aquests crèdits s'assigna quan el candidat no disposa d'alguna de les titulacions següents: Filosofia, Humanitats, Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Medicina, Sociologia, Antropologia Social i Cultural, Infermeria, Història, Educació Social i Treball Social.
Les assignatures que configuren els complements formatius són:
 • La Relació Ésser Humà ' Natura (5 crèdits)
 • El Fonament de la Consciència (5 crèdits)
 • Història de la Filosofia Contemporània I (5 crèdits)
 • Història de la Filosofia Contemporània II (5 crèdits)
 • Filosofia Política I (5 crèdits)
 • Ètica (5 crèdits)

No cal cursar els complements formatius abans que la resta d'assignatures del màster, sinó que es poden cursar simultàniament.

Preinscripció

Calendari

Del 12 de març al 5 de juliol del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

DocumentacióCom presentar la documentació?
Cal escanejar la documentació i adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció per completar-la.

Criteris de selecció

 • Expedient acadèmic de les titulacions esmentades (60 %)
 • Activitats professionals relacionades amb les especialitzacions oferides (20 %)
 • Coneixement d'idiomes (20 %)

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió és la Comissió Paritària de coordinació del màster, les funcions de la qual són:
 • Assumir el procés de selecció o acordar la creació d'una subcomissió d'accés que assumeixi aquestes funcions.
 • Ser la dipositària de les candidatures per a l'admissió i la selecció d'estudiants i fer-se responsable dels sistemes de reclamació.
 • Analitzar, en el procés d'admissió, les propostes dels coordinadors de cada universitat i decidir el conjunt de l'alumnat admès.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 35
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Ciutadania i Drets Humans
Acords i Discordances en el Moviment Altermundista Optativa 2.5
Ciutadania: Ètica, Política i Dret Obligatòria 5
Ciutat i Democràcia a María Zambrano Optativa 2.5
Crisi dels Drets i Desobediència Civil Optativa 2.5
Didàctica de la Filosofia Optativa 5
Diversitat Cultural i Ciutadania Democràtica Optativa 2.5
Drets Humans: Història i Teoria Obligatòria 5
El Liberalisme Polític i els seus Problemes Optativa 5
El Principi de l'Autonomia en la Pèrdua de la Salut Optativa 2.5
Els Comitès Ètics Optativa 2.5
Els Instituts de Participació Política Optativa 2.5
Ètica i Diversitat Cultural Optativa 5
Experiències entorn de la Docència Optativa 5
Filosofia i Hermenèutica Optativa 5
Filosofia i Noves Tecnologies Optativa 5
Gènere i Política Optativa 2.5
L'Ètica en la Història i en la Societat Actual Optativa 5
L'Ètica i els Animals Optativa 2.5
La Ciutadania en el Món de la Globalització Optativa 5
La Història de les Paraules i el Poder Optativa 2.5
Metodologia de la Recerca Obligatòria 5
Pensament Ecològic Optativa 2.5
Perfils i Qüestions de la Ciutadania Femenina Optativa 2.5
Pràctiques en Institucions Optativa 15
Subjectivitat: Món i Acció Optativa 5
Teoria Crítica de la Societat Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 10
Especialitat: Ètica i Ciutadania
Acords i Discordances en el Moviment Altermundista Optativa 2.5
Ciutadania: Ètica, Política i Dret Obligatòria 5
Ciutat i Democràcia a María Zambrano Optativa 2.5
Crisi dels Drets i Desobediència Civil Optativa 2.5
Democràcia i Representació Optativa 5
Didàctica de la Filosofia Optativa 5
Diversitat Cultural i Ciutadania Democràtica Optativa 2.5
Drets de les Persones i Drets dels Ciutadans Optativa 5
Drets Humans: Història i Teoria Obligatòria 5
El Principi de l'Autonomia en la Pèrdua de la Salut Optativa 2.5
Els Comitès Ètics Optativa 2.5
Els Instituts de Participació Política Optativa 2.5
Ètica i Diversitat Cultural Optativa 5
Experiència i Alteritat Optativa 5
Experiències entorn de la Docència Optativa 5
Filosofia i Hermenèutica Optativa 5
Filosofia i Noves Tecnologies Optativa 5
Gènere i Política Optativa 2.5
L'Ètica i els Animals Optativa 2.5
La Història de les Paraules i el Poder Optativa 2.5
Metodologia de la Recerca Obligatòria 5
Pensament Ecològic Optativa 2.5
Perfils i Qüestions de la Ciutadania Femenina Optativa 2.5
Pràctiques en Institucions Optativa 15
Subjectivitat: Món i Acció Optativa 5
Teoria Crítica de la Societat Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 10
Especialitat: Filosofia Política
Acords i Discordances en el Moviment Altermundista Optativa 2.5
Allò Polític i el Món Comú Optativa 5
Ciutadania: Ètica, Política i Dret Obligatòria 5
Ciutat i Democràcia a María Zambrano Optativa 2.5
Crisi dels Drets i Desobediència Civil Optativa 2.5
Didàctica de la Filosofia Optativa 5
Diversitat Cultural i Ciutadania Democràtica Optativa 2.5
Drets Humans: Història i Teoria Obligatòria 5
El Principi de l'Autonomia en la Pèrdua de la Salut Optativa 2.5
El Problema Teologicopolític en la Filosofia Moderna Optativa 5
Els Comitès Ètics Optativa 2.5
Els Instituts de Participació Política Optativa 2.5
Experiències entorn de la Docència Optativa 5
Filosofia i Hermenèutica Optativa 5
Filosofia i Noves Tecnologies Optativa 5
Gènere i Política Optativa 2.5
L'Ètica i els Animals Optativa 2.5
La Crítica Neoconservadora del Liberalisme Optativa 5
La Història de les Paraules i el Poder Optativa 2.5
Metodologia de la Recerca Obligatòria 5
Pensament Ecològic Optativa 2.5
Perfils i Qüestions de la Ciutadania Femenina Optativa 2.5
Política i Subjectivitat en la Modernitat i Postmodernitat Optativa 5
Pràctiques en Institucions Optativa 15
Subjectivitat: Món i Acció Optativa 5
Teoria Crítica de la Societat Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 10

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
El Fonament en la Consciència Optativa 5
Ètica Optativa 6
Filosofia Política I Optativa 6
Història de la Filosofia Contemporània I Optativa 6
Història de la Filosofia Contemporània II Optativa 6
La Relació entre l'Ésser Humà i la Natura Optativa 5

Cursos anteriors

Pràctiques

​​​​​​Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques de 15 crèdits (150 hores).  
​​​​​​​

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques és en Marcel Cano Soler

Informació institucional

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster prepara els estudiants o futurs professionals per a diversos àmbits:
 • Recerca.
 • Docència de la filosofia en l'ensenyament secundari i universitari.
 • Formació avançada a altres professionals de l'ensenyament.
 • Estudis avançats a professionals del dret (jutges, fiscals, advocats).
 • Tasques polítiques dins de les institucions o dels partits polítics.
 • Professions vinculades a l'àmbit de la cultura i del treball social: assessoria i animació cultural, tasques editorials, comunicació o mediació intercultural, treball social, educació de carrer, activitats dins d'ONG.
 • Assessorament i ensenyament de bioètica i d'ètica professional en diferents àmbits: centres de salut i institucions educatives, municipals i estatals.

Aquestes sortides professionals inclouen el perfil de noves professions o especialitats que tenen una demanda que augmentarà en els propers anys, tant a l'Estat espanyol com a tot el món. Moltes persones de països iberoamericans cerquen de manera creixent una formació superior europea relacionada amb les qüestions sociopolítiques indicades anteriorment i dels drets humans.

Sortides professionals dels futurs titulats:
 • Membres de comitès d'ètica.
 • Càrrecs polítics i de l'Administració pública.
 • Investigadors.
 • Professors.
 • Gestors culturals.
 • Gestors socials.
 • Assessors (en els àmbits del màster).

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Filosofia
Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 722 - 934 037 719
secretariafilosofia@ub.edu

Coordinació: 93 403 75 16
master.cdh@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.