Objectius i competències

El màster en Lògica Pura i Aplicada uneix les forces de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l’experiència de l’Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial (IIIA) del CSIC, que han creat així el clúster més gran de l’estat amb experts reconeguts internacionalment i professors apassionats en la matèria. Per això, el màster va rebre el reconeixement internacional d’excel·lència de la Universitat de Barcelona.
Tot i que el màster inclou cursos bàsics de les principals àrees de la lògica, el programa anima els estudiants a dissenyar el seu viatge individual per l’assignatura escollint entre una varietat de cursos avançats sobre lògica algebraica, teoria de la computabilitat, complexitat computacional, història de la lògica, teoria de models, lògica no clàssica, teoria de la demostració i teoria de conjunts. Al Dipòsit Digital pots consultar algunes de les tesis de màster fetes com a part d’aquest programa.

Les titulacions oficials d’accés al màster són Matemàtiques, Informàtica, Filosofia i Física, a més d’altres titulacions afins.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Àmbit de coneixement
 • Matemàtiques i estadística
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Enginyeria informàtica i de sistemes
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places25
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOOST JOOSTEN
Adreça electrònicamasterlogic@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

La finalitat del màster és oferir una formació avançada en lògica, des dels vessants tant purs com aplicats. Els graduats poden assolir una posició perfecta per iniciar una carrera investigadora en lògica i àrees relacionades. El curs també serveix com una preparació excel·lent per a les oportunitats laborals que requereixen un alt nivell d'anàlisi i resolució de problemes.

Competències

Competències generals
 • Capacitat per dur a terme una recerca original en lògica i aplicar els coneixements i habilitats adquirits a nous entorns multidisciplinaris.

 • Capacitat per presentar de manera clara, concisa i coherent les solucions dels exercicis i problemes.

 • Capacitat per argumentar de manera correcta i justificar les afirmacions amb proves, d'acord amb els criteris estàndard de la recerca actual.

 • Capacitat per fer el treball final de màster.

 • Capacitat per dur a terme les tasques de manera adequada i eficient per donar resposta als problemes proposats en les diferents assignatures del màster.

 • Capacitat per planificar adequadament, en relació amb el temps i l'espai disponibles, l'exposició pública d'un tema relacionat amb la recerca.

 • Capacitat per fer un ús eficient de les tecnologies informàtiques i audiovisuals per comunicar els resultats d'un projecte de recerca.

     Competències específiques
 • Capacitat per resoldre problemes de lògica d'una manera entenedora i elegant. • Domini dels conceptes fonamentals de la lògica matemàtica.

 • Capacitat per resoldre els problemes relacionats amb les matèries del màster.

 • Capacitat per aplicar els conceptes de la lògica contemporània a l'estudi de la història de la lògica.

 • Capacitat per entendre els conceptes tècnics necessaris per estudiar els arguments que s'empren en filosofia de la matemàtica i de la lògica.

 • Capacitat per dissenyar els tipus d'algorismes relacionats amb el màster.

 • Capacitat per comprendre els articles de la bibliografia científica rellevant.

 • Capacitat per formular conjectures originals i significatives en diverses àrees de la lògica.

 • Capacitat per desenvolupar una recerca original en alguna de les matèries incloses al màster.

 • Domini de les eines matemàtiques que s'apliquen a les branques especialitzades de la lògica matemàtica.

 • Coneixement d'un nombre ampli de lògiques no clàssiques.

 • Capacitat per interconnectar eines semàntiques, sintàctiques i algebraiques per estudiar qualsevol tipus de lògica.

 • Capacitat per relacionar els temes de lògica tractats pels cursos amb les seves implicacions filosòfiques corresponents.

 • Capacitat per exposar de manera comprensible algunes de les tendències actuals de la recerca en lògica matemàtica.

   Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els estudiants que sol·licitin el màster han de tenir: 
 • Interès pel camp de la lògica.

 • Ment analítica abstracta, i dots i gust pel raonament rigorós i abstracte. Una mostra d'això pot ser haver cursat satisfactòriament assignatures de matemàtica o de lògica formal en el grau o postgrau.

 • Bon nivell d'anglès oral i escrit.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Les titulacions oficials d'accés al màster són Matemàtiques, Informàtica, Filosofia i Física, a més d'altres titulacions afins.

En principi, els titulats de qualsevol de les titulacions oficials d'accés al màster poden participar en el procés de selecció. També s'accepten en aquest procés els candidats que, tot i no tenir cap de les titulacions oficials d'accés, demostrin que s'adeqüen al perfil recomanat i que, a judici de la Comissió de Coordinació del Màster, tinguin coneixements suficients de lògica.

Els estudiants que provinguin del grau de Filosofia poden haver de cursar, a criteri de la Comissió de Coordinació del màster, les assignatures Llenguatge i Raonament Matemàtic, Aritmètica i Àlgebra Lineal, del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, com a complement formatiu.

El nivell d'anglès necessari per cursar el màster correspon al B1 de coneixement de terceres llengües del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Han d'entendre les classes magistrals i fer exercicis escrits i treballs en anglès.

Preinscripció

Calendari

Del 2 de febrer al 16 de juliol de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.

  Criteris de selecció

  La selecció de candidats és a càrrec de la Comissió de Coordinació del màster, que prioritza les sol·licituds d'acord amb els criteris següents:
  1. Nota mitjana dels estudis de grau o postgrau.

  2. Formació prèvia en lògica, que com a mínim ha d'incloure un bon coneixement de la lògica de primer ordre.

  3. Cartes de referència.

  4. Motivació del candidat per fer el màster.

  La Comissió de Coordinació del màster atorga puntuacions a cadascun dels apartats de la manera següent: un màxim de setanta punts entre els apartats 1 i 2, un màxim de vint punts a l'apartat 3, i un màxim de deu punts a l'apartat 10. El coneixement d'anglès és un requisit indispensable.

  Procediment de resolució

  El resultat de la selecció es comunica als candidat per correu electrònic i els estudiants admesos reben, a més, una carta formal d'admissió.

Pla d’estudis

Pràctiques

 

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques és na Misericòrdia Anglès (angles@ub.edu). 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster s'orienta a la recerca. Les sortides professionals són, per una banda, la carrera acadèmica universitària o investigadora en instituts de recerca i, per l'altra, les sortides típiques i variades que poden tenir els graduats i postgraduats en matemàtiques, informàtica o altres disciplines que proporcionen una formació rigorosa en l'anàlisi i la solució de problemes 'per exemple, en empreses de ciència i tecnologia o de finances.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Filosofia
Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 722 - 934 037 719
secretariafilosofia@ub.edu

Coordinació: 93 403 75 16
masterlogic@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.