Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
 • Física i astronomia
 • Química
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaanglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióSERGIO HERNANDEZ MARQUEZ
Adreça electrònicananotec@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

El màster en Nanociència i Nanotecnologia té com a objectiu proporcionar el coneixement de l'estructura de la matèria per controlar el seu comportament a la nanoescala, i explotar-la per al disseny i el desenvolupament de productes i sistemes nous amb un impacte potencial en una àmplia gamma d'àrees d'e rellevància socioeconòmica especial, com ara:

 • medicina i farmàcia
 • aliments i agricultura industrials
 • indústria aeroespacial
 • informació tecnològica i comunicacions
 • energia i medi ambient


Aquests són camps en què és indispensable una formació interdisciplinària de postgrau, que respon a la demanda creixent de la recerca, com també de professionals amb experiència en nanotecnologia.

Aquest màster té com a objectiu formar professionals competents en aquest camp, tant en els aspectes industrials com en els aspectes científics. Per tant, els estudiants que s'incorporen a aquest màster han de ser prou versàtils per parlar idiomes en disciplines tant diferents com ara la biologia, la física, la química o l'enginyeria, i ser capaços d'actuar com a enllaç entre els professionals que desenvolupen la seva tasca científica en una d'aquestes àrees més específicament.

Competències

Competències bàsiques:

 • Adquisició i comprensió de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals:

 • Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l'entorn proper a escala nacional i internacional en relació amb l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Habilitats per a la participació en projectes d'investigació o de desenvolupament tecnològic.
 • Autonomia, capacitat de gestió del temps i de projectes, i coneixements específics per accedir a programes de doctorat orientats a la nanociència i la nanotecnologia.
 • Iniciativa per desenvolupar metodologies de treball innovadores que puguin contribuir al desenvolupament científic o tecnològic de la nanociència i la nanotecnologia.


 • Competències específiques:

 • Capacitat de reconèixer els avenços tecnològics i les problemàtiques d'actualitat en el domini de la nanotecnologia com a ciència interdisciplinària.
 • Capacitat per exercir una tasca tècnica a l'entorn de la nanotecnologia.
 • Capacitat per utilitzar eines de càlcul i models teòrics que permetin avançar en la comprensió de les propietats o fenòmens bàsics i en la capacitat per modelar i predir el comportament dels nanosistemes.
 • Capacitat per dissenyar un procés de síntesi i etapes de processament de materials nanoestructurats.
 • Capacitat per aplicar les tècniques de microscòpia per a la caracterització a la nanoescala.
 • Capacitat per manejar les eines bàsiques de nanofabricació i nanomanipulació.
 • Capacitat per fer tasques de recerca i desenvolupament de nous materials nanoestructurats i nanodispositius amb noves funcionalitats, i que sapliquin en biotecnologia, farmacoteràpia, tractament i emmagatzematge de la informació o millor aprofitament de l'energia.
 • Habilitats i destreses en el camp de la nanotecnologia per a l'establiment futur de línies de R+D i producció en les empreses vinculades a l'àmbit.
 • Accés i admissió

  Perfil i requisits d’accés

  Perfil d'accés

  El màster està adreçat a estudiants amb un títol universitari en ciències o disciplines de l'enginyeria en temàtiques involucrades en nanociència i nanotecnologia (física, química, biotecnologia, medicina, ciències farmacèutiques, ciència dels materials i enginyeria, enginyeria electrònica....), disposats a obtenir una formació de postgrau interdisciplinària en nanociència i nanotecnologia.

  Els estudiants que optin a cursar aquest màster han d'haver cursat un grau o llicenciatura en titulacions afins a les següents: Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Farmàcia, Física, Química. Enginyeria de materials, Enginyeria electrònica.

  Excepcionalment, poden cursar el màster estudiants amb altres titulacions.

  Es preveuen tres perfils diferenciats:
  • Estudiants acabats de graduar.
  • Professionals que accedeixen al màster com un curs de formació avançada i perfeccionament.
  • Estudiants que reprenen l'ensenyament universitari com a formació al llarg de la vida.


  És important que els estudiants tinguin coneixements fonamentals de física, química o biologia, o bé que hagin desenvolupat una tasca professional relacionada amb aquestes disciplines i tinguin habilitats i destreses específiques en enginyeria o en tasques tecnològiques relacionades.

  S'espera que els estudiants estiguin habituats a l'ús d'eines informàtiques a nivell d'usuari, i es valora positivament que tinguin coneixements informàtics avançats.

  La Comissió de Coordinació valora la formació prèvia i l'experiència professional per jutjar la idoneïtat dels sol·licitants.

  També es requereix un nivell de coneixement de la llengua anglesa suficient per seguir els cursos.

  Requisits i condicions d'accés

  Requisits generals
  D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

  Requisits específics
  Els estudiants que vulguin cursar el màster han de tenir una llicenciatura o una titulació similar a les següents: Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Farmàcia, Física, Química, Enginyeria de Materials, Enginyeria Electrònica.

  Excepcionalment, els estudiants amb altres graus també poden cursar el màster. Els estudiants amb menys de 240 crèdits també poden cursar el màster només si tenen una formació científica sòlida, amb coneixements de física, química o biologia, o experiència professional relacionada amb aquestes disciplines i habilitats. Aquests estudiants han d'assistir a cursos complementaris, dissenyats per la Comissió de Coordinació del màster, per assegurar el nivell suficient en aquestes disciplines (fins a 30 crèdits). La Comissió també avalua la formació acadèmica (estudis anteriors) i l'experiència professional per jutjar la idoneïtat dels sol·licitants.

  Es requereix un nivell suficient de coneixement de la llengua anglesa per poder seguir els cursos. Els estudiants també han de tenir habilitats amb les eines informàtiques a nivell d'usuari, i es valoren de manera positiva les habilitats avançades en aquest àmbit.

  Criteris d'admissió:
  • Títol universitari en ciències o disciplines de l'enginyeria temàticament involucrades en nanociència i nanotecnologia.
  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic i any de graduació.
  • Currículum.
  • Bon nivell d'anglès (el nivell d'anglès mínim per accedir al màster és el B1 del marc comú europeu de referència).

  Preinscripció

  Calendari

  El període de preinscripció pel curs 2024-2025: de l'1 de febrer al 21 de juny.

  Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  Documentació

  Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic (80-90 %)
  • Nivell d'anglès superior al nivell mínim exigit (B1) amb certificat oficial (10 %)


  Per a estudiants estrangers també es tenen en compte els punts següents:
  • Posició de la universitat de procedència en els rànquings internacionals (5 %)
  • Any de finalització dels estudis de llicenciatura, grau o màster (5 %).


  Els criteris de selecció s'utilitzen per seleccionar uns o altres candidats segons el nombre de preinscripcions, però en cap cas són requisits obligatoris per poder accedir al màster.

  Procediment de resolució

  Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

  Matrícula

  La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

  Pla d’estudis

  Assignatures i plans docents

  Distribució de crèdits

  Tipus ECTS
  Obligatoris 15
  Optatius 25
  Pràctiques externes 0
  Treball final de màster 20
  TOTAL 60

  Relació d'assignatures

  Assignatura Tipus Llengua Crèdits
  Especialitat: Nanociència i Nanotecnologia
  Biodisponibilitat, Eficàcia i Toxicitat. Avaluació In Vitro i In Vivo Optativa 1r semestre 2.5
  Caracterització i Manipulació a la Nanoescala Obligatòria 1r semestre 5
  Ciència i Anàlisi de Superfícies Optativa 1r semestre 5
  Fenòmens a la Nanoescala Optativa 2n semestre 2.5
  Microscòpia Electrònica de Transmissió d'Alta Resolució i Analítica Optativa 2n semestre 2.5
  Modelització i Simulació Optativa 1r semestre 2.5
  Nanobiotecnologia Obligatòria 2n semestre 5
  Nanocatàlisi Optativa 2n semestre 2.5
  Nanoenergia Optativa 2n semestre 2.5
  Nanofotònica Optativa 2n semestre 2.5
  Nanomagnetisme i Espintrònica Optativa 1r semestre 2.5
  Nanomaterials Obligatòria 1r semestre 5
  Nanosensors Optativa 1r semestre 2.5
  Nanotecnologia Farmacèutica Optativa 1r semestre 2.5
  Processos en Sala Blanca, Nanofabricació i Nanoprocessament Optativa 2n semestre 5
  Síntesi i Tractament de Materials Optativa 1r semestre 2.5
  Sistemes Col·loïdals i Dispositius Supramoleculars Optativa 1r semestre 5
  Sistemes de Diagnòstic a la Nanoescala Optativa 1r semestre 2.5
  Sistemes Nanoscòpics d'Administració de Medicaments Optativa 1r semestre 2.5
  Tècniques Magnètiques: Espectroscòpia i Imatge Optativa 2n semestre 2.5
  Tesi de Màster Obligatòria 1r semestre
  2n semestre
  20

  Cursos anteriors

  Pràctiques

  Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

  Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

   

  Informació institucional

   

  Accés als tràmits per a la matrícula

  Sortides professionals

  De què podràs treballar ?

  Aquest màster permet fer un doctorat en un dels grups de recerca universitaris que participen en el Consorci Mestre. Els estudis de doctorat es poden desenvolupar en una de les línies de recerca següents:

  - Modelització i simulació de les propietats del material a la nanoescala.
  - Nanobiotecnologia.
  - Nanofarmacoteràpia.
  - Nanomagnetisme, nanofotònica, nanoelectrònica.
  - Materials nanoestructurats.
  - Nanoenergia: nanomaterials i nanodispositius per a la producció d'energia, emmagatzematge i ús racional.

  Inserció laboral

  Dades del sistema universitari català.

  Contacte

  Adreça electrònica: nanotec@ub.edu

  Vull rebre més informació

  Tots els camps són obligatoris.

  La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.