Objectius i competències

El màster en Enginyeria Ambiental ofereix una formació avançada en control de la contaminació del medi ambient i protecció de la salut pública. Així, l’alumnat és capaç d’afrontar els problemes ambientals de la societat actual, molts dels quals estan relacionats amb la contaminació de l’aire o de l’aigua, els residus, i els sòls contaminats.

 L’objectiu és, d’una banda, que els titulats sàpiguen fer l’anàlisi i el diagnòstic del problema i puguin adoptar-ne la solució més adient. De l’altra, que siguin capaços de concebre i dissenyar les instal·lacions i serveis necessaris, així com de fer-los funcionar òptimament.
El màster es concep amb una orientació de recerca  que capacita l’alumnat per dedicar-se a la recerca aplicada en el camp de l’enginyeria ambiental, des d’una perspectiva global i que abasta tots els aspectes d’avaluació, minimització, gestió, optimització, eficiència de processos i tecnologies de tractament.

El màster té seixanta crèdits i s’adreça a titulats amb formació científica o tècnica, motivats per orientar la professió cap a la innovació, l’aplicació i el desenvolupament de tecnologia per al diagnòstic i la resolució de problemes ambientals.

Els titulats del màster en Enginyeria Ambiental poden exercir l’activitat professional tant en l’àmbit privat (plantes de producció o de tractament, laboratoris, enginyeries, etc.), com en l’àmbit públic (administracions o altres organismes).

Sessió informativa: 24 d'abril de 13 a 14 h a l'aula 202

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà - espanyol - anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióM. PILAR MARCO BUJ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general formatiu del títol de màster d'Enginyeria Ambiental és que els titulats sàpiguen:

 • Fer l'anàlisi i el diagnòstic dels problemes ambientals.

 • Adoptar les solucions més adients per a aquests problemes amb una gestió moderna i ecoeficient.

 • Concebre i dissenyar les instal·lacions i els serveis necessaris

 • Fer funcionar de forma òptima aquestes instal·lacions i serveis.


Aquest màster, d'una banda, tracta amb profunditat la tecnologia ambiental establerta per aplicar-la directament. Però, d'altra banda, a causa de les exigències ambientals creixents i dels nous reptes tecnològics que afronta la societat, té com a finalitat més important capacitar l'alumnat per investigar i desenvolupar noves eines d'avaluació, minimització, gestió i tractament.
Per això, el màster es concep amb una orientació investigadora que capaciti per fer recerca aplicada al camp de l'enginyeria ambiental, des d'una perspectiva global que abraci tots els aspectes d'avaluació, minimització, gestió, optimització, eficiència de processos i tecnologies de tractament de tot tipus d'efluents i residus, i que permetin evitar o pal·liar els efectes de qualsevol tipus d'acció humana sobre el medi ambient.

Competències

Competències generals

 • Capacitat de comprendre i d'expressar-se correctament, oralment i per escrit, amb domini del llenguatge especialitzat.

 • Capacitat de treballar en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

 • Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

 • Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d'autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

Competències específiques

 • Coneixement de les millors tècniques disponibles (MTD) compatibles amb el medi ambient.

 • Coneixement i aplicació de les metodologies d'avaluació i de gestió ambiental.

 • Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes ambientals més comuns relacionats amb els efluents líquids o gasosos, els residus, i els sòls contaminats.

 • Capacitat de proposar i seleccionar les tecnologies més convenients.

 • Capacitat per dissenyar i fer funcionar òptimament instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i efluents aquosos o gasosos.

 • Capacitat per interpretar i correlacionar l'evolució de les variables d'operació dels processos de tractament.

 • Capacitat per dur a terme projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit de l'enginyeria ambiental que incloguin el disseny i l'execució d'experiments, l'anàlisi de resultats i l'extracció de conclusions.
Veure llistat complet de competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster d'Enginyeria Ambiental s'adreça a titulats amb formació científica o tècnica que vulguin orientar-se professionalment cap a la innovació, l'aplicació i el desenvolupament de tecnologia per al diagnòstic i la resolució de problemes ambientals.

La formació científica o tècnica dels titulats que vulguin accedir a aquest màster ha d'incloure les competències en matemàtiques, física i química equivalents a la considerada formació bàsica en els graus de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura, i almenys una assignatura de fonaments d'enginyeria química. A més, han de tenir un coneixement bàsic de l'anglès que faci possible l'adquisició de les competències pròpies del títol de màster proposat.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Els estudiants que vulguin accedir al màster d'Enginyeria Ambiental han de ser titulats en Enginyeria Química, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Industrial o altres ensenyaments afins, nacionals o internacionals, que compleixin amb els coneixements en matemàtiques, física, química i enginyeria química indicats en el perfil d'ingrés, els quals permetran un bon aprofitament dels estudis al llarg de la titulació.
A més, hauran de tenir uns coneixements mínims d'anglès corresponents al nivell B2 del Marc europeu comú de referència.
Aquests coneixements bàsics previs són imprescindibles, atès que no es preveuen complements formatius.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 18 de març al 19 de juliol del 2024.

Segon període: del 26 d'agost al 15 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • 1. Titulació oficial que permeti l'accés al màster. Es valora haver cursat matèries relacionades amb l'enginyeria química i les ciències i tecnologia del medi ambient, així com l'experiència professional en l'àmbit de l'enginyeria ambiental (60 %).
 • 2. Competències relacionades amb les llengües d'impartició del màster. Es valora un coneixement d'anglès superior al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a l'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres (20 %).
 • 3. Expedient acadèmic (10 %).
 • 4. Actitud i motivació (valorable a través d'una carta de motivació i, opcionalment, mitjançant una entrevista personal) (10 %).

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió i selecció dels estudiants és la Comissió de Coordinació del màster en Enginyeria Ambiental. La Comissió avalua cadascuna de les sol·licituds rebudes i emet la resolució, que es notifica individualment per correu electrònic.
Els sol·licitants tenen un termini de vuit dies per presentar una reclamació o sol·licitud de revisió, que s'ha de dirigir a l'adreça master.ea@ub.edu (aquesta adreça electrònica està protegida contra els robots de correu brossa; necessites activar el JavaScript per veure-la).
Una vegada el candidat ha estat admès i ha rebut la resolució per correu electrònic, si vol reservar plaça en el màster, ha d'enviar una declaració jurada de compromís de matrícula, en format electrònic, a l'adreça master.ea@ub.edu.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 36
Optatius 12
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Enginyeria Ambiental
Enginyeria Ambiental Forense Optativa 3
Enginyeria del Tractament d'Aigües Obligatòria 6
Enginyeria del Tractament d'Efluents Gasosos Obligatòria 6
Experimentació en Enginyeria Ambiental Obligatòria 6
Gestió Ambiental Obligatòria 6
Gestió de la Innovació Optativa 3
Modelització de Processos Biològics Optativa 3
Pràctiques Externes en Enginyeria Ambiental Optativa 6
Processos d'Oxidació Avançada en Tractaments Mediambientals Optativa 3
Processos Industrials i Medi Ambient Obligatòria 6
Residus i Sòls Contaminats Obligatòria 6
Soroll i Medi Ambient Optativa 3
Tecnologia de Membranes en el Tractament d'Aigües Optativa 3
Treball Final de Màster Obligatòria 12
Valorització Energètica Optativa 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. Na Maria Pilar Marco coordina les pràctiques externes del màster. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els titulats del màster d'Enginyeria Ambiental poden desenvolupar l'activitat professional tant en l'àmbit privat 'plantes de producció i de tractament, laboratoris i enginyeries, entre altres' com en l'àmbit públic 'administracions i altres organismes' en tasques relacionades amb la gestió de residus, la gestió i tractament d'aigües residuals, la contaminació atmosfèrica, remediació de sòls contaminats, les energies renovables, la recerca aplicada a l'àmbit de l'enginyeria ambiental, etc.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinadora: M. PILAR MARCO BUJ
secretaria.quimica@ub.edu

934 021 200 | 934 021 201

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.