Objectius i competències

El màster en Seguretat Alimentària és interuniversitari i ofereix especialització en l’àmbit agroalimentari, un sector socioeconòmic d’ampli espectre. S’estén de la granja a la taula i es concreta en la preocupació social dels consumidors per la nutrició humana i la indústria alimentària, de manera individual o per mitjà d’associacions.
La seguretat dels aliments és una exigència legal i l’impacte sobre la població dels problemes que en puguin derivar és molt important. Per això, el màster respon a l’interès creixent en la seguretat alimentària de la societat actual i tots els agents que hi participen: consumidors, empreses agroalimentàries i administracions públiques. El caràcter transversal de la seguretat alimentària fa que el màster sigui complementari a una formació general de qualsevol grau relacionat amb l’alimentació o altres especialitats.

Aquesta formació pot servir tant per iniciar-se en la recerca científica (doctorat) com per contribuir a la gestió de la seguretat alimentària ja sigui en l’àmbit de l’empresa privada agroalimentària o de l’administració pública, sempre en el marc d’un equip multidisciplinari. En l’organització i la docència del màster també col·laboren de manera destacada l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Ciències agràries i tecnologia dels aliments
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMA. CARMEN VIDAL CAROU
Adreça electrònicamasters.campusalimentacio@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster de Seguretat Alimentària vol donar resposta a una demanda creixent de titulats especialitzats en tasques relacionades amb la seguretat alimentària en els àmbits de l'empresa, l'Administració i la recerca. Actualment, aquestes tasques les desenvolupen professionals amb estudis diversos 'Ciència i Tecnologia dels Aliments, Veterinària, Farmàcia, Biologia, Química, etc.' que no aporten una formació específica i completa en l'àmbit de la seguretat alimentària.

L'objectiu d'aquest màster és, doncs, formar professionals:
 • Competents en tasques de prevenció, detecció, avaluació, gestió, comunicació i presa de decisions relacionades amb la seguretat alimentària.

 • Capaços d'integrar-se en equips de treball multidisciplinaris d'empreses públiques i privades.


Per aconseguir-ho, és necessari:
 • Aportar coneixements adients i suficients de les matèries que ha de fer servir el futur especialista en seguretat alimentària (des de la nutrició, la tecnologia, la microbiologia o la toxicologia fins a la gestió, documentació o regulació legal, entre d'altres).

 • Capacitar per desenvolupar les diverses tasques relacionades amb la seguretat alimentària en els diferents sectors implicats en la producció d'aliments (sector primari i empreses agroalimentàries) i en l'Administració.

 • Capacitar per desenvolupar tasques de recerca especialitzada en seguretat alimentària.

Competències

 • Capacitat per conèixer i aplicar les eines actuals per analitzar riscos alimentaris.

 • Capacitat per dominar i aplicar la terminologia pròpia de l'àmbit de la seguretat alimentària.

 • Capacitat per actualitzar el coneixement de manera autònoma.

 • Capacitat per actuar en l'àmbit de la seguretat alimentària de manera ètica i responsable.

 • Capacitat per desenvolupar i mostrar habilitats per adaptar-se a noves situacions, assumir responsabilitats, i actuar de manera independent i autònoma.

 • Capacitat per compartir i divulgar el coneixement acadèmic i professional, per mitjà d'una comunicació eficaç oral o escrita.

 • Capacitat per valorar la importància de l'anàlisi del risc en l'àmbit de la seguretat alimentària.

 • Capacitat per utilitzar les eines necessàries per avaluar el risc alimentari.

 • Capacitat per conèixer l'organització i el funcionament de les agències i institucions nacionals i internacionals amb competències en seguretat alimentària.

 • Capacitat per utilitzar les eines necessàries per gestionar el risc alimentari.

 • Capacitat per utilitzar les eines necessàries per comunicar el risc alimentari.

 • Capacitat per identificar i caracteritzar els diferents perills biològics, químics, físics i nutricionals dels aliments.

 • Capacitat per aplicar estàndards de referència en els sectors agroalimentaris.

 • Capacitat per dominar els sistemes d'autocontrol i anàlisi de perills i punts de control crític.

 • Capacitat per conèixer els protocols de comunicació en seguretat alimentària i saber aplicar rigor a la informació que es genera sobre problemes de seguretat alimentària.

 • Capacitat per saber valorar la diferència entre percepció del risc i risc real.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

L'objectiu del màster de Seguretat Alimentària és que els estudiants s'especialitzin en aquest àmbit tant per iniciar-se en el món de la recerca (estudis de doctorat) com per contribuir a la gestió de la seguretat alimentària ja sigui en el món de l'empresa privada agroalimentària o en l'Administració pública, sempre en el marc d'un equip multidisciplinari. Per aquest motiu, els estudiants als quals s'adreça el màster o bé fa poc que han acabat els estudis de grau o bé són professionals que desenvolupen la seva tasca en el sector agroalimentari i volen especialitzar-se en l'àmbit de la seguretat.

Les titulacions universitàries de l'àmbit de les ciències de la salut, les ciències experimentals o les enginyeries agroalimentàries que proporcionen la formació bàsica necessària per seguir el pla docent i que constitueixen un requisit d'accés al màster són: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agrícola, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Química o Veterinària, a més de les titulacions equivalents atorgades per universitats espanyoles o estrangeres.

Per poder seguir el màster és fonamental tenir coneixements de química i biologia, com també un cert domini de l'anglès.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Les titulacions universitàries de l'àmbit de les ciències de la salut, les ciències experimentals o les enginyeries agroalimentàries que proporcionen la formació bàsica necessària per seguir el pla docent i que constitueixen un requisit d'accés al màster són: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agrícola, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Química o Veterinària, a més de les titulacions equivalents atorgades per universitats espanyoles o estrangeres.

Les classes s'impartiran en català i en castellà, però és necessari un cert coneixement de la llengua anglesa per poder dur a terme tasques de lectura i d'anàlisi de documents i articles científics. Igualment, cal saber utilitzar les tecnologies de la comunicació a nivell d'usuari.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de març al 15 de juliol de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Per accedir al màster de Seguretat Alimentària es valoren, a més del requisit previ de la titulació d'origen i els coneixements d'anglès i informàtica, els mèrits següents (ordenats per ordre de prioritat):
 • Expedient acadèmic (60 %). Es valora l'expedient de les titulacions tant de grau com de postgrau, si és el cas.

 • Curriculum vitae (40 %). Es valora l'experiència prèvia relacionada amb les matèries del màster. Si és necessari, aquesta valoració es pot completar amb una entrevista personal.

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Horaris

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 15
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Seguretat Alimentària
Anàlisi Comunicativa de les Crisis Alimentàries de la Història Optativa 2n semestre 2.5
Autocontrol i Seguretat Alimentària Obligatòria 2n semestre 5
Disseny i Planificació de Processos Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de Residus i Sostenibilitat Optativa 2n semestre 2.5
Identificació i Caracterització de Perills Alimentaris Obligatòria 1r semestre 5
Manipuladors d'Aliments Optativa 2n semestre 2.5
Mesura i Avaluació del Risc Obligatòria 1r semestre 5
Nutrició i Seguretat Alimentària Optativa 1r semestre 2.5
Percepció Social de la Ciència i la Tecnologia dels Aliments Optativa 2n semestre 2.5
Seguretat Alimentària i Producció Primària Optativa 2n semestre 2.5
Seguretat Alimentària: Marc General i Normatiu Obligatòria 1r semestre 5
Seguretat Biològica dels Aliments Optativa 1r semestre 2.5
Seguretat Química dels Aliments Optativa 1r semestre 2.5
Sistemes de Control de Seguretat Alimentària Obligatòria 2n semestre 5
Tècniques Analítiques en Seguretat Alimentària Optativa 1r semestre 2.5
Tècniques de Comunicació en Seguretat Alimentària Obligatòria 2n semestre 5
Tecnologia i Gestió del Risc Optativa 2n semestre 2.5
Traçabilitat en la Cadena Alimentària Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 15

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.Informació institucionalTràmitsSortides professionals

De què podràs treballar ?

Les principals sortides professionals per als futurs especialistes en seguretat alimentària es troben als departaments de qualitat i seguretat de les empreses agroalimentàries; a l'Administració pública d'àmbit comunitari, estatal, autonòmic o municipal; en assessories i consultories per a empreses o cooperatives dels diferents sectors productius; etc.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: masters.campusalimentacio@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.