Objectius i competències

El màster en Gestió Cultural, de 90 crèdits, forma part del programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona. Pretén formar professionals qualificats en gestió, administració i mediació cultural que puguin treballar en llocs d'alta responsabilitat dels àmbits públic i privat, tant des de projectes generalistes com des dels diversos subsectors culturals: audiovisual, llibre, arts escèniques, música, serveis patrimonials o arts visuals, entre d'altres. També disposa d'un perfil específic de formació d'investigadors en gestió i polítiques culturals, que condueix al programa de doctorat de Gestió de la Cultura i del Patrimoni.
La Universitat de Barcelona ofereix, així mateix, dos títols propis de formació continuada i professional (a temps parcial) en el camp de la gestió cultural: els diplomes de postgrau en Cooperació i Gestió Cultural Internacional y en  Producció i Gestió d'Espectacles i Festivals.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places35
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCatalà: 78%, Castellà: 12%, Anglès: 10%
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióMONTSERRAT PAREJA EASTAWAY
Adreça electrònicamgc@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

El màster vol formar professionals altament qualificats en gestió, administració, mediació i recerca cultural, que puguin treballar en llocs d'alta responsabilitat de l'àmbit públic i privat dels diversos subsectors culturals: audiovisual, llibre, arts escèniques, música, serveis patrimonials o arts visuals, entre d'altres. Així mateix, vol ajudar a desenvolupar la recerca i la reflexió teòrica i aplicada en aquest camp, així com col·laborar en la millora del nivell professional, l'eficiència i la internacionalització del sector.

Competències

Bàsiques i generals:
Els estudiants han de ser capaços de:
 • Adquirir coneixements i saber aplicar-los a la resolució de problemes.
 • Integrar coneixements i formular judicis a partir d'informació limitada, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Comunicar de manera clara les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autònoma.


Específiques:
Els estudiants han de ser capaços de:
 • Analitzar les lògiques econòmiques, polítiques, personals, socials i culturals que dinamitzen la creació, producció, difusió, consum i apropiació de productes culturals.
 • Comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural per proposar-ne millores.
 • Comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.
 • Obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament.
 • Argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics i/o científics de l'àmbit de la gestió cultural.
 • Utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats i instruments i tècniques per analitzar la realitat, i elaborar, planificar, intervenir i avaluar projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.
 • Analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió cultural, per avaluar o pronosticar els seus efectes sobre el producte i el consum cultural.
 • Identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals.
 • Dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural i a la gestió estratègica.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

L'origen acadèmic i el perfil dels estudiants del màster de Gestió Cultural
són molt amplis i variats. Per aixó, els criteris generals per concretar els perfils potencials del màster són els següents:
 • Graduats recentment que vulguin professionalitzar-se en la gestió i organització de projectes culturals.
 • Operadors culturals amb voluntat de conceptualitzar la seva experiència professional.
 • Professionals de la cultura (creadors, educadors, mediadors, conservadors o tècnics d'àmbits diversos) necessitats d'una formació més específica en gestió cultural.
 • Docents i investigadors que busquin introduir-se en la recerca aplicada o fer una tesi doctoral en gestió i polítiques culturals.

El perfil ideal per superar amb èxit el programa és el d'estudiant amb interès en el tema, sentit comú, capacitat de conceptualització, lideratge d'equips humans, desenvolupament d'habilitats gerencials i comunicatives, i implicació en el desenvolupament cultural de la seva comunitat o camp artístic.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació suficient per poder cursar un màster universitari a l'Estat espanyol segons la normativa vigent. A més, els candidats han de demostrar un bon domini del castellà i de l'anglès (nivell B1).

Preinscripció

Calendari

 • Primer període: fins a l'11 d'abril del 2024.
  Examen d'accés: 13 d'abril de 2024.


 • Segon període: fins a l'11 de juliol del 2024.
  Examen d'accés: 12 de juliol de 2024. • Per penjar la documentació en el formulari primer cal confirmar la sol·licitud. 

 • Més informació.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió d'Admissió designada per la Comissió Coordinadora del màster selecciona els estudiants a partir de la prova escrita, el currículum i la documentació acadèmica aportada en funció dels criteris de valoració de mèrits següents:

 • Capacitats personals (55 %): prova escrita, carta de motivació inclosa en el formulari, etc.
  Es valorarà que la carta de motivació es presenti en format vídeo. En aquest cas, no caldrà presentar-ne una altra per escrit.
   
 • Experiència i valoració acadèmica i professional (30 %).
   
 • Domini d'idiomes i eines informàtiques (15 %).

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 25
Optatius 40
Pràctiques externes 10
Treball final de màster 15
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestió Cultural
Actors i Estratègies d'Intervenció Cultural en el Territori Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi de Públics i Polítiques de Programació Optativa 1r semestre 5
Aplicacions de la Psicologia Social a la Gestió Cultural Optativa 1r semestre 5
Bases Conceptuals i Metodològiques de Recerca Optativa 2n semestre 5
Ciutats Creatives II Optativa 1r semestre 2.5
Ciutats Creatives: Models d'Intervenció i Dinàmiques Emprenedores Optativa 1r semestre 2.5
Concepció i Disseny de Llocs Web Culturals Optativa 2n semestre 2.5
Control Comptable i Pressupostari per a Gestors Culturals Optativa 1r semestre 5
Disseny Estratègic de Projectes Culturals Obligatòria 2n semestre 5
Disseny i Control d'una Producció Optativa 1r semestre 5
Dret Aplicat a la Gestió Cultural Optativa 2n semestre 5
Finançament i Captació de Recursos Optativa 2n semestre 5
Marc Econòmic i Estructura dels Sectors Culturals Obligatòria 1r semestre 5
Models Internacionals Comparats de Política Cultural Optativa 2n semestre 5
Participació i Animació Sociocultural Optativa 2n semestre 2.5
Política Cultural d'Inclusió, Igualtat i Diversitat Optativa 2n semestre 2.5
Política Cultural Obligatòria 1r semestre 5
Polítiques de Comunicació i Màrqueting Cultural Optativa 2n semestre 5
Pràctiques de Gestió Cultural Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Projecte Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Projectes Culturals i Política d'Educació Optativa 1r semestre 2.5
Prospectiva i Anàlisi de Projectes Culturals I Obligatòria 2n semestre 5
Prospectiva i Anàlisi de Projectes Culturals II Obligatòria 1r semestre 5
Sociologia de la Cultura Optativa 1r semestre 5
Tècniques de Recerca Aplicada Optativa 2n semestre 5
Viabilitat Econòmica de Projectes Culturals Optativa 2n semestre 5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Gestió Cultural
Fonaments Comptables per a la Gestió Cultural Optativa 1r semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El marc d'actuació del gestor cultural el condicionen la realitat de la cultura i les seves institucions en cada territori i sector. Els principals factors que hi incideixen són el grau d'intervenció governamental 'directe o indirecte' en les organitzacions culturals; el grau de desenvolupament de la gestió empresarial privada; la petita dimensió de molts projectes, i la gran importància de les relacions interpersonals a l'interior i l'exterior de les organitzacions.
Per donar resposta a aquests reptes, el màster de Gestió Cultural proporciona les sortides professionals següents:
 • Directiu, tècnic o administrador de serveis, equipaments i projectes culturals públics, cívics o empresarials.
 • Programador i/o productor d'esdeveniments culturals (artístics, humanístics, festius, patrimonials, turístics, culturals...).
 • Gestor cultural territorial.
 • Programador i animador de dinàmiques interculturals i d'activitats socioculturals.
 • Investigador en l'àmbit de la gestió i les polítiques culturals.

Vegeu el vídeo El perfil del gestor cultural al segle XXI, per Lluís Bonet.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.