Objectius i competències

El màster en Cirurgia Podològica Integral té com a objectiu fonamental proporcionar els coneixements, actituds i habilitats necessaris per desenvolupar una activitat professional en cirurgia podològica oberta i mínima incisió.
Amb aquest màster d’orientació professional i investigadora, l’estudiant adquireix un marc d’especialització, s’inicia i s’incorpora al desenvolupament dels aspectes científics i de recerca, a fi de desenvolupar plenament les competències professionals.

En acabar el màster en Cirurgia Podològica Integral, l’estudiant també adquireix les capacitats necessàries per dur a terme un pla de tractament quirúrgic, segons la patologia i idiosincràsia del pacient.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióUnitat de Formació i Recerca de Podologia
Àmbit de coneixement
 • Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria i logopèdia
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióELENA DE PLANELL MAS
Adreça electrònicamaster.cirupodologica@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

- Ampliar i aprofundir en els coneixements i habilitats necessaris per realitzar i executar un pla de tractament quirúrgic podològic.

- Adquirir competències per dissenyar i implementar projectes de recerca aplicada en l'àrea de la cirurgia podològica.

Competències

 • Capacitat d'elaborar protocols diagnòstics i terapèutics en cirurgia podològica basats en l'evidència.
 • Capacitat d'avaluar, interpretar i dissenyar tècniques quirúrgiques podològiques mitjançant revisió del conjunt de proves exploratòries.
 • Capacitat d'actualitzar els coneixements en patologies sistèmiques amb repercussió en el tractament quirúrgic de les patologies del peu.
 • Habilitat per conèixer i distingir les patologies més prevalents en podologia, objecte de tractament amb cirurgia podològica, així com les proves diagnòstiques relacionades.
 • Capacitat de desenvolupar perfectament la capacitat, habilitat i destresa d'un nivell operador en la cirurgia unguial i de parts toves del peu i, d'ajudant en la cirurgia osteoarticular del peu.
 • Capacitat per realitzar, sobre models o espècimens, tècniques de cirurgia podològica.
 • Capacitat de gestionar i utilitzar estratègies i habilitats de comunicació de manera eficient en l'àmbit de la cirurgia podològica.
 • Capacitat de dissenyar, gestionar i fer un treball original en l'àmbit específic del màster, presentar-lo i defensar-lo.
 • Capacitat crítica per emetre resolucions i judicis en la patologia susceptible de tractament quirúrgic al peu.
 • Capacitat de desenvolupar projectes de recerca seguint una metodologia científica adequada, en l'àmbit de la cirurgia podològica.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Graduat o diplomat en Podologia.
 • Estudiants amb un títol equivalent al grau de Podologia, expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Titulats amb títol equivalent al grau de Podologia conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Certificat acadèmic de la formació oficial acreditada amb la nota mitjana de la universitat d'origen.
 • Currículum.
 • Carta de motivació en la qual s'exposi l'interès per cursar el màster, d'una extensió de mil paraules.
 • Coneixement acreditat de llengua estrangera nivell B1.
 • Entrevista personal (opcional).

Preinscripció

Calendari

Del 10 de maig a l'11 de juliol del 2024.

Resolució a partir del 19 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


 • Sol·licitud de preinscripció.

 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.

 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció.

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 20
Optatius 30
Pràctiques externes
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Cirurgia Podològica Integral
Activitat i Gestió del Bloc Quirúrgic Optativa 2.5
Anatomia Quirúrgica del Peu Optativa 2.5
Biomecànica de l'Extremitat Inferior Optativa 2.5
Cirurgia Plàstica i Reconstructiva del Peu Optativa 2.5
Cirurgia Podològica Obligatòria 5
Complicacions en les Cirurgies del Peu Optativa 2.5
Estratègies Psicològiques en el Maneig del Pacient Optativa 2.5
Metodologia de la Recerca Obligatòria 5
Ortopodologia Postquirúrgica Optativa 2.5
Pràctiques Clíniques Obligatòria 5
Processos de Comunicació Oral i Escrita Optativa 2.5
Suport Vital Bàsic Optativa 2.5
Tècniques d'Artroscòpia del Peu Optativa 2.5
Tècniques d'Embenats Quirúrgics del Peu Optativa 2.5
Tècniques de Dissecció del Peu I Optativa 2.5
Tècniques de Dissecció del Peu II Optativa 2.5
Tècniques de Sutures Optativa 2.5
Tècniques Quirúrgiques sobre Cadàver Obligatòria 5
Terapèutica Farmacològica Pre- i Postquirúrgica Optativa 2.5
Teràpies Alternatives en Cirurgia Podològica Optativa 2.5
Tractament Fisioteràpic en el Pacient Quirúrgic Optativa 2.5
Trastorns Sistèmics amb Afectació a l'Extremitat Inferior Optativa 2.5
Traumatologia de les Extremitats Inferiors Optativa 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 10
Valoració Prequirúrgica del Pacient Optativa 2.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 5 crèdits (125 hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és n'Helena de Planell Mas.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.