Objectius i competències

El màster proporciona coneixement i eines per adquirir les competències associades a la IPA. Aquestes competències inclouen la recerca, la pràctica basada en l’evidència científica, la millora de la qualitat, el pensament i l’anàlisi crítics, la capacitat de gestionar i prendre decisions complexes i ètiques, l’educació terapèutica, el lideratge clínic i professional, i la pràctica col·laborativa interprofessional.
El màster proporciona al graduat coneixements, competències i habilitats necessàries per desenvolupar, implementar i emprendre noves i innovadores pràctiques professionals avançades en les cures infermeres i serveis de salut, més enllà de la pràctica tradicional, fet que influeix de manera positiva en els resultats de salut de la població. A més, en finalitzar el màster l’alumnat ha adquirit les competències en recerca necessàries per accedir a un programa de doctorat.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Infermeria
Àmbit de coneixement
 • Infermeria
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència40 % català - 40 % espanyol - 20 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióANNA MARTA FALCO PEGUEROLES
Adreça electrònicaalbapolicarpo@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Càncer
 • Cardiologia
 • Cronicitat
 • Dolor
 • Ferides Cròniques i Complexes
 • Itinerari Lliure
 • Neurologia

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir una base de coneixements experts i habilitats per a la presa de decisions complexes en la pràctica avançada infermera. 
 • Adquirir una base consistent de formació teòrica i metodològica en l'àmbit de la pràctica basada en l'evidència, el lideratge clínic i la recerca. 
 • Saber fer servir les eines i tècniques bàsiques de caràcter qualitatiu, quantitatiu i de treball de camp, per fer front als problemes de la pràctica professional. 
 • Saber aplicar els coneixements teòrics, metodològics i tècnics a fi d'adquirir les competències associades a la infermera de pràctica avançada. 
 • Adquirir experiència pràctica d'anàlisi i preparació de projectes, a fi de treballar en xarxa i en equips interdisciplinaris en l'àmbit de la infermeria de pràctica avançada. 

Competències

Competències de l'entorn d'aprenentatge 

 • Sostenibilitat. Capacitat per fomentar l'anàlisi crítica i la reflexió per proposar respostes que permetin afrontar els reptes del canvi global, en un marc de sostenibilitat i justícia social. 
 • Compromís ètic. Actitud crítica i autocrítica, amb respecte per l'ètica professional, els valors morals i les implicacions socials de les diferents activitats executades. 
 • Treball en equip. Capacitat per treballar en equip en el disseny, gestió i planificació de projectes i reptes col·lectius en el marc de la infermeria de pràctica avançada, mantenint relacions fluides amb tots els intervinents i aportant solucions als problemes que es presentin. 
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Capacitat per seguir un aprenentatge autònom, basat en la capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i amb capacitat per prendre decisions i adaptar-se a noves situacions. 
 • Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes, integrant coneixements, tecnologies i enfocaments que permetin transitar cap a realitats més justes. 
 • Perspectiva de gènere. Capacitat per integrar la perspectiva de gènere des de la dimensió cultural, social, econòmica, històrica, política, i les seves diferents manifestacions, en el moment d'entendre les desigualtats socials que es produeixen a diferents escales d'anàlisis. 

 

Competències de l'entorn professional 

 • Capacitat per aplicar el lideratge en la coordinació entre els diferents agents i proveïdors de salut per a l'organització i planificació de les cures infermeres. 
 • Capacitat per demostrar coneixements en la cultura de seguretat i en la qualitat de l'atenció sanitària al pacient. 
 • Capacitat per dur a terme la pràctica avançada infermera en les diferents especialitats. 
 •  

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Graduats o diplomats en Infermeria que compleixin els requisits següents:
 • Coneixements i habilitats en la cura de les persones en les diferents etapes del cicle vital i específicament en els àmbits assistencials afins a les especialitats del màster.
 • Interès a adquirir competències d'investigació en la infermeria de pràctica clínica avançada, en general, i en càncer i cronicitat, en particular.
 • Experiència prèvia en la presentació de comunicacions i publicacions científiques.
 • Coneixements d'anglès a nivell de lectura i comprensió.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Grau o diplomatura en Infermeria o titulació equivalent.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 4 de març al 4 de juny del 2024.
Resolució: a partir del 6 de juny.

Segon període: del 3 a l'11 de juliol de 2024.
Resolució: a partir del 15 de juliol.​​​​​​​

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Competències i aprenentatges previs en l'àmbit de coneixement de les especialitats del màster, avaluades sobre la base del currículum, amb els certificats corresponents (cursos, congressos, publicacions, etc.): 25 %.
 • Experiència professional en l'àmbit de les cures infermeres de les especialitats del màster: 20 %.
 • Currículum acadèmic del candidat, amb la nota mitjana de la formació bàsica i posterior: 40 %.
 • Coneixements d'anglès a nivell de lectura i comprensió (avaluat mitjançant acreditació de nivell B1 o superior): 15 %.
 • Entrevista personal, quan sigui necessària, per aclarir aspectes dels punts anteriors.

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 27
Optatius 15
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Càncer
Bioètica Clínica i Presa de Decisions Obligatòria 2n semestre 3
Càncer Hereditari i Consell Genètic Optativa 2n semestre 3
Càncer: Estratègies i Polítiques Sanitàries Optativa 1r semestre 3
Gestió dels Assaigs Clínics Optativa 2n semestre 3
Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos en el Sistema Sanitari Obligatòria 1r semestre 3
Lideratge Clínic i Professional Obligatòria 2n semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Qualitativa Obligatòria 1r semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Quantitativa Obligatòria 1r semestre 6
Noves Necessitats d'Atenció Oncològica: Oncogeriatria i Llarga Supervivència Optativa 1r semestre 3
Organització de l'Atenció Multidisciplinària en Càncer Optativa 2n semestre 3
Pràctica Basada en l'Evidència Científica Obligatòria 1r semestre 3
Principis i Competències de la Pràctica Avançada Obligatòria 1r semestre 3
Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient Obligatòria 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Especialitat: Cardiologia
Bioètica Clínica i Presa de Decisions Obligatòria 2n semestre 3
Cardiologia Aguda i Crònica Complexa Optativa 1r semestre 3
Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos en el Sistema Sanitari Obligatòria 1r semestre 3
Lideratge Clínic i Professional Obligatòria 2n semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Qualitativa Obligatòria 1r semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Quantitativa Obligatòria 1r semestre 6
Organització Multidisciplinària en Cardiologia Optativa 2n semestre 3
Política Sanitària i Estratègies en Cardiologia Optativa 1r semestre 3
Pràctica Basada en l'Evidència Científica Obligatòria 1r semestre 3
PREM, PROM i Qualitat de Vida Optativa 2n semestre 3
Principis i Competències de la Pràctica Avançada Obligatòria 1r semestre 3
Promoció de la Salut en la Pràctica Avançada Optativa 2n semestre 3
Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient Obligatòria 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Especialitat: Cronicitat
Abordatge Integral de la Malaltia Crònica amb Pronòstic de Vida Limitat Optativa 2n semestre 3
Avaluació de la Cronicitat i Qualitat de Vida de les Persones Optativa 1r semestre 3
Bioètica Clínica i Presa de Decisions Obligatòria 2n semestre 3
Envelliment Saludable Optativa 1r semestre 3
Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos en el Sistema Sanitari Obligatòria 1r semestre 3
Lideratge Clínic i Professional Obligatòria 2n semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Qualitativa Obligatòria 1r semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Quantitativa Obligatòria 1r semestre 6
Organització de l'Atenció Multidisciplinària en Cronicitat Optativa 2n semestre 3
Política Social, Sanitària i Econòmica de la Cronicitat i la Dependència Optativa 1r semestre 3
Pràctica Basada en l'Evidència Científica Obligatòria 1r semestre 3
Principis i Competències de la Pràctica Avançada Obligatòria 1r semestre 3
Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient Obligatòria 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Especialitat: Dolor
Bases i Fonaments del Dolor Optativa 1r semestre 3
Bioètica Clínica i Presa de Decisions Obligatòria 2n semestre 3
Dolor Agut Optativa 1r semestre 3
Dolor Crònic Optativa 2n semestre 3
Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos en el Sistema Sanitari Obligatòria 1r semestre 3
Lideratge Clínic i Professional Obligatòria 2n semestre 3
Maneig del Dolor en Altres Situacions Optativa 2n semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Qualitativa Obligatòria 1r semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Quantitativa Obligatòria 1r semestre 6
Pràctica Basada en l'Evidència Científica Obligatòria 1r semestre 3
Prescripció Infermera en la Pràctica Avançada: Gestió Integral del Pacient Optativa 1r semestre 3
Principis i Competències de la Pràctica Avançada Obligatòria 1r semestre 3
Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient Obligatòria 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Especialitat: Ferides Cròniques i Complexes
Abordatge Integral de les Ferides Cròniques de Baixa Prevalença, Cremades i Ferides Complexes Postquirúrgiques Optativa 2n semestre 3
Abordatge Integral de les Lesions Relacionades amb la Dependència. Preparació del Llit de la Lesió i Cura en Ambient Humit Optativa 1r semestre 3
Abordatge Integral de les Úlceres d'Origen Vascular: Úlceres d'Etiologia Venosa Optativa 1r semestre 3
Abordatge Integral de les Úlceres del Peu Diabètic Optativa 2n semestre 3
Bioètica Clínica i Presa de Decisions Obligatòria 2n semestre 3
Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos en el Sistema Sanitari Obligatòria 1r semestre 3
Lideratge Clínic i Professional Obligatòria 2n semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Qualitativa Obligatòria 1r semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Quantitativa Obligatòria 1r semestre 6
Pràctica Basada en l'Evidència Científica Obligatòria 1r semestre 3
Principis i Competències de la Pràctica Avançada Obligatòria 1r semestre 3
Publicació i Presentació Científica Optativa 2n semestre 3
Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient Obligatòria 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Especialitat: Itinerari Lliure
Abordatge Integral de la Malaltia Crònica amb Pronòstic de Vida Limitat Optativa 2n semestre 3
Abordatge Integral de les Ferides Cròniques de Baixa Prevalença, Cremades i Ferides Complexes Postquirúrgiques Optativa 2n semestre 3
Abordatge Integral de les Lesions Relacionades amb la Dependència. Preparació del Llit de la Lesió i Cura en Ambient Humit Optativa 1r semestre 3
Abordatge Integral de les Úlceres d'Origen Vascular: Úlceres d'Etiologia Venosa Optativa 1r semestre 3
Abordatge Integral de les Úlceres del Peu Diabètic Optativa 2n semestre 3
Avaluació de la Cronicitat i Qualitat de Vida de les Persones Optativa 1r semestre 3
Bases i Fonaments del Dolor Optativa 1r semestre 3
Bioètica Clínica i Presa de Decisions Obligatòria 2n semestre 3
Càncer Hereditari i Consell Genètic Optativa 2n semestre 3
Càncer: Estratègies i Polítiques Sanitàries Optativa 1r semestre 3
Cardiologia Aguda i Crònica Complexa Optativa 1r semestre 3
Consell Alimentari Avançat en Malalties Neurològiques Optativa 1r semestre 3
Cures Infermeres Avançades en Malalties Neurològiques Optativa 2n semestre 3
Dolor Agut Optativa 1r semestre 3
Dolor Crònic Optativa 2n semestre 3
Envelliment Saludable Optativa 1r semestre 3
Gestió dels Assaigs Clínics Optativa 2n semestre 3
Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos en el Sistema Sanitari Obligatòria 1r semestre 3
Lideratge Clínic i Professional Obligatòria 2n semestre 3
Maneig del Dolor en Altres Situacions Optativa 2n semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Qualitativa Obligatòria 1r semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Quantitativa Obligatòria 1r semestre 6
Noves Necessitats d'Atenció Oncològica: Oncogeriatria i Llarga Supervivència Optativa 1r semestre 3
Organització de l'Atenció Multidisciplinària en Càncer Optativa 2n semestre 3
Organització de l'Atenció Multidisciplinària en Cronicitat Optativa 2n semestre 3
Organització Multidisciplinària en Cardiologia Optativa 2n semestre 3
Organització Multidisciplinària en Neurologia Optativa 2n semestre 3
Política Sanitària i Estratègies en Cardiologia Optativa 1r semestre 3
Política Sanitària i Estratègies en Neurologia Optativa 1r semestre 3
Política Social, Sanitària i Econòmica de la Cronicitat i la Dependència Optativa 1r semestre 3
Pràctica Basada en l'Evidència Científica Obligatòria 1r semestre 3
PREM, PROM i Qualitat de Vida Optativa 2n semestre 3
Prescripció Infermera en la Pràctica Avançada: Gestió Integral del Pacient Optativa 1r semestre 3
Principis i Competències de la Pràctica Avançada Obligatòria 1r semestre 3
Promoció de la Salut en la Pràctica Avançada Optativa 2n semestre 3
Publicació i Presentació Científica Optativa 2n semestre 3
Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient Obligatòria 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Valoració del Malalt Neurològic Optativa 1r semestre 3
Especialitat: Neurologia
Bioètica Clínica i Presa de Decisions Obligatòria 2n semestre 3
Consell Alimentari Avançat en Malalties Neurològiques Optativa 1r semestre 3
Cures Infermeres Avançades en Malalties Neurològiques Optativa 2n semestre 3
Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos en el Sistema Sanitari Obligatòria 1r semestre 3
Lideratge Clínic i Professional Obligatòria 2n semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Qualitativa Obligatòria 1r semestre 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Quantitativa Obligatòria 1r semestre 6
Organització Multidisciplinària en Neurologia Optativa 2n semestre 3
Política Sanitària i Estratègies en Neurologia Optativa 1r semestre 3
Pràctica Basada en l'Evidència Científica Obligatòria 1r semestre 3
Principis i Competències de la Pràctica Avançada Obligatòria 1r semestre 3
Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient Obligatòria 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Valoració del Malalt Neurològic Optativa 1r semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde .Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Gestor o gestora de casos en l'àmbit clínic. 
 • Infermer o infermera de pràctica avançada. 
 • Responsable o membre de la unitat de metodologia i recerca infermera de centres sanitaris. 
 • Responsable d'equips de salut que atenen persones diagnosticades de càncer, amb trastorns crònics i crònics avançats de salut, i amb trastorns neurològics o cardíacs. 
 • Infermer o infermera de consell genètic i cribratge. 
 • Infermer o infermera d'assaigs clínics. 
 • Consultor o consultora de cures infermeres a la persona amb càncer, malalties neurològiques i malalties cardíaques. 
 • Consultor o consultora de cures infermeres de cronicitat i cronicitat avançada, ferides complexes, i dolor. 
 • Membre especialista en salut de departaments d'innovació en el sector empresarial sanitari. 
 • Infermer o infermera clínica especialitzada. 
 •  

Contacte

Faculty of Nursing

Campus Bellvitge, Feixa Llarga, s/n
08907 l'Hospitalet de Llobregat

albapolicarpo@ub.edu 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.