Objectius i competències

El màster en Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres proporciona els coneixements i habilitats necessaris per a dur a terme i avaluar projectes de recerca en metodologia quantitativa i qualitativa en els àmbits assistencial, docent i de gestió en els quals els infermers desenvolupen la seva activitat professional.
El màster té com a objectiu fonamental que els estudiants adquireixin les competències essencials per a planificar, organitzar i avaluar treballs científics centrats en l'atenció infermera.

El temari del curs inclou continguts introductoris a la metodologia científica, procediments i tècniques per a l'obtenció i anàlisi de dades, i recursos per a la comunicació i difusió dels resultats i conclusions derivats dels estudis. A més, s'ofereix un ampli ventall d'assignatures optatives, com a Línies de Recerca Pròpies de l'Àmbit de la Infermeria, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Pràctica Infermera Basada en l'Evidència Científic, entre altres.

Aquest màster és dirigit a diplomats o graduats en Infermeria que ja s'hagin iniciat en tasques vinculades a la recerca i també a altres professionals de les ciències de la salut. 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Infermeria
Àmbit de coneixement
 • Infermeria
 • Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria i logopèdia
 • Medicina i odontologia
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència40 % català - 40 % espanyol - 20 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióANTONIO RAFAEL MORENO POYATO
Adreça electrònicaalbapolicarpo@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Davant la necessitat detectada de fomentar la reflexió i anàlisi continuada en les accions fetes pels professionals infermers, el principal objectiu del màster és respondre a la demanda de formació postgraduada en temes de recerca aplicada a la pràctica d'infermeria i de manera especial a les cures, sense deixar de banda aspectes com ara la gestió i la docència.

Aquest màster pretén consolidar la recerca entre els professionals infermers i el desenvolupament de competències per a la innovació, la creativitat i l'esperit d'iniciativa quant a la pràctica i a la recerca en cures infermeres. A la vegada es vol que els estudiants identifiquin la recerca com una font de progrés i actualització de la professió. Per tot això, els continguts del màster pretenen facilitar el desenvolupament del pensament crític respecte de les necessitats de la sanitat, les polítiques de salut i les institucions sanitàries, tenint en compte els canvis tant a escala nacional com internacional.

Competències

 • Capacitat per utilitzar el potencial investigador òptim en les cures, la gestió i la docència i que doni com a resultat un projecte d'investigació de qualitat.

 • Capacitat per aplicar les teories i els principis que guien la recerca en la pràctica investigadora.

 • Capacitat per demostrar coneixements de metodologia de la recerca que els permetin desenvolupar treballs científics, des de la pregunta o hipòtesi de recerca fins a la publicació dels resultats.

 • Habilitat per aplicar les eines necessàries per elaborar un projecte de recerca que permeti participar en les diferents convocatòries nacionals i internacionals en què es finança la investigació en salut.

 • Coneixements acadèmics que els permetin fer recerca en aspectes relacionats amb el gènere i la diversitat social i cultural de la població receptora de l'atenció de manera respectuosa amb els principis ètics.

 • Capacitat d'utilitzar i gestionar recursos (documentals, informàtics, audiovisuals, etc.) per tal de dur a terme estudis de recerca multidisciplinaris.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Estudiants que tinguin coneixements i habilitats en les cures a les persones durant les diferents etapes del cicle vital i en diversos àmbits assistencials.

Estudiants que mostrin experiències prèvies en la presentació de comunicacions i publicacions científiques.
Estudiants que tinguin coneixements d'anglès a nivell de comprensió oral i escrita.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Diplomatura en Infermeria o grau en Infermeria o titulació equivalent.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 19 de març al 4 de juny de 2024.
Resolució: a partir del 6 de juny.

Segon període: del 7 de juny al 16 de juliol de 2024.
Resolució: a partir del 18 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

1. Valoració del currículum professional (30 %).
2. Publicació d'articles en revistes nacionals o Internacionals (20 %).
3. Comunicacions científiques en l'àmbit de les cures (15 %).
4. Experiència professional en l'àmbit de les cures (15 %).
5. Nota mitjana de la formació bàsica i postbàsica (10 %).
6. Tenir coneixements d'anglès a nivell de comprensió oral i escrita (B1) (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del Màster valorarà el compliment del perfil d'accés, els requisits específics i els criteris de selecció.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Els titulats podran desenvolupar activitats relacionades amb la recerca en centres hospitalaris i de l'atenció primària, en residències sociosanitàries i en organismes de l'àmbit públic i privat tant a escala nacional com internacional.
Podran col·laborar en la realització, organització i gestió de projectes de recerca i en la docència de temes relacionats amb la metodologia de la recerca quantitativa i qualitativa.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat d'Infermeria

Campus Bellvitge, Feixa Llarga, s/n
08907 l'Hospitalet de Llobregat

albapolicarpo@ub.edu 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.