Objectius i competències

La finalitat del màster en Bases per a l’Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis és oferir una formació d’expert en diabetis, interdisciplinària i adequada per treballar com a referent d’aquesta malaltia crònica, que es pot produir a qualsevol edat i que requereix un tractament i control molt complexos en qualsevol nivell d’atenció. Les característiques epidèmiques de la diabetis, amb una morbiditat secundària de gran impacte sanitari i econòmic, fan que es necessiti una gran quantitat de professionals formats adequadament en el seu tractament.
La implantació del màster, avalada per la Societat Espanyola de Diabetis (SED), l’Associació Catalana de Diabetis (ACD), la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) i el Diabetes Education Study Group (DESG), respon a la necessitat de preparar professionals experts que puguin treballar com a referents o gestors de casos en unitats especialitzades de diabetis d’adults o pediàtriques, en centres sociosanitaris o en l’atenció primària.

Aquest màster s’adreça a graduats, llicenciats i diplomats que treballin, o vulguin treballar, en l’atenció i educació de les persones amb diabetis. És necessari tenir un títol universitari, preferentment en l’àrea sanitària.

Les activitats presencials del màster es distribueixen de la manera següent: Dos períodes de cinc dies, un cada semestre, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. Un període de pràctiques de dues setmanes, entre els mesos de març i juny, que es poden convalidar si s’acredita experiència professional en una unitat de diabetis (dos anys). Per finalitzar, es fa la presentació del treball final de màster durant l’última setmana de juny.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióUnitat de Formació i Recerca de Medicina (Clínic)
Àmbit de coneixement
 • Ciències biomèdiques
 • Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria i logopèdia
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióVIOLETA LIA MOIZE ARCONE
Adreça electrònicavmoize@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

La finalitat del màster és oferir una formació d'expert en diabetis, interdisciplinària, adequada per treballar com a referent d'aquesta malaltia crònica que afecta persones de qualsevol edat i que requereix un tractament i control molt complex en qualsevol nivell d'atenció.

Els objectius generals són:
 • Adquirir competències per proporcionar una atenció de qualitat a les persones amb diabetis mellitus i poder actuar com a professional expert de referència.

 • Adquirir competències per dissenyar, executar i avaluar programes d'educació terapèutica a pacients amb diabetis o a familiars.

 • Adquirir competències per dissenyar i implementar projectes de recerca a l'àrea de la diabetis.


La seva implantació respon a la necessitat de preparar professionals experts que puguin treballar com a referents o gestors de casos en unitats especialitzades de diabetis d'adults o pediàtriques, en centres sociosanitaris o en l'atenció primària de salut.

Competències

1. Competències bàsiques i generals

Bàsiques

 • Capacitat per adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per saber aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Capacitat per saber comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Capacitat per desenvolupar habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en bona mesura, autodirigida o autònoma.


Generals

 • Capacitat d'avaluació crítica dels diferents sistemes alternatius de gestió de la cronicitat.

 • Capacitat per comprendre la cultura de l'individu, la diversitat, el canvi cultural, la resistència al canvi i les estratègies per al canvi.

 • Capacitat per dissenyar accions per usar els resultats de recerca en el context clínic.

 • Capacitat per aplicar els coneixements sobre els fonaments que sustenten el coneixement científic.

 • Capacitat d'anàlisi crítica de la bibliografia rellevant.


2. Competències transversals

 • Capacitat per desenvolupar pensament crític i habilitats de raonament.

 • Capacitat per predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit d'atenció.

 • Capacitat per aplicar i integrar els coneixements, la comprensió i fonamentació científica d'aquests, i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous i definits de manera imprecisa, incloent-hi contextos de caràcter multidisciplinari tant de recerca com professionals altament especialitzats.

 • Capacitat per desenvolupar autonomia suficient per participar en projectes de recerca i en col·laboracions científiques, tecnològiques o educatives dins de l'àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, eventualment, amb un alt component de transferència del coneixement.

 • Capacitat per reflexionar sobre les implicacions ètiques dels avenços biotecnològics i sanitaris i la seva aplicació en l'àmbit de la vida humana.

 • Capacitat per argumentar sobre la dignitat humana i els drets que comporta.

 • Capacitat per assumir la responsabilitat del desenvolupament professional propi i de l'especialització en el camp professional corresponent.

 • Capacitat per utilitzar mètodes i tècniques d'ensenyament i aprenentatge per a l'educació terapèutica adaptada a les necessitats clíniques, demogràfiques i socioculturals dels pacients.

 • Capacitat per dissenyar i executar projectes de recerca clínica, epidemiològica i educativa en l'àrea de la diabetis.

 • Capacitat per aplicar l'evidència científica i els estàndards internacionals per al diagnòstic, tractament i prevenció de les complicacions agudes i cròniques de la diabetis.


3. Competències específiques

 • Capacitat per identificar i incorporar de manera contínua, en l'atenció i educació dels pacients, l'evidència científica relacionada amb nous coneixements sobre fisiopatologia, epidemiologia, tecnologia i tractament, així com els estàndards de qualitat de les guies clíniques rellevants.

 • Capacitat per donar suport a la cura de les persones amb diabetis i els seus familiars i cuidadors de manera culturalment competent al llarg de tot el cicle vital.

 • Capacitat per elaborar plans d'alimentació personalitzats, segons necessitats nutritives, metabòliques, hàbits dietètics, complicacions i patologies associades.

 • Capacitat per conèixer els aspectes fisiològics i metabòlics de l'exercici físic i l'adaptació del tractament, i les recomanacions a les persones amb diabetis de tipus 1 i tipus 2 de manera personalitzada.

 • Capacitat de maneig dels instruments adequats per determinar la glucosa i per aplicar els sistemes de calculadora de bol.

 • Capacitat per individualitzar el tractament farmacològic de la diabetis segons la citació clínica.

 • Capacitat per aplicar el factor de sensibilitat a la insulina per corregir la hiperglucèmia.

 • Capacitat per adaptar el tractament i el control de la diabetis en situacions especials (malalties intercurrents, cirurgia, viatges, etc.).

 • Capacitat per aplicar els principis de l'ensenyament-aprenentatge o canvi de comportament que sustenten les habilitats d'autocura de les persones amb diabetis i dels familiars i cuidadors.

 • Capacitat per planificar, executar i avaluar els programes educatius estructurats per a l'autogestió efectiva de la diabetis, com també per elaborar material educatiu de qualitat.

 • Capacitat per utilitzar correctament les noves tecnologies per a l'atenció i educació de persones amb diabetis (bombes d'infusió contínua d'insulina, sistemes de monitoratge continu de la glucosa i sistemes combinats amb infusió subcutània d'insulina i telemàtica aplicada a l'atenció i l'educació).

 • Capacitat per gestionar el tractament terapèutic i la cura i l'educació del pacient complex amb pluripatologia.

 • Capacitat per diferenciar la fisiopatologia de la diabetis mellitus de tipus 1, la diabetis mellitus de tipus 2, la diabetis monogènica, la diabetis neonatal i altres tipus de diabetis, i per argumentar-ne les diferències i l'evolució clínica de cada tipus.

 • Capacitat per aconseguir la participació activa del pacient i la família en la presa de decisions sobre el tractament farmacològic de la diabetis.

 • Capacitat per identificar els factors de risc i aplicar les recomanacions de les guies clíniques per prevenir i tractar les complicacions cròniques.

 • Capacitat per identificar les complicacions agudes de la diabetis (hipoglucèmia, cetosi, cetoacidosi diabètica i coma hiperglucèmic hiperosmolar), els signes i símptomes que comporten, el tractament que requereixen, i la prevenció dels factors de risc que les desencadenen.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Aquest màster va dirigit a graduats, llicenciats i diplomats en Ciències de la Salut que treballin o vulguin treballar en l'atenció i educació de les persones amb diabetis. És necessari tenir un títol universitari, preferentment de l'àrea sanitària. Els criteris de selecció són els següents:
 • Professionals sanitaris membres de societats científiques de diabetis.
 • Professionals que ja treballen en l'atenció de persones amb diabetis i, preferentment, amb pacients vulnerables: nens, adolescents, dones embarassades, ancians).
 • Professionals sanitaris que treballin en especialitats mèdiques amb una prevalença elevada de pacients amb diabetis (nefrologia, cardiologia, cirurgia vascular) o que acreditin formació prèvia en diabetis (postgraus, màster).
 • Currículum (experiència professional, formació prèvia, producció científica).
 • Nivell intermedi d'anglès.
 • Nivell intermedi d'informàtica.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
El criteri d'admissió per accedir al màster és tenir un títol universitari en ciències de la salut i demostrar un nivell de coneixements informàtics avançats que permeti fer servir el Campus Virtual.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de maig de 2024.
Segon període: del 2 de setembre al 24 d'octubre de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

 • Professionals sanitaris membres de societats científiques de diabetis (35 %).
 • Membres de col·lectius específics (persones que ja treballen en l'atenció de persones amb diabetis, i preferentment amb pacients vulnerables: nens, adolescents, dones embarassades, ancians) (25 %).
 • Professionals sanitaris que treballin en especialitats mèdiques amb elevada prevalença de pacients amb diabetis (nefrologia, cardiologia, cirurgia vascular) o que acreditin formació prèvia en diabetis (postgraus, màster) (10 %).
 • Currículum (experiència professional, formació prèvia, producció científica) (10 %).
 • Nivell intermedi d'anglès (10 %).
 • Nivell intermedi d'informàtica (10 %).

Procediment de resolució

En acabar el període de preinscripció, la comissió coordinadora del màster analitzarà les sol·licituds i seleccionarà als estudiants segons els criteris d'admissió establerts. La notificació als estudiants admesos es farà durant el mes de juny.

Els sol·licitants no admesos podran fer una reclamació o revisió de la resolució mitjançant una carta dirigida al coordinador del màster.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 38
Optatius 4
Pràctiques externes 8
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis
Diabetis i Pluripatologia Optativa 1r semestre 4
Educació Terapèutica. Habilitats Psicopedagògiques i Socials Obligatòria 2n semestre 4
Estil de Vida i Diabetis Obligatòria 1r semestre 4
Fisiopatologia de la Diabetis i Complicacions Obligatòria 1r semestre 8
Gestió, Planificació i Avaluació de Programes Obligatòria 2n semestre 4
La Diabetis en Situacions Especials Obligatòria 2n semestre 4
Pràctiques Externes Obligatòria 2n semestre 8
Recerca Bàsica en Diabetis Optativa 2n semestre 4
Tècniques Qualitatives en Ciències de la Salut Obligatòria 1r semestre 4
Tècniques Quantitatives en Ciències de la Salut Obligatòria 1r semestre 4
Tractament de la Diabetis Mellitus Obligatòria 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 10

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde 8 crèdits (200 hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament Mercè Vidal Flor.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

La formació avançada del màster ha de permetre als professionals:
- Aconseguir l'excel.lència en serveis de salut i gestió multidisciplinària de pacients amb diabetis.
- Incorporar-se a un programa de doctorat per elaborar una tesi doctoral.
- Desenvolupar les capacitats necessàries per professionalitzar-se en tasques d'atenció, educació terapèutica i recerca de manera ètica i independent, en els àmbits assistencials de l'atenció hospitalària especialitzada, l'atenció primària, domiciliària o, en universitats o centres de recerca.

La Societat Espanyola de Diabetis (SED) defensa el perfil acadèmic del professional expert/especialista en diabetis mitjançant màster per treballar en unitats especialitzades de diabetis d'adults o pediàtriques, o com a referents en centres d'atenció primària o sociosanitaris. Tant en l'àmbit públic com en el privat aquesta formació és apropiada per als professionals (podòlegs, psicòlegs i nutricionistes) que, per la seva especialitat, han d'atendre molts pacients amb diabetis. També és interessant per a altres activitats professionals com ara educació infantil, infermeria escolar, o per a membres d'associacions de pacients.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.