Objectius i competències

El màster en Competències Mèdiques Avançades de la Universitat de Barcelona dona una formació sanitària especialitzada per ampliar competències en diverses àrees de coneixement.
L’objectiu d’aquest màster és proporcionar als llicenciats en Medicina que ja tenen una formació sanitària especialitzada oficial la possibilitat d’ampliar competències en les àrees de coneixement següents: anèmies rares i síndromes relacionades; anestèsia regional basada en l’anatomia; atenció primària i salut comunitària; cirurgia del trasplantament renal; cirurgia i medicina estètica; vigilància intensiva cardíaca aguda i perioperatòria; diagnòstic per la imatge en les malalties reumàtiques; diagnòstic i tractament del càncer de pulmó; diagnòstic i tractament intervencionista en la malaltia coronària; ecografia abdominal avançada, diagnòstica i terapèutica; ecografia aplicada al suport perioperatori; electrodiagnòstic en neuropaties perifèriques i alteracions del control motor i de la percepció sensorial; electrofisiologia clínica i estimulació cardíaca; endoscòpia digestiva avançada i terapèutica; malaltia de Parkinson i trastorns del moviment; malalties autoimmunitàries; malalties neuromusculars; farmacogenètica i medicina personalitzada; fisiopatologia infantil; ginecologia oncològica i patologia mamària multidisciplinària; ictus; imatge cardíaca no invasiva; infeccions en pacients immunodeprimits no-VIH; Infecció per VIH i sida; medicina maternofetal; neuroanestèsia; neuroradiologia terapèutica; oncologia interdisciplinària (medicoquirúrgica); patologia cutània avançada; procediments diagnòstics avançats en medicina respiratòria; tabaquisme; trastorns del son; tractaments endoluminals vasculars i cardíacs; tuberculosi i infeccions per micobacteris no tuberculosos, i urooncologia.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióUnitat de Formació i Recerca de Medicina (Clínic)
Àmbit de coneixement
 • Medicina i odontologia
 • Ciències biomèdiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places132
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència50 % anglès - 25 % català - 25 % espanyol -
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióRICARD RAMOS IZQUIERDO
Adreça electrònicacma@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Anestèsia Regional Basada en l'Anatomia
 • Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada
 • Cirurgia del Trasplantament Renal
 • Cures Intensives Cardíaques Agudes i Perioperatòries
 • Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària
 • Diagnòstic per la Imatge en les Malalties Reumàtiques
 • Electrofisiologia Clínica i Estimulació Cardíaca
 • Endoscòpia Digestiva Avançada i Terapèutica
 • Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària Multidisciplinària
 • Imatge Cardíaca No Invasiva
 • Infeccions per VIH i Sida
 • Malaltia de Parkinson i Trastorns del Moviment
 • Malalties Autoimmunitàries
 • Medicina Maternofetal
 • Neuroanestèsia
 • Oncologia Interdisciplinària (Medicoquirúrgica)
 • Patologia Cutània Avançada
 • Procediments Diagnòstics Avançats en Medicina Respiratòria
 • Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs
 • Trastorns del Son
 • Urooncologia

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu d'aquest màster és proporcionar als llicenciats en Medicina que ja han finalitzat una formació sanitària especialitzada oficial la possibilitat d'ampliar competències en les àrees de coneixement següents: anèmies rares i síndromes relacionades; anestèsia regional basada en l'anatomia; atenció primària i salut comunitària; cirurgia del trasplantament renal; cirurgia i medicina estètica; vigilància intensiva cardíaca aguda i perioperatòria; diagnòstic per la imatge en les malalties reumàtiques; diagnòstic i tractament del càncer de pulmó; diagnòstic i tractament intervencionista en la malaltia coronària; ecografia abdominal avançada, diagnòstica i terapèutica; ecografia aplicada al suport perioperatori; electrodiagnòstic en neuropaties perifèriques i alteracions del control motor i de la percepció sensorial; electrofisiologia clínica i estimulació cardíaca; endoscòpia digestiva avançada i terapèutica; malaltia de Parkinson i trastorns del moviment; malalties autoimmunitàries; malalties neuromusculars; farmacogenètica i medicina personalitzada; fisiopatologia infantil; ginecologia oncològica i patologia mamària multidisciplinària; ictus; imatge cardíaca no invasiva; infeccions en pacients immunodeprimits no-VIH; infecció per VIH i sida; medicina maternofetal; neuroanestèsia; neuroradiologia terapèutica; oncologia interdisciplinària (medicoquirúrgica); patologia cutània avançada; procediments diagnòstics avançats en medicina respiratòria; tabaquisme; trastorns del son; tractaments endoluminals vasculars i cardíacs; tuberculosi i infeccions per micobacteris no tuberculosos; urooncologia.

Competències

Generals:
 • Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris, per col.laborar amb altres investigadors i, alhora, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, i també per interaccionar amb altres especialitats mèdiques i assessorar-les.
 • Capacitat per dissenyar, analitzar i avaluar els mètodes i indicadors que determinen la qualitat i seguretat clínica.
 • Capacitat per aplicar les tecnologies diagnòstiques i terapèutiques noves.
 • Capacitat per fer una lectura crítica de treballs científics i per saber-ne escriure i comunicar.
 • Capacitat per dissenyar i elaborar un projecte de recerca clinicobiològic.
 • Capacitat per identificar avanços tecnològics potencials i conèixer els procediments i mecanismes necessaris per transferir-los a la medicina clínica.


Específiques:
 • Capacitat per identificar els aspectes epidemiològics, patogènics, clínics i terapèutics avançats de les malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.
 • Capacitat per desenvolupar una àmplia formació pràctica avançada sobre els procediments diagnòstics i terapèutics en l'àmbit triat.
 • Capacitat per identificar, interpretar adequadament i diagnosticar en l'àmbit del laboratori les alteracions complexes de les malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.
 • Capacitat per dur a terme les exploracions complementàries més importants i sofisticades de les diferents malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.
 • Capacitat per desenvolupar, implementar i avaluar les noves guies de pràctica clínica en pacients amb les malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.
 • Capacitat per reconèixer els principis bioètics i medicolegals de la recerca i de les activitats professionals en l'àmbit de les malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Llicenciats o graduats en Medicina o Medicina i Cirurgia que hagin obtingut un títol oficial de metge especialista. Això garanteix els coneixements previs dels futurs estudiants. En el cas d'alumnes estrangers, se sol.licita el títol d'especialista del seu país d'origen, tenint en compte que, en cas de no tenir homologació, no li permet l'exercici laboral en territori espanyol.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • 1.Títol oficial de Llicenciat o Graduat en Medicina o Medicina i Cirurgia. En alumnes estrangers, el candidat ha de complir els requisits de reconeixement establerts en l'article 16.2 de l'RD 861/2010*.
 • 2.Complint amb l'apartat 1, el candidat ha de tenir el títol oficial de l'especialitat sanitària (en alumnes estrangers no és necessari homologar-lo), la qual ha de correspondre a la competència mèdica avançada concreta a la qual opti. De manera excepcional, també hi poden accedir els residents en els últims anys de formació, si la finalització de la residència es preveu abans de la data d'acabament del màster.
 • 3. Experiència prèvia en l'àmbit concret de la competència mèdica avançada en la qual es vol matricular.


*RD 861/2010: Article 16.2. «Així mateix, poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.».

Preinscripció

Calendari

- Primer període: del 20 de febrer al 30 de maig de 2023.
- Segon període: del 5 de juny al 31 d'agost de 2023.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Es valoraren de manera conjunta els aspectes següents (s'hi inclou ponderació):
 • Competències i aprenentatges previs adquirits, en l'àmbit concret de la competència mèdica avançada a la qual s'opti, avaluats sobre la base del currículum amb els certificats corresponents (cursos, congressos, publicacions, etc.): 25 %.
 • Experiència certificada de l'exercici clínic assistencial o de recerca en l'àmbit de la competència mèdica avançada a la qual s'opti: 25 %.
 • Currículum acadèmic del sol.licitant (incloent-hi informes de valoració): 25 %.
 • Coneixement certificat de la llengua anglesa (nivell B1, First Certificate of Cambridge University, puntuació 450 del TOEFL o nivell equivalent): 25 %.
 • Entrevista personal, si escau, per aclarir aspectes dels punts anteriors.


En la convocatòria d'admissió poden participar els candidats que compleixin els requisits d'accés i aquells que, sense complir-los encara, prevegin complir-los abans del moment de començar la l'activitat acadèmica. Els candidats han de presentar la documentació acreditativa objecte de valoració juntament amb una carta de sol.licitud indicant els motius del seu interès pel màster.

Procediment de resolució

El procés de selecció de l'alumne el duu a terme la Comissió de Coordinació de les especialitats del màster d'acord amb el grau de compliment dels requisits sol.licitats. La Secretaria del màster comunicarà a l'alumne la resolució corresponent en el moment acordat per aquesta Comissió.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 18
Pràctiques externes 12
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Anestèsia Regional Basada en l'Anatomia
Anatomia i Tècniques Aplicades al Cap, Coll i Tronc Optativa 2n semestre 3
Anatomia i Tècniques Aplicades sobre el Neuroeix Optativa 2n semestre 3
Anatomia i Tècniques Aplicades sobre el Plexe Braquial i el Membre Superior Optativa 2n semestre 3
Anatomia i Tècniques Aplicades sobre el Plexe Lumbosacre i el Membre Inferior Optativa 2n semestre 3
Anatomia, Fisiopatologia i Tecnologia Aplicades a l'Anestèsia Regional Optativa 2n semestre 3
Aplicacions Específiques de les Tècniques d'Anestèsia Regional, Metodologia Científica i Docent Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Anestèsia Regional basada en l'Anatomia Obligatòria 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Cardiopaties Familiars i Esport Optativa 2n semestre 3
Diagnòstic Genètic Molecular Optativa 2n semestre 3
Diagnòstic, Estratificació de Riscos i Gestió de Pacients amb Canalopaties i Síndromes Associades a Mort Sobtada Optativa 2n semestre 3
Diagnòstic, Estratificació de Riscos i Maneig de Pacients amb Miocardiopaties Familiars Optativa 2n semestre 3
Diagnòstic, Estratificació de Riscos i Maneig de Pacients Pediàtrics amb Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Maneig d'Arrítmies Ventriculars en Pacients amb Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Organització d'Unitats Especialitzades en Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada Optativa 2n semestre 3
Pràctiques Externes en Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada Obligatòria 2n semestre 12
Tècniques d'Imatge i altres Proves en l'Estudi de les Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Cirurgia del Trasplantament Renal
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Donació d'Òrgans Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Indicació i Selecció de Candidats a Trasplantament Renal Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Cirurgia del Trasplantament Renal Obligatòria 2n semestre 12
Trasplantament Renal Complex Optativa 2n semestre 3
Trasplantament Renal Heterotòpic Optativa 2n semestre 3
Trasplantament Renal Infantil Optativa 2n semestre 3
Trasplantament Renal Ortotòpic Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Cures Intensives Cardíaques Agudes i Perioperatòries
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Diagnòstic per la Imatge en Patologia Cardiovascular Aguda Optativa 2n semestre 3
Ecocardiografia Transesofàgica Optativa 2n semestre 3
Electrocardiografia i Arítmies en Patologia Cardiovascular Aguda Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Implantació, Programació i Seguiment dels Marcapassos Optativa 2n semestre 3
Insuficiència Cardíaca Aguda, Valvulopaties i Vasculopaties Agudes Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Cures Intensives Cardíaques Agudes i Perioperatòries Obligatòria 2n semestre 12
Procediments Específics en el Pacient Crític Cardiovascular Optativa 2n semestre 3
Síndromes Coronàries Agudes Optativa 2n semestre 3
Tècniques de Suport Cardiopulmonar Avançat Optativa 2n semestre 3
Tècniques Endoluminals Cardíaques Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària
Aspectes Tècnics, Material i Competències en Cardiologia Intervencionista Optativa 2n semestre 3
Assistència Ventricular Mecànica, Trasplantament Cardíac i altres Procediments Invasius en Cardiopatia Isquèmica Aguda i Crònica Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Electrofisiologia, Ablació i Estimulació en la Malaltia Coronària Optativa 2n semestre 3
Fisiopatologia i Clínica de la Malaltia Coronària Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Indicacions i Formes de Revascularització Coronària Optativa 2n semestre 3
Intervencionisme Coronari en Escenaris Anatòmics Complexos Optativa 2n semestre 3
Intervencionisme Coronari Percutani en les Síndromes Coronàries Agudes Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària Obligatòria 2n semestre 12
Tècniques d'Imatge Intracoronària i No Invasives Optativa 2n semestre 3
Tractament Antitrombòtic Inicial i a Llarg Termini Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Diagnòstic per la Imatge en les Malalties Reumàtiques
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Electrofisiologia Clínica i Estimulació Cardíaca
Ablació de les Taquicàrdies Ventriculars Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Coneixements Teòrics d'Aritmologia: Fisiopatologia, Diagnòstic i Terapèutica (Farmacològica i No Farmacològica) Optativa 2n semestre 3
Diagnòstic i Tractament de la Síncope. Prova de la Taula Basculant Optativa 2n semestre 3
Diagnòstic Invasiu: Estudi Electrofisiològic Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Implantació, Programació i Seguiment dels Desfibril·ladors Optativa 2n semestre 3
Implantació, Programació i Seguiment dels Marcapassos Optativa 2n semestre 3
Implantació, Programació i Seguiment dels Resincronitzadors Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Electrofisiologia Clínica i Estimulació Cardíaca Obligatòria 2n semestre 12
Tècniques Avançades d'Ablació: Ablació de les Arítmies Optativa 2n semestre 3
Tècniques per a l'Ablació de la Fibril·lació Auricular Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Endoscòpia Digestiva Avançada i Terapèutica
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Ecoendoscòpia Diagnòstica i Terapèutica Optativa 2n semestre 3
Endoscòpia Avançada de l'Intestí Prim: Càpsula Endoscòpica i Enteroscòpia Profunda Optativa 2n semestre 3
Endoscòpia en el Cribratge i Prevenció del Càncer Colorectal Optativa 2n semestre 3
Exploració i Intervencionisme sobre la Via Biliar per CPRE Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Endoscòpia Digestiva Avançada i Terapèutica Obligatòria 2n semestre 12
Tracte Digestiu Alt I Optativa 2n semestre 3
Tracte Digestiu Alt II Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària Multidisciplinària
Abordatge Integral de la Predisposició Hereditària al Càncer Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Càncer d'Ovari i de Trompa Optativa 2n semestre 3
Càncer de Coll d'Úter i Tracte Genital Inferior: Abordatge Terapèutic Multidisciplinari Optativa 2n semestre 3
Càncer de Cos Uterí Optativa 2n semestre 3
Càncer de Mama: Diagnòstic, Estadificació i Abordatge Quirúrgic Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària Multidisciplinària Obligatòria 2n semestre 12
Tècniques Quirúrgiques Avançades i d'Invasió Mínima. Cirurgia Robòtica Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Imatge Cardíaca No Invasiva
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Ecocardiografia d'Estrès Optativa 2n semestre 3
Ecocardiografia en el Monitoratge d'Intervencions Cardiovasculars Optativa 2n semestre 3
Ecocardiografia Transesofàgica Optativa 2n semestre 3
Ecocardiografia Transtoràcica I Optativa 2n semestre 3
Ecocardiografia Transtoràcica II Optativa 2n semestre 3
Ergometria i Cardiologia Nuclear Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Imatge Cardíaca en Cardiopaties Congènites Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Imatge Cardíaca No Invasiva Obligatòria 2n semestre 12
Ressonància Magnètica Cardíaca Optativa 2n semestre 3
Tomografia Computeritzada Cardíaca Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Infeccions per VIH i Sida
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Malaltia de Parkinson i Trastorns del Moviment
Atàxies Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Cirurgia Funcional dels Trastorns del Moviment Optativa 2n semestre 3
Distonia Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Malaltia de Huntington i altres Corees Optativa 2n semestre 3
Malaltia de Parkinson Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Parkinsonismes Atípics Optativa 2n semestre 3
Pràctiques Externes en Malaltia de Parkinson i Trastorns del Moviment Obligatòria 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Malalties Autoimmunitàries
Artritis Reumatoide i Malalties Autoimmunitàries de l'Aparell Locomotor Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Lupus Eritematós Sistèmic, Síndrome Antifosfolipídica, Síndrome de Sjögren i Esclerosi Sistèmica Optativa 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Cardíaques i Pulmonars Optativa 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Cutànies Optativa 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Hematològiques Optativa 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Neurològiques Optativa 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Oculars Optativa 2n semestre 3
Malalties Autoimmunitàries Renals Optativa 2n semestre 3
Malalties Autoinflamatòries i Immunologia Clínica Avançada Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Malalties Autoimmunitàries Obligatòria 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Vasculitis Sistèmiques i Miopaties Inflamatòries Optativa 2n semestre 3
Especialitat: Medicina Maternofetal
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Neuroanestèsia
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Neuroanatomia, Neurofisiologia i Neuroimatge Aplicada a l'Anestèsia Optativa 2n semestre 3
Neuroanestèsia en el Pacient Crític Optativa 2n semestre 3
Neuroanestèsia en Procediments Neuroquirúrgics Optativa 2n semestre 3
Neuroanestèsia fora de l'Àrea Quirúrgica. Control Postoperatori en Neurocirurgia Optativa 2n semestre 3
Neuroanestèsia Pediàtrica i de la Pacient Gestant Optativa 2n semestre 3
Neuromonitoratge Perioperatori Optativa 2n semestre 3
Pràctiques Externes en Neuroanestèsia Obligatòria 2n semestre 12
Principis Bàsics en Neuroanestèsia i en Intervencions de Pacients amb Patologia Neurològica Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Oncologia Interdisciplinària (Medicoquirúrgica)
Abordatge Integral de la Predisposició Hereditària al Càncer Optativa 2n semestre 3
Atenció Pal·liativa al Pacient amb Malaltia Oncohematològica Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Avenços Moleculars en Oncologia Optativa 2n semestre 3
Cirurgia Oncoplàstica i Microcirurgia de Cap i Coll Optativa 2n semestre 3
Cirurgia Oncoplàstica i Microcirurgia de Mama Optativa 2n semestre 3
Cirurgia Oncoplàstica i Microcirurgia de Sarcomes de Parts Toves i de Pell Optativa 2n semestre 3
Epidemiologia del Càncer Optativa 2n semestre 3
Escriptura Científica Eficient en Oncologia Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Immunoteràpia i Tractaments Dirigits Optativa 2n semestre 3
Investigació Clínica en Oncologia Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Oncohematologia Optativa 2n semestre 3
Pràctiques Externes en Oncologia Interdisciplinària (Medicoquirúrgica) Obligatòria 2n semestre 12
Radiobiologia Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Patologia Cutània Avançada
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Bases Genètiques en Oncologia Cutània Optativa 2n semestre 3
Càncer Cutani No-Melanoma. Síndromes Limfoproliferatives Optativa 2n semestre 3
Dermatopatologia Avançada Optativa 2n semestre 3
Dermatoscòpia i Microscòpia Confocal en Lesions Pigmentades i altres Aplicacions Dermatològiques Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Malalties Autoimmunitàries Cutànies Optativa 2n semestre 3
Melanoma Maligne Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Patologia Cutània Avançada Obligatòria 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Procediments Diagnòstics Avançats en Medicina Respiratòria
Al·lèrgia Respiratòria Optativa 2n semestre 3
Avaluació Diagnòstica de les Malalties Pulmonars Intersticials Difuses Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Biomarcadors en Medicina Respiratòria Optativa 2n semestre 3
Endoscòpia Respiratòria Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Interrelació entre Al·lèrgia Respiratòria i Aliments Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Procediments Diagnòstics Avançats en Medicina Respiratòria Obligatòria 2n semestre 12
Tècniques d'Estudi de la Funció Pulmonar Optativa 2n semestre 3
Tècniques d'Imatge Optativa 2n semestre 3
Tècniques per a l'Estudi de les Malalties Vasculars Pulmonars Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs
Accessos Vasculars i les seves Complicacions Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Mètodes Diagnòstics Funcionals i per la Imatge Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs Obligatòria 2n semestre 12
Radioprotecció per a Professionals Sanitaris Optativa 2n semestre 3
Tècniques Endoluminals Cardíaques Optativa 2n semestre 3
Tècniques Endovasculars dels Grans Vasos Optativa 2n semestre 3
Tècniques Endovasculars en Patologia de les Extremitats Inferiors Optativa 2n semestre 3
Tècniques Endovasculars en Patologia dels Troncs Supraaòrtics i de les Extremitats Superiors Optativa 2n semestre 3
Tècniques Endovasculars en Patologia Visceral Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Trastorns del Son
Aspectes Generals del Son. Fisiologia del Son Normal Optativa 2n semestre 3
Avaluació de la Via Aèria Superior en Pacients amb Trastorns Respiratoris del Somni Optativa 2n semestre 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Trastorns del Son Obligatòria 2n semestre 12
Tècniques de Registre del Son i la seva Interpretació Optativa 2n semestre 3
Trastorns del Son en altres Malalties Neurològiques Optativa 2n semestre 3
Trastorns del Son que Cursen amb Hipersòmnia (Excepte Roncopatia i Apnees) Optativa 2n semestre 3
Trastorns del Son que Cursen amb Insomni Optativa 2n semestre 3
Trastorns que Cursen amb Conductes Anormals durant el Son Optativa 2n semestre 3
Trastorns Respiratoris del Son: Roncopatia i Apnees del Son Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12
Especialitat: Urooncologia
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques Obligatòria 2n semestre 6
Biologia Molecular dels Tumors Urològics Optativa 2n semestre 3
Diagnòstic dels Tumors Urològics Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Maneig del Càncer de Penis i del Càncer Testicular Optativa 2n semestre 3
Maneig del Càncer de Pròstata Optativa 2n semestre 3
Maneig del Càncer Renal Optativa 2n semestre 3
Maneig del Càncer Vesical Musculoinvasiu Optativa 2n semestre 3
Maneig del Càncer Vesical No Musculoinvasiu Optativa 2n semestre 3
Maneig del Tumor de Tracte Urinari Superior Optativa 2n semestre 3
Maneig Integral del Pacient Urooncològic Optativa 2n semestre 3
Metodologia de Recerca Clínica Obligatòria 2n semestre 6
Pràctiques Externes en Urooncologia Obligatòria 2n semestre 12
Treball Final de Màster Professionalitzador Obligatòria 2n semestre 12

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues estades obligatòries en unitats d'investigació de 24 crèdits (290 hores). Són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. 

A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Informació institucional

  Sortides professionals

  De què podràs treballar ?

  El màster no atorga cap especialització sanitària oficialment reconeguda. Com que és una professió regulada, els alumnes amb títol oficial o homologat ja tenen les seves atribucions laborals reconegudes en l'especialitat sanitària amb la qual accedeixin al màster. El màster permet el desenvolupament de competències mèdiques avançades en el seu àmbit de coneixement, a més d'obtenir els requisits per a l'accés al doctorat.

  Inserció laboral

  Dades del sistema universitari català.

  Contacte

  Campus Clínic, Casanova, 143. 08036 Barcelona
  cma@ub.edu

  Vull rebre més informació

  Tots els camps són obligatoris.

  La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.