Objectius i competències

El màster en Estudis Avançats en Exclusió Social respon a la necessitat de promoure investigacions i pràctiques socials especialitzades que puguin donar resposta a les necessitats i als drets bàsics de les persones en l’estat del benestar.

El màster pretén, d’una banda, formar investigadors capaços d’identificar, analitzar i proposar accions que impulsin els drets que atorga la societat del benestar des d’una visió globalitzadora i, de l’altra, capacitar experts en el disseny, avaluació i gestió de programes institucionals i equips professionals en l’àmbit de l’exclusió social.
El màster ofereix una formació adreçada a capacitar experts altament qualificats en les actuacions següents:
El disseny i desenvolupament d’investigacions multidisciplinàries per afavorir polítiques i pràctiques professionals capaces d’abordar problemàtiques d’exclusió social.

L'anàlisi i avaluació institucional i comunitària dels programes i projectes de prevenció i atenció a individus i col·lectius en situacions d'exclusió i desigualtat socials.

La direcció i gestió d’equips multidisciplinaris que treballen per a la integració social de les persones, ja sigui en la prevenció de les causes o en el tractament dels efectes de les situacions d'exclusió social.

En aquest sentit, el màster té com a objectiu prioritari proporcionar coneixements, destreses i aptituds orientades a la recerca i la gestió d’institucions i professionals en diferents contextos socials des d’una perspectiva holística, interdisciplinària i multiprofessional.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióCampus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà (85 %) i castellà (15 %)
Adreça electrònicamvalenzuela@santjoandedeu.edu.es
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

A partir de l'enfocament general del màster d'Estudis Avançats en Exclusió Social, es concreten tres objectius generals que n'estructuren la proposta formativa:
 • Dotar l'estudiant d'eines teòriques i de metodologies de recerca en l'àmbit de les ciències socials necessàries per analitzar l'exclusió i la desigualtat social al món contemporani.
 • Formar l'estudiant en modalitats de diagnòstic i avaluació de situacions socials complexes orientades a la presa de decisions comunitàries, institucionals i professionals.
 • Proporcionar a l'estudiant coneixements i tècniques de disseny, gestió i supervisió de programes i equips d'intervenció social en contextos d'exclusió.

Competències

Competències generals
 • Capacitat per iIntegrar i comprendre coneixements complexos i traduir-los en propostes d'estudi, investigació i desenvolupament professional en contextos socials de conflicte o dificultat social.
 • Capacitat per dur a terme una anàlisi crítica i compromesa de les realitats socials i de les seves implicacions ètiques en l'exercici investigador i professional.
 • Capacitat per dissenyar, aplicar i avaluar projectes d'investigació en ciències socials adequats a les problemàtiques i contextos socials propis del camp d'estudi.
 • Capacitat per construir i implementar processos de direcció i coordinació d'equips de recerca multidisciplinaris o multiprofessionals.
 • Capacitat per desenvolupar, de forma oral i escrita, projectes, informes i memòries de treball en l'àmbit de les ciències socials.
 • Capacitat per planificar, executar i valorar eines teòriques, metodològiques i tecnològiques que, basades en criteris de justícia i igualtat social, es dirigeixin a la millora i transformació dels contextos de recerca i intervenció.
 • Capacitat per elaborar, desenvolupar i avaluar programes d'intervenció social orientats a la prevenció i tractament de les situacions d'exclusió social des d'una perspectiva centrada en el respecte als drets humans, als valors de la cultura democràtica, a la diversitat cultural i al gènere.
Competències específiques
 • Capacitat per establir i formular categories d'anàlisi científica per a l'estudi i diagnòstic de les situacions de desigualtat i exclusió social.
 • Capacitat per aplicar paradigmes i models teoricotècnics adequats a les necessitats d'anàlisi i intervenció en contextos d'exclusió social.
 • Capacitat per desenvolupar processos d'observació i estudi dels sistemes públics i dels programes socials per a la prevenció de l'exclusió social.
 • Capacitat per detectar necessitats i proposar pautes d'acció, orientades a la millora de la qualitat i l'optimització d'institucions socials, culturals i educatives.
 • Capacitat per conèixer i aplicar processos de coordinació i dinamització d'equips multidisciplinaris o multiprofessionals.
 • Capacitat per dissenyar i executar programes d'avaluació institucional i de projectes de l'àmbit social o sanitari adscrits a polítiques de lluita contra l'exclusió social.
 • Capacitat per formular i desenvolupar projectes d'innovació per a la intervenció social i educativa.
 • Capacitat per proposar i dissenyar indicadors de qualitat i mesures que promoguin el desenvolupament de bones pràctiques i previnguin els conflictes en equips professionals pertanyents a l'àmbit de l'exclusió social.
 • Capacitat per orientar, gestionar i avaluar la intervenció social sota criteris i aspiracions de justícia, igualtat i promoció social.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster té una doble finalitat. D'una banda, professionalitzadora, amb l'objectiu de formar professionals amb amplis coneixements sobre l'exclusió social, i, de l'altra, investigadora, atès que dota els estudiants dels instruments necessaris per dur a terme projectes de recerca en aquest àmbit.
El màster està orientat a titulats amb una formació universitària superior en l'àmbit social (treball social, psicologia social, sociologia, antropologia), en l'àmbit educatiu (educació social, pedagogia, psicopedagogia) i en l'àmbit de la salut (infermeria), i també a altres titulats que acreditin una trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.
El màster està orientat a titulats amb una formació universitària superior.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Titulacions oficials d'accés:
- Treball Social
- Educació Social
- Magisteri
- Infermeria
- Pedagogia
- Psicologia
- Sociologia
- Psicopedagogia
- Antropologia Social i Cultural
- Direcció i Administració d'Empreses
- Econòmiques
- Ciències Polítiques
- Dret

La Comissió acadèmica del màster també pot considerar (depenent de la disponibilitat de places) acceptar sol.licituds provinents de candidats amb altres estudis, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

Pel que fa a les competències lingüístiques l'estudiant ha de dominar el castellà o el català.

Atès que els estudiants del màster hi accedeixen des de titulacions oficials diverses, i amb la intenció de garantir l'anivellament en continguts comuns necessaris per a un desenvolupament òptim dels estudis, s'ofereixen dues assignatures de sis crèdits que es poden cursar, de manera intensiva, abans de començar el màster (mes de setembre).

Amb aquesta formació volem garantir l'assoliment de les competències bàsiques, generals i específiques, per mitjà dels continguts bàsics i transversals relacionats amb l'exclusió social, i que no s'imparteixen en les titulacions de grau o equivalents.

Han de cursar els complements formatius proposats els estudiants que provinguin de les titulacions següents:

Àmbit de l'educació:
- Magisteri

Àmbit de la salut:
- Infermeria

Àmbit social:
- Direcció i Administració d'Empreses
- Econòmiques
- Ciències Polítiques
- Dret

I també els graduats o llicenciats en altres graus que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

Si es presenten aquestes acreditacions, la Comissió de coordinació del màster estudia, de manera individualitzada, els casos que poden quedar exempts de cursar-los.

Preinscripció

Calendari

.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

 • Trajectòria formativa (40 %). Es prioritzen les titulacions d'accés definides i es tenen en compte altres formacions (màster, postgraus, etc.) relacionades amb la naturalesa del màster.
 • Trajectòria professional en el camp de l'exclusió social (40 %). En aquest cas es valoren tres elements diferenciats per ordre de rellevància:
  • 1. Nombre d'anys en sectors professionals relacionats amb la inclusió i exclusió social.
  • 2. Importància dels càrrecs exercits en institucions o programes relacionats amb la inclusió i exclusió social.
  • 3. Rellevància de les funcions professionals exercides en aquestes institucions i programes

 • Expedient acadèmic (10 %). Es té en compte la puntuació mitjana obtinguda en el grau o equivalent
 • Motivacions (10 %). Es valoren els elements que justifiquen l'elecció del màster.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del Màster duu a terme la selecció i admissió dels estudiants.

Les reclamacions contra aquesta resolució es poden adreçar a la secretaria del màster a partir de la data de resolució.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d''assignatures


Complements de formació

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

- Coordinadors d'equips de treball especialitzats en l'acció social.
- Quadres intermedis.
- Responsables de serveis de treball social o intervenció social, en els àmbits sanitari i social.
- Investigadors en l'àmbit de les ciències socials en matèria d'exclusió social.
- Docents universitaris (grau, postgrau i doctorat).
- Consultors d'entitats sobre polítiques i estratègies socials.
- Assessors per a la funció pública en matèria d'exclusió i polítiques socials.
- Tècnics en les administracions locals, autonòmiques, estatals.

Contacte

Campus Docent Sant Joan de Déu

Sant Benito Menni, 18-20
08830, Sant Boi de Llobregat
campus.masterpost@sjd.edu.es

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.