Objectius i competències

El màster en  Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics millora les competències per crear i llançar nous productes turístics, aplicar les noves tecnologies a fi d’innovar en empreses i destinacions turístiques i, finalment, dissenyar productes i serveis per competir en el mercat internacional.

Si ets emprenedor, t’ajudem a impulsar el teu projecte cap a l’èxit. Amb aquest màster:   

 • Aprendràs les metodologies i competències per fer realitat el teu projecte, siguis emprenedor o treballis en empreses del sector.  
 • Coneixeràs tècniques de productivitat, de planificació i gestió en el disseny de models de negoci, així com instruments de prototipatge, obtenció de recursos, i estratègies màrqueting digital, entre d’altres.  
 • Aplicaràs instruments per a la innovació disruptiva en turisme i les estratègies per accelerar projectes emprenedors i empreses emergents  
 • Aprendràs les metodologies de gestió més innovadores com ara Waterfall, Lean, Agile, Kanban o Scrum.  
 • El Màster inclou un extens programa de visites a empreses, xerrades d’experts i professionals del sector perquè experimentis la indústria del turisme de primera mà.  
 • Podràs fer pràctiques curriculars o extracurriculars en una empresa o organització turística gràcies als més de 900 convenis de col·laboració del CETT-UB.  
 • Obtindràs un títol oficial de màster ja que el CETT està adscrit a la Universitat de Barcelona.  
 • És l’únic Màster Universitari oficial d’Espanya en emprenedoria o intraemprenedoria en empreses i organitzacions turístiques.  

El màster disposa de tres itineraris d’especialització que permeten aprofundir en diferents àrees segons els interessos i motivacions: Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme, Transformació Digital d’Empreses i Experiències Turístiques, i Internacionalització d’Empreses Turístiques.

Els alumnes del CETT tenen, d’una banda, tots els avantatges que el centre posa a la seva disposició i, de l’altra, els de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per consultar documents, reportatges i articles científics, entre d’altres. A més, consulta gratuïta de tota la biblioteca digital de recursos de l’Organització Mundial del Turisme.

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme
Àmbit de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència Presencial
Crèdits 60
Durada 1 any acadèmic
Coordinació ESCOLA UNIVERSITARIA D'HOTELERIA I TURISME CETT
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Complements de formació
Especialitats
 • Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme
 • Internacionalització d'Empreses Turístiques
 • Transformació Digital d'Empreses i Experiències Turístiques

Objectius i competències

Objectius

L’objectiu principal del Màster és oferir-te els coneixements i els instruments necessaris per al desenvolupament i llançament de projectes turístics. Instruments que et serviran per treballar en entorns competitius caracteritzats per la innovació, l’evolució tecnològica, la transformació digital i les dinàmiques inherents a la globalització i la sostenibilitat. 
 

Els objectius del màster es poden dividir en cinc grans grups:
 

 • Conèixer les eines i els coneixements per a la creació i adaptació de productes i serveis d’acord amb les oportunitats que l’evolució del mercat turístic ofereix, especialment gràcies a l’evolució tecnològica, tant des d’una perspectiva intraemprenedora com emprenedora. 

 • Desenvolupar les habilitats necessàries per a la direcció de projectes. Aprendre a treballar utilitzant les metodologies de gestió de projectes més utilitzades a l’empresa (Waterfall, Lean, Agile, Kanban, Scrum, etc.) i dominar els instruments i eines per al seu desenvolupament i implementació. 

 • Adquirir les competències necessàries per a la definició de sistemes de relació amb el client que optimitzin el valor proporcionat per l’empresa a través del desenvolupament d’experiències innovadores. 

 • Desenvolupar les capacitats professionals necessàries per a la participació activa en la digitalització integral de l’empresa, cosa que implica la revisió del seu model de negoci i els processos que s’hi associen, així com els aspectes d’adaptació cultural de l’organització. 

 • Adquirir les competències necessàries per a la definició de les polítiques i objectius d’internacionalització de les empreses turístiques, vinculades al desenvolupament i llançament de projectes turístics emprenedors a un mercat global. 

Competències

Les competències generals que desenvoluparàs són: 
 

 • Desenvolupar una visió estratègica de l’empresa turística que permeti generar i identificar oportunitats de mercat vinculades a la innovació en producte, procés o model de negoci, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. 

 • Confeccionar el pla de negoci d’un projecte turístic. 

 • Conèixer i analitzar l’estructura dels estats economicofinancers de l’empresa, avaluant-ne la viabilitat i fent previsions futures del seu desenvolupament. 

 • Dissenyar i implementar plans estratègics i operatius de comercialització i comunicació per al llançament al mercat de nous projectes turístics. 

 • Organitzar i planificar el desenvolupament i llançament de projectes turístics. 

 • Concretar i anticipar les activitats orientades a resultats específics i establir mecanismes per avaluar-ne l’assoliment. Definir i desenvolupar un procés eficaç de creació de nous productes turístics. 

 • Imaginar diferents possibilitats originals i creatives davant d’una situació o un problema. 

 • Aprendre com obtenir fonts de finançament externes i internes per a la creació de noves empreses o projectes empresarials en turisme. 

 • Saber utilitzar les aplicacions tecnològiques apropiades per a la investigació de mercats, l’analítica i la mètrica, en entorns digitals com a base per a la consecució de les finalitats de l’estratègia empresarial. 

 • Identificar les noves tecnologies que impacten en el negoci turístic i formular l’estratègia tecnològica adequada per al desenvolupament de projectes turístics en l’àmbit digital. 

 • Aprendre a implementar un sistema d’innovació empresarial i a utilitzar les metodologies adequades en els diferents tipus d’organitzacions. 

 • Analitzar i comparar les principals polítiques i normatives internacionals que s’apliquen en el llançament de projectes turístics i expansió d’empreses turístiques. 

 • Identificar el potencial de creixement de l’empresa turística proposant i avaluant les diferents modalitats i instruments d’expansió del negoci a escala internacional i el llançament de nous projectes. 

 • Avaluar i predir comportaments i tendències en les diferents tipologies de mercats i consumidors turístics. 

 • Comprendre els principis de l’ètica empresarial, la Responsabilitat Social Corporativa i la sostenibilitat. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Per accedir a aquest Màster et recomanem les habilitats següents: 
 

 • Tenir un caràcter creatiu, visionari, amb una marcada orientació al consumidor, i dotat d’una visió estratègica i internacional de les oportunitats i desafiaments del turisme actual i futur. 

 • Tenir empatia i ganes de treballar en equip. 

 • Comptar amb capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes. 

 • Ser conscient i estar sensibilitzat amb el desenvolupament sostenible i responsable del turisme. 

 • Tenir un bon nivell d’idiomes, ja que és una capacitació fonamental per al teu bon posicionament professional, així com per poder desenvolupar l’àmbit d’estudi a escala internacional. 

Requisits i condicions d'accés

L'alumne que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el següent procediment:
 

 1. Sol·licitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne sol·licitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: currículum i titulació, informació que serà validada en primera instància per la Comissió d'Admissió. 

 1. Prova diagnòstica: El procés d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat. 

 1. Complements de formació. Hauran de cursar 12 ECTS de la matèria: Bases del Coneixement Turístic els estudiants procedents de qualsevol Grau vinculat a les branques de coneixement de les ciències socials i humanitats. Excepcionalment, també un llicenciat o graduat en altres àrees que pugui aportar un currículum acadèmic o professional que aconselli la realització d’aquest Màster i així ho resolgui la Comissió d’Admissió del Màster.  
  No requereixen complements de formació els estudiants que hagin cursat: 

 • Diplomatura en Turisme o el corresponent títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques 
 • Grau en Turisme 
 • Grau de Direcció Hotelera 
 • Grau en Negoci digital, disseny i innovació 
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques 
 • Grau Internacional del turisme 
 • Diplomatura en Ciències Empresarials / grau en Empresarials 
 • Llicenciatura/grau en Economia 
 • Llicenciatura/grau en Administració i Direcció d’Empreses 
 • Llicenciatura/grau en Investigació i Tècniques de Mercat 
 • Llicenciatura/grau en RP i comunicació

Requereixen complements de formació qualsevol Grau vinculat a les branques de coneixement de les ciències socials i humanitats.  

 • Llicenciatura/grau en Geografia  
 • Llicenciatura/grau en Humanitats  

Excepcionalment, també s’hi podrà inscriure un llicenciat o graduat en altres àrees que pugui aportar un currículum acadèmic o professional que aconselli la realització d’aquest Màster i així ho resolgui la Comissió d’Admissió del Màster.  

Hauran de cursar 12 ECTS de la matèria:   

 • “Bases del Coneixement Turístic”  

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general. 

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Sol·licitud de preinscripció
Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.

Criteris de selecció

Es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris:
 

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible) 

 • Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%) 

 • Experiència professional demostrada pel candidat (20%) 

 • Entrevista personal amb el candidat (40%) 

Procediment de resolució

Una vegada Secretaria de Màsters tingui la confirmació de l'admissió per part del coordinador de l'especialitat, es procedeix a l'enviament de la carta corresponent (per correu ordinari i electrònic).

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 24
Pràctiques externes  
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Consulta el programa de asignaturas del máster.

Cursos anteriors

Pràctiques

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals.
 

Les pràctiques tenen dues modalitats:

 • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del seu currículum acadèmic; per tant, obligatòries. 

 • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari.

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries.

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals.

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

En acabar els teus estudis podràs treballar en els següents àmbits relacionats amb el sector turístic com:
 

 • Start-ups del sector turístic o que prestin serveis al sector turístic

 • Empreses de base tecnològica que donin servei a empreses del sector turístic

 • Empreses de disseny de productes i serveis (turístics)

 • Empreses d’intermediació (agències de viatges, majoristes, minoristes, centrals de reserves...)

 • Allotjaments turístics (hotels, hotels rurals, balnearis, paradors...)

 • Empreses d’oci i cultura (parcs temàtics, espectacles, museus...)

 • Empreses de restauració (cadenes de restaurants...)

 • Empreses de transport (aerolínies, transport marítim de passatgers...)

 

Les principals sortides professionals dels nostres estudiants d’aquest Màster són:
 

 • Gestor de projectes turístics en entorns d’innovació corporativa, globals i/o digitals

 • Project Manager de transformació digital en organitzacions i empreses turístiques

 • Dissenyador de productes i serveis turístics digitals

 • Gestor de projectes de Marketing Digital en turisme

 • Gestor d’innovació

 • Llocs de gestió de transferència de tecnologia

 • Dissenyador d’experiències del consumidor turístic

 • Llocs de col·laboració en equips multidisciplinaris per al desenvolupament de webs i plataformes digitals d’aplicació turística

 • Emprenedor turístic

 • Consultor en l’àmbit de la internacionalització de les organitzacions turístiques

Inserció laboral

Dades de les enquestes del sistema universitari català.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.