Objectius i competències

El Màster en Física dels Sistemes Complexos i Biofísica permet adquirir les eines analítiques i computacionals i coneixements teòrics necessaris per entendre i modelitzar les propietats emergents, el comportament col·lectiu i els aspectes físics dels sistemes complexos i biològics, a partir de la comprensió del comportament individual de les parts que els formen, i de les interaccions complexes entre elles.
El mètode reduccionista d’abordar un problema complex a partir d’aïllar-ne els components ha perdut força i ha donat lloc a un enfocament més holístic en el qual es combinen diferents disciplines: les interaccions entre els components d’un sistema requereixen un tractament nou amb noves eines. Així, en el cas del cervell, no és només una col·lecció de neurones interaccionant, sinó una xarxa neuronal que genera una multitud de fenòmens emergents (memòria, pensament, entre d’altres) a la frontera de la física, la biologia i la biofísica.

L’alumnat interessat en els aspectes més formals de la ciència pot trobar també l’entorn propici per indagar en la fonamentació d’aquestes teories. L’adquisició d’eines i coneixements és una via d’accés a la recerca capdavantera en sistemes complexos, sigui fent un doctorat o dins de l’àmbit professional, en administracions públiques o empreses tecnològiques amb necessitats de modelització i tractament de grans quantitats de dades provinents de la física, l’economia o la biologia.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Física i astronomia
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióCARLOS CALERO BORRALLO
Adreça electrònicamaster.complex.biophys@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Adquirir les eines analítiques i computacionals i coneixements teòrics necessaris per entendre i modelitzar les propietats emergents, el comportament col·lectiu i els aspectes físics dels sistemes complexos i biològics, a partir de la comprensió del comportament individual de les parts que els formen, i de les interaccions complexes entre elles.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat d'ésser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Capacitat per comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma. Competències generals
 • Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

 • Capacitat per identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.

 • Capacitat per aplicar les tècniques de comunicació per a la cerca de bibliografia científica i l'adquisició eficaç d'informació.

 • Capacitat per redactar documents científics i tècnics.

 • Capacitat per comunicar-se, fer presentacions i redactar articles científics, en anglès, en l'àmbit temàtic del màster. Competències transversals
 • Capacitats d'autonomia, dinamisme, organització, anàlisi crítica i prospectiva.

 • Capacitat d'autoavaluació i autocrítica.

 • Capacitat per treballar en equip i adaptar-se a equips multidisciplinaris i internacionals a diferents escales.

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi i capacitat per adoptar perspectives globals i per aplicar dels coneixements a casos pràctics.

 • Capacitat per prendre decisions i adaptar-se a situacions noves. Competències específiques
 • Coneixement de les tècniques avançades per analitzar dades empíriques que s'utilitzen més habitualment en la física dels sistemes complexos i la biofísica.

 • Domini dels mètodes matemàtics i de la física estadística que es requereixen en la física dels sistemes complexos i la biofísica.

 • Domini dels mètodes numèrics i les tècniques de simulació més habituals en la física dels sistemes complexos i la biofísica.

 • Capacitat per contrastar les prediccions dels models teòrics amb les dades empíriques provinents de diferents disciplines.

 • Capacitat per analitzar de manera crítica els resultats de càlculs, experiments o simulacions, calculant-ne els possibles errors.

 • Domini dels conceptes fonamentals propis de la física estadística de no-equilibri.

 • Coneixements avançats sobre les tècniques d'anàlisi d'estabilitat.

 • Domini dels conceptes avançats relacionats amb la probabilitat i l'estadística per aplicar-los en els sistemes complexos.

 • Capacitat per comunicar els resultats d'una anàlisi de manera clara mitjançant tècniques de comunicació i visualització de dades adequades i interpretables, per a un públic especialitzat i un de més general.

 • Capacitat per identificar les magnituds observables rellevants en un sistema complex determinat amb l'objectiu de dur a terme simulacions eficients.

 • Coneixement de les tècniques més avançades en relació amb la física estadística que actualment es fan servir en recerca.

 • Capacitat per fer un ús avançat dels principis fisicoestadístics de la intel·ligència artificial.

 • Capacitat per preveure aplicacions interdisciplinàries de la física estadística.

 • Domini dels mecanismes fisicoestadístics bàsics de la biofísica.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a estudiants amb un títol universitari en ciències o disciplines d'enginyeria amb una àmplia formació en física, matemàtiques i informàtica, disposats a obtenir una formació de postgrau interdisciplinària en sistemes complexos i biofísica.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
El màster és d'accés directe per als alumnes que hagin cursat els graus oficials de 240 crèdits de Física, Enginyeria Física, o àmbits de coneixement equivalents.
Els estudiants de titulacions nacionals o estrangeres de nivell equivalent al grau i corresponents a altres àmbits de coneixement de física, diferents dels esmentats més amunt, les matemàtiques i l'estadística, o les tecnologies de la informació i les comunicacions, que tinguin els coneixements adequats per a l'aprofitament dels ensenyaments del màster, han de cursar, com a complements formatius, les assignatures de la Menció de Física Fonamental del grau de Física de la UB que la Comissió Coordinadora consideri oportunes, fins a un màxim de 30 crèdits.
Excepcionalment, també es permet l'accés a estudiants de les titulacions de Ciències Ambientals, Biologia i ciències relacionades, amb una formació sòlida en aspectes quantitatius de biologia o ecologia, i que tinguin una motivació especial a dominar aspectes físics i matemàtics de la biologia.
En qualsevol cas, l'estudiant ha de tenir un nivell d'anglès equivalent, com a mínim, al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Preinscripció

Calendari

El període de preinscripció pel curs 2024-2025: de l'1 de febrer al 21 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació s'encarrega de la selecció dels estudiants del màster a partir del currículum de l'estudiant, amb la possibilitat d'una entrevista personal. Es valoren com a mèrits preferents dels currículums els aspectes següents:
- L'expedient acadèmic relacionat amb les matèries bàsiques (matemàtiques i física) i informàtica (75 %).
- El coneixement d'idiomes europeus diferents al B1 d'anglès, amb certificació oficial (15 %).
- L'interès de l'estudiant a cursar el màster, d'acord amb una carta de presentació on s'indiqui la motivació d'aquesta elecció, i una entrevista personal amb els membres de la Comissió de Coordinació, si escau (10 %).
La Comissió de Coordinació pot valorar altres mèrits, com ara cartes de recomanació.

La Comissió de Coordinació no té en compte les sol·licituds que no aportin la documentació següent:
- Currículum.
- Certificat o expedient acadèmic de la titulació d'accés al màster, emès per la universitat d'origen, on es detallin assignatures cursades i qualificacions.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster resol les sol·licituds de preinscripció. Les resolucions es notifiquen directament a la persona interessada.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 21
Optatius 21
Pràctiques externes
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Física dels Sistemes Complexos i Biofísica
Anàlisi i Visualització de Dades Massives Obligatòria 1r semestre 3
Biofísica Cel·lular Optativa 2n semestre 3
Biofísica Molecular Optativa 1r semestre 3
Biologia de Sistemes Computacional Optativa 2n semestre 3
Física dels Sistemes Econòmics i Socials Optativa 2n semestre 3
Física Estadística Avançada Optativa 2n semestre 3
Física Estadística de No-Equilibri Obligatòria 1r semestre 6
Física Estadística de Sistemes Complexos i Biològics Obligatòria 1r semestre 6
Formació de Patrons Optativa 1r semestre 3
Introducció a l'Aprenentatge Automàtic Optativa 1r semestre 3
Matèria Tova Optativa 2n semestre 3
Mètodes Avançats de Simulació Molecular Optativa 2n semestre 3
Modelització Molecular Optativa 1r semestre 6
Neurociència Optativa 2n semestre 3
Probabilitat i Estadística Obligatòria 1r semestre 3
Sistemes Desordenats Optativa 2n semestre 3
Sistemes Dinàmics Obligatòria 1r semestre 3
Tècniques Experimentals Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Xarxes Complexes Optativa 2n semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster de Física dels Sistemes Complexos i Biofísica ofereix una formació interdisciplinària única que prepara els estudiants per a una àmplia gamma de sortides professionals tant a l'acadèmia com a la indústria. Els coneixements, habilitats i competències adquirides permeten els graduats d'aquest programa abordar els desafiaments emergents en la recerca científica i aplicada, a més de la possibilitat d'accedir al mercat laboral en empreses tecnològiques i d'enginyeria.

Per una banda, la formació dels estudiants del màster els permet trobar sortides professionals en institucions acadèmiques i centres de recerca. Amb una comprensió profunda i moderna de la física dels sistemes complexos i biològics, els graduats poden contribuir a una recerca d'avantguarda en problemes de gran actualitat en àmbits com ara la física estadística, biofísica, física de la matèria condensada, xarxes complexes, etc. La formació que ofereix el màster permet als estudiants desenvolupar una recerca des d'una perspectiva teòrica, experimental i de simulació per ordinador.

En l'àmbit de la recerca els graduats del màster poden trobar oportunitats en empreses farmacèutiques i de biotecnologia, que busquen professionals amb coneixements avançats per millorar els processos de descobriment de nous medicaments i teràpies.

D'altra banda, la formació del màster ofereix sortides professionals en empreses que valoren la capacitat d'anàlisi de problemes diversos i la formació en modelització, gestió de dades massives i sistemes d'intel·ligència artificial. Aquestes empreses estan en sectors com ara de desenvolupament de programari, el de la consultoria, el sector financer o bancari per posar alguns exemples.

En resum, el màster en Sistemes Complexos i Biològics obre portes a una varietat de camins professionals, des de la investigació científica fins a les aplicacions pràctiques en sectors com la salut, la tecnologia i la consultoria. Amb una formació versàtil i completa, els graduats es converteixen en professionals ben preparats per afrontar els desafiaments actuals i futurs en aquesta àrea apassionant i en constant evolució.

Contacte

master.complex.biophys@ub.edu

Facultat de Física

Martí i Franquès, 1-11
08028 Barcelona
sec.facultat.fisica@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.