Objectius i competències

El Màster en Estudis Jurídics Especialitzats es dirigeix a persones interessades en desenvolupar un perfil investigador tant en l'àmbit acadèmic (doctorat) com en el professional (professionals independents o d’entitats públiques o privades).  
La titulació cerca desenvolupar competències i habilitats per a l'anàlisi científica de problemes socials amb transcendència jurídica, tractats amb una visió interdisciplinària i integrant perspectives transversals en el seu examen. Ofereix una formació sòlida als qui pretenguin iniciar estudis de doctorat, però també per als qui vulguin desenvolupar activitats de consultoria o es dediquin ja a professions jurídiques que requereixin un treball de recerca teòrica o aplicada, bé com a professionals independents o bé com a personal integrat en equips jurídics en entitats del sector públic o privat. 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Dret i especialitats jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióANTONIO GIMENEZ MERINO
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Itinerari Lliure
 • Poder Públic i Governança
 • Vulnerabilitat i Drets

Objectius i competències

Objectius

 • Proporcionar eines metodològiques adequades per dur a terme una investigació jurídica avançada tant en l'àmbit acadèmic com en el professional. 
 • Oferir una formació acadèmica avançada en temes jurídics d'actualitat que siguin objecte d'investigacions o sobre aspectes de la realitat social el tractament jurídic dels quals es troba poc explorat a l'estat actual de la ciència. 
 • Capacitar els estudiants per generar coneixement jurídic nou susceptible de resoldre problemes socials complexos. 
 • Dotar l'estudiantat del coneixement necessari per dissenyar i desenvolupar els seus propis projectes de recerca i transferir els resultats assolits a la societat. 
 • Desenvolupar la capacitat de l'estudiantat per valorar la manera com les normes jurídiques impacten sobre persones i grups afectats per discriminació estructural o en situació de vulnerabilitat, avaluar-ne les necessitats i incorporar aquesta perspectiva a la investigació jurídica. 

Competències

 • Identificar els problemes i reptes a què s'enfronta el Dret al món contemporani, amb caràcter interdisciplinari, tant internament com internacional. 
 • Descriure els problemes jurídics des d'una perspectiva científica interdisciplinària. 
 • Integrar de manera coherent i complexa la jurisprudència emanada de diferents instàncies jurisdiccionals amb vista a la formulació de respostes jurídiques davant de nous problemes. 
 • Comparar les solucions aportades per diferents ordenaments jurídics a problemes complexos d'abast global o internacional. 
 • Definir els marcs conceptuals i les estratègies metodològiques més adients per fer una investigació pròpia o en equip en l'àmbit jurídic. 
 • Analitzar la interrelació entre la investigació científica i el desenvolupament de les institucions jurídiques. 
 • Avaluar els diversos mecanismes jurisdiccionals i extrajudicials per a la resolució de conflictes als diversos àmbits del dret. 
 • Relacionar els objectius proposats i els resultats assolits mitjançant la investigació jurídica amb els objectius de desenvolupament sostenible. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés del màster respon bàsicament a dues necessitats formatives diferents. En primer lloc, els llicenciats o graduats en Dret o disciplines afins que desitgin una major especialització i aprofundiment en ciències jurídiques, tenint com a objectiu professional el desenvolupament de tasques de recerca. En segon lloc, els professionals en Dret que requereixin un aprofundiment en estudis jurídics, complementant o actualitzant els seus coneixements en diferents camps del Dret.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
De conformitat amb la normativa aplicable, podran accedir al màster aquells estudiants que disposin d'un títol de grau, llicenciatura o equivalent en Dret, Relacions Laborals, Criminologia, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública, Seguretat i qualsevol altre grau que tingui almenys un 15% del seu creditatge en formació jurídica.

Si s'hi accedeix des d'un grau impartit en un idioma diferent de l'espanyol o el català, el candidat haurà d'aportar un certificat acreditatiu del nivell C1 d'algun d'aquests dos idiomes.

Preinscripció

Calendari

 • Primer període: del 20 de febrer al 30 de juny del 2024.
 • Segon període: de l'1 al 30 de juliol de 2024.
 • Tercer període: del 2 al 10 de setembre de 2024 (si hi ha places vacants).

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.

Documentació

Criteris de selecció

L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d'admissió és la Comissió Coordinadora del Màster. La Comissió Coordinadora valorarà la idoneïtat del candidat per ser acceptat com a estudiant del màster atenent a: 

 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés. (50% ponderació). 
 • Carta de motivació: els candidats hauran d'adjuntar a la seva sol·licitud un escrit elaborat on s'expliquin els motius pels quals desitgen accedir al Màster. (25% ponderació). 
 • Currículum: els candidats hauran d'adjuntar a la sol·licitud un CV. Es valorarà la seva trajectòria acadèmica i professional, així com el coneixement de la llengua anglesa, francesa, italiana, alemanya o portuguesa. (25% ponderació). 

Els membres de la Comissió Coordinadora del màster podran mantenir una entrevista amb els sol·licitants per completar la seva valoració. 

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada en els terminis establerts. Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Acollida

Accions d'orientació i suport

Tutoria del màster

Tutories individuals que reben els estudiants de màster que ho sol·licitin. Aquestes tutories se centren, principalment, en l’assessorament de tria d’assignatures optatives i, si s’escau, de l’especialitat en el moment de la matrícula, així com en l’elecció de la temàtica i tutor del TFM. Aquestes tutories les realitza la coordinació del Màster (Dr. Antonio Giménez Merino).

Sessions informatives

S’organitzen diferents sessions i activitats informatives sobre el projecte formatiu del màster:

Serveis d’orientació a l’estudiant

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 30
Pràctiques externes
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

El pla d’estudis s’estructura en 60 crèdits ECTS: 18 crèdits de formació obligatòria, 30 crèdits de formació optativa i 12 crèdits del Treball final de màster. La titulació ofereix la possibilitat d'obtenir una especialitat cursant els 12 crèdits optatius en concretes matèries: Poder públic i governança (matèries: Transformacions del poder polític i Governança institucional i financera) o Vulnerabilitat i drets (matèria: Vulnerabilitat i drets). Els estudiants que no vulguin obtenir cap especialitat hauran de cursar 12 crèdits d'assignatures optatives a triar lliurement entre totes les assignatures optatives ofertes.

 

Assignatures obligatòries

Crèdits

Metodologia de la investigació jurídica

6

Dret comparat

6

Dret antidiscriminatori

3

Teories jurídiques contemporànies

3

Treball Final de Màster

12

 

Matèria

Assignatura

Crèdits

Transformacions del poder polític

Processos constitucionals i desafiaments a la democràcia

3

 

Vertebració del poder i el territori

3

Sostenibilitat i medi ambient

Reptes jurídics del medi ambient

3

 

Transformacions de l'entorn i la sostenibilitat

3

Vulnerabilitat i drets

Respostes jurídiques a les migracions

3

La diversitat de models familiars i el seu tractament jurídic

3

Transformacions a l'exercici dels drets

3

Investigació aplicada: clíniques jurídiques

3

Governança institucional i financera

Implicacions jurídiques de la governança

3

Regulació de l'activitat econòmica en un món globalitzat

3

Prevenció i resolució de conflictes

Formes alternatives de resolució de conflictes

 

3

Sistemes de compliment ètic i normatiu.

3

Reptes i tendències en matèria de responsabilitat

3

Societat global digital i de la informació

Societat digital i de la informació

 

3

Dret i intel·ligència artificial

3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El màster en Estudis Jurídics especialitzats no inclou pràctiques curriculars. Alternativament, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Informació institucional

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

L'estudiant serà capaç d'identificar problemes jurídics socialment rellevants, i proposar les respostes jurídiques més adequades per resoldre'l, determinades a partir d'un procés d'anàlisi científica.

Igualment, si aspira a seguir estudis de doctorat, la persona titulada estarà capacitada per desenvolupar una carrera investigadora. Així mateix, comptarà amb la formació necessària per desenvolupar activitats de consultoria que requereixin un treball de recerca, d'anàlisi en profunditat, en qualsevol àmbit del Dret, bé com a professionals independents o bé com a personal integrat en equips jurídics a entitats del sector públic o privat.

Finalment, les persones amb experiència professional consolidaran les seves competències i habilitats en l'anàlisi de problemes socials amb transcendència jurídica, integrant perspectives transversals a l'examen, adoptant una visió interdisciplinària en el seu tractament i argumentant científicament les solucions que suggereixin.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.