Objectius i competències

Els juristes duen a terme una tasca fonamental al nostre estat de dret, ja que són els professionals que assessoren la ciutadania amb relació a l'imperi de la llei, propicien la resolució extrajudicial dels conflictes i, si escau, defensen i representen en seu judicial els drets i interessos dels seus clients. D'aquesta manera, vetllen pel bon funcionament de la societat i actuen al servei dels ens públics, les empreses i els particulars. 

En aquest context, l'accés a la professió d'advocat i procurador requereix un procés de capacitació professional que s'assenta sobre tres pilars bàsics: una formació especialitzada, un període de pràctiques obligatòries i una prova d'aptitud professional. Per això, el nou màster universitari en Advocacia i Procura es configura com el curs de capacitació professional que permet als estudiants fer la corresponent prova d'accés a les professions d'advocat i procurador. 

Així mateix, tenint en compte l'àmplia demanda en estudis de Dret, el màster universitari en Advocacia i Procura de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona permet donar continuïtat a la formació jurídica dels graduats en Dret. En aquest sentit, la titulació no està vinculada només a la nostra responsabilitat social com a universitat pública, sinó a la necessitat de disposar d'una oferta de postgrau completa i coherent en l'àmbit dels estudis jurídics, adreçada a l'especialització i a l'oferta d'una formació professional específica. 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Dret i especialitats jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places180
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCatalà - castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (71 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióDAVID VALLESPIN PEREZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Professionalitzador
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general de la titulació és obtenir una formació preparatòria, avançada i específica per a l'exercici professional de l'advocacia i la procura, així com adquirir els coneixements necessaris per superar l'avaluació d'aptitud professional obligatòria. En aquest marc, els objectius formatius del màster són: 

 • Adquirir una base de formació teòrica i pràctica avançada per determinar la instància administrativa o jurisdiccional i l'actuació o acció procedent i més adequada per defensar els drets del client en els diferents ordres jurisdiccionals. 
 • Obtenir formació específica per emprar convenientment els mètodes alternatius a la via jurisdiccional per a la resolució dels conflictes jurídics. 
 • Interpretar i aplicar els textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics i els principis i els valors socials, ètics i deontològics com a eina d'anàlisi. 
 • Obtenir formació teòrica i pràctica completa per dur a terme els corresponents actes processals dins de la funció que han de desenvolupar els procuradors dels tribunals. 
 • Aprofundir el coneixement del marc normatiu i deontològic de l'exercici professional de l'advocacia i la procura. 
 • Fer servir amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret per comunicar idees, argumentacions i raonaments jurídics, fent ús dels registres adequats en cada context oral i escrit. 

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits específics
L'accés al màster universitari a Advocacia i Procura està reservat a aquells estudiants que acreditin haver obtingut les competències a què fa referència l'article 3 del Reial Decret 64/2023, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions de l'Advocacia i la Procura, mitjançant la possessió d'un títol oficial de llicenciatura o grau en dret espanyol o estranger homologat, segons determinacions del Ministeri de Justícia com a requisit per a la prova d'accés.

En aquest màster no s'admet la matrícula condicionada a què fa referència l'article 18.2 del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat.

Preinscripció

Calendari

Del 15 d'abril al 21 de juny de 2024
Data de resolució modificada: 16 juliol de 2024

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d’admissió, per a la formalització de la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica vinculada als criteris de selecció

 

Criteris de selecció

El criteri de selecció per obtenir una plaça per cursar el màster és la nota de l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau en Dret. A aquest efecte, es requerirà als candidats la qualificació de l'expedient acadèmic amb dos decimals.

Ateses les places ofertes, en cas d'igualtat en l'expedient acadèmic dels candidats en la nota de tall, es tindrà en consideració el seu curriculum, i, especialment:
 • una altra formació vinculada a les professions de l'advocacia i la procura (5 punts),
 • desenvolupament acreditat d'activitats professionals vinculades a l'àmbit jurídic (4 punts)
 • i acreditació d'idiomes (1 punt).

Procediment de resolució

Per a la publicació de la resolució únicament es valoren les sol·licituds que hagin presentat tata la documentació requerida en
el procés de preinscripció i hagin satisfet la taxa corresponent abans del 21 de juny de 2024.

Les persones admeses han de pagar 300 euros en concepte de reserva de la plaça.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.Informació institucional


Sortides professionals

De què podràs treballar ?

D'acord amb ell que estableix la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions de l'advocacia i la procura, així com en el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 64/2023, de 8 de febrer, les persones que vulguin exercir les professions d'advocat o procurador dels tribunals han d'obtenir el títol professional corresponent. Aquest títol professional s'obté superant el curs de formació especialitzada en les competències necessàries per a l'exercici de l'advocacia i la procura, així com la prova d'avaluació final acreditativa de la capacitació professional per a l'exercici de l'advocacia i la procura.

En aquest context, el màster universitari en Advocacia i Procura es presenta com la formació especialitzada requerida per la legislació vigent, i si se supera permet fer l'examen d'accés a les professions de l'advocacia i la procura convocat pel Ministeri de Justícia. L'obtenció d'aquest títol, després de la superació de la formació especialitzada i la prova d'accés a la professió, habilita per col·legiar-se al col·legi d'advocats o al col·legi de procuradors, segons l'activitat que es decideixi exercir.

D'aquesta manera, les persones titulades que superen la prova d'accés a la professió estan capacitades per exercir l'advocacia i la procura, de manera individual, col·lectiva o bé mitjançant la incorporació en equips pluridisciplinaris, amb actitud reflexiva i proactiva respecte de la defensa dels interessos dels seus clients, demostrant compromís amb els ODS, la perspectiva de gènere i la justícia social.

La doble condició d'una formació teòrica i pràctica en l'àmbit de l'advocacia i la procura capacita les persones titulades per treballar en àmbits diversos. En concret, en la planificació i exercici de l'estratègia processal adequada davant dels tribunals de justícia o el desenvolupament de les funcions vinculades a la correcta representació processal del client davant dels jutjats i els tribunals; en l'assessorament jurídic, tant en l'àmbit públic com privat; i en la resolució de conflictes mitjançant mètodes d'ADR.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Dret

Diagonal, 684 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 020 127
master.advocacia@ub.edu

Coordinació: David Vallespín Pérez
master.advocacia.proc@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.