Objectius i competències

El màster en Gestoria Administrativa forma professionals amb habilitats per intervenir, promoure, sol·licitar i dur a terme tots els tràmits, gestions i actuacions que no requereixen l’aplicació tècnica jurídica reservada a l’advocacia, en interès de persones físiques i jurídiques i també respecte a entitats sense personalitat jurídica davant qualsevol òrgan de les administracions públiques.
L’objectiu general és proporcionar una formació integral de caràcter professional, orientada a especialitzar persones graduades en l’àmbit de les ciències socials com a gestors administratius.

L’orientació del màster en Gestoria Administrativa és eminentment professionalitzadora: proporciona una formació que prepara per a l’exercici professional de la gestió administrativa. En finalitzar el màster, el Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, dins de les funcions que li corresponen en matèria d’expedició del títol de gestor administratiu, en declara l’equivalència en els processos oficials convocats a aquest efecte.

Així mateix, el màster es configura com una via d’iniciació a la recerca: primer hi ha una etapa de formació i tot seguit es comença la recerca. Està dirigit principalment a graduats en ciències socials de Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Gestió i Administració Pública o Relacions Laborals.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Dret i especialitats jurídiques
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióPEPA BURRIEL RODRIGUEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

El màster té com a objectiu principal preparar els estudiants perquè siguin competents a l'hora d'actuar davant l'Administració pública en qualitat de representants, donant suport i assessorament a la ciutadania i a les empreses en els tràmits burocràtics.
Així mateix, el màster incorpora en el seu pla d'estudis la formació de l'alumnat en les noves tecnologies de la informació aplicades a la professió del gestor administratiu. És un aspecte que resulta d'un interès destacable atesa l'extensió d'aquestes pràctiques i la seva aplicació obligatòria en les actuals relacions de l'Administració amb la ciutadania i les empreses.
Per assolir els objectius, les matèries que configuren el programa docent del màster s'han definit d'acord amb les necessitats del gestor administratiu, de manera que els estudiants adquireixen una capacitació integrada i sistematitzada de les tècniques essencials que es requereixen en l'àmbit de la gestió administrativa. Així mateix, les assignatures s'han configurat tenint en compte el temari d'accés a les proves oficials que donen accés a la professió de gestor administratiu.

Competències

 • Desenvolupar competències bàsiques, específiques i transversals.
 • Comprendre i aplicar coneixements, enfrontar-se a la complexitat de formular judicis i valorar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • Prendre decisions davant situacions complexes.
 • Comunicar les conclusions en públic.
 • Informar, aconsellar i assessorar en les relacions amb les administracions públiques.
 • Dissenyar i planificar processos i estratègies de la pràctica professional, anticipant i avaluant les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • Aplicar les tècniques de resolució de conflictes pròpies de la gestió administrativa, plantejant diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic.
 • Fer els tràmits administratius, notarials i registrals propis dels gestors administratius utilitzant les diverses plataformes tecnològiques associades a aquestes tasques.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Aquest màster es dirigeix preferentment a persones graduades en ciències socials, principalment en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública o Relacions Laborals.

Pot resultar atractiu per a persones graduades en ciències econòmiques i sociològiques, ja que, segons les estadístiques, entre aquest col·lectiu hi ha un creixent interès per l'exercici de l'activitat professional del gestor administratiu.

Caldrà realitzar un o més complements formatius, en funció del grau o estudis de procedència de l'alumnat.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Poden accedir al màster els estudiants que disposin d'un títol (grau o llicenciatura) o el seu equivalent en:
 • Dret
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Sociologia
 • Economia
 • Ciències Polítiques i de l'Administració
 • Gestió i Administració Pública
 • Relacions Laborals

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de març al 30 d'abril del 2024
Segon període: de l'1 de maig al 30 de juny de 2024.

Resolucions:
15 de maig (sol·licituds presentades de l'1 de març al 30 d'abril)
15 de juliol (sol·licituds presentades de l'1 de maig al 30 de juny)

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.
 
 

Documentació

Criteris de selecció

El procés de selecció de candidats té en compte els criteris següents:
 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (60 %).
 • Carta de motivació: els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un escrit en què expliquin els motius pels quals volen accedir al màster (20 %).
 • Currículum: els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un currículum en què exposin la seva trajectòria acadèmica i professional (20 %). Es valoren favorablement els aspectes següents:
  • Experiència professional.
  • Formació complementària vinculada a la temàtica del màster.

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada en els terminis establerts. Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 48
Optatius 6
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 6
TOTAL 60
Aquest pla d'estudis està en procés de modificació (quan s'aprovi per part de les autoritats acadèmiques universitàries, s'informarà sobre el nou pla d'estudis).

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestoria Administrativa
Activitat Transversal Final Obligatòria 2n semestre 6
Anàlisi Comptable i de Balanços Obligatòria 1r semestre 6
Dinàmica del Dret Civil en l'Àmbit Personal i Familiar Obligatòria 1r semestre 3
Dret Administratiu i Dret Estatutari Obligatòria 1r semestre 6
Dret Civil Patrimonial Obligatòria 1r semestre 3
Informació i Assessorament Financer Obligatòria 2n semestre 6
Noves Àrees de Negoci, Màrqueting i Tecnologia en les Gestories Optativa 2n semestre 3
Organització d'Empreses Optativa 2n semestre 3
Pràctiques Acadèmiques Externes Optativa 2n semestre 6
Procediments Tributaris Obligatòria 1r semestre 3
Relacions Laborals i Seguretat Social Obligatòria 1r semestre 6
Societats Obligatòria 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 6
Tributació de la Persona Física Obligatòria 2n semestre 3
Tributació Empresarial Obligatòria 2n semestre 3

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Gestoria Administrativa
Introducció al Dret Privat Optativa 1r semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

El Pla d'Estudis del màster contempla la possibilitat de fer pràctiques externes en el marc d'una assignatura optativa de 6 crèdits, que es cursa de manera íntegra en gestories. L'alumnat ha de seleccionar el centre on vol fer les pràctiques, d'acord amb l'oferta del catàleg publicat per la Facultat de Dret, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, i d'acord amb el pla formatiu. Aquestes pràctiques estan tutoritzades per un tutor acadèmic i per un responsable de l'entitat col·laboradora, els quals fan un seguiment i avaluen a l'alumnat.

A més, es poden fer pràctiques extracurriculars, d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant en les pràctiques curriculars com en les extracurriculars, fa falta la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora.

Informació institucional

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster té com a objectiu donar una sortida professional concreta i especialitzada com a gestor administratiu. En concret, pretén formar persones capacitades per exercir la professió de gestor administratiu de manera autònoma o com a personal contractat en una gestoria administrativa, sent competents per actuar davant l'Administració pública en qualitat de representants, donant suport i assessorament a la ciutadania i a les empreses per poder fer amb èxit els tràmits burocràtics corresponents.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinació: Mariola Rodríguez Font 

Facultat de Dret

Diagonal, 684 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 020 127

mmuu.dret@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.