Objectius i competències

El màster d'Institucions i Economia Política respon a la convergència gradual entre la ciència política, l'economia política i la història econòmica, tant en recerca com en la formulació de polítiques públiques. Aquesta convergència ha anat acompanyada d'una demanda creixent dels estudiants de postgrau perquè hi hagi programes interdisciplinaris de ciències socials que superin les fronteres tradicionals entre disciplines.
És un projecte col·laboratiu de tres grups de recerca de la Universitat de Barcelona, amb una sòlida reputació internacional, centrats en política comparada, economia política i història econòmica. Aquests grups conformen una vibrant xarxa de recerca en ciències socials a la UB i ofereixen als estudiants accés a un grup de professors i investigadors molt versàtil i reconegut en les seves disciplines respectives.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Places20
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióPILAR SORRIBAS NAVARRO
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

Aquest és un màster de recerca de caràcter interdisciplinari, orientat a l'anàlisi del paper de les institucions polítiques i la seva relació amb els processos de canvi i desenvolupament econòmic, des d'una perspectiva transversal, dinàmica i de llarg termini, que combina les aproximacions teòriques i metodològiques de la ciència política, l'economia política i la història econòmica.Més específicament, el màster té com a objectiu l'anàlisi de l'origen, les causes i les conseqüències de les institucions i d'altres qüestions relacionades amb l'economia política, des d'una perspectiva metodològica rigorosa, i l'aproximació a les fronteres de coneixement en aquest àmbit.La formació avançada que proporciona El màster està dissenyada per contribuir al fet que l'estudiant pugui:
 1. Aconseguir l'excel·lència internacional en la recerca de ciència política, economia política i història econòmica.
 2. Investigar i transmetre resultats dels avenços que es produeixen en l'estudi de les institucions polítiques en el context internacional a especialistes i al públic en general.
 3. Incorporar-se a un programa de doctorat d'història econòmica amb la formació especialitzada en recerca necessària per afrontar amb excel·lència el desenvolupament d'una tesi doctoral.
 4. Fer treballs amb un component de recerca d'economia i ciències polítiques en administracions públiques, organitzacions internacionals, institucions financeres, consultories i empreses.
   

Objectius específics:

 • Comprendre rigorosament els aspectes teòrics i pràctics de les disciplines objecte d'estudi (economia, ciències polítiques i història econòmica).
 • Participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques, tant públics com privats.
 • Elaborar articles científics que puguin publicar-se en revistes reconegudes i presentar-los en reunions científiques internacionals.
 • Avaluar i seleccionar la teoria científica i metodologia adequada per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada.
 • Aplicar i integrar coneixements teòrics i metodològics, des de perspectives i enfocaments interdisciplinaris, a la resolució de problemes econòmics, polítics i socials.
 • Transmetre i divulgar resultats i coneixements procedents de la recerca més avançada i recent en els àmbits d'estudi propis.
 • Desenvolupar noves metodologies de treball adaptades al propi àmbit investigador, tecnològic o professional concret.
 • Buscar i analitzar dades de la realitat econòmica, política i social, així com preparar informes per a empreses i administracions.

Competències

 • Comprendre rigorosament els aspectes teòrics i pràctics de les disciplines objecte d'estudi (Economia, Ciències Polítiques, Història Econòmica)
 • Participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques, tant públics com privats. Elaborar articles científics que puguin publicar-se en revistes reconegudes i presentar-los en reunions científiques internacionals.
 • Avaluar i seleccionar la teoria científica i la metodologia adequada per a formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada.
 • Aplicar i integrar coneixements teòrics i metodològics, des d'enfocaments i perspectives interdisciplinàries, a la resolució de problemes econòmics, polítics i socials.
 • Transmetre i divulgar resultats i coneixements procedents de la recerca més avançada i recent en els seus àmbits d'estudi.
 • Desenvolupar noves metodologies de treball adaptades al seu àmbit investigador, tecnològic o professional concret.
 • Buscar i analitzar dades de la realitat econòmica, política i social, així com preparar informes per a empreses i administracions.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Tenen prioritat especial les titulacions en Ciències Polítiques i de l'Administració, Economia, Història, Sociologia o Geografia. No obstant això, també es tenen en compte altres llicenciatures, graus, arquitectures i enginyeries superiors de l'àmbit de les ciències socials.
També hi poden accedir els estudiants que tinguin un títol equivalent expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'espai europeu d'educació superior que faculti per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, hi poden accedir els estudiants amb títols equivalents obtinguts en sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, sense necessitat de l'homologació, després que la universitat hagi comprovat que el nivell de formació és equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ de l'interessat, ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster (article 16 dels RD 1393/2007 i 861/2010).

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Aquest màster s'imparteix en anglès. Per això, els alumnes n'han d'acreditar un bon nivell (nivell B2 o equivalent) mitjançant certificats oficials, com ara IELTS, TOEFL o equivalents, o demostrar que prèviament han cursat estudis superiors en anglès.

Per completar la sol·licitud d'accés al màster cal omplir aquest formulari.


La Comissió d'Admissió ha de valorar, per a cada cas particular, si el perfil del candidat resulta adequat per al màster i si accepta o desestima la sol·licitud.

Preinscripció

Calendari

A partir del 3 de novembre de 2023 fins al 31 de maig de 2024.

Admissions: febrer, abril i juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits d'accés al màster esmentats anteriorment es valoren d'acord amb els criteris de selecció següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

 1. Expedient acadèmic obtingut pel candidat en titulacions prèvies. Es revisa especialment la formació prèvia en ciència política, economia i història. Els candidats han de mostrar una formació i una capacitat analítica i d'abstracció suficients per enfrontar-se als requisits de les assignatures del màster. Ponderació: 35 %.
 2. Titulació prèvia afí a la temàtica del màster. Es concedeix més valor a les titulacions en Ciències Polítiques i de l'Administració, Economia, Història i afins. Ponderació: 20 %.
 3. Carta de motivació. Es valora positivament que el candidat presenti algun tipus de projecte de recerca o àrea d'interès en el qual vulgui treballar en el futur. També es valora l'interès en el treball d'algun professor dels departaments implicats en la docència del màster. Ponderació: 20 %.
 4. Universitat de procedència i la seva posició en els rànquings d'universitats, com per exemple QS de Ciències Socials, Tilburg Economics i Rànquing estatal d'universitats segons publicacions en revistes ISI. Ponderació: 10 %.
 5. Currículum. Es valora tenir coneixements previs de ciències polítiques, economia i història. També es tenen en compte la participació i assistència a conferències acadèmiques, la participació en projectes científics i les publicacions acadèmiques. Finalment, es valora l'experiència docent tant en ciència política, economia, història o altres àmbits. Ponderació: 10 %.
 6. Cartes de recomanació. Es valoren positivament les cartes de recomanació d'antics professors, en les quals s'expliqui quin va ser el rendiment del candidat, tant en l'assignatura del professor com en la titulació que va cursar (habitualment es demana al professor que expliqui en quina posició situa el candidat respecte de la resta d'alumnes, als quals ha impartit docència en el passat). La carta ha de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació. Ponderació: 5 %.

 

La Comissió d'Admissió del màster, si ho estima convenient, pot sol·licitar als candidats la presentació de documentació addicional, amb l'objectiu d'aclarir algun aspecte de la sol·licitud, o la realització d'una entrevista personal.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 60
Optatius 30
Pràctiques externes
Treball final de màster 30
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Institucions i Economia Política / Institutions and Political Economy
Anàlisi Avançada de les Institucions Optativa 2n semestre 5
Disseny de Recerca Obligatòria 2n semestre 5
Ecologia Política Global Optativa 2n semestre 5
Economia del Benestar I: Educació i Polítiques Socials Optativa 1r semestre 5
Economia Política de les Polítiques Públiques Obligatòria 2n semestre 5
Economia Pública I: Economia Política Obligatòria 2n semestre 5
Federalisme i Descentralització Optativa 1r semestre 5
Institucions, Capacitat Estatal i Creixement Econòmic Obligatòria 2n semestre 5
Introducció a la Història Econòmica Obligatòria 1r semestre 5
Les Causes de Desigualtat Global: Història Econòmica de les Regions en Desenvolupament Optativa 1r semestre 5
Macroeconomia I Optativa 1r semestre 5
Mètodes Avançats de Recerca Optativa 2n semestre 5
Mètodes Quantitatius I: Fonaments Obligatòria 1r semestre 5
Mètodes Quantitatius II: Inferència Causal Obligatòria 2n semestre 5
Microeconomia Obligatòria 1r semestre 5
Pobresa i Desigualtat: Conceptes, Mesures i Polítiques Optativa 1r semestre 5
Política Comparada: Comportament Polític Obligatòria 1r semestre 5
Política Comparada: Institucions Obligatòria 2n semestre 5
Temes Avançats de Política Comparada Obligatòria 2n semestre 5
Temes d'Economia Política Optativa 1r semestre 5
Temes d'Història Econòmica Optativa 2n semestre 5
Teoria de Jocs Obligatòria 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Institucions i Economia Política / Institutions and Political Economy
Introducció a l'Economia Optativa 1r semestre 3
Introducció a les Matemàtiques i a l'Estadística Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

L'objectiu principal del màster és preparar els estudiants perquè investiguin al més alt nivell, proporcionant-los una profunda comprensió de continguts empírics d'economia, ciències polítiques i història econòmica, eines quantitatives avançades, i una experiència de recerca de primera mà amb el treball final de màster.

Gràcies a la seva formació avançada, els graduats es poden presentar competitivament als principals programes internacionals de doctorat en els diversos camps coberts pel programa, incloent-hi els que organitza la Universitat de Barcelona. A més, la naturalesa multidisciplinària de l'ensenyament permet als estudiants accedir a programes amb diferents perfils acadèmics.
Els graduats també adquireixen habilitats molt buscades en altres camps d'ocupació fora de l'àmbit acadèmic: eines analítiques i estadístiques sòlides, capacitat per dissenyar projectes de recerca des de zero i capacitat per processar informació complexa relacionada amb els debats econòmics, socials i polítics més rellevants en l'actualitat.

Atès que l'Economia i les Ciències Polítiques estan intrínsecament vinculades en l'anàlisi dels debats més urgents en l'actualitat -des de la globalització i la desigualtat fins a la protecció del medi ambient i els drets digitals-, els graduats podran desembolicar-se sense problemes en treballs centrats en aquests camps en l'administració pública, organismes internacionals, autoritats reguladores o empreses de consultoria.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.