Objectius i competències

El màster en Història Econòmica és un màster interuniversitari de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona que prepara investigadors capaços d'analitzar, comprendre i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats a partir de l'anàlisi de fets econòmics històrics.
El màster té com a objectiu crear coneixement en les àrees de la història econòmica i del desenvolupament econòmic a llarg termini. Per a aconseguir-ho, ofereix a l'estudiant un coneixement ampli dels instruments avançats (teòrics i empírics) de l'anàlisi econòmica i la perspectiva històrica necessària per a comprendre, analitzar i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats.

Les activitats docents es desenvolupen en les facultats d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona De manera orientativa, les titulacions prèvies dels aspirants al màster podrien ser llicenciatures o graus en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Història, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia o Geografia. No obstant això, també es tenen en compte altres llicenciatures, graus, arquitectures i enginyeries superiors. Encara que la llengua de les classes és el castellà, s'exigeix un bon coneixement de l'anglès per a poder seguir les diferents activitats programades.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (75 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióFRANCISCO JAVIER SAN JULIAN ARRUPE
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Història Econòmica té com a objectiu oferir als estudiants formació avançada en habilitats, tècniques i metodologies de recerca que els permetin dur a terme recerques en el camp de la història econòmica a partir d'un programa integrat i amb una visió multidisciplinària i global. Aquest programa proporciona eines avançades per analitzar els problemes historicoeconòmics, i el seu propòsit és familiaritzar els estudiants amb les pràctiques més actuals de la història econòmica de les institucions acadèmiques líders en l'àmbit internacional. En aquest sentit, la història econòmica és una àrea que, per la seva interdisciplinarietat, ofereix una clara especificitat en el marc de les àrees afins, com la història, l'economia i altres ciències socials.
La formació avançada que proporciona el màster està dissenyada per contribuir que els estudiants que finalitzen el màster puguin:
 • Desenvolupar recerques innovadores sobre temes d'història econòmica.
 • Investigar i transmetre resultats dels avenços que es produeixen en l'àmbit de la història econòmica en el context internacional.
 • Incorporar-se, si fos el cas, a un programa de doctorat d'història econòmica amb la formació especialitzada en recerca necessària per afrontar amb excel·lència el desenvolupament d'una tesi doctoral.

Competències

Competències generals

 • Adquirir coneixements i saber aplicar-los a la resolució de problemes.
 • Integrar coneixements i formular judicis a partir d'informació limitada, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Comunicar de manera clara les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autònoma.
 • Establir les preguntes de recerca o les hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant que després puguin valorar-se o contrastar-se empíricament.Competències específiques

 • Analitzar el funcionament i els principals reptes del procés de desenvolupament a llarg termini.
 • Analitzar el funcionament de les economies del passat.
 • Avaluar de manera crítica articles de recerca en història econòmica.
 • Implementar els coneixements i els instruments teòrics i metodològics adequats per resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic a llarg termini.
 • Aplicar el raonament teòric per descriure i entendre les realitats socioeconòmiques del passat.
 • Aplicar els coneixements d'economia quantitativa per analitzar els processos de desenvolupament a llarg termini.
 • Buscar i analitzar dades històriques i fonts d'informació rellevants per obtenir un coneixement adequat de les economies del passat.
 • Abordar de manera crítica les fonts documentals rellevants per dur a terme anàlisis historicoeconòmiques.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies, fonts d'informació i eines informàtiques més adequades per a l'anàlisi sistemàtica i rigorosa de cada problema historicoeconòmiques.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Per accedir al màster d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona cal ser graduat, llicenciat, arquitecte o enginyer i acreditar una bona formació prèvia en una disciplina relacionada amb les matèries del màster, ja sigui perquè el títol s'ha obtingut a l'Estat espanyol en una disciplina relacionada, perquè en el currículum s'acredita la formació suficient per cursar els estudis amb èxit (per exemple, si s'han fet cursos de postgrau), o perquè s'ha obtingut un títol equivalent en universitats o centres d'ensenyament superior estrangers i s'acrediten uns bons coneixements previs.
De manera orientativa, les titulacions prèvies dels aspirants al màster podrien ser llicenciatures o graus d'Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Història, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia o Geografia. No obstant això, també es tenen en compte altres llicenciatures, graus, arquitectures i enginyeries superiors. Quant a les titulacions estrangeres, es tenen en compte les titulacions equivalents atorgades per universitats estrangeres i, a escala europea, els graus i màsters de l'espai europeu d'educació superior.
És molt recomanable que els estudiants tinguin bons coneixements de llengua anglesa. Es recomana, com a mínim, tenir un nivell B1 d'anglès.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per entrar al màster, a més de tenir una titulació oficial que permeti sol·licitar l'accés a un màster universitari, s'han de tenir coneixements suficients d'anglès (nivell B1 o equivalent) i de castellà (nivell B2 o equivalent), que el candidat ha d'acreditar documentalment. En cas que no puguin acreditar-se, la Comissió d'Admissions pot organitzar reunions presencials o en línia amb els estudiants per valorar-ne els coneixements sobre aquests idiomes.
Donades les característiques del màster d'Història Econòmica, per cursar-lo s'exigeix tenir una formació mínima en les àrees d'economia i història. Els estudiants que no hagin cursat almenys dues matèries de contingut econòmic o històric durant els estudis de grau o llicenciatura han de cursar l'assignatura següent, dissenyada exclusivament com a complement de formació propi del màster:
- Introducció a l'Economia i a l'Estadística Econòmica (5 crèdits ECTS).

En aquesta assignatura, es presenten els conceptes econòmics bàsics, s'introdueixen els fonaments teòrics bàsics de la microeconomia i la macroeconomia, i es duu a terme una aproximació introductòria a l'estadística descriptiva.
Aquesta assignatura, que forma part de l'oferta d'aquest màster, s'imparteix durant les setmanes anteriors a l'inici de la docència de la resta de matèries.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 31 de març del 2024.

Resolució: 10 abril

Segon període: de l'1 d'abril al 30 de juny de 2024.

Resolució: 10 de juliol

Tercer període: de l'1 de juliol al 3 de setembre del 2024.

Resolució: 10 de setembre

 

 • Per penjar la documentació en el formulari primer cal confirmar la sol·licitud. 

 • Més informació.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits d'accés al màster es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:
 • Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies (45 %). Es revisa especialment la formació en assignatures d'economia i història. Els candidats han de mostrar una formació suficient per enfrontar-sse als requisits de les assignatures del màster. 

 • Titulació prèvia afí a la temàtica del màster (18 %). Es concedeix més valor a les titulacions en Economia, Història i afins.

 • Carta de motivació (17 %). La carta de motivació del candidat ha de reflectir clarament tant el seu interès per cursar el màster d'Història Econòmica com els objectius que pretén aconseguir, que poden anar des de començar un doctorat en Història Econòmica fins a dur a terme activitats de recerca per al sector públic o privat. Es valora positivament que el candidat presenti algun tipus de projecte de recerca o àrea d'interès en què vulgui treballar en el futur. També es valora l'interès en el treball d'algun professor dels departaments implicats en la docència del màster.

 • Currículum (15 %). Es valoren els coneixements previs d'economia i història, la participació i assistència a conferències acadèmiques, la participació en projectes científics les publicacions acadèmiques, i l'experiència docent tant en economia i història com en altres àmbits.

 • Cartes de recomanació d'antics professors o de persones que hagin tingut una relació estreta amb el candidat (5 %). Es valoren positivament les cartes de recomanació d'antics professors en les quals s'expliqui quin va ser el rendiment del candidat tant en l'assignatura del professor com en la titulació que va cursar (habitualment es demana al professor que expliqui en quina posició situa el candidat respecte a la resta d'alumnes als quals ha impartit docència). La carta ha de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Història Econòmica
Anàlisi Històrica del Desenvolupament Econòmic I Obligatòria 1r semestre 2.5
Anàlisi Històrica del Desenvolupament Econòmic II Obligatòria 1r semestre 2.5
Anàlisi Històrica del Desenvolupament Econòmic III Obligatòria 1r semestre 5
Història Agrària Optativa 2n semestre 5
Història del Pensament Econòmic Optativa 2n semestre 5
Història Econòmica de l'Empresa Optativa 2n semestre 5
Història Industrial Optativa 2n semestre 5
Innovació i Treball Optativa 1r semestre 5
Institucions, Capacitat Estatal i Creixement Econòmic Optativa 2n semestre 5
Les Causes de Desigualtat Global: Història Econòmica de les Regions en Desenvolupament Optativa 1r semestre 5
Mètodes de Recerca en Història Econòmica Obligatòria 1r semestre
2n semestre
5
Població i Nivells de Vida Optativa 1r semestre 5
Sostenibilitat i Desenvolupament: Perspectives Històriques, Mediambientals i Polítiques sobre l'Evolució dels Sistemes Agroalimentaris Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Història Econòmica
Introducció a l'Economia i a l'Estadística Econòmica Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els estudiants desenvoluparan les capacitats genèriques i específiques necessàries per convertir-se en professionals capaços de dur a terme tasques de recerca de qualitat en universitats o centres de recerca, tant públics com privats. Els estudiants que no optin per fer un doctorat i prefereixin prosseguir com a professionals en l'Administració pública, en l'empresa privada o en el tercer sector estaran preparats per elaborar treballs amb un component de recerca important, com els que es fan en consultories o serveis d'estudis, i per a dur a terme tasques d'assessorament econòmic a governs, organismes no governamentals de cooperació econòmica i institucions públiques i privades.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.