Objectius i competències

El màster en Empresa Internacional comprèn aquelles disciplines que l'estudiant ha de conèixer indispensablement per a exercir amb èxit la gestió d'una empresa internacional. Ofereix l'especialització dels graduats en Empresa Internacional o en Administració i Direcció d'Empreses i similars, mitjançant el desenvolupament de les competències pròpies del nivell de màster avançat.
La globalització de l'economia és ja un fet palpable en l'actualitat, de manera que l'estratègia d'internacionalització de les empreses és cada vegada més necessària per a salvaguardar la seva competitivitat en entorns globals. En aquest sentit, el programa de màster en Empresa Internacional sorgeix de la necessitat de formar als futurs gestors de companyies globals que operen a nivell internacional en els diferents àmbits funcionals de gestió d'una empresa.

Per a això s'empra una metodologia participativa, amb el plantejament de casos que aborden situacions aplicades estrictament a la realitat de l'empresa. A més, aquesta formació es complementa amb l'aplicació dels coneixements a l'anàlisi i la resolució de casos pràctics i de situacions similars a les que es puguin presentar en l'activitat professional. 

Amb la superació del programa s'aconsegueix un nivell acadèmic que facilita, de manera continuada i autònom, l'exercici de l'activitat professional com a director financer, director de màrqueting, director d'operacions, director de recursos humans o director general d'una empresa internacional.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (110 euros per a estudiants de fora de la UE o de la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióFARIZA ACHCAOUCAOU IALLOUCHEN
Adreça electrònicabusiness.school@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

El màster universitari d'Empresa Internacional té com a objectiu formar de manera pràctica especialistes en el camp de la gestió d'empreses globals, abastant els àmbits de les finances i la comptabilitat, el màrqueting, les operacions, els recursos humans i la direcció estratègica, així com els aspectes legals.

El programa de màster permet als estudiants afrontar, de manera més eficaç i fonamentada, la direcció o realització de treballs relacionats amb aquestes matèries en empreses internacionals de qualsevol tipologia o dimensió, i fer-ho a través d'un nombre important i variat de matèries relacionades amb l'administració d'empreses.

Competències

Bàsiques
 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Generals
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de buscar i integrar coneixements i actituds).
 • Capacitat per plantejar un projecte empresarial basat en una idea original i del qual es pugui valorar la viabilitat posteriorment.


Específiques
 • Capacitat per aplicar els conceptes i instruments principals de gestió per resoldre problemes i casos empresarials avançats relacionats amb la direcció estratègica, financera, comercial, i d'operacions i logística en empreses internacionals.
 • Capacitat per tenir una visió estratègica i integradora dels problemes empresarials i per afrontar-los a escala internacional.
 • Capacitat per analitzar i interpretar la informació econòmica i financera d'una empresa internacional amb l'objectiu de prendre decisions amb esperit crític.
 • Capacitat per planificar i dirigir l'organització financera i comptable d'una empresa internacional o d'un grup d'empreses d'àmbit global, per garantir-ne la rendibilitat i solvència.
 • Capacitat per conèixer i usar les eines i instruments del màrqueting necessaris per solucionar problemes i generar oportunitats, així com per aplicar el coneixement dels fonaments i les eines d'investigació amb l'objectiu de solucionar problemes relacionats amb la investigació de mercats i el màrqueting internacionals.
 • Capacitat per conèixer les heurístiques, metodologies i tècniques apropiades per prendre decisions en l'àmbit de les operacions d'una empresa internacional.
 • Capacitat per gestionar la logística internacional d'una empresa o d'un grup d'empreses amb l'objectiu d'aconseguir la gestió òptima de la cadena de subministraments.
 • Capacitat per gestionar persones i equips a les organitzacions internacionals amb l'objectiu de potenciar-ne la motivació i multiculturalitat.
 • Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l'economia global i identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d'obtenir la millor efectivitat en l'acció, en funció de la responsabilitat professional que s'exerceixi.
 • Capacitat per adquirir els coneixements avançats que permetin elaborar documents científics, informes especialitzats i treballs d'investigació, en què es desenvolupin i s'emetin judicis de valor, en els formats adequats per publicar-los o presentar-los davant de possibles parts interessades (stakeholders) a escala global.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El futur alumnat del màster ha d'estar interessat professionalment en les àrees funcionals d'una empresa internacional.

Per aquest motiu, el perfil d'accés recomanat per accedir al màster d'Empresa Internacional és el de graduat en Empresa Internacional o Administració i Direcció d'Empreses, o també en Economia, Dret, Relacions Internacionals o enginyeries.

El màster s'imparteix en anglès, per la qual cosa els estudiants han de presentar certificats oficials que n'acreditin un bon coneixement previ.

En tots aquests casos, la Comissió Coordinadora del màster pot considerar necessari que els candidats cursin abans determinats complements formatius.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Pot sol·licitar l'accés al màster qualsevol estudiant amb la titulació pertinent per cursar un màster universitari a Espanya, segons la normativa vigent. Tenen prioritat especial els estudiants titulats en Empresa Internacional, Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Economia, Dret i Relacions Internacionals, així com en enginyeries.

El nivell mínim de coneixement d'anglès (llengua de docència del programa) és el B2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, o equivalent.

Complements de formació
La Comissió Coordinadora del màster valora, per a cada sol·licitud, si es considera necessari que el sol·licitant es matriculi d'uns cursos formatius previs. Aquests complements de formació, de cinc crèdits ECTS com a màxim, tracten sobre les matèries següents: Fonaments d'Economia Global, Eines Quantitatives i Fonaments d'Empresa Internacional. Els complements es duen a terme durant les dues setmanes prèvies a l'inici de les sessions del màster.

En aquests casos, i segons estableix el Reial decret 861/2010, els cursos formatius tenen la consideració de crèdits de màster als efectes de preus públics i de concessió de beques i ajudes.

Preinscripció

Calendari

Empleneu el formulari de sol·licitud d'accés al màster d'Empresa Internacional, amb què la Comissió Acadèmica podrà valorar la vostra sol·licitud.

 • Primer període: sol·licituds rebudes del 15 de gener al 26 de febrer del 2024 fins a les 12:00 pm CEST.
  Resolució: 22 de març de 2024.
 • Segon període: sol·licituds rebudes del 27 de febrer al 22 d'abril del 2024 fins a les 12:00 pm CEST.
  Resolució: 24 de maig de 2024. 
Només si queden places lliures després de les dues primeres rondes, s'obrirà un tercer període de sol·licituds d'admissió.(període tancat).

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Els criteris que es tenen en compte per al procés de selecció són:

 • 1) Titulació prèvia afí a la temàtica del màster (50 %). Es prioritzen titulacions d'Empresa Internacional, Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i afins, així com les que tenen orientació internacional.

 • 2) Expedient acadèmic obtingut per l'estudiant en la titulació o titulacions prèvies (40 %). Es revisa la formació prèvia en matèries d'empresa i negocis internacionals. Els/les candidats/es han de mostrar una formació suficient per afrontar els requisits de les assignatures del màster.

 • 3) Experiència professional (5 %) en l'àmbit de la gestió d'empreses internacionals. Es valora positivament l'experiència professional en feines relacionades amb les matèries del màster.

 • 4) Cartes de recomanació d'antic professorat o persones amb qui l'estudiant hagi tingut relació estreta (5 %). Es valoren positivament les cartes de recomanació d'antic professorat en les quals s'expliqui quin va ser el rendiment de l'estudiant, tant en l'assignatura del docent en concret com en el conjunt de la titulació cursada.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.1

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.
Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 32.5
Optatius 17.5
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Empresa Internacional / International Business
Amèrica Llatina Optativa 2n semestre 5
Anàlisi Financera Multivariant Optativa 1r semestre 2.5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional Optativa 2n semestre 2.5
Aspectes Legals de l'Empresa Global Obligatòria 1r semestre 2.5
Ciutats Creatives II Optativa 1r semestre 2.5
Ciutats Creatives: Models d'Intervenció i Dinàmiques Emprenedores Optativa 1r semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents Optativa 2n semestre 2.5
Comportament de les Organitzacions i Govern Corporatiu Optativa 2n semestre 2.5
Comptabilitat Multinacional Obligatòria 1r semestre 2.5
Cooperació i Estratègia en Finances i Assegurances Optativa 1r semestre 2.5
Ecologia Política Global Optativa 2n semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització Optativa 2n semestre 2.5
Estratègia Internacional de l'Empresa Obligatòria 1r semestre 5
Fent Negocis a Europa Optativa 2n semestre 2.5
Fent Negocis a l'Àsia Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de l'Empresa Digital: Sistemes d'Informació, Big Data i Comerç Electrònic Optativa 2n semestre 2.5
Gestió Financera Multinacional Obligatòria 1r semestre 5
Gestió Global de la Cadena de Subministrament Obligatòria 1r semestre 5
Gestió Internacional de Recursos Humans Obligatòria 1r semestre 5
Innovació en l'Empresa i Competitivitat Optativa 1r semestre 2.5
Màrqueting Global Obligatòria 1r semestre 5
Mercats Financers Globals Optativa 2n semestre 2.5
Mètodes de Recerca en Empresa Internacional Obligatòria 1r semestre 2.5
Pràctiques Empresarials Optativa 2n semestre 5
Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial Optativa 2n semestre 2.5
Sistemes de Gestió Empresarial Optativa 2n semestre 2.5
Temes d'Economia Internacional Optativa 2n semestre 5
Temes de Política Internacional Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 10

Cursos anteriors

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Cada vegada més, les empreses assumeixen la responsabilitat d'àrees que fins fa poc eren principalment preocupacions governamentals: xarxes de seguretat social, normes tècniques i regulacions globals. A més, els consumidors estan començant a fixar-se en les empreses internacionals responsables de la forma en què produeixen. La pressió de les parts interessades ha convençut moltes multinacionals que cal adoptar codis de ciutadania corporativa, en què s'inclouen les polítiques en matèria de responsabilitat mediambiental, treball infantil i condicions del lloc de treball, i els principis de l'ètica en les pràctiques empresarials.

Així, el màster d'Empresa Internacional incideix en tots aquests aspectes, i dota els estudiants dels coneixements necessaris per gestionar una empresa internacional, tenint en compte l'entorn, des d'un punt de vista tant financer com de comercialització, d'operacions i logística o de l'estratègia. Els estudiants surten del màster preparats per desenvolupar la seva activitat en el món actual, en empreses exportadores, en multinacionals, en entitats públiques 'tant autonòmiques com estatals o internacionals' dedicades a la promoció econòmica i comercial i en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.