Objectius i competències

El màster en Empresa Internacional comprèn les disciplines que l'estudiant ha de conèixer necessàriament per dur a terme amb èxit la gestió d'una empresa internacional. Ofereix l'especialització dels graduats en Empresa Internacional o en Administració i Direcció d'Empreses i similars, mitjançant el desenvolupament de les competències pròpies del nivell de màster avançat.
La globalització de l'economia ja és un fet palpable avui dia, de manera que l'estratègia d'internacionalització de les empreses cada vegada és més necessària per salvaguardar la competitivitat en entorns globals. En aquest sentit, el programa de màster d'Empresa Internacional sorgeix de la necessitat de formar els futurs gestors de companyies globals que operen internacionalment en els diferents àmbits funcionals de gestió d'una empresa.

El màster fa servir una metodologia participativa, amb el plantejament de casos que aborden situacions aplicades estrictament a la realitat de l'empresa. A més, aquesta formació es complementa amb l'aplicació dels coneixements a l'anàlisi i resolució de casos pràctics i de situacions similars a les que es poden presentar en l'activitat professional.

Amb la superació del programa s'arriba a un nivell acadèmic que facilita, de manera continuada i autònoma, l'exercici de l'activitat professional com a director financer, director de màrqueting, director d'operacions, director de recursos humans o director general d'una empresa internacional.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol - anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (99,9 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióJOAN RAMON BORRELL ARQUE
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Itinerari sense Especialitat
 • Serveis de Xarxa: Energia i Telecomunicacions
 • Serveis Territorials: Aigua i Transports

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics és un programa de postgrau de tipus professionalitzador que prepara enginyers, llicenciats i graduats en Economia, Dret o Administració i Direcció d'Empreses perquè desenvolupin tasques professionals de l'àrea de l'economia i el dret en la prestació de serveis públics, també anomenats a la Unió Europea serveis d'interès general o serveis essencials de caràcter universal.
Per a això, el màster ofereix formació especialitzada professionalitzadora en el camp de l'economia i el dret dels serveis públics, la política de competència, la regulació dels mercats de serveis de xarxa (energia i telecomunicacions), la prestació de serveis públics territorials (aigua i transport) i les polítiques de reforma dels serveis públics.
L'objectiu del programa és que l'alumnat desenvolupi competències per poder enfrontar-se d'una manera natural als problemes de les activitats de servei públic. Especialment, el programa capacita per enfrontar-se als problemes relacionats amb la liberalització en la prestació de serveis públics econòmics en què algunes activitats es presten en règim de llibertat d'establiment i competència entre prestadors.

Competències

Els estudiants del màster, en finalitzar la formació, han de ser capaços de:
 • Treballar en equips interdisciplinaris aportant visions, coneixements i tècniques pròpies.
 • Desenvolupar un pensament crític, argumentatiu i resolutiu en la prestació de serveis essencials a la comunitat.
 • Analitzar i resoldre els problemes econòmics i jurídics relacionats amb la prestació de serveis de titularitat pública, serveis d'interès general i serveis essencials universals.
 • Valorar quan i per què és necessària una intervenció pública per assegurar la prestació adequada de serveis essencials per a una comunitat.
 • Identificar i valorar com funcionen els mercats liberalitzats en competència i, en particular, quines aportacions per al benestar social permet obtenir la llibertat d'establiment i d'actuació d'operadors públics i privats en la prestació de serveis essencials.
 • Identificar i quantificar els avantatges i les limitacions dels diferents models de regulació d'activitats en les quals els mercats fallen en la prestació de serveis essencials.
 • Llegir i entendre articles acadèmics de reflexió tant jurídics com econòmics sobre el funcionament de les polítiques públiques de regulació i competència en activitats de servei públic.
 • Enfrontar-se a dades reals i fer anàlisis quantitatives rellevants per a la presa de decisions sobre la prestació de serveis públics.
 • Identificar quan i per què s'apliquen els principis europeus fonamentals que regeixen jurídicament la prestació de serveis d'interès general, així com els processos de reforma de les polítiques de servei públic.
 • Valorar i aplicar la defensa i la promoció de la competència en les activitats liberalitzades de prestació de serveis essencials.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil ideal d'accés al màster és el d'economistes, juristes i enginyers amb experiència i trajectòria professional en els diferents sectors dels serveis públics o serveis econòmics d'interès general (aigua, telecomunicacions, energia i transports), o especialitzats en la promoció i la defensa de la competència, que requereixin formació acadèmica per consolidar l'experiència laboral i que busquin formació acadèmica superior, desenvolupament professional avançat i coneixements a la frontera de la recerca sobre regulació, competència i prestació de serveis públics en entorns liberalitzats. En tot cas, poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació pertinent per poder cursar un màster universitari a l'Estat espanyol. Tenen prioritat els titulats en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Dret, Administració Pública, i graus afins. També es valoren les titulacions científiques i d'enginyeria.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
En el moment de l'admissió es pot requerir, abans d'incorporar-se al programa, que els alumnes que obtinguin puntuacions més baixes del desitjat en la prova numèrica del test estandarditzat d'admissió superin uns complements de formació; en concret, les assignatures Introducció a l'Economia I (6 crèdits) i Estadística Econòmica i Empresarial (6 crèdits) del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa. A més, és requisit obligatori que el castellà sigui una de les llengües d'ús habitual del candidat o que el candidat demostri les seves habilitats superant un test de coneixement del castellà.

Preinscripció

Calendari

 • Segon període: del 2 al 10 de febrer de 2024.
  Resolució: 28 de febrer.
 • Tercer període: de l'1 de març al 10 d'abril de 2024.
  Resolució: 30 d'abril.
 • Quart període: Del 10 d'abril al 10 de maig de 2024.
  Resolució: 30 de maig.
 • Període extraordinari: del 10 de maig al 30 de juny.
  Resolució: 15 de juliol.

Informació específica del procés.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

La Comissió d'Admissions resol sobre les sol·licituds en quatre rondes d'admissió. Un cop reben la carta d'admissió, els admesos han de procedir a fer la sol·licitud de preinscripció i de reserva de plaça.

Criteris de selecció

El procés d'admissió s'inicia nou mesos abans de l'inici del curs i consisteix a recollir i avaluar la informació següent dels candidats que sol·licitin accedir al màster:
 • Mèrits acadèmics del candidat: expedient acadèmic de grau i estudis de postgrau.
 • Experiència professional en la prestació de serveis públics (aigua, energia, telecomunicacions, transport), regulació, reforma i funcionament de la competència.
 • Test estandarditzat de raonament numèric i verbal: test aptitudinal ADEN o Graduate Record Examinations (GRE).
 • Test de coneixement d'anglès als candidats que no tenen l'anglès com a llengua materna.
 • Test de coneixement de castellà als candidats que no tenen el castellà com a llengua materna.
 • Cartes de referència de professors que han conegut el candidat o bé de professionals que l'han tingut sota la seva direcció.

Recollida tota la informació, la Comissió d'Admissions designada per la Comissió Coordinadora del màster comprova que els candidats poden utilitzar el castellà com a llengua de treball, i utilitza la ponderació següent dels diferents ítems sol·licitats en el procés d'admissió per establir l'ordre d'admissions:
 • Mèrits acadèmics (30 %)
 • Experiència professional en serveis públics (30 %)
 • Resultats del test estandarditzat de raonament numèric i verbal (30 %)
 • Resultats del test d'anglès (10 %)

Mèrits acadèmics
La Comissió d'Admissions pren la nota mitjana de l'expedient acadèmic de grau i la transforma en un indicador entre 0 i 10 amb un decimal. Així mateix, pren la nota mitjana de l'expedient acadèmic de postgrau i la transforma en un indicador entre 0 i 2 amb un decimal. A més, si una o més cartes de referència del candidat en mostren els mèrits, es valoren entre 0 i 1 punt amb un decimal. La nota total dels mèrits acadèmics és la suma d'aquestes valoracions.

Experiència professional
La Comissió d'Admissió atorga un valor especial a la qualitat i la profunditat de l'experiència professional del candidat, així com al seu potencial de futur. Especialment, es valora l'experiència en organismes reguladors o de defensa de la competència, així com en operadors de prestació de serveis públics, i la seva capacitat per prosperar en el sector.
La Comissió d'Admissions valora entre 0 i 10 amb un decimal l'experiència professional i la projecció del candidat tenint en compte tant els anys com la responsabilitat en l'àmbit de la regulació o competència en organismes públics o en empreses operadores. Aquesta valoració es modula tenint en compte les cartes de recomanació que versin sobre els mèrits professionals del candidat.

Tests estandarditzats (verbal, numèric)
Tots els sol.licitants d'admissió al màster han de fer el test aptitudinal ADEN i una prova d'anglès o el GRE, fins i tot si ja disposen d'un títol de postgrau. Les puntuacions s'envien a la Comissió d'Admissions del màster dins del termini d'admissió de sol·licituds. En el procés d'avaluació de les sol·licituds, la Comissió d'Admissions no estableix una puntuació mínima ni del test ADEN aptitudinal ni del GRE. El percentil del resultat obtingut es transforma en una puntuació de 0 a 10 amb un decimal.

Test d'anglès
Els candidats fan la prova d'anglès incorporada al test ADEN. Poden ser eximits de fer la prova específica d'anglès si acrediten un dels punts següents en el Test of English as Foreign Language (TOEFL):
- 79 punts com a mínim en l'Internet-based Test (IBT)
- 213 punts com a mínim en el Computer-based Test (CBT)
- 550 punts com a mínim en el Paper-based Test (PBT)
O una qualificació entre A i C en el Certificate of Advanced English de la Universitat de Cambridge.
El resultat de la prova d'anglès es transforma també en una valoració entre 0 i 10 amb un decimal, que s'incorpora a la valoració total del candidat.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 25
Optatius 25
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Itinerari sense Especialitat
Anàlisi de Dades Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 1r semestre 5
Avaluació de Polítiques i Projectes Optativa 2n semestre 5
Dret de la Regulació Econòmica Optativa 2n semestre 5
Dret Europeu dels Serveis Públics Obligatòria 1r semestre 5
Economia de la Competència Optativa 1r semestre 2.5
Economia de la Regulació Obligatòria 2n semestre 5
Economia de les Infraestructures i del Transport Optativa 2n semestre 2.5
Economia dels Serveis Públics Obligatòria 1r semestre 5
Economia i Regulació de l'Energia i del Medi Ambient Optativa 2n semestre 5
Economia i Regulació de les Infraestructures i els Transports Optativa 2n semestre 5
Economia i Regulació de les Telecomunicacions Optativa 2n semestre 5
Economia i Regulació dels Serveis d'Aigua Optativa 1r semestre 5
Governs i Mercats Optativa 1r semestre 5
Organització Industrial Empírica Optativa 2n semestre 2.5
Política de Competència Obligatòria 2n semestre 2.5
Privatització, Contractació Externa de Serveis i Partenariats Publicoprivats Optativa 1r semestre 5
Reformes i Polítiques de Servei Públic Obligatòria 1r semestre 5
Tècniques Quantitatives per a la Regulació i la Competència Obligatòria 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Especialitat: Serveis de Xarxa: Energia i Telecomunicacions
Anàlisi de Dades Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 1r semestre 5
Avaluació de Polítiques i Projectes Optativa 2n semestre 5
Dret de la Regulació Econòmica Optativa 2n semestre 5
Dret Europeu dels Serveis Públics Obligatòria 1r semestre 5
Economia de la Competència Optativa 1r semestre 2.5
Economia de la Regulació Obligatòria 2n semestre 5
Economia de les Infraestructures i del Transport Optativa 2n semestre 2.5
Economia dels Serveis Públics Obligatòria 1r semestre 5
Economia i Regulació de l'Energia i del Medi Ambient Optativa 2n semestre 5
Economia i Regulació de les Infraestructures i els Transports Optativa 2n semestre 5
Economia i Regulació de les Telecomunicacions Optativa 2n semestre 5
Economia i Regulació dels Serveis d'Aigua Optativa 1r semestre 5
Governs i Mercats Optativa 1r semestre 5
Organització Industrial Empírica Optativa 2n semestre 2.5
Política de Competència Obligatòria 2n semestre 2.5
Privatització, Contractació Externa de Serveis i Partenariats Publicoprivats Optativa 1r semestre 5
Reformes i Polítiques de Servei Públic Obligatòria 1r semestre 5
Tècniques Quantitatives per a la Regulació i la Competència Obligatòria 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Especialitat: Serveis Territorials: Aigua i Transports
Anàlisi de Dades Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 1r semestre 5
Avaluació de Polítiques i Projectes Optativa 2n semestre 5
Dret de la Regulació Econòmica Optativa 2n semestre 5
Dret Europeu dels Serveis Públics Obligatòria 1r semestre 5
Economia de la Competència Optativa 1r semestre 2.5
Economia de la Regulació Obligatòria 2n semestre 5
Economia de les Infraestructures i del Transport Optativa 2n semestre 2.5
Economia dels Serveis Públics Obligatòria 1r semestre 5
Economia i Regulació de l'Energia i del Medi Ambient Optativa 2n semestre 5
Economia i Regulació de les Infraestructures i els Transports Optativa 2n semestre 5
Economia i Regulació de les Telecomunicacions Optativa 2n semestre 5
Economia i Regulació dels Serveis d'Aigua Optativa 1r semestre 5
Governs i Mercats Optativa 1r semestre 5
Organització Industrial Empírica Optativa 2n semestre 2.5
Política de Competència Obligatòria 2n semestre 2.5
Privatització, Contractació Externa de Serveis i Partenariats Publicoprivats Optativa 1r semestre 5
Reformes i Polítiques de Servei Públic Obligatòria 1r semestre 5
Tècniques Quantitatives per a la Regulació i la Competència Obligatòria 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics
Bases d'Anàlisi de Dades Optativa 1r semestre 2.5
Bases d'Economia de la Competència Optativa 1r semestre 2.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El programa té, entre els seus més de 250 exalumnes, professionals amb formació d'enginyer, jurista i economista que exerceixen funcions directives o tècniques en les àrees següents:
 • Direcció de regulació, d'estratègia corporativa, de relacions institucionals i direccions generals d'operadors públics o privats que presten serveis d'interès general.
 • Direccions generals i sectorials d'instrucció i recerca en organismes públics de regulació i supervisió de mercats, o autoritats de promoció i defensa de la competència.
 • Assessories jurídiques tant d'operadors públics o privats com d'organismes de supervisió i regulació o autoritats de la competència.

 • Direccions generals i tècniques dels ministeris responsables de la planificació i regulació de serveis públics.
 • Àrees tècniques i directives de les empreses de consultoria econòmica, jurídica o estratègica, i en les empreses d'assessoria jurídica.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.