Objectius i competències

El màster en Màrqueting i Recerca de Mercats té com a objectiu general oferir una formació avançada i especialitzada en màrqueting i recerca de mercats per a donar resposta a les necessitats socials i empresarials en aquest sector. Així doncs, ofereix a l'estudiant una visió global i profunda, teòrica i pràctica, tant dels mètodes i les tècniques de gestió de màrqueting com de les eines i tècniques utilitzades en la recerca de mercats, necessàries per al desenvolupament de l'empresa i altres organitzacions en un entorn altament competitiu.
En el màster participen 21 professors amb experiència docent i investigadora i també professional, gràcies a la combinació de perfils tant acadèmics com professionals del sector d'activitat.

El màster en Màrqueting i Recerca de Mercats té un enfocament pràctic en el qual predominen les classes magistrals participatives, els debats, els casos pràctics, les exposicions i les ponències i seminaris impartits per professionals del sector. D'altra banda, permet l'opció de fer pràctiques en empreses i organitzacions del sector, tant en l'àmbit del màrqueting i la investigación de mercats.

Per a accedir al màster es recomana haver cursat anteriorment l'esment de Màrqueting i Recerca de Mercats del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Barcelona, o qualsevol altre grau en el qual els estudiants hagin adquirit coneixements en l'àmbit de l'empresa i el màrqueting, juntament amb els coneixements necessaris de base econòmica i estadística.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places50
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacastellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (95 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióFCO. JAVIER ARROYO CAÑADA
Adreça electrònicamaster.marketing@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general d'aquest màster és oferir una formació avançada i especialitzada en màrqueting i investigació de mercats per donar resposta a les necessitats socials i empresarials en aquest sector. Així doncs, es tracta de dotar l'estudiant d'una visió global i profunda, teòrica i pràctica, tant dels mètodes i les tècniques de gestió de màrqueting com de les eines i tècniques utilitzades en la investigació de mercats, necessàries per al desenvolupament de l'empresa i altres organitzacions en un entorn altament competitiu.

Amb aquesta formació, es pretén que l'estudiant pugui desenvolupar les tasques següents:

 • Ocupar càrrecs de responsabilitat en l'àmbit del màrqueting i la investigació de mercats en empreses, consultories, gabinets, instituts d'investigació i altres organitzacions, així com en l'exercici lliure de la professió.
 • Emprendre iniciatives empresarials i projectes nous i introduir-los al mercat.
 • Dissenyar i executar cerques comercials rigoroses en entorns globals i competitius, tant d'empreses com d'organitzacions no lucratives.
 • Millorar les seves oportunitats professionals, com a persona que ja té experiència de gestió en aquestes àrees de coneixement, o bé que té el títol de grau i vol ampliar o reforçar la seva formació i capacitat tècnica en el camp del màrqueting i la investigació de mercats.

Competències

Bàsiques
 • Capacitat per comprendre els coneixements adquirits, saber aplicar-los i resoldre problemes relacionats amb el camp d'estudi.
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de buscar i integrar coneixements i actituds).
 • Capacitat per assumir responsabilitats directives i de gestió en entorns globals i competitius.
 • Habilitats comunicatives escrites i orals.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi de la informació i per extreure les conclusions pertinents a l'hora d'exposar les idees presentades.
 • Habilitat per redactar textos i presentar informes, projectes o altres tipus de treballs sobre investigació comercial o estratègies de màrqueting.
 • Capacitat per integrar coneixements i reflexions dels valors ètics i morals que imperen en el mercat i que tenen una relació directa amb l'activitat comercial i la responsabilitat social de l'empresa.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autodirigida o autònoma.


Específiques
 • Capacitat per tenir una visió estratègica del màrqueting global i integradora dels problemes empresarials, i saber afrontar-los.
 • Capacitat per conèixer el mercat i els consumidors, i apreciar la diversitat d'enfocaments.
 • Habilitat per planificar, dissenyar i executar estratègies de màrqueting.
 • Capacitat per conèixer i usar els fonaments i les tècniques de la investigació de mercats per solucionar problemes de màrqueting.
 • Capacitat per dissenyar i executar investigacions comercials rigoroses en el context regional, nacional i internacional.
 • Habilitats per treballar amb fonts de dades, metodologies i tècniques d'investigació científica i les eines informàtiques pròpies del màrqueting.
 • Capacitat per conèixer i aplicar els instruments per al màrqueting i la investigació de mercats (comptable, estadística, etc.).
 • Capacitat per entendre l'entorn econòmic, empresarial, jurídic i comptable específic per prendre decisions empresarials.
 • Capacitat per dirigir processos d'innovació en les organitzacions.
 • Capacitat per integrar i aplicar les noves tendències en màrqueting i investigació de mercats de manera rendible i efectiva en l'empresa o altres organitzacions.
 • Capacitat d'anàlisi crítica de les societats actuals de consum per analitzar l'estructuració i el significat social del consum.

 • Capacitat per desenvolupar habilitats relacionals i creatives.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil recomanat per accedir al màster universitari de Màrqueting i Investigació de Mercats és el resultant d'haver cursat anteriorment la menció de Màrqueting i Investigació de Mercats del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Barcelona, o bé qualsevol altre grau en què els estudiants hagin adquirit coneixements en l'àmbit de l'empresa i el màrqueting, juntament amb els coneixements necessaris de base econòmica i estadística. En general, qualsevol persona graduada en Administració i Direcció d'Empreses o en estudis equivalents pot obtenir la formació adequada per seguir els estudis de màster si cursa els complements formatius que la Comissió de Màster consideri necessaris, que poden ser de fins a un màxim de 30 crèdits.

El màster també està dissenyat perquè els graduats en Economia i Sociologia puguin accedir-hi de manera natural, amb una valoració prèvia sobre la necessitat de cursar alguns complements formatius.

El màster està dissenyat perquè, a més dels estudiants amb coneixements econòmics i socials, també el puguin cursar persones titulades provinents d'estudis tècnics i científics amb una bona formació estadística o social. En aquests casos, cal que abans de començar el màster completin la seva formació amb crèdits formatius.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Pot sol·licitar l'accés al màster qualsevol estudiant que tingui la titulació suficient per cursar un màster universitari a Espanya, d'acord amb la normativa vigent. La Comissió Coordinadora del màster nomena un comitè de selecció que valora, per a cada sol·licitud, si el perfil del candidat és adequat per al màster i és pertinent admetre'l. En cas afirmatiu, la persona sol·licitant ha de fer un examen de coneixements previs per determinar si cal que cursi complements de formació.

En el cas d'haver de cursar els complements formatius com a requisits d'accés al títol, segons estableix el Reial decret 861/2010, tindran la consideració de crèdits de nivell de màster a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajuts. Els complements de formació, de 30 crèdits com a màxim, són de les matèries Fonaments i Direcció de Màrqueting, i Investigació de Mercats, i es cursen abans o durant la realització del màster.

Atès que a aquest màster s'hi pot accedir des de diferents disciplines, i per garantir el màxim rendiment dels estudis, els candidats han de demostrar uns coneixements previs o bé adquirir-los durant el curs. Per saber si l'estudiant disposa o no d'aquests coneixements necessaris, en les dates establertes en el calendari de preinscripció, es fan cinc proves en línia de tipus test* de les matèries següents:

 • Màrqueting Estratègic: 6 crèdits.
 • Investigació de Mercats I: 6 crèdits.
 • Investigació de Mercats II: 6 crèdits.
 • Estratègies i Tècniques de Comunicació: 6 crèdits.
 • Direcció de Producte: 6 crèdits.


En cas de suspendre algun d'aquests exàmens, l'estudiant s'ha de matricular de les assignatures corresponents i cursar-les al llarg del màster.

* Els estudiants que provinguin del grau d'ADE de la UB que hagin superat aquestes assignatures no han de fer els exàmens corresponents.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 3 de febrer al 30 de març de 2024
Resolució: 19 d'abril
Examen en línia: 22 d'abril


Segon període: de l'1 d'abril al 15 de maig de 2024
Resolució: 20 de maig
Examen en línia: 23 de maig

Tercer període (si hi ha places vacants): Del 16 de maig al 28 de juny de 2024
Resolució: 5 de juliol
Examen en línia: 8 de juliol

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixen els requisits d'accés al màster es valoren d'acord amb els criteris següents:

 • Certificat acadèmic oficial de la titulació o titulacions prèvies (tant la que dona accés al màster com altres estudis cursats que es considerin d'interès): 40 %. Ha d'especificar la durada en cursos acadèmics, la relació de matèries superades amb les qualificacions obtingudes, la càrrega horària o crèdits de cada assignatura o matèria i el sistema de qualificació que utilitza la universitat. Als estudiants que han cursat estudis previs a la UB, se'ls acceptarà l'expedient de notes com a documentació final.

 • Currículum: 20 %.

 • Universitat de procedència i posició en els rànquings d'universitats QS de Ciències Socials, Tilburg Economics i Rànquing ISI de les universitats espanyoles: 15 %.

 • Acreditació d'haver aconseguit una beca o finançament previ per a la realització del màster: 10 %.

 • Carta de motivació: 5 %.

 • Acreditació d'un nivell avançat de llengua anglesa (com a mínim un B1 o equivalent): 5 %.

 • Acreditació de coneixements previs d'eines i aplicacions informàtiques avançades: 5 %.


NOTA. Als candidats preseleccionats, segons del currículum i de la carta de motivació, se'ls sol·licita un vídeo explicatiu de quatre o cinc minuts.

NOTA. Els estudiants estrangers no hispanoparlants han d'acreditar un nivell avançat en llengua espanyola (de com a mínim B2 o equivalent). En cas de no disposar d'un títol acreditatiu, han de fer una entrevista, que pot ser per Internet.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 20
Optatius 27.5
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12.5
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Màrqueting i Investigació de Mercats
Avenços en el Comportament del Consumidor Obligatòria 1r semestre 5
Direcció Publicitària Optativa 2n semestre 2.5
Distribució Internacional Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de Marca Optativa 1r semestre 5
Instruments Comptables i Financers per al Màrqueting Optativa 2n semestre 2.5
Investigació de la Comunicació Optativa 1r semestre 2.5
Investigació de la Distribució Optativa 2n semestre 2.5
Investigació de Mercats Aplicada Obligatòria 2n semestre 5
Investigació Qualitativa Optativa 2n semestre 2.5
Màrqueting Aplicat Obligatòria 2n semestre 5
Màrqueting de Serveis Optativa 1r semestre 2.5
Màrqueting en Línia Obligatòria 1r semestre 5
Màrqueting Relacional Optativa 1r semestre 2.5
Marxandatge Optativa 1r semestre 2.5
Noves Tendències en Direcció de Vendes Optativa 1r semestre 2.5
Ordenació del Mercat i la Publicitat Optativa 2n semestre 2.5
Pràctiques Empresarials Optativa 1r semestre
2n semestre
5
Tècniques de Segmentació de Mercats Optativa 2n semestre 5
Teoria de Jocs Aplicada al Màrqueting Optativa 1r semestre 5
Trade Màrqueting Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12.5
Xarxes Socials Optativa 2n semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats
Direcció del Producte Optativa 2n semestre 6
Estratègies i Tècniques de Comunicació Optativa 1r semestre 6
Investigació de Mercats I Optativa 1r semestre 6
Investigació de Mercats II Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Màrqueting Estratègic Optativa 2n semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster de Màrqueting i Investigació de Mercats està orientat a sortides professionals en l'àmbit del màrqueting en el món de l'empresa i en altres organitzacions i institucions públiques, així com a l'exercici lliure de la professió.

Els titulats poden treballar en àrees d'activitat comercial, de vendes, de comunicació, d'anàlisi de mercat, de responsabilitat de producte; en consultories de màrqueting i de comunicació, en instituts d'investigació de mercats, en agències de publicitat i altres eines de comunicació, etc.

Així mateix, la formació permet dedicar-se a l'àmbit acadèmic i exercir activitats de docència i investigació científica en l'àrea de màrqueting i investigació de mercats.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.