Objectius i competències

L’electroquímica és present en molts processos que trobem en productes quotidians que utilitzem o consumim habitualment: piles, bateries i acumuladors, metalls i recobriments, electrolitzadors o reactors per al tractament d’aigües residuals. Aquest fet justifica la necessitat d’una formació específica i d’alt nivell. El màster en Electroquímica: Ciència i Tecnologia pretén contribuir a cobrir les necessitats formatives en aquest àmbit.
Aquests estudis pretenen dotar l’alumnat de la capacitat per poder interactuar amb sectors industrials que requereixen coneixements d’electroquímica i començar una carrera de recerca en aquesta àrea.

Es tracta d’un títol conjunt de nou universitats públiques que reuneix una àmplia representació dels grups de recerca i docència en electroquímica d’arreu d’Espanya. Aquesta coordinació representa una concentració de l’oferta formativa única al sistema universitari espanyol.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Química
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióIGNACIO SIRES SADORNIL
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Alacant
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Madrid
 • Universitat Burgos
 • Universitat Còrdova
 • Universitat Múrcia
 • Universitat Sevilla
 • Universitat Politécnica de Cartagena
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius


 • Facilitar una formació de postgrau que cobreixi aspectes bàsics i aplicats en el camp de l'electroquímica.

 • Enfortir i fomentar la investigació tecnològica en electroquímica.

 • Promoure la mobilitat i la interacció entre els estudiants del màster en el camp de l'electroquímica i el contacte amb altres universitats, centres d'investigació i empreses actives en aquesta l'àrea.

 • Facilitar l'accés a un programa de doctorat, com ara Electroquímica: Ciència i Tecnologia, amb les garanties de formació bàsica i aplicada en el camp de l'electroquímica perquè l'alumnat pugui desenvolupar la seva activitat professional en el sector industrial, en recerca o en docència.

Competències


 • Comprensió de la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.

 • Domini de les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.

 • Coneixement de les possibilitats científiques i tecnològiques de l'electroquímica en diversos camps.

 • Capacitat per aplicar diferents metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.

 • Capacitat per concebre, dissenyar i dur a terme de manera autònoma una recerca amb rigor acadèmic.

 • Capacitat per comunicar continguts científics a especialistes de la matèria, a experts d'altres especialitats i a la societat en general.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Es considera adequada per a l'admissió al màster en Electroquímica. Ciència i Tecnologia l'acreditació d'alguna de les següents situacions:
 • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau de ciències o enginyeria.

 • Estar en possessió d'un títol de llicenciatura de ciències o enginyeria o àrees afins obtingut conforme a plans d'estudis anteriors a la publicació de l'RD 1393/2007.

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior homologable als títols descrits en els apartats anteriors, sempre que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

 • Estar en possessió d'un títol estranger no homologat que acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2, i que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de Màster.


 • Els estudiants podran matricular-se en qualsevol de les universitats que participen en el màster, la comissió de coordinació acadèmica del màster resoldrà les admissions, reconeixements i convalidacions.

  Preinscripció

  Calendari

  Del 19 de març al 10 de setembre del 2024.


  Només es valoraran les sol·licituds que incloguin la documentació requerida i incorporin el pagament de la taxa de preinscripció.

  Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  Documentació

  Criteris de selecció

  Procediment de resolució

  Matrícula

  La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

  Informació de la Facultat

  Pla d’estudis

  Pràctiques

  Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits.

  Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. En Ignacio Sirés coordina les pràctiques externes del màster. 

   

  Informació institucional

   

  Tràmits

  Sortides professionals

  De què podràs treballar ?

  Contacte


  secretaria.quimica@ub.edu

  934 021 200 | 934 021 201

  Vull rebre més informació

  Tots els camps són obligatoris.

  La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.