Objectius i competències

El màster universitari en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari té com a objectiu general millorar la prestació dels serveis sanitaris, la seguretat dels pacients i la qualitat assistencial, mitjançant una col·laboració interprofessional que promogui la integració de coneixements i la generació de dinàmiques. 
Aquest màster, amb una doble orientació professional i investigadora, té com a matèria d’estudi principal els medicaments en els sistemes de salut. Es tracta d’un màster recent dins del sistema universitari de Catalunya, que és conseqüència de les demandes de la nostra societat i l'entorn laboral. 

L’interès del màster s’explica pel caràcter interdisciplinari: hi intervenen diverses facultats de ciències de la salut i hi estan implicades diferents societats professionals, com ara la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH), la Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i Comunitària (SEFAC), el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) o el Servei Català de la Salut (CatSalut), organisme encarregat del sistema de prestacions sanitàries públiques a Catalunya.

El màster s’adreça a tots els titulats de formació superior. Tot i que es recomana que els estudiants tinguin coneixements acadèmics o experiència professional prèvia en relació amb l’àmbit de la salut, no és un requisit imprescindible.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Farmàcia
 • Ciències biomèdiques
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCastellà: 70%, Català: 30%
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióEDUARDO LUIS MARIÑO HERNANDEZ
Adreça electrònicamastersipostgraus.farmacia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

A partir de l'anàlisi crítica de la situació de canvi substancial que s'està produint en la salut, en l'atenció sanitària i en la feina dels diferents professionals involucrats, el màster universitari de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari té com a objectiu general millorar la prestació dels serveis sanitaris, la seguretat dels pacients i la qualitat assistencial, mitjançant una col.laboració interprofessional que promogui la integració de coneixements i la generació de dinàmiques. Pretén avançar cap a l'harmonització dels programes formatius interprofessionals i dels programes de recerca que faciliten vincles entre formació i pràctica, per millorar resultats en termes de salut i atenció de la població.

Competències

En acabar de cursar el màster de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari, es pretén que l'estudiant hagi adquirit les següents competències generals i específiques de la titulació:

Competències generals
 • Capacitat per aplicar els coneixements en ciències de la salut, de gestió, socials i clínics, amb una visió interprofessional.

 • Capacitat per analitzar críticament la literatura científica relacionada amb els medicaments i altres tecnologies sanitàries per millorar la presa de decisions.

 • Capacitat per desenvolupar i coordinar relacions interprofessionals, a fi de promoure el treball en equip i la col·laboració per a la consecució d'objectius comuns.

 • Capacitat per comunicar-se emprant una estructura organitzada, d'acord amb un enfocament de salut centrat en el pacient.

 • Capacitat per planificar, obtenir, avaluar i difondre els resultats de la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut, considerant-ne el retorn al sistema i al teixit productiu.


Competències específiques
 • Capacitat per ajudar els pacients a moure's en els sistemes sanitaris i sociosanitaris complexos i assegurar-se que obtinguin el màxim benefici dels recursos.

 • Capacitat per identificar i utilitzar els recursos tecnològics, econòmics, humans i materials per optimitzar la gestió sanitària, i l'accés i finançament dels medicaments.

 • Capacitat per interpretar els conceptes relacionats amb la seguretat dels pacients i per gestionar el risc assistencial.

 • Capacitat per incorporar els aspectes psicosocials dels pacients en els plans de cura de la salut i del benestar centrats en el pacient de manera ètica i compassiva.

 • Capacitat per gestionar la polimedicació i el pacient complex, preveient-ne els resultats positius i negatius pel que fa a la salut.

 • Capacitat per motivar els pacients a assumir la responsabilitat i el control de la salut, promovent l'avaluació de riscos en els estils de vida.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster universitari de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari s'adreça a tots els estudiants de titulació superior (llicenciats, diplomats o graduats). D'entrada, es recomana que tinguin coneixements acadèmics o experiència professional prèvia en relació amb l'àmbit de la salut, però no és un requisit imprescindible, ja que també es preveu que puguin participar en el màster titulats superiors d'altres àmbits amb interès en les temàtiques pròpies d'aquests estudis: medicaments, salut i sistema sanitari.

Per tant, s'ofereixen complements formatius a tots aquells titulats no farmacèutics, a fi d'anivellar la formació dels matriculats. D'altra banda, es recomana que els alumnes disposin de coneixements bàsics d'anglès (nivell B1) i informàtica.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per accedir al màster universitari de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari, és necessari estar en possessió d'un títol universitari superior (de llicenciatura, diplomatura o grau) o del resguard que ho acredita.

Es preveu un procés d'anivellació i homogeneïtzació de la formació de tots els estudiants matriculats que tinguin una titulació superior diferent de la de Farmàcia, mitjançant complements formatius previs de què s'han de matricular obligatòriament.

Aquests complements corresponen a un màxim de deu crèdits, que es cursen durant el mes de setembre, abans de començar les classes pròpies de les matèries del màster. Aquesta formació prèvia, que es concreta en l'assignatura anivelladora Biofarmàcia, Farmacocinètica, Tecnologia Farmacèutica i Farmàcia Clínica, abraça temàtiques específiques dels estudis biofarmacèutics, farmacocinètics, tecnològics i clínics de les formes farmacèutiques d'administració de medicaments.

Preinscripció

Calendari

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

La selecció i l'admissió posterior dels estudiants és a càrrec de la Comissió de Coordinació del màster. Si el nombre de sol·licituds excedeix el nombre de places ofertes, es tindran en compte els criteris de selecció següents:

1) Expedient acadèmic (50 %).
2) Experiència en recerca (20 %).
3) Experiència professional en l'àmbit de la salut (20 %).
4) Coneixements d'informàtica i anglès (nivell B1) (10 %).

Amb relació a l'experiència professional en l'àmbit de la salut (20 %), es valora una experiència mínima de dos anys, en l'àmbit tant nacional com internacional, en centres sanitaris públics i privats, administracions públiques encarregades de la gestió o el finançament de medicaments i serveis sanitaris, empreses asseguradores privades, serveis de consultoria en gestió sanitària i farmacèutica, empreses farmacèutiques, laboratoris clínics, etc.

Pel que fa a l'experiència en recerca (20 %), es valora una experiència mínima de dos anys, en l'àmbit tant nacional com internacional, en departaments universitaris, centres de recerca, instituts, fundacions, parcs de recerca, laboratoris públics i privats, etc.

Si el nombre de sol.licituds excedeix el nombre de places ofertes tenen preferència els candidats amb millor expedient acadèmic, amb experiència investigadora o professional i, finalment, segons l'ordre de preinscripció.

Si el nombre de sol·licituds excedeix el nombre de places ofertes, es tindran en compte els criteris de selecció següents.

Procediment de resolució

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucional

TràmitsSortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari, en el qual participen diferents professionals de les ciències de la salut, es promou des de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i és el primer amb aquestes característiques que es presenta a l'Estat espanyol.

Aquest màster pretén, d'una banda, oferir una formació que afavoreixi l'entrada dels estudiants al mercat laboral i, de l'altra, ser una via per accedir a un programa de doctorat, per poder fer recerca en l'àmbit assistencial i donar respostes aplicables de manera directa, d'acord amb els paradigmes que fonamenten la pràctica basada en l'evidència.

Atès que el màster atorga un títol oficial que és vàlid a qualsevol país europeu, ofereix a l'estudiant la possibilitat d'augmentar la seva competitivitat respecte de la d'altres estudiants de l'Estat espanyol.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.