Objectius i competències

Màster de Fisiologia Integrativa de la Universitat de Barcelona està centrat en els aspectes més innovadors i aplicats de la fisiologia de l’exercici, l'altitud i la hipòxia, i els últims avenços en estrès oxidatiu i radicals lliures, i la fisiologia molecular i cel·lular.
L' objectiu del màster és formar investigadors en l' àmbit de la fisiologia que siguin capaços de desenvolupar recerca en centres públics i privats. A més, proporciona les eines necessàries per poder desenvolupar recerca en fisiologia encaminada a realitzar una tesi doctoral. Així mateix, comprèn assignatures més generalistes en les quals es tracten els avenços en endocrinologia, neurofisiologia i fisiologia de la reproducció.

El màster ha rebut la Menció distintiva International Master’s Programme (IMP) per a programes de màster de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya (2013 IMP 00019).

El màster de Fisiologia Integrativa està dirigit principalment a diplomats, llicenciats i graduats universitaris de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut, ciències experimentals, ciències de l'activitat física i de l'esport, i de ciències afins.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències biomèdiques
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacastellà (75 %) i anglès (25 %)
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióTERESA PAGES COSTAS
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

La investigació en fisiologia té repercussions en nombrosos camps del coneixement. De fet, és una de les ciències que compta amb un nombre elevat de revistes científiques indexades en les bases de dades, i nombrosos premis Nobel han estat guardonats pels seus treballs en fisiologia.
El màster de Fisiologia Integrativa, que s'ofereix en modalitat semipresencial, està enfocat a aprofundir en els aspectes actuals de la recerca en fisiologia. Se centra, sobretot, en els aspectes més innovadors i aplicats d'àmbits com la fisiologia de l'exercici, la fisiologia de l'altitud i la hipòxia; i en els últims avenços en estrès oxidatiu i radicals lliures, i en fisiologia molecular i cel.lular. Així mateix, comprèn assignatures més generalistes en què es tracten els avenços en endocrinologia, neurofisiologia i fisiologia de la reproducció.
L'objectiu del màster és formar investigadors en l'àmbit de la fisiologia que siguin capaços de fer recerca en centres públics i privats. A més, proporciona les eines necessàries per poder fer recerca en fisiologia encaminada a fer la tesi doctoral.

Competències

Competències generals
 • Capacitat per obtenir i analitzar informació sobre els avenços científics en l'àrea de la fisiologia.
 • Capacitat per desenvolupar una actitud crítica, que permeti analitzar el treball propi i el dels companys, emetre judicis argumentats, defensar-los amb rigor i tolerància, i debatre noves idees sobre temes de l'àmbit de la fisiologia.
 • Capacitat per prendre decisions, resoldre problemes i proposar noves hipòtesis de manera raonada i eficient.
 • Capacitat per integrar les noves tecnologies en la tasca investigadora o acadèmica i utilitzar les de manera adequada.
 • Capacitat per adquirir habilitats específiques per fer treballs de recerca bàsica i aplicada en el laboratori, en l'àmbit de la fisiologia.
 • Habilitat per emprar eines i mètodes estadístics adequats per al tractament i anàlisi de dades experimentals en el context pràctic d'una investigació.
 • Capacitat per elaborar informes clars i concisos sobre els resultats d'un treball, amb una formulació clara de les conclusions obtingudes.


Competències transversals
 • Capacitat per actuar de manera crítica i autocrítica, i de mostrar actituds coherents i valors respectuosos amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat per integrar-se en equips interdisciplinaris i multiculturals, i de col.laborar de manera activa per aconseguir objectius comuns.
 • Capacitat per generar idees originals i apropiades per donar resposta a una necessitat o per buscar alternatives a un determinat problema, i per adquirir la motivació necessària per comprometre's amb les noves idees i transformar-les en fets.
 • Capacitat per manifestar visions integrades i sistèmiques, per pensar i per actuar de manera respectuosa i solidària amb les persones, i per valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.
 • Capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina en les llengües pròpies i en una llengua estrangera.


Competències específiques
 • Capacitat per utilitzar les noves tecnologies digitals per a l'anàlisi i processament de senyals i imatges en l'àmbit de la fisiologia.
 • Capacitat per utilitzar fonts d'informació científica i bases de dades per consultar els coneixements actuals en temes d'interès per a la fisiologia.
 • Capacitat per planificar i dissenyar models experimentals que permetin valorar la resposta adaptativa d'un sistema fisiològic.
 • Capacitat per identificar models alternatius a l'experimentació animal i justificar-ne la utilització.
 • Capacitat per seleccionar els instruments apropiats per al treball de laboratori i aplicar els coneixements adquirits per utilitzar-los correctament.
 • Capacitat per analitzar paràmetres fisiològics i interpretar-ne les relacions.
 • Capacitat per identificar els mecanismes, a nivell d'expert, de la regulació funcional a escala molecular, cel·lular i sistèmica.
 • Capacitat per aplicar sistemes de monitoratge de processos fisiològics.
 • Capacitat per utilitzar mètodes i aplicacions avançats per a la difusió de resultats de recerca i per compartir recursos.
 • Capacitat per utilitzar tècniques de valoració funcional i diagnòstic clínic per millorar el benestar animal i humà.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster de Fisiologia Integrativa està dirigit a diplomats, llicenciats i graduats universitaris de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut, ciències experimentals, ciències de l'activitat física i de l'esport, i de ciències afins. També està dirigit a professionals de l'àrea interessats en una formació actualitzada i d'alta qualitat en fisiologia que, d'una banda, tinguin una formació acadèmica prèvia suficient per accedir als estudis (és a dir, una formació que els permeti integrar adequadament els coneixements i competències del pla d'estudis) i que, de l'altra, estiguin altament motivats per l'aprenentatge i els coneixements en el camp de la fisiologia.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Poden accedir directament al màster les persones que acreditin haver cursat alguna de les titulacions següents: Biologia, Ciències Biomèdiques, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Farmàcia, Veterinària, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Medicina, Odontologia, Podologia, Educació Física, Ciències de l'Esport, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Fisioteràpia, Infermeria, Enginyeria Biomèdica, Cinesiologia i títols equivalents de l'EEES o de sistemes no comunitaris.
Per a altres titulacions no explicitades en el paràgraf anterior, la Comissió de Coordinació del màster ha de valorar el pla d'estudis dels estudis d'accés. Els estudiants que no puguin acreditar els coneixements suficients en fisiologia és recomanable que cursin complements formatius. Es considera imprescindible tenir els coneixements bàsics de fisiologia per adquirir de manera òptima les competències de les diferents matèries del màster. Seguint aquests criteris, es proposa com a complement de formació l'assignatura de Fisiologia Humana, de 6 crèdits, que s'ha de cursar en el primer semestre.
Entre els estudis d'origen per als quals s'exigeixen els complements formatius, hi ha les titulacions d'enginyeries i les de ciències experimentals (excepte les indicades en el segon apartat). A causa de la diversitat de titulacions d'accés i de països d'origen dels estudiants, s'ha d'estudiar cada cas en particular.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 17 de juny.

Segon període: del 8 de juny al 2 de setembre de 2024.
Resolució: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

El requisit d'admissió principal és l'adequació de la titulació oficial d'accés, definit en les titulacions del perfil d'accés.
D'acord amb el reglament que regula els estudis oficials de postgrau de la Universitat de Barcelona, l'admissió d'estudiants al màster és competència de la Comissió de Coordinació.

 • FASE 1. En la primera fase es té en compte, com a criteri principal, l'expedient acadèmic sobre la base de (1) la qualificació acadèmica mitjana en la titulació d'accés al màster i (2) el títol de procedència:

  • 1. Titulació des de la qual es pretén accedir al màster, acreditada mitjançant el títol oficial o la certificació acadèmica personal. La valoració es fa sobre un màxim de 15 punts, i es dona la màxima puntuació i preferència als graduats o llicenciats en biociències o ciències de la salut, seguits de les diplomatures en aquestes àrees. Per a alumnes procedents d'altres titulacions, aquesta puntuació varia segons el grau de relació amb la fisiologia de la titulació aportada pel sol·licitant.

  • 2. Qualificació acadèmica mitjana del grau, llicenciatura o diplomatura a partir del qual es pretén accedir al màster. La puntuació es correspon amb la nota mitjana obtinguda en aquesta titulació. La puntuació mínima és de 5 punts i la màxima de 10 punts.


 • FASE 2. En cas que el nombre de sol·licitants superi les possibilitats d'admissió, es fa una segona fase de selecció, partint de la puntuació obtinguda en la primera fase, sobre els 40 candidats que hagin obtingut la millor puntuació en la primera fase, d'acord amb els criteris següents: (3) la possessió d'altres títols acadèmics, a part del títol d'accés al màster; (4) l'experiència professional; i (5) les motivacions dels candidats per cursar el màster.

  • 3. Altres títols acadèmics de nivell universitari, acreditats mitjançant el títol o la certificació acadèmica personal. La valoració es fa fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb el barem següent:
   - títol de doctor (5 punts)
   - altres màsters oficials (3 punts)
   - altres titulacions superiors (3 punts)
   - màsters o postgraus no oficials (2 punts)
   - cursos d'especialització relacionats amb el màster (1 punt)

  • 4. Experiència acreditada en l'àmbit específic del màster, en recerca o en orientació professional en l'àmbit de la fisiologia. La valoració es fa sobre un màxim de 10 punts.

  • 5. Motivacions per cursar el màster, amb una puntuació màxima de 10 punts, mitjançant:
   - Una carta de sol·licitud del candidat explicant les motivacions.
   - Una entrevista personal al candidat, si es creu convenient.
   Tot això amb justificació documental dels mèrits al.legats. No es valora la formació que no vingui acompanyada de la documentació acreditativa corresponent.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster estudia el perfil de cada estudiant preinscrit i, si es considera necessari, s'hi posa en contacte per fer una entrevista.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Dates

 • Juliol: del 15 al 30
 • Setembre: del 16 al 30

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Fisiologia Integrativa
Aspectes Actuals en Fisiologia Molecular Optativa 1r semestre 6
Bases Fisiològiques de l'Estrès Oxidatiu Optativa 2n semestre 6
Endocrinologia Avançada Optativa 1r semestre 6
Fisiologia de l'Altitud Optativa 2n semestre 6
Fisiologia de l'Exercici Optativa 2n semestre 6
Fisiologia de la Reproducció Optativa 2n semestre 3
Iniciació a la Recerca Obligatòria 2n semestre 6
Models Experimentals en Estrès Oxidatiu Optativa 2n semestre 3
Models Experimentals en Fisiologia Obligatòria 1r semestre 6
Neurofisiologia Optativa 1r semestre 3
Perspectives de la Recerca de la Hipòxia Optativa 2n semestre 3
Tecnologies de la Informació en Fisiologia Obligatòria 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Utilització d'Animals per a l'Experimentació Optativa 2n semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster és d'orientació de recerca, de manera que els titulats poden accedir a centres de recerca de l'àmbit de la fisiologia 'en les àrees de la salut, la biomedicina o les biociències', o poden continuar la formació acadèmica i de recerca fent una tesi doctoral, amb vista a desenvolupar una carrera acadèmica a la universitat, on la fisiologia està present en un gran nombre de titulacions actuals.
El caràcter integrador de la ciència de la fisiologia i l'enfocament interdisciplinari del màster confereixen als titulats un ventall ampli de possibilitats d'ocupabilitat. A Catalunya hi ha no menys de cent centres biomèdics, empreses del sector de la salut i el benestar, laboratoris d'anàlisis clíniques, veterinaris i farmacèutics.
El destí professional dels alumnes del màster és variat.

Activitat de recerca
La recerca en fisiologia bàsica i aplicada en laboratoris i centres tecnològics d'R+D, del sector públic i privat, de recerca del sector biosanitari, biotecnològic o clínic dedicats a l'estudi dels sistemes fisiològics i patofisiològics.

Activitat docent
En universitats públiques i privades, exercint com a docent en estudis de grau i postgrau; impartint formació continuada sobre fisiologia en jornades, congressos, etc.; desenvolupant programes educatius de salut en àmbits escolars i per a la societat en general, o bé com a consultor de salut en àmbits esportius.

Altres activitats professionals i de gestió
En sectors laborals relacionats amb empreses de productes i equipaments biotecnològics i sociosanitaris. En empreses subministradores d'equips de laboratori i productes mèdics, que requereixen experts que treballin en equips multidisciplinaris per al disseny dels seus equips. En l'avaluació, comercialització i utilització de productes i equipaments diagnòstics en indústries de l'àmbit de la biomedicina, com a consultors de salut en àmbits esportius i com a professionals en el camp de la formació universitària i continuada.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 671
934 021 086

Coordinadora: TERESA PAGES COSTAS

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.