Objectius i competències

El màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes és un màster d’orientació professionalitzadora que té com a objectiu una formació inicial basada en l’adquisició de les competències necessàries per exercir la docència, tant en centres públics com en centres privats, d’Educació Secundària Obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.
Les especialitats que s’imparteixen a la Universitat de Barcelona, onze en total, compten amb un professorat actualitzat i en contacte permanent amb la realitat educativa. El professorat del màster, organitzat en equips docents i coordinat tant des del vessant d’especialitat com des d’un vessant transversal, assegura uns índexs de qualitat, imprescindibles en un màster d’aquestes característiques, amb una elevada incidència social i educativa. El Departament d’Educació ofereix informació sobre els requisits per a la incorporació a la borsa de treball i especifica les exempcions de cursar el màster per accedir-hi.

Sessions informatives

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Facultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits 60
Places 450
Durada 1 any acadèmic
Idioma de docència Català i castellà
Preu orientatiu per crèdit 18,46 euros per crèdit (71 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
Coordinació Diego Calderón Garrido
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta No
Matrícula oberta No
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Professionalitzador
Complements de formació No
Especialitats
 • Anglès
 • Biologia i Geologia
 • Cultura Clàssica - Llatí i Grec
 • Dibuix
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Física i Química
 • Formació Professional de Salut
 • Formació Professional de Serveis
 • Geografia i Història
 • Llengua i Literatura Catalana/Castellana
 • Llengües Estrangeres
 • Música

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Presentació del màster

Objectius i competències

Objectius

La formació ha de garantir que s'assoleixen els coneixements, habilitats i actituds necessaris per exercir de docent en l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, en la formació professional i en els ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes. Així, l'alumnat ha d'haver adquirit les competències necessàries per:
 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, i també el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies de cada ensenyament.
  - Concretar el currículum que es vulgui implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge posant una atenció especial en l'equitat, l'educació emocional i els valors, la igualtat de drets i oportunitats, i la diversitat, així com desenvolupant les funcions de la tutoria.
 • Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant, promoure'n la capacitat perquè aprengui per si mateix i amb altres persones, i per resoldre conflictes.
 • Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu.
 • Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge, i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels fills.

Competències

Perfil de competències específiques
 • Coneixement del valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització i els continguts que es cursen als ensenyaments respectius.
 • Pel que fa a la formació professional, coneixement de l'evolució del món laboral, de la interacció entre la societat, el treball i la qualitat de vida, així com de la necessitat d'adquirir la formació adequada per a l'adaptació als canvis i transformacions que poden requerir les professions.
 • Pel que fa a l'orientació psicopedagògica i professional, coneixement dels processos i recursos per a la prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència, i dels processos d'avaluació i d'orientació acadèmica i professional.


Perfil de competències transversals
 • Coneixement de les funcions, característiques, normatives, organització i evolució històrica del sistema educatiu espanyol i de la seva concreció a Catalunya, i dels components bàsics de l'organització dels centres educatius i la seva vinculació amb el context polític i administratiu.
 • Coneixement dels aspectes fonamentals i definitoris de la societat i de la realitat familiar actual, així com del paper que tenen en l'educació. Capacitat d'establir canals de comunicació i col·laboració efectius entre el centre educatiu, l'alumnat i les seves famílies. Comprensió de la importància de l'acció tutorial i de l'orientació educativa, i capacitat per aplicar mesures per promoure l'educació.
 • Coneixement de les característiques del desenvolupament psicològic de l'alumnat, dels seus contextos socials i de les seves motivacions.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar estratègies que permetin aprofitar els processos d'interacció i de comunicació a l'aula, i metodologies que permetin obtenir un rendiment educatiu òptim.
 • Capacitat per transformar els aspectes generals i específics del currículum en programes d'activitats i de treball. Capacitat per planificar i programar la intervenció educativa atenent als objectius i les competències que l'alumnat ha d'assolir.
 • Capacitat per aplicar estratègies i instruments d'avaluació adaptats a les característiques de l'àrea de coneixement, als objectius específics i generals i a les competències que s'han d'assolir.
 • Capacitat per identificar i donar resposta a les diferències individuals i a la diversitat de l'alumnat. Capacitat per detectar les dificultats d'aprenentatge específiques de la disciplina i per aplicar-hi recursos que en facilitin la superació.
 • Capacitat per integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació en les activitats educatives.
 • Capacitat per fer servir diferents mètodes de mediació i de resolució de conflictes. Capacitat per potenciar el treball en equip i la coordinació pedagògica.
 • Habilitat per aplicar tècniques i metodologies fonamentals de la investigació educativa, i capacitat per dissenyar i desenvolupar projectes de recerca i innovació aplicats al conjunt de la intervenció educativa i a les situacions específiques de l'àrea de coneixement. Capacitat per aplicar propostes docents innovadores.
 • Compromís ètic basat en la capacitat de crítica i autocrítica, i en la importància social de l'educació.
 • Capacitat per promoure el mètode científic com a instrument de recerca i aprenentatge. Capacitat per utilitzar el coneixement científic propi de la disciplina per elaborar models que facilitin la comprensió de la realitat i l'actuació argumentada, fonamentada i crítica en relació amb els temes candents de la nostra societat.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a estudiants que ja tinguin un doctorat, una enginyeria, una arquitectura, una llicenciatura, una diplomatura o un títol de grau superats i que vulguin ser professor o professora d'ensenyaments secundaris (ESO, batxillerat i formació professional).

A causa de les característiques del títol, és convenient que els futurs estudiants tinguin les característiques següents
 • Estar interessats per l'ensenyament.
 • Tenir prou coneixements en les matèries pròpies de l'especialitat que es vulguin cursar.
 • Estar interessats en la cultura entesa en el sentit més ampli i comprensiu.
 • Tenir interès i facilitat pel que fa a la comunicació interpersonal i el lideratge de grups.
 • Estar interessats i haver participat en projectes d'intervenció social, socioeducatius, o d'altres, principalment orientats a l'adolescència i la joventut.
 • Conèixer i tenir facilitat en l'ús de les llengües estrangeres.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
En l'apartat 4.2 de l'annex de l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, s'estableix que per a l'ingrés al màster és un requisit l'acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es vulgui cursar, la qual cosa es verificarà mitjançant una prova de la qual quedarà exempt qui estigui en possessió d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponen amb l'especialització escollida.

La titulació ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició.

D'altra banda, en l'apartat 4.2 de l'annex de l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, s'indica que per accedir al màster s'ha d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Més informació sobre l'acreditació del nivell de llengües.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció per al màster depèn de la Generalitat de Catalunya.


 

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.  

Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 25
Pràctiques externes 14
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Anglès
Adquisició de la Llengua Estrangera (Anglès) Optativa 1r semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Desenvolupament del Llenguatge (Anglès) Optativa 1r semestre 2.5
Didàctica de la Llengua Anglesa Optativa 1r semestre 5
Didàctica de la Llengua Estrangera (Anglès) Optativa 1r semestre 2.5
Gèneres Discursius des d'una Perspectiva Interlingüística i Intercultural i les Representacions Culturals en un Món Globalitzat (Anglès) Optativa 1r semestre 2.5
Les TIC en l'Aprenentatge d'Idiomes (Anglès) Optativa 1r semestre 2.5
Lingüística Aplicada (Anglès) Optativa 1r semestre 2.5
Metodologia de la Recerca Científica a l'Aula (Anglès) Optativa 2n semestre 2.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Tractament dels Aspectes Formals: de les Formes a l'Aula d'Idiomes (Anglès) Optativa 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Biologia i Geologia
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Complements per a la Formació Disciplinària en Biologia Optativa 1r semestre 10
Complements per a la Formació Disciplinària en Geologia Optativa 1r semestre 10
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Didàctica de la Biologia i la Geologia Optativa 1r semestre 10
Innovació Docent i Recerca Educativa en Biologia i Geologia Optativa 1r semestre 2.5
Les Activitats de Camp com a Eina Didàctica Optativa 2n semestre 2.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Cultura Clàssica - Llatí i Grec
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Didàctica de la Cultura Clàssica Optativa 1r semestre 2.5
Didàctica de les Llengües Clàssiques Optativa 1r semestre 5
Innovació Docent en Llengües Clàssiques Optativa 2n semestre 2.5
Interpretació, Comentari i Adaptació de Textos en Grec Optativa 1r semestre 2.5
Interpretació, Comentari i Adaptació de Textos en Llatí Optativa 1r semestre 2.5
Les Llengües Clàssiques i el Lèxic de la Ciència, la Tècnica i l'Art Optativa 1r semestre 2.5
Les TIC en l'Aprenentatge de Llengües Clàssiques Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Scribere Scribendo, Dicendo Dicere Disces: Reciclar la Docència de les Llengües Clàssiques Optativa 1r semestre 2.5
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Temes, Personatges i Mites Clàssics en la Cultura Occidental Optativa 2n semestre 2.5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Dibuix
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Complements Educatius: Imatge, Disseny i Volum Optativa 1r semestre 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Dibuix i Tècniques d'Expressió Gràfica i Plàstica Optativa 1r semestre 5
Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica I Optativa 1r semestre 7.5
Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica II Optativa 1r semestre 5
Innovació i Recerca Educativa en Dibuix Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Teoria i Història de l'Ensenyament Artístic per a la seva Aplicació en l'Etapa Secundària Optativa 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Educació Física
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Àrees Temàtiques 1: Expressió Corporal i Temps de Lleure Optativa 2n semestre 2.5
Àrees Temàtiques 2: Activitat Física i Salut, i Esports i Valors Optativa 2n semestre 2.5
Atenció a la Diversitat en Educació Física Optativa 2n semestre 2.5
Avaluació de l'Educació Física. Tècniques i Instruments Optativa 1r semestre 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Didàctica de l'Educació Física en Alumnes amb Dificultats d'Aprenentatge Optativa 1r semestre 5
Didàctica de l'Educació Física en Secundària Optativa 1r semestre 5
Estructura i Funcions del Departament d'Educació Física Optativa 2n semestre 2.5
Innovació i Recerca Aplicada a l'Educació Física Optativa 1r semestre 2.5
Interdisciplinarietat i Transdisciplinarietat en Educació Física Optativa 2n semestre 2.5
L'Àrea d'Educació Física a Secundària i el seu Desenvolupament Curricular Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Teoria de l'Educació Física: Passat, Present i Futur Optativa 2n semestre 2.5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Filosofia
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Complements per a la Formació Disciplinària en Ètica, Filosofia Política i Ciutadania i Drets Humans Optativa 1r semestre 2.5
Complements per a la Formació Disciplinària en Filosofia i Història de la Filosofia Optativa 1r semestre 7.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Didàctica de la Filosofia I: Planificació Didàctica Optativa 1r semestre 5
Didàctica de la Filosofia II: Metodologies, Recursos i Avaluació Optativa 1r semestre 5
Didàctica de la Filosofia III: Nous Enfocaments Optativa 1r semestre 2.5
Innovació i Recerca sobre la Pròpia Pràctica Docent en Filosofia Optativa 2n semestre 2.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Física i Química
Ampliació de Física Optativa 1r semestre 5
Ampliació de Química Optativa 1r semestre 5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Didàctica de la Física Optativa 1r semestre 5
Didàctica de la Química Optativa 1r semestre 5
Didàctica de la Química Optativa 1r semestre 7.5
Innovació i Iniciació a la Recerca Educativa en Física i Química Optativa 1r semestre 2.5
La Física i la Química en Context Optativa 1r semestre 5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Formació Professional de Salut
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Avaluació en Formació Professional (Salut) Optativa 1r semestre 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Currículum i Planificació Docent en la Formació Professional (Salut) Optativa 1r semestre 7.5
Estratègies Metodològiques en la Formació Professional (Salut) Optativa 1r semestre 5
Innovació i Recerca Educatives en Formació Professional (Salut) Optativa 2n semestre 2.5
La Formació Professional de Salut en el Sistema Educatiu: Funcions, Estructura, Modalitat i Organització Optativa 1r semestre 7.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Formació Professional de Serveis
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Avaluació en Formació Professional (Serveis) Optativa 1r semestre 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Currículum i Planificació Docent en la Formació Professional (Serveis) Optativa 1r semestre 7.5
Estratègies Metodològiques en la Formació Professional (Serveis) Optativa 1r semestre 5
Innovació i Recerca Educatives en Formació Professional (Serveis) Optativa 2n semestre 2.5
La Formació Professional de Serveis en el Sistema Educatiu: Funcions, Estructura, Modalitat i Organització Optativa 1r semestre 7.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Geografia i Història
Ampliació de Didàctica de la Història de l'Art Optativa 2n semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Complements d'Història de l'Art Optativa 1r semestre 5
Complements d'Història Optativa 1r semestre 5
Complements de Geografia Optativa 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Didàctica de la Geografia Optativa 2n semestre 5
Didàctica de la Història i la Història de l'Art Optativa 2n semestre 5
Didàctica de la Història Optativa 2n semestre 5
Ensenyament de les Ciències Socials i la Tecnologia Optativa 2n semestre 2.5
Innovació i Recerca Educativa en Geografia, Història i Història de l'Art Optativa 2n semestre 2.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Taller d'Història de l'Art Optativa 2n semestre 2.5
Taller d'Història Optativa 2n semestre 2.5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Llengua i Literatura Catalana/Castellana
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Immersió (Castellà) Optativa 2n semestre 2.5
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Immersió (Català) Optativa 2n semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Didàctica de la Llengua i Literatura Castellana a Secundària Optativa 1r semestre 5
Didàctica de la Llengua i Literatura Catalana a Secundària Optativa 1r semestre 5
Didàctica del Castellà com a Llengua Segona Optativa 1r semestre 5
Didàctica del Català com a Llengua Segona Optativa 1r semestre 5
Estratègies i Recursos per Desenvolupar la Competència Comunicativa i Lingüística en Llengua Castellana Optativa 1r semestre 5
Estratègies i Recursos per Desenvolupar la Competència Comunicativa i Lingüística en Llengua Catalana Optativa 1r semestre 5
Gèneres Discursius: del Col·loquial al Formal (Català) Optativa 1r semestre 2.5
La Literatura Castellana en Relació a la Literatura Universal Optativa 1r semestre 2.5
La Literatura Catalana en Relació a la Literatura Universal Optativa 1r semestre 2.5
Literatura Castellana a la Secundària i el Batxillerat: Textos i Contextos Optativa 2n semestre 5
Literatura Castellana en els seus Textos: Poètica dels Gèneres Literaris Optativa 1r semestre 2.5
Literatura Catalana a la Secundària i el Batxillerat: Textos i Contextos Optativa 2n semestre 5
Literatura Catalana en els seus Textos: Poètica dels Gèneres Literaris Optativa 1r semestre 2.5
Metodologia de la Recerca Científica Aplicada a la Llengua i a la Literatura Castellanes Optativa 1r semestre 2.5
Metodologia de la Recerca Científica Aplicada a la Llengua i a la Literatura Catalanes Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Qüestions de Lingüística Aplicada: Català per a Nouvinguts Optativa 1r semestre 2.5
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Llengües Estrangeres
Adquisició de Llengua Estrangera Optativa 1r semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Desenvolupament del Llenguatge Optativa 1r semestre 2.5
Didàctica de la Llengua Alemanya Optativa 1r semestre 5
Didàctica de la Llengua Estrangera Optativa 1r semestre 2.5
Didàctica de les Llengües Romàniques (Francès, Italià i Portuguès) Optativa 1r semestre 5
Gèneres Discursius des d'una Perspectiva Interlingüística i Intercultural i les Optativa 1r semestre 2.5
Les TIC en l'Aprenentatge d'Idiomes Optativa 2n semestre 2.5
Lingüística Aplicada Optativa 1r semestre 2.5
Metodologia de la Recerca Científica a l'Aula Optativa 2n semestre 2.5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Tractament dels Aspectes Formals: de les Formes a l'Aula d'Idiomes Optativa 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5
Especialitat: Música
Acompanyament, Arranjaments i Teclat Optativa 1r semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies Obligatòria 1r semestre 2.5
Didàctica de l'Escolta i la Comprensió Musicals Optativa 1r semestre 5
Didàctica de l'Expressió i la Creació Musicals Optativa 1r semestre 2.5
Innovació i Recerca Educativa en Música Optativa 1r semestre 2.5
La Veu i la Cançó en l'Etapa Secundària Optativa 1r semestre 2.5
Música i TAC Optativa 2n semestre 2.5
Música Instrumental en Grup per a l'Etapa de Secundària Optativa 1r semestre 2.5
Planificació i Avaluació de l'Aprenentatge Musical i les seves Dificultats Optativa 1r semestre 5
Pràctiques I Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques II Obligatòria 2n semestre 9
Ritme, Cos, Moviment, Dansa Optativa 1r semestre 2.5
Sociologia de l'Educació Secundària Obligatòria 1r semestre 5
Tecnologia Digital i Educació Musical Optativa 2n semestre 2.5
Teoria Musical per a l'Etapa Secundària Optativa 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre 6
Tutoria i Orientació Obligatòria 1r semestre 2.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La formació ha de garantir que s'assoleixen els coneixements, habilitats i actituds necessaris per exercir de docent en l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, en la formació professional i en els ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes, segons estipula el Reial decret 1834/208, de 8 de novembre, i el Reial decret 860/2010, de 2 de juliol.

Contacte

Facultat d'Educació

Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.