Objectius i competències

El màster interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania està impulsat per l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (iiEDG) on participen vuit universitats catalanes.
La participació d’investigadores i investigadors de disciplines molt diverses al si de l’iiEDG afavoreix la interdisciplinarietat, fonamental en els estudis de gènere. Així mateix, es tracta d’un nombrós equip d’expertes i experts amb una llarga experiència docent i una trajectòria de recerca reconeguda, pioner en el desenvolupament de projectes de recerca finançats en convocatòries competitives a escala autonòmica, estatal i internacional.
 • L’especialitat Dones, Treball i Polítiques Públiques vol donar resposta a una clara demanda per part de la societat de persones que puguin exercir com a agents d’igualtat. Pretén formar persones que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc., en el camp de les desigualtats i les discriminacions entre homes i dones.
 • L’objectiu de l’especialitat Teoria, Crítica i Cultura és aprofundir en el coneixement de les xarxes conceptuals i els discursos teòrics que configuren els recents debats teòrics, acadèmics i polítics sobre les qüestions de gènere.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Estudis de gènere i estudis feministes
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • En línia
 • Presencial
Crèdits90
Places30 de modalitat presencial i 30 de modalitat a distància
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióNURIA PUMAR BELTRAN
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Girona
 • Universitat Vic - Universitat Central de Catalunya
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Lleida
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Dones, Treballs i Polítiques Públiques
 • Teoria, Crítica i Cultura (en Línia)
 • Teoria, Crítica i Cultura

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster és formar investigadors i professionals capaços d'introduir la perspectiva de gènere en la recerca, la docència i la governança, i així contribuir a desenvolupar els valors de la igualtat i la millora del benestar de dones i homes en una societat justa i equitativa. Els dos objectius més concrets es desenvolupen a través de dues especialitats.
L'objectiu de l'especialitat Teoria, Crítica i Cultura és formar investigadors i professionals capaços d'aplicar la transversalitat de gènere a la recerca, la docència i la pràctica professional en tots els àmbits del coneixement científic i tècnic, i en les ciències socials i humanes.
L'objectiu de l'especialitat Dones, Treball i Polítiques Públiques és formar professionals que puguin intervenir en el disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere i feminista, i en el disseny, la implementació i l'avaluació de plans d'igualtat.

Competències

 • Conèixer en profunditat els principals corrents de la teoria feminista, la història de les dones i les aportacions de diferents disciplines a l'estudi de la configuració sociocultural del gènere i la sexualitat.
 • Saber introduir la transversalitat de gènere en la recerca i la docència de les diferents disciplines científiques, socials i humanes.
 • Saber introduir la transversalitat de gènere en la difusió del coneixement feminista.
 • Saber dissenyar, aplicar i avaluar plans d'igualtat en institucions i empreses públiques i privades.
 • Saber introduir la transversalitat de gènere en el disseny, l'aplicació i l'avaluació de polítiques públiques.
 • Adquirir procediments i tècniques de recerca i intervenció des d'una perspectiva de gènere.
 • Saber resoldre qüestions de mediació intercultural, sobretot pel que fa a col·lectius de dones.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Llicenciats, graduats i professionals (tant homes com dones) que tinguin interès a conèixer l'aplicabilitat de les qüestions vinculades a les diferències de gènere a la seva disciplina o professió.
 • Persones amb voluntat de reflexionar i intervenir, tant en l'àmbit institucional com en el polític i laboral, per tal d'acabar amb les discriminacions i les desigualtats per motiu de gènere.
 • Persones amb inclinació pel treball intel·lectual de caràcter crític envers les categories i els discursos transmesos per la tradició cultural i preocupades per la visibilitat o l'estudi de l'obra científica, tècnica, filosòfica o artística de les dones.
 • Persones amb formació en matèria de gènere que en aquest moment, ateses les noves figures laborals que requereixen les lleis d'igualtat, necessiten una titulació oficial.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per accedir al màster cal haver obtingut qualsevol de les titulacions següents:
 • Títol universitari oficial de diplomatura o llicenciatura.
 • Títol de grau dels nous plans d'estudis que es van començar a implantar a partir del curs 2008-2009.

Preinscripció

Calendari

Del 16 de febrer al 20 de juny del 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

 • Nota mitjana ponderada dels estudis previs mitjançant l'expedient acadèmic (60 %).
 • Estudis previs i experiència professional relacionats amb la perspectiva de gènere (15 %).
 • Grau d'idoneïtat de la titulació prèvia als estudis del màster. Es tenen compte titulacions afins de les àrees d'arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències de la salut, i les titulacions d'Arquitectura i Ciències i Tecnologies de Telecomunicació (10 %).
 • Motivació personal expressada en una carta de motivació (10 %).
 • Coneixement del català, del castellà i d'una tercera llengua (5 %).

La Comissió, si ho considera oportú, pot entrevistar un estudiant abans de decidir sobre la seva admissió.

Procediment de resolució

L'alumnat acceptat ha d'aportar tots els documents originals i degudament legalitzats (si cal, com en el cas dels títols estrangers).

No es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció que no van acompanyades de la documentació, que ha d'haver estat lliurada dins del termini indicat.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 20
Optatius 55
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Dones, Treballs i Polítiques Públiques
Anàlisi Feminista del Dret Obligatòria 1r semestre 5
Benestar, Famílies i Gènere Obligatòria 1r semestre 5
Construcció de Cossos Optativa 1r semestre 5
Desigualtats, Globalització i Gènere Optativa 2n semestre 5
Dones i Espais Optativa 1r semestre 5
Dones, Temps i Vida Quotidiana Optativa 2n semestre 5
Economia Feminista Optativa 1r semestre 5
Educació i Gènere en una Societat en Canvi Optativa 2n semestre 5
Estudis Gays, Lesbians i Queer Optativa 2n semestre 5
Història del Treball i Gènere Optativa 2n semestre 5
Història dels Feminismes Obligatòria 1r semestre 5
Metodologia d'Investigació Feminista Optativa 2n semestre 5
Plans d'Igualtat en les Empreses Optativa 1r semestre 5
Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista Optativa 2n semestre 5
Pràctiques Externes Optativa 2n semestre 5
Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial Optativa 1r semestre 5
Teoria Feminista I Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Violències Patriarcals Optativa 2n semestre 5
Especialitat: Dones, Treballs i Polítiques Públiques
Anàlisi Feminista del Dret Obligatòria 1r semestre 5
Benestar, Famílies i Gènere Obligatòria 1r semestre 5
Construcció de Cossos Optativa 1r semestre 5
Desigualtats, Globalització i Gènere Optativa 2n semestre 5
Dones i Espais Optativa 2n semestre 5
Dones, Temps i Vida Quotidiana Optativa 1r semestre 5
Economia Feminista Optativa 1r semestre 5
Educació i Gènere en una Societat en Canvi Optativa 2n semestre 5
Estudis Gays, Lesbians i Queer Optativa 1r semestre 5
Història de les Relacions Laborals Optativa 1r semestre 5
Història dels Feminismes Obligatòria 1r semestre 5
Metodologia d'Investigació Feminista Optativa 2n semestre 5
Plans d'Igualtat en les Empreses Optativa 2n semestre 5
Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista Optativa 2n semestre 5
Pràctiques Externes Optativa 2n semestre 5
Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial Optativa 1r semestre 5
Representacions del Gènere i de les Sexualitats Optativa 2n semestre 5
Teoria Feminista I Obligatòria 1r semestre 5
Teoria Feminista II Optativa 2n semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Violències Patriarcals Optativa 1r semestre 5
Especialitat: Teoria, Crítica i Cultura (en Línia)
Anàlisi Feminista del Discurs en la Ciència i la Cultura Optativa 1r semestre 5
Anàlisi Feminista del Dret Obligatòria 1r semestre 5
Benestar, Famílies i Gènere Obligatòria 1r semestre 5
Construcció de Cossos Optativa 1r semestre 5
Desconstrucció de la Psicopatologia, Gènere i Poder Optativa 2n semestre 5
Desigualtats, Globalització i Gènere Optativa 2n semestre 5
Estudis Gays, Lesbians i Queer Optativa 1r semestre 5
Història de les Dones Optativa 2n semestre 5
Història de les Relacions Laborals Optativa 1r semestre 5
Història dels Feminismes Obligatòria 1r semestre 5
Llenguatge, Gènere i Mitjans de Comunicació Optativa 1r semestre 5
Metodologia d'Investigació Feminista Optativa 2n semestre 5
Plans d'Igualtat en les Empreses Optativa 2n semestre 5
Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista Optativa 2n semestre 5
Pràctiques Externes Optativa 2n semestre 5
Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial Optativa 1r semestre 5
Representacions del Gènere i de les Sexualitats Optativa 2n semestre 5
Teoria Feminista I Obligatòria 1r semestre 5
Teoria Feminista II Optativa 2n semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Violències Patriarcals Optativa 1r semestre 5
Especialitat: Teoria, Crítica i Cultura
Anàlisi Feminista del Discurs en la Ciència i la Cultura Optativa 2n semestre 5
Anàlisi Feminista del Dret Obligatòria 1r semestre 5
Benestar, Famílies i Gènere Obligatòria 1r semestre 5
Construcció de Cossos Optativa 1r semestre 5
Desconstrucció de la Psicopatologia, Gènere i Poder Optativa 2n semestre 5
Desigualtats, Globalització i Gènere Optativa 2n semestre 5
Estudis Gays, Lesbians i Queer Optativa 2n semestre 5
Història de les Dones Optativa 1r semestre 5
Història del Treball i Gènere Optativa 2n semestre 5
Història dels Feminismes Obligatòria 1r semestre 5
Llenguatge, Gènere i Mitjans de Comunicació Optativa 1r semestre 5
Metodologia d'Investigació Feminista Optativa 2n semestre 5
Plans d'Igualtat en les Empreses Optativa 1r semestre 5
Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista Optativa 2n semestre 5
Pràctiques Externes Optativa 2n semestre 5
Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial Optativa 1r semestre 5
Teoria Feminista I Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Violències Patriarcals Optativa 2n semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional de l'ensenyament. Això afavoreix el desenvolupament d'una experiència pràctica laboral que promou la inserció dels futurs titulats en el mercat de treball.  El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques de 10 crèdits (200 hores). 

Com a estudiant podràs realitzar fins a 750 hores de pràctiques extracurriculars, prorrogables a 900. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques. Les coordinadores del programa de pràctiques són na Clara Camps Calvet (modalitat presencial) i la na Ana Maria Morero Beltran (modalitat en línia).

Informació acadèmica

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Agent d'igualtat: és una figura rellevant d'ençà de l'aprovació de diverses lleis d'igualtat. Aviat tindrà un paper important en empreses, administracions públiques i en el món associatiu.
 • Tasques en mitjans de comunicació, ONG, institucions educatives i administracions locals i estatals.
 • Recerca i anàlisi amb perspectiva de gènere, amb sortides acadèmiques com ara un doctorat o la participació en programes i projectes diversos que incorporin aquesta perspectiva.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

masterestudisdones@gmail.com
Despatx 1095 (primera planta). Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona. Carrer Montalegre, 6, 08001 Barcelona. 
93 403 19 37 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.