Objectius i competències

El màster en Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües està adreçat tant a un públic nacional com internacional i forma estudiants en la cerca de respostes a qüestions crucials de la lingüística aplicada i l’adquisició de segones llengües en els múltiples i diversos contextos multilingües del món. Els estudiants d’aquest programa de màster es familiaritzen amb els instruments, tècniques i mètodes necessaris per respondre-les.
Els objectius principals del programa són entendre els fenòmens relacionats amb l’adquisició de llengües, estar al corrent de les qüestions i dels resultats de la recerca en el camp de la lingüística aplicada, fer transferència de resultats de la recerca a la pràctica docent i plantejar i dur a terme un projecte d’iniciació a la recerca aplicada.

El programa del màster està estretament lligat a la recerca d’abast internacional que duen a terme en l’àmbit de la lingüística aplicada els seus professors. Aquesta recerca inclou, entre altres aspectes, el paper de l’edat, l’input; diferències individuals en l’adquisició de segones llengües, l’adquisició del vocabulari, la percepció; producció de la segona llengua, el bilingüisme i el multilingüisme, l’aprenentatge integrat de continguts i llengua, com també aspectes metodològics i tecnològics específics de la recerca en lingüística aplicada.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès (100 %)
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióELSA TRAGANT MESTRES DE LA TORRE
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals del títol són formar investigadors especialitzats en els fenòmens relacionats amb l'adquisició de llengües i de la lingüística aplicada en general, que facin transferència dels resultats de la recerca a la pràctica docent, i que duguin a terme un projecte d'iniciació a la investigació en lingüística aplicada. Mitjançant aquest formació els estudiants podran aprofundir els coneixements en l'àmbit de la lingüística aplicada - especialment en el que fa referència a l'adquisició de llengües estrangeres, actualització dels coneixements relacionats amb les noves tecnologies aplicades a la recerca i l'aprenentatge de llengües - , actualitzar els coneixements i competències relacionats amb la nova situació lingüística en les escoles i la societat en general, i dur a terme una pràctica docent reflexiva.

Competències

Competències generals
 • Mostrar capacitat d'anàlisi del llenguatge en situacions comunicatives reals en contextos d'adquisició bilingüe i de llengües estrangeres, així com del discurs didàctic a l'aula d'idiomes.

 • Aplicar conceptes d'interllengua i transferència lingüística a l'anàlisi de dades lingüístiques.


Competències específiques
 • Identificar i valorar els principals fenòmens i factors relacionats amb l'adquisició de llengües tant des d'una perspectiva cognitiva com sociocultural, com ara el factor edat o les diferències individuals en l'aprenentatge.

 • Valorar la transferència i aplicació dels resultats de la investigació en el camp de la lingüística aplicada a la pràctica docent en l'àmbit de l'ensenyament de llengües estrangeres.

 • Identificar les principals tipologies d'estudis en el camp de l'adquisició de llengües i saber explicar i sintetitzar publicacions d'estudis empírics del camp de l'adquisició de llengües.

 • Actualitzar i aplicar coneixements relacionats amb les noves tecnologies a l'aprenentatge i ensenyament de llengües.

 • Identificar i descriure les característiques de situacions lingüístiques a les escoles i a la societat en general.

 • Avaluar críticament el disseny metodològic d'estudis empírics en lingüística aplicada.

 • Avaluar críticament mètodes i recursos per a l'aprenentatge de llengües.

 • Dissenyar, planificar i dur a terme un treball de recerca en lingüística aplicada.

 • Utilitzar eines bàsiques de recollida i anàlisi de dades lingüístiques així com el seu posterior tractament estadístic.

 • Saber explicar i sintetitzar de manera precisa i argumentada els continguts de les publicacions d'estudis empírics en el camp de l'adquisició o ensenyament de llengües.

 • Actualitzar i aplicar coneixements relacionats amb les noves tecnologies en el desenvolupament de la investigació quantitativa i qualitativa en el camp de la lingüística aplicada i l'adquisició de llengües.

 • Identificar els processos i mecanismes cognitius i contextuals essencials per entendre l'adquisició de vocabulari en segones llengües.

 • Identificar els processos i mecanismes cognitius i contextuals essencials per entendre l'adquisició de la fonologia de segones llengües.

 • Identificar els aspectes discursius i pragmàtics essencials per entendre la interacció lingüística en situacions comunicatives a l'aula d'aprenentatge de llengües i a fora.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

En especial llicenciats o graduats formats en l'àmbit de la lingüística o les llengües modernes que vulguin dedicar-se a la investigació en l'àmbit de la lingüística aplicada i l'adquisició de llengües, però també llicenciats i graduats en filologia o altres titulacions superiors vinculades a l'àmbit de la lingüística aplicada i l'adquisició de llengües, com ara llicenciats o graduats en lingüística, psicologia, traducció i interpretació, pedagogia, formació del professorat o altres titulacions equivalents que vulguin aplicar els resultats de la recerca en l'àmbit de la lingüística aplicada i l'adquisició de llengües a la seva activitat professional. També pot interessar altres llicenciats i graduats que vulguin desenvolupar-se professionalment en l'àmbit de l'adquisició de llengües, o que treballin en l'ensenyament de llengües i s'interessin per un major grau de coneixements teòrics i pràctics relacionats amb el seu àmbit professional.
Atès que la docència s'imparteix íntegrament en anglès, es recomana que els alumnes tinguin un bon coneixement de l'anglès que els permeti desenvolupar totes les tasques d'aprenentatge en anglès.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Es donarà preferència als llicenciats i llicenciades amb coneixements lingüístics o psicolingüístics, tot i que el programa resta obert a llicenciats superiors que no compleixen els requisits legals. Per a aquells llicenciats superiors que no tinguin una formació prèvia en l'àmbit de la lingüística o de la lingüística aplicada, la comissió d'admissió al màster podrà determinar la realització de complements de formació (10 crèdits). Amb aquest objectiu, el pla d'estudis del màster preveu uns complements formatius que s'anomenen Fonaments en Psicopedagogia i Lingüística. Aquests complements formatius consten de les assignatures: Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua I (5 crèdits) i Lingüística Aplicada (5 crèdits). Les titulacions d'accés que no requereixen complements formatius són les següents:

 • Llicenciatures o graus de qualsevol filologia-Llicenciatures o graus de lingüística, lingüística aplicada o psicolingüística
 • Llicenciatures o graus de llengües modernes
 • Llicenciatures o graus de traducció i interpretació
 • Llicenciatures o graus de magisteri amb especialitat en llengües estrangeres
 • Llicenciatures o graus de metodologia de l'ensenyament de llengües estrangeres


Els llicenciats o graduats d'altres titulacions de l'àmbit de les humanitats diferents de les esmentades meés amunt com ara llicenciats o graduats en pedagogia, humanitats o psicologia poden necessitar complements formatius segons l'especialitat, les assignatures que hagin cursat durant la llicenciatura o el grau, els cursos de formació en ensenyament de llengües estrangeres que hagin cursat, o la seva experiència en el camp de l'ensenyament de llengües estrangeres o de la lingüística aplicada.

Com a requisit d'admissió es requereix als candidats tenir un nivell C1 d'anglès, ja que el màster i tots els treballs es faran íntegrament en aquesta llengua. Aquest és un nivell equivalent al Certificate in Advanced English de la Universitat de Cambridge (CAE) o bé un nivell de TOEFL amb una puntuació total CBT superior a 220 punts.

Els candidats llicenciats o graduats en universitats angloparlants o que hagin fet Estudis Anglesos o un grau equivalent no necessiten presentar cap certificat de coneixements d'anglès.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de març al 15 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Es prioritzaran les sol.licituds en funció del CV del candidat amb atenció especial a:
 • 1. Expedient acadèmic: 60 %.
 • 2. Experiència laboral relacionada (qualsevol dels àmbits ja especificats relacionats amb l'ús i aprenentatge del llenguatge): 20 %.
 • 3. Contingut de la carta d'interès per aquest màster que el candidat ha de presentar a la comissió quan formalitzi la sol.licitud de preinscripció: 10 %.
 • 4. Altres mèrits acadèmics: participació en projectes de recerca; col.laboració en tasques universitàries i acadèmiques, beques de col.laboració en departaments: 5 %.
 • 5. Altres mèrits: participació en programes d'intercanvi Erasmus-Sòcrates, coneixements bàsics de noves tecnologies a nivell d'usuari, coneixement d'altres llengües, estades a l'estranger: 5 %.


Si la comissió d'admissió del màster ho considera oportú podrà convocar els candidats a una entrevista oral.

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions del màster, constituïda pel coordinador i pels membres de la Comissió de Màster, durà a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat.

La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol.licituds i la documentació rebuda.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 15
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües
Adquisició de la Parla en Segones Llengües Optativa 2n semestre 2.5
Adquisició de Segones Llengües i Pragmàtica Optativa 2n semestre 2.5
Adquisició de Vocabulari en Segones Llengües Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi de la Fluïdesa, Complexitat i Correcció Orals Optativa 2n semestre 2.5
Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua (AICLE) Optativa 2n semestre 2.5
Bilingüisme i Multilingüisme Obligatòria 1r semestre 5
Eines per al Tractament de Dades Lingüístiques Obligatòria 2n semestre 2.5
Estadística Inferencial Aplicada a Dissenys Experimentals Obligatòria 2n semestre 5
Estudis Avançats en Multilingüisme Optativa 2n semestre 2.5
Gestió Lingüística als Territoris de Parla Catalana Optativa 2n semestre 2.5
Influència entre Llengües Obligatòria 1r semestre 5
Introducció a l'Estadística Aplicada Bàsica Obligatòria 1r semestre 2.5
Mètodes de Recerca en Adquisició de Segones Llengües Obligatòria 1r semestre 5
Noves Tendències en l'Aprenentatge de Segones Llengües Obligatòria 1r semestre 5
Recerca a l'Aula de Segones Llengües Optativa 2n semestre 2.5
Seminari de Recerca Optativa 2n semestre 2.5
Temes Especialitzats en Adquisició de Segones Llengües I Optativa 1r semestre 2.5
Temes Especialitzats en Adquisició de Segones Llengües II Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Els titulats d'aquest màster poden ser posteriorment investigadors en les àrees científiques d'humanitats i ciències socials, fonamentalment en les àrees de filologia, humanitats, lingüística, lingüística aplicada, planificació lingüística, ensenyament i educació. A més a més, poden treballar com a professionals de l'ensenyament de totes les àrees esmentades, o també mediadors lingüístics i interculturals, entre altres professions.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

fil-secretaria@ub.edu

Secretaria: 934 035 584 | 83
Punts d'informació: 934 035 585 (Edifici Històric) | 934 035 587 (Edifici Josep Carner)
Coordinació: IMMACULADA MIRALPEIX PUJOL

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.