Objectius i competències

El màster en Sociologia: Transformacions Socials i Innovació es planteja com a objectiu general formar científics i professionals líders en l'estudi del canvi social i en la creació de tecnologies socials, capaces de proposar noves respostes als reptes col·lectius i de millorar les institucions i les societats.
Davant la condició estructural de canvis accelerats en la societat actual, la sociologia ofereix models i mètodes apropiats per a diagnosticar i analitzar, en tota la seva complexitat, les transformacions socials que s'estiguin donant; per a identificar i valorar les opcions de canvi; i per a proposar i avaluar estratègies d'intervenció que permetin incidir positivament, dibuixant futurs possibles i fomentant la creativitat i la innovació.

El màster en Sociologia: Transformacions Socials i Innovació proporciona una visió global del canvi social actual i dels reptes estratègics que aquest canvi planteja, una capacitat transversal per a analitzar científicament els processos de transformació social i d'innovació , i la capacitat per a dissenyar i avaluar models d'intervenció.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places30
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCastellà: 75%, Anglès: 25%
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (75 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióJORDI MUNDO BLANCH
Adreça electrònicamastersociologia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

El màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació pretén formar científics i professionals líders en l'estudi del canvi social i la creació de tecnologies socials, per proposar respostes noves als reptes col·lectius i per millorar les institucions i les societats.
El màster es proposa:
 • Capacitar els estudiants com a experts en el canvi social i organitzatiu, competents per liderar-ne l'anàlisi i la gestió eficaç, tant des del sector públic com des del privat o el tercer sector.
 • Formar investigadors socials innovadors, aptes per treballar en centres de recerca social de tot tipus o per incorporar-se a un programa de doctorat.
 • Formar especialistes amb habilitats per a la planificació, el disseny i l'execució de propostes de transformació i innovació social.
 • Millorar les competències professionals de les persones que, amb experiència en altres àrees de coneixement i pràctica, volen ampliar o reforçar la seva formació teòrica i aptitud tècnica en el camp de la sociologia i en l'anàlisi del canvi i la innovació social.

Competències

Els estudiants han de ser capaços de:
 • Adquirir capacitat creativa i emprenedora per formular, dissenyar i gestionar projectes, i buscar i integrar coneixements i actituds per fer propostes de canvi i innovació.
 • Desenvolupar la capacitat de lideratge, creativitat organitzativa, treball en equip i adaptació a entorns de transformació social.
 • Aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns emergents o poc coneguts, dins de contextos multidisciplinaris relacionats amb el coneixement i la pràctica sociològica.
 • Integrar coneixements teòrics sòlids en les diferents àrees per fer-los operatius en els diversos àmbits professionals.
 • Formular preguntes de recerca originals i desenvolupar habilitats en l'anàlisi de problemes des de diferents perspectives teòriques i metodològiques per plantejar alternatives i estratègies d'intervenció de cara als reptes socials.
 • Adquirir capacitats per obtenir informació, fer servir dades sociològiques, aplicar metodologies quantitatives i qualitatives, i treballar amb diferents programes informàtics per examinar de manera crítica la informació referent a una problemàtica social.
 • Ser capaç de desenvolupar i gestionar projectes professionals de manera autònoma per contribuir a la innovació social en diferents contextos institucionals.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Per accedir al màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la Universitat de Barcelona cal ser graduat en Sociologia o bé en qualsevol altre grau en què s'hagin adquirit coneixements de l'àmbit de la sociologia o d'àmbits afins de les ciències socials i les humanitats. En general, qualsevol persona amb un grau en ciències socials o un títol equivalent hauria de tenir la formació adequada per poder seguir els estudis del màster (cursant, si escau, els complements formatius que la Comissió Coordinadora del màster consideri necessaris). Així, es valoren positivament les titulacions en ciències socials (en especial en Sociologia), però també en economia, dret, ciència política, treball social i humanitats (Antropologia, Geografia i Història). Es tenen en compte els candidats que provinguin d'altres titulacions, com ara ciències de la salut, educació i psicologia. En aquest cas es valora especialment la trajectòria professional i la capacitat potencial del candidat per treure profit del màster.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants i professionals que tinguin la titulació suficient per poder cursar un màster universitari a l'Estat espanyol segons la normativa vigent. Per ser admès al màster, a més de tenir una titulació oficial que permeti sol·licitar l'accés a un màster oficial, s'han de tenir coneixements suficients d'anglès (nivell B1 o equivalent) i espanyol (nivell B2 o equivalent), que s'han d'acreditar documentalment. En el cas que no es puguin acreditar, la Comissió d'Admissió pot organitzar reunions presencials o en línia amb els estudiants per valorar els seus coneixements d'idiomes.
Ateses les característiques del màster, per poder cursar-lo s'exigeix una formació mínima en sociologia. Els estudiants que no hagin cursat un grau o una llicenciatura en Sociologia o un altre grau amb molt contingut sociològic han de cursar l'assignatura Bases de l'Anàlisi Sociològica, de 5 crèdits, dissenyada exclusivament com a complement de formació propi del màster. Aquest curs, que forma part de l'oferta del màster, s'imparteix durant les setmanes anteriors a l'inici de la docència de la resta de matèries del màster.

Preinscripció

Calendari

- Primer període: del 29 de gener al 30 de juny del 2024.

- Segon període (si queden places lliures): de l'1 de juliol al 5 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits del màster es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten amb la ponderació atorgada:
 • Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies (40 %). Es tenen en compte la universitat de procedència i la seva posició en els rànquings d'universitats.
 • Trajectòria acadèmica i professional, inclosa al currículum (30 %).
 • Carta de motivació i possible entrevista (20 %).
 • Altres mèrits: experiència prèvia en mobilitat acadèmica, internacionalització, haver aconseguit una beca per cursar el màster, etc. (10 %).

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 25
Optatius 45
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
Art, Cultura i Creativitat Optativa 2n semestre 5
Ciutadania i Innovació Social Optativa 2n semestre 5
Desenvolupament Sostenible Optativa 2n semestre 5
Desigualtats Educatives i la seva Superació Optativa 2n semestre 5
Dones, Control i Exclusió Social Optativa 1r semestre 5
Estructura i Canvi Social Obligatòria 1r semestre 5
Moviments Socials, Opinió Pública i Conflicte Social Optativa 2n semestre 5
Pràctiques Professionals Optativa 1r semestre
2n semestre
5
Qualitat de Vida i Seguretat Optativa 1r semestre 5
Recerca Avançada Optativa 1r semestre 5
Seguretat, Tecnologies i Exclusió Social Optativa 2n semestre 5
Seminari Obligatòria 2n semestre 5
Sociologia Econòmica i Polítiques de Benestar Optativa 1r semestre 5
Tècniques d'Investigació Social I Obligatòria 1r semestre 5
Tècniques d'Investigació Social II Obligatòria 2n semestre 5
Temps, Treballs i Famílies Optativa 1r semestre 5
Teories Sociològiques Obligatòria 1r semestre 5
Territori, Població i Migracions Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
20
Violència de Gènere i Teories Feministes Optativa 2n semestre 5
Xarxes Socials i Capital Social Optativa 1r semestre 5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
Bases de l'Anàlisi Sociològica Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

L'assignatura de pràctiques és una oportunitat per a aplicar el coneixement adquirit en el màster entorn de les tendències de canvi i desenvolupament social, així com sobre l'evolució de les dinàmiques de desigualtat i la importància de la planificació estratègica en les societats contemporànies. Les pràctiques professionals són una oportunitat única per a aplicar aquest coneixement en un entorn real. Durant les pràctiques professionals en empreses, per exemple, els estudiants poden ajudar a millorar les estratègies de comunicació corporativa, avaluar reptes futurs o identificar les desigualtats en matèria de gènere i diversitat en l'organització. En les pràctiques en administracions o institucions públiques, solen participar en tasques orientades a avaluar polítiques, millorar les estratègies de comunicació o analitzar les desigualtats socials i les barreres en l'accés a serveis públics. Quant a les pràctiques a organitzacions cíviques, els acords formatius que s'estableixen tendeixen a estar enfocats a analitzar les necessitats d'una comunitat concreta o d'un col·lectiu en particular, o a millorar les estratègies de comunicació d'una campanya o iniciativa.La durada dels projectes formatius de pràctiques amb alumnes del màster oficial de Sociologia de la UB s'estableix per períodes d'entre 187,5 a 375 hores de treball a l'entitat, i tenen reconeixement curricular i acompanyament per part d'un tutor acadèmic. Aquest període es pot arribar a estendre en dos projectes formatius més, de 375 hores de pràctiques extra-curriculars.Per a més informació sobre el procediment administratiu podeu contactar directament amb practiques.fee@ub.edu i també podeu consultar les preguntes freqüents de la web de pràctiques de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB. Els responsables acadèmics de les pràctiques del màster en Sociologia són la professora Ana Belen Cano i el professor Santi Eizaguirre.

Informació institucional Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els àmbits professionals als quals es poden incorporar els estudiants que han cursat el màster són diversos, i inclouen la possibilitat d'inserir-se en el sector públic, privat o en el tercer sector.
En el sector privat el màster capacita l'estudiant per treballar com a tècnic en planificació estratègica, en serveis d'estudis de grans companyies, en empreses de consultoria o d'enginyeria, o com a tècnic de màrqueting i recerca dels mercats, entre d'altres.
En el sector públic i en el tercer sector el programa capacita l'estudiant per treballar com a expert en planificació estratègica i disseny i avaluació de polítiques públiques; gestor de programes de prevenció o intervenció social; tècnic en agències de desenvolupament local; consultor social, ambiental o cultural; tècnic en planificació urbana, o gestor de centres de documentació i recursos.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.