Objectius i competències

El màster en Economia proporciona eines teòriques i empíriques per analitzar problemes econòmics reals i per fer recerca de manera autònoma. Amb dues de les cinc especialitats del màster, els alumnes estan qualificats per treballar en àrees com ara l’educació superior i la consultoria econòmica i de recerca en institucions públiques i privades, o per incorporar-se a un programa de doctorat en economia.
 
El programa està dissenyat per als estudiants que volen desenvolupar una carrera professional o de recerca a escala internacional. El programa es compon del màster d’Economia, de dos anys de durada, i del doctorat en Economia, que va obtenir la Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació.

L’objectiu del màster en Economia és capacitar els estudiants en l’ús de les tècniques teòriques i empíriques que els permetin analitzar problemes econòmics reals i desenvolupar la recerca de manera autònoma.

El programa atrau estudiants de tot el món i els permet participar en la vida acadèmica de la Universitat de Barcelona. Aproximadament la meitat dels estudiants s’incorporen, en acabar el màster, al doctorat en Economia de la UB o d’altres similars.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Places30
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (75 euros per a estudiants de fora de la UE o de la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióVAHAGN JERBASHIAN
Adreça electrònicaschool.economics@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Economia té com a objectiu oferir als estudiants formació avançada en habilitats, tècniques i metodologies d'investigació que els permetin dur a terme recerques orientades a l'anàlisi econòmica a partir d'un programa integrat i amb una visió global.
Aquest programa proporciona eines avançades per analitzar els problemes econòmics amb l'objectiu de familiaritzar els estudiants amb les pràctiques més actuals de l'economia de les institucions acadèmiques líders en l'àmbit internacional.
La formació avançada que proporciona el màster està dissenyada per contribuir que els estudiants que el finalitzin puguin:
 • Aconseguir excel·lència internacional en recerca en economia.
 • Investigar i transmetre resultats dels avenços que es produeixen en la ciència econòmica en el context internacional.
 • Incorporar-se, si fos el cas, a un programa de doctorat en economia tenint la formació especialitzada en recerca necessària per afrontar amb excel·lència el desenvolupament d'una tesi doctoral. En el cas de la Universitat de Barcelona, aquest màster proporciona la formació prèvia necessària per poder optar a l'admissió al programa de doctorat d'Economia, amb menció cap a l'excel·lència del Ministeri d'Educació.

Competències

En acabar el màster, l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Aplicar els coneixements per resoldre problemes de la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i formular judicis a partir d'informació limitada.
 • Comunicar de manera clara les conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten.
 • Continuar estudiant de manera autònoma.
 • Establir hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant i que puguin contrastar-se empíricament.
 • Llegir de manera crítica articles de recerca en economia.
 • Elaborar articles científics que puguin publicar-se en revistes d'economia reconegudes i presentar-los en reunions científiques internacionals.
 • Elaborar informes econòmics per a entitats o administracions.
 • Analitzar el funcionament i els principals reptes de la realitat socioeconòmica actual.
 • Implementar els coneixements i els instruments teòrics i metodològics adequats per resoldre problemes econòmics concrets.
 • Aplicar els coneixements d'economia quantitativa per analitzar la política econòmica i l'administració de les empreses.
 • Buscar i analitzar dades de la realitat econòmica.
 • Seleccionar i aplicar les diverses metodologies, tècniques economètriques, bases de dades i instruments informàtics més adequats per a una anàlisi sistemàtica i rigorosa dels problemes econòmics.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés recomanat per accedir al màster d'Economia de la Universitat de Barcelona és el de graduat, llicenciat, arquitecte o enginyer que acrediti tenir una bona formació prèvia en una disciplina relacionada amb les matèries del màster, bé perquè hagi obtingut el títol a l'Estat espanyol en una disciplina relacionada o bé perquè en el currículum acredita tenir la formació suficient per poder seguir els estudis amb èxit (per exemple, per haver fet cursos de postgrau), o bé perquè és un titulat universitari que ha obtingut un títol equivalent en universitats o centres d'ensenyament superior estrangers i acredita tenir uns bons coneixements previs.
De manera orientativa, les titulacions prèvies dels aspirants al màster podrien ser llicenciatures en economia i en l'àmbit de l'empresa (Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Investigació i Tècniques de Mercat, Economia...) o graus de la branca de les ciències socials i jurídiques (Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comptabilitat i Finances, Gestió i Administració Pública, Estadística...). També es tenen en compte altres llicenciatures (Matemàtiques, Ciències i Tècniques Estadístiques...), arquitectures, enginyeries superiors i graus de la branca de les ciències o de la branca de l'enginyeria i l'arquitectura. Quant a les titulacions estrangeres, també es tenen en compte les titulacions equivalents i, a escala europea, els graus i màsters de l'espai europeu d'educació superior.
El màster s'imparteix en anglès, per la qual cosa els alumnes han d'acreditar uns bons coneixements previs d'aquesta llengua a través de certificats oficials com l'IELTS o el TOEFL, o demostrant que en el passat han cursat estudis superiors en anglès.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
A més de disposar d'una titulació oficial que permeti sol·licitar l'accés a un màster oficial, per ser admès al màster és un requisit necessari tenir uns coneixements suficients d'anglès (nivell B2 o equivalent).

Preinscripció

Calendari

De l'1 de desembre de 2023 al 15 de juny de 2024.

Per tal de completar la sol·licitud d'admissió, els candidats han de completar el formulari de sol·licitud específic i han de pagar la taxa de preinscripció a través del formulari de preinscripció general. Només es consideraran les sol·licituds completes.
 

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits d'accés esmentats es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:
 • Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies (35 %). Es revisa especialment la formació prèvia en matemàtiques, teoria econòmica, estadística i econometria. Els candidats han de mostrar una formació i una capacitat analítica i d'abstracció suficients per enfrontar-se als requisits de les assignatures del màster.
 • Titulació prèvia afí a la temàtica del màster (20 %). Tenen més valor les titulacions en economia o afins. No obstant això, també es valoren positivament les titulacions en què els candidats hagin hagut de superar assignatures de matemàtiques i estadística.
 • Carta de motivació (20 %). Ha de reflectir clarament tant l'interès per cursar un màster d'economia com els objectius que es pretenen aconseguir, que poden ser des de començar un doctorat en economia fins a dur a terme activitats de recerca per al sector públic o privat. Es valora positivament que el candidat presenti algun tipus de projecte de recerca o àrea d'interès en què vulgui treballar en el futur. També es valora l'interès del candidat pel treball d'algun professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
 • Currículum (10 %). Es valora de manera positiva tenir coneixements de matemàtiques, teoria econòmica i econometria. També es tenen en compte la participació i l'assistència a conferències acadèmiques, la participació en projectes científics i les publicacions acadèmiques. Finalment, es valora l'experiència docent tant en economia com en altres àmbits.
 • Universitat de procedència i la seva posició en els rànquings d'universitats (10 %), com per exemple el Rànquing QS de Ciències Socials, el Tilburg Economics i el Rànquing estatal d'universitats segons publicacions en revistes ISI (National Citacion Report).
 • Cartes de recomanació d'antics professors o de persones que hagin tingut una relació estreta amb el candidat (5 %). Es valoren positivament les cartes de recomanació d'antics professors en les quals s'expliqui quin va ser el rendiment del candidat, tant en l'assignatura del professor com en la titulació que va cursar (habitualment es demana al professor que expliqui en quina posició situa el candidat respecte a la resta d'alumnes als quals ha impartit docència). La carta ha de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació. Les cartes de recomanació s'acompanyen d'un qüestionari estàndard que ha d'emplenar el professor.

Procediment de resolució

Els candidats rebran la resolució en un període màxim de 6 setmanes després de completar la sol·licitud d'admissió.

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.
Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 40
Optatius 60
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Economia
Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 1r semestre 5
Comerç Internacional Optativa 2n semestre 5
Creixement Econòmic I Optativa 2n semestre 5
Creixement Econòmic II Optativa 1r semestre 5
Dades de Panell Optativa 1r semestre 2.5
Decisions Cooperatives i Elecció Social Optativa 1r semestre 5
Decisions Intertemporals i Preferències Temporals Optativa 2n semestre 5
Disseny de Mercats i Experiments Optativa 2n semestre 5
Econometria Espacial Optativa 2n semestre 5
Econometria I Obligatòria 1r semestre 5
Econometria II Obligatòria 2n semestre 5
Economia de les Infraestructures i del Transport Optativa 2n semestre 2.5
Economia del Benestar I: Educació i Polítiques Socials Optativa 1r semestre 5
Economia del Benestar II: Sanitat i Transferències Intergeneracionals Optativa 2n semestre 5
Economia Pública I: Economia Política Optativa 2n semestre 5
Economia Pública II: Economia de la Imposició Optativa 2n semestre 5
Economia Regional i Urbana Optativa 1r semestre 5
Geografia Econòmica Optativa 2n semestre 5
Governs i Mercats Optativa 1r semestre 5
Macroeconometria Optativa 1r semestre 2.5
Macroeconomia I Obligatòria 1r semestre 5
Macroeconomia II Obligatòria 2n semestre 5
Matemàtiques I Obligatòria 1r semestre 5
Matemàtiques II Obligatòria 2n semestre 5
Mètodes Empírics en Economia Regional i Urbana Optativa 2n semestre 5
Microeconometria Optativa 1r semestre 2.5
Microeconomia I Obligatòria 1r semestre 5
Microeconomia II Obligatòria 2n semestre 5
Organització Industrial Empírica Optativa 2n semestre 2.5
Organització Industrial i Regulació Optativa 2n semestre 5
Perspectiva Empírica del Creixement Econòmic Optativa 2n semestre 5
Sostenibilitat Global Optativa 1r semestre 2.5
Teoria de Jocs Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
20

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Economia
Introducció a l'Economia Optativa 1r semestre 3
Introducció a la Matemàtica Econòmica Optativa 1r semestre 3
Introducció al Programari Stata i Matlab Optativa 1r semestre 3

Cursos anteriors

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El pla d'estudis s'ha dissenyat per aconseguir formar investigadors en l'àmbit de l'economia, de manera que puguin desenvolupar la seva carrera investigadora en universitats, centres de recerca, escoles de negocis de prestigi, institucions econòmiques estatals o internacionals, o consultories i centres d'estudis d'empreses.
Els nostres titulats treballen per a diferents tipus d'institucions públiques i privades: el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Generalitat de Catalunya), el Banc Interamericà de Desenvolupament, CNMV, Bloomberg, Deloitte, etc. Aproximadament la meitat dels nostres estudiants continuen la carrera acadèmica en el programa de doctorat de la Universitat de Barcelona o en el d'altres universitats destacades com ara NOVA School of Business and Economics, Universitat de Chicago, Universitat de Luxemburg, Universitat de Lund , etc.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.