Objectius i competències

El màster de Microbiologia Avançada té com a objectiu fonamental dotar l'estudiant de la formació acadèmica i tècnica que el capacitin per iniciar una carrera investigadora en l'àrea de la microbiologia o bé per accedir al mercat laboral com a microbiòleg. 
La microbiologia és actualment una disciplina comuna i bàsica en tots els camps d'especialització relacionats amb la biotecnologia, les ciències biomèdiques i les ciències ambientals, atès que els microorganismes tenen un paper essencial en les transformacions de la matèria orgànica, en els canvis geoquímics i en la producció de malalties, tant en humans com en animals. Això fa que la transcendència de la microbiologia sigui innegable en l'àmbit industrial, alimentari, mediambiental i sanitari.

El màster en Microbiologia Avançada incideix de manera especial en una formació integradora i multidisciplinària, i dona molta importància al treball experimental desenvolupat per l'alumne en laboratoris clínics, universitats o centres de recerca, sota la tutela d'un professor o d'un especialista i que suposa un terç del total de crèdits impartits.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Bioquímica i biotecnologia
 • Ciències biomèdiques
 • Ciències mediambientals i ecologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places48
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència60 % espanyol - 25 % català - 15 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióSUSANA MERINO MONTERO
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental
 • Microbiologia Sanitària

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster de Microbiologia Avançada és formar científics, investigadors i professionals especialitzats en microbiologia perquè s'integrin en el sector industrial, de serveis, sanitari, acadèmic i en centres públics i privats de recerca. El màster incideix de manera molt especial en la formació integrada i multidisciplinària de l'estudiant. Els aspectes centrals són els següents:

 • Formar-se de forma actualitzada en els coneixements bàsics, metodològics i aplicats de la microbiologia (llicenciats, graduats i professionals relacionats amb la sanitat, medi ambient, indústria alimentària, indústria farmacèutica i biotecnologia).
 • Adquirir una base científica i unes habilitats metodològiques per iniciar tesis doctorals, i formar-se com a investigadors en recerca bàsica i aplicada.
 • Formar-se com a especialista en els aspectes avançats de la microbiologia per a la inserció laboral en empreses de l'àmbit biotecnològic, sanitari i de serveis, tant en els aspectes de producció i anàlisi com en R+D+I.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació de idees dintre del context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinaris).
 • Capacitat per integrar coneixements i formular judicis que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.
 • Capacitat per interpretar de manera crítica publicacions científiques, comunicar conclusions de manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per treballar de manera autònoma.

 

Competències generals o transversals
 • Capacitat per elaborar i estructurar un discurs lògic i racional per al debat de temes científics davant d'una audiència heterogènia.
 • Coneixements avançats i compressió detallada dels aspectes teòrics i de la metodologia de treball en la recerca científica i tecnològica altament especialitzada, en un o més camps d'estudi.
 • Capacitat per treballar en grup i integrar-se en equips de recerca.
 • Capacitat per avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa per formular judicis a partir de la informació.
 • Habilitat per llegir i interpretar de manera crítica publicacions científiques en anglès així com comunicar-se i fer presentacions en el camp del màster en aquesta llengua.

 

Competències específiques
 • Habilitat per aplicar les metodologies avançades de microbiologia per al cultiu i quantificació de bacteris, virus i microorganismes eucariotes.
 • Capacitat per utilitzar les metodologies moleculars per l'estudi i caracterització de microorganismes i les tècniques avançades de microscòpia.
 • Habilitat per manipular microorganismes modificats genèticament. Habilitat per manipular plasmidis bacterians i amplificar, seqüenciar i manipular gens procariotes.
 • Capacitat per identificar mitjançant tècniques moleculars ràpides els microorganismes responsables de les principals patologies infeccioses.
 • Coneixements i capacitat per aplicar la normativa vigent de control de qualitat microbiològic en aliments, medicaments i productes industrials.
 • Capacitat per interpretar l'estructura, organització genòmica i replicació dels diferents tipus de virus. (Especialitat de Microbiologia Sanitària).
 • Capacitat per analitzar l'etiologia i mecanismes de patogenicitat dels microorganisme. (Especialitat de Microbiologia Sanitària)
 • Capacitat per plantejar i validar noves dianes antimicrobianes. (Especialitat de Microbiologia Sanitària).
 • Capacitat per analitzar l'impacte de l'aplicació de microorganismes en a la fabricació de nous productes d'interès industrial. (Especialitat de Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental).
 • Capacitat per aplicar els microorganismes per a l'eliminació de contaminants. Capacitat per avaluar les metodologies de bioremediació de sòls i aigües. (Especialitat de Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental).
 • Capacitat per aplicar les tècniques de cultiu de microorganismes en bioreactors. (Especialitat de Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental).
 • Capacitat per plantejar treballs experimentals, dur a terme la recerca i elaborar memòries de recerca en aspectes avançats de la microbiologia.


Veure el llistat complet de competències (móduls).

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Estudiants de postgrau que volen fer la tesi doctoral en línies de recerca de l'àrea de microbiologia.

Investigadors d'R+D del sector industrial que volen rebre formació continuada, i actualitzar i reciclar els coneixements.

Professionals sanitaris: metges, farmacèutics i facultatius d'hospital que volen actualitzar i posar al dia els coneixements. El màster pot ser molt important per a professionals amb certa antiguitat.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Títol de graduat o llicenciat en Biologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Ciències Ambientals, Biomedicina, Ciència i Tecnologia d'Aliments, i llicenciatures o graus nacionals o estrangers de disciplines afins que en els seus plans d'estudis s'acreditin un nivell de coneixements similar en Biologia, Bioquímica, Genètica i Microbiologia.

Els llicenciats o graduats en disciplines no directament relacionades amb les titulacions oficials d'accés han de cursar complements formatius per accedir al màster. Els complement formatius poden arribar fins a trenta crèdits de determinades assignatures de llicenciatura o grau, segons el criteri establert per la Comissió Coordinadora del màster de Microbiologia Avançada. Les titulacions que no continguin un mínim de coneixements en biologia, bioquímica, genètica i microbiologia no es consideren afins i no permeten accedir al màster.
​​​​​​​
També es requereixen coneixements d'anglès de nivell B1.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 17 de juny.

Segon període: del 8 de juny al 2 de setembre de 2024.
Resolució: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora és l'òrgan encarregat de la selecció i admissió dels estudiants. Aquesta comissió, analitza la documentació presentada pels estudiants preinscrits i selecciona els candidats a partir dels següents criteris: 

 1. Expedient acadèmic (65 %). Per equiparar la nota mitja dels estudiants estrangers a la espanyola (escala 1 a 10), els estudiants amb un grau obtingut fora d'Espanya, han de fer el procés de equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris de centres estrangers del Ministeri d'Educació. 
 2. Experiència professional prèvia (15 %). 
 3. Grau de coneixement de les llengües oficials de Catalunya (català o espanyol) i de llengua anglesa (10 %).  
 4. Carta de referència de professors universitaris, investigadors i professionals del món empresarial (5 %). 
 5. Possibilitat d'entrevista personal (5 %). 

Procediment de resolució

La comissió ha de notificar a la pàgina web del màster els estudiants que han estat admesos (llista d'admesos). Igual que la preinscripció, la notificació d'accés també es fa en dos períodes i les dates exactes s'indiquen en el calendari de la preinscripció com a resolució.

 

Reserva de plaça
Els candidats i les candidates admeses hauran de fer un pagament de 300 euros  en concepte de reserva de plaça.
El pagament de 300 euros es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de la generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat/da mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi al màster. Una vegada satisfet l'esmentat import, caldrà enviar una còpia del pagament a l'adreça electrònica mastersoficialsbio@ub.edu en un termini màxim de tres dies naturals des de la realització del pagament. Si transcorregut aquest termini no s'ha rebut el correu de confirmació de l'abonament es perdrà la reserva de plaça.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Dates

 • Juliol: del 15 al 30
 • Setembre: del 12 al 30

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 25
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental
Astromicrobiologia Optativa 2n semestre 2.5
Biotecnologia Ambiental i Bioremediació Optativa 1r semestre 5
Biotecnologia Microbiana Industrial Optativa 1r semestre 5
Contaminació Microbiològica del Medi Optativa 2n semestre 5
Cultiu In Vitro i Models Parasitaris de Laboratori Optativa 2n semestre 2.5
Disseny i Elaboració de Vacunes Optativa 2n semestre 2.5
Ecologia Microbiana Optativa 2n semestre 5
Genètica i Genòmica Bacteriana Optativa 2n semestre 2.5
Mecanismes de Patogenicitat Microbiana Optativa 2n semestre 5
Mètodes Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes Obligatòria 1r semestre 7.5
Microbiologia Alimentària Optativa 1r semestre 5
Microbiologia Cel·lular Optativa 2n semestre 2.5
Microbiologia Marina Optativa 2n semestre 2.5
Microbioma, Microbiota i Salut Optativa 2n semestre 2.5
Parasitologia Clínica Optativa 2n semestre 5
Tècniques d'Anàlisi Microbiològica Obligatòria 1r semestre 7.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 20
Virologia Molecular Optativa 2n semestre 5
Virologia Sanitària Optativa 1r semestre 5
Especialitat: Microbiologia Sanitària
Astromicrobiologia Optativa 2n semestre 2.5
Biotecnologia Ambiental i Bioremediació Optativa 1r semestre 5
Biotecnologia Microbiana Industrial Optativa 1r semestre 5
Contaminació Microbiològica del Medi Optativa 2n semestre 5
Cultiu In Vitro i Models Parasitaris de Laboratori Optativa 2n semestre 2.5
Disseny i Elaboració de Vacunes Optativa 2n semestre 2.5
Ecologia Microbiana Optativa 2n semestre 5
Genètica i Genòmica Bacteriana Optativa 2n semestre 2.5
Mecanismes de Patogenicitat Microbiana Optativa 2n semestre 5
Mètodes Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes Obligatòria 1r semestre 7.5
Microbiologia Alimentària Optativa 1r semestre 5
Microbiologia Cel·lular Optativa 2n semestre 2.5
Microbiologia Marina Optativa 2n semestre 2.5
Microbioma, Microbiota i Salut Optativa 2n semestre 2.5
Parasitologia Clínica Optativa 2n semestre 5
Tècniques d'Anàlisi Microbiològica Obligatòria 1r semestre 7.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 20
Virologia Molecular Optativa 2n semestre 5
Virologia Sanitària Optativa 1r semestre 5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Microbiologia Avançada
Enginyeria Genètica Optativa 1r semestre 6

Especialitats

 • Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental
  Per obtenir aquesta especialitat els estudiants han de cursar les assignatures de Biotecnologia Ambiental i Bioremediació (5 crèdits) i Biotecnologia Microbiana Industrial (5 crèdits), així com 15 crèdits d’altres assignatures optatives.
 • Microbiologia Sanitària
  Per obtenir aquesta especialitat els estudiants han de cursar les assignatures de Mecanismes de Patogenicitat Microbiana (5 crèdits) i Virologia Sanitària (5 crèdits), així com 15 crèdits d’altres assignatures optatives.

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis del màster inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars, el Treball Final de Màster, que consta de 20 crèdits (500 hores).

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 086
Punt d'informació: 934 021 431
Coordinació: SUSANA MERINO MONTERO 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.