" />

Objectius i competències

El màster en Pensament Contemporani i Tradició Clàssica ofereix un panorama de temàtiques, problemes i autors que han marcat el pensament del nostre temps, sense oblidar que els problemes de l’actualitat adquireixen sentit i profunditat quan es plantegen des d’una perspectiva històrica. El màster inclou disciplines com l’hermenèutica, el postestructuralisme, les filosofies de la diferència i altres corrents del pensament contemporani. També promou l’estudi i la recerca en les arrels modernes i clàssiques de la filosofia, per tal d’oferir itineraris específics que permetin un aprenentatge profund de la història del pensament.
El màster respon al considerable interès que la història del pensament i la seva influència en la configuració de la cultura contemporània desperta tant entre els estudiants de Filosofia com entre els d’altres disciplines afins, i fins i tot entre estudiants aliens a l’àrea d’arts i humanitats. El màster respon a aquest interès i ofereix accés crític als textos de pensadors capitals de la nostra tradició cultural, des d’una òptica no exclusivament retrospectiva, sinó també prospectiva, de manera que orienti l’estudiant en la tasca d’aportar elements de judici ben fundats al debat sobre els problemes d’índole sociocultural que es presenten a la societat contemporània.

El màster s’estructura en tres especialitats que tracten els temes i els corrents que més han influït i continuen influint en la configuració de la nostra cultura i la nostra visió del món.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà i castellà, segons l'assignatura
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióANTONIO CASTILLA CEREZO
Adreça electrònicamaster.pctc@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Pensament Clàssic
 • Pensament Contemporani
 • Pensament Modern

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és brindar una formació avançada en història del pensament, inclosos els seus diversos aspectes (filosòfics, lingüístics, socials), des de la inauguració del pensament racional en l'antiga Grècia fins avui dia, formació que capaciti per a l'accés documentat i crític als textos d'autors clau que han contribuït decisivament a configurar les nostres formes de pensar i de viure en societat. El treball amb els textos serà sempre, en la mesura que sigui possible, sobre la llengua original.
Del plantejament indicat es desprèn el caràcter multidisciplinari de l'ensenyament proposat, si bé l'eix vertebrador serà l'estudi, amb perspectiva històrica i alhora sistemàtica, dels grans temes que han estat i són objecte de la filosofia, particularment.
La formació estarà orientada a la recerca, si bé a partir d'aquesta es poden assolir indirectament competències aplicables a l'àmbit professional, particularment al camp de l'ensenyament.

Competències

A més de les competències bàsiques i generals que han de promoure els estudis universitaris en general i els de filosofia en particular, el màster es proposa dotar els estudiants de les competències específiques següents (CE):
 • CE1. Capacitat de comprensió de textos filosòfics en la llengua original, almenys quan es tracti de grans llengües de cultura.
 • CE2. Capacitat per discernir entre les concepcions subjacents a formulacions d'idees filosòfiques aparentment idèntiques o molt semblants.
 • CE3. Capacitat per mostrar les coincidències o afinitats conceptuals entre formulacions d'idees filosòfiques diferents.
 • CE4. Capacitat per comprendre els vincles de dependència existents entre diferents concepcions teòriques o pràctiques.
 • CE5. Capacitat per ordenar els conceptes filosòfics en entramats coherents (mapes conceptuals).
 • CE6. Capacitat per reconèixer les influències d'uns corrents culturals en uns altres.
 • CE7. Capacitat per interpretar els textos filosòfics d'altres èpoques sense incórrer en anacronismes.
 • CE8. Capacitat per jerarquitzar adequadament els distints components d'una determinada doctrina filosòfica, distingint els fonamentals dels secundaris.
 • CE9. Capacitat per distingir, entre les idees d'un autor de textos filosòfics o afins, quines són pròpiament originals i quines rebudes d'altres.
 • CE10. Capacitat per trobar la bibliografia adequada i actualitzada per al tema tractat en cada cas, especialment pel que fa a fonts i edicions crítiques.


A causa de l'estructuració del màster en especialitats, algunes competències específiques s'assignen preferentment a determinades especialitats (i, per tant, a les assignatures obligatòries dins cada especialitat) d'acord amb l'esquema
 • Especialitat A: CE1, CE7
 • Especialitat B: CE2, CE4
 • Especialitat C: CE3, CE6

 • Totes les altres competències poden assignar-se a diverses especialitats.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Independentment de la titulació prèvia, tots els estudiants han de tenir la maduresa necessària per comprendre i utilitzar conceptes de gran nivell d'abstracció. Segons l'especialitat escollida, han de posseir, o comprometre's a adquirir abans d'acabar el màster, coneixements bàsics (capacitat de lectura) d'algunes de les llengües de cultura dominants en el període històric corresponent a l'especialitat escollida.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Entre els aspirants a cursar el màster, tenen prioritat els procedents dels estudis de llicenciatura o grau de les titulacions següents o afins:

 • Filosofia
 • Filologia
 • Història
 • Humanitats
 • Ciències de l'Educació
 • Història de l'Art
 • Belles Arts


L'alumnat procedent d'estudis de grau o llicenciatura que no apareixen en la llista anterior ha de cursar assignatures de complements de formació al llarg del primer any del màster. Pots trobar més informació a la darrera pàgina del pla d'estudis.

Preinscripció

Calendari

Del 20 de febrer al 5 de juliol de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Si la demanda supera l'oferta de places la Comissió d'Admissió fa una selecció que té en comte els criteris de qualitat següents:

 • Expedient acadèmic de l'estudiant (fins a 5 punts).

 • Formació prèvia, per aquest ordre, en Filosofia, Filologia, Història, Humanitats, Ciències de l'Educació, Història de l'Art i Belles Arts (fins a 2 punts).

 • Motivació del candidat, valorada en entrevista amb el coordinador (fins a 2 punts).

 • Referències proporcionades per anteriors professors (fins a 1 punt).

Procediment de resolució

La coordinació del màster avalua les sol.licituds rebudes i determina els candidats acceptats. L'alumne rep la resolució per correu electrònic i la coordinació del màster publica la llista de candidats admesos.

Els candidats que no estiguin d'acord amb la resolució poden interposar un recurs a la Comissió Acadèmica del màster, que revisarà la candidatura i dictaminarà una resolució nova.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 25
Optatius 20
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Pensament Clàssic
Al costat del Nihilisme Optativa 2n semestre 5
El Pensament Arcaic Optativa 1r semestre 5
El Subjecte en la Filosofia Obligatòria 1r semestre 5
Ètica i Filosofia Política Contemporànies Optativa 1r semestre 5
Filosofia Continental Contemporània Optativa 1r semestre 5
Filosofia de la Ment Obligatòria 2n semestre 5
Filosofia i Experiència Optativa 2n semestre 5
L'Edat de la Raó Optativa 2n semestre 5
L'Idealisme Alemany: de Kant a Hegel Obligatòria 1r semestre 5
La Tragèdia i el Tràgic Optativa 2n semestre 5
Lectures Aristotèliques Obligatòria 1r semestre 5
Lectures Platòniques Optativa 1r semestre 5
Metodologia de la Recerca Obligatòria 2n semestre 5
Pensament Clàssic i Cultura Occidental Optativa 1r semestre 5
Platonisme i Aristotelisme Medievals Optativa 2n semestre 5
Renaixement i Modernitat Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 15
Especialitat: Pensament Contemporani
Al costat del Nihilisme Optativa 2n semestre 5
El Pensament Arcaic Optativa 1r semestre 5
El Subjecte en la Filosofia Obligatòria 1r semestre 5
Ètica i Filosofia Política Contemporànies Optativa 1r semestre 5
Filosofia Continental Contemporània Optativa 1r semestre 5
Filosofia de la Ment Obligatòria 2n semestre 5
Filosofia i Experiència Optativa 2n semestre 5
L'Edat de la Raó Optativa 2n semestre 5
L'Idealisme Alemany: de Kant a Hegel Obligatòria 1r semestre 5
La Tragèdia i el Tràgic Optativa 2n semestre 5
Lectures Aristotèliques Obligatòria 1r semestre 5
Lectures Platòniques Optativa 1r semestre 5
Metodologia de la Recerca Obligatòria 2n semestre 5
Pensament Clàssic i Cultura Occidental Optativa 1r semestre 5
Platonisme i Aristotelisme Medievals Optativa 2n semestre 5
Renaixement i Modernitat Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 15
Especialitat: Pensament Modern
Al costat del Nihilisme Optativa 2n semestre 5
El Pensament Arcaic Optativa 1r semestre 5
El Subjecte en la Filosofia Obligatòria 1r semestre 5
Ètica i Filosofia Política Contemporànies Optativa 1r semestre 5
Filosofia Continental Contemporània Optativa 1r semestre 5
Filosofia de la Ment Obligatòria 2n semestre 5
Filosofia i Experiència Optativa 2n semestre 5
L'Edat de la Raó Optativa 2n semestre 5
L'Idealisme Alemany: de Kant a Hegel Obligatòria 1r semestre 5
La Tragèdia i el Tràgic Optativa 2n semestre 5
Lectures Aristotèliques Obligatòria 1r semestre 5
Lectures Platòniques Optativa 1r semestre 5
Metodologia de la Recerca Obligatòria 2n semestre 5
Pensament Clàssic i Cultura Occidental Optativa 1r semestre 5
Platonisme i Aristotelisme Medievals Optativa 2n semestre 5
Renaixement i Modernitat Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 15

Cursos anteriors

Pràctiques

 

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques és na Misericòrdia Anglès (angles@ub.edu). 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

- Ingrés en programes de doctorat que orientin els professionals cap al món universitari.
- Recerca i docència en universitats o en l'ensenyament de secundari.
- Gestió i mediació cultural.
- Treballs de comunicació i difusió del pensament, en especial en el món editorial i multimèdia.
- Anàlisi i assessorament en relació amb l'àmbit polític, sindical i en projectes socials i culturals.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Filosofia
Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 722 - 934 037 719
secretariafilosofia@ub.edu

Coordinació: 93 403 75 16
master.pctc@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.