Objectius i competències

El màster en Ciència i Gestió Integral de l'Aigua ofereix una formació multidisciplinària que permet obtenir els coneixements i l'experiència necessaris per esdevenir tècnics i científics capaços d'entendre els aspectes tècnics, socials, econòmics o jurídics implicats en la gestió global i integrada dels recursos hídrics.
El màster ofereix una formació multidisciplinària i especialitzada en les matèries següents: cicle de l'aigua, usos i aprofitaments de l'aigua, tractament d'aigües i recursos no convencionals i gestió dels recursos hídrics.

És un màster amb un vessant professional i un altre d'iniciació a la recerca. El màster fa un èmfasi especial en les activitats formatives de caràcter pràctic com ara, visites a empreses públiques o privades relacionades amb els diferents àmbits de l'aigua, sortides de camp a zones d'estudi on treballen grups de recerca o a zones monitorades per administracions públiques. També es fan experiments de laboratori per tal de poder incorporar-se en equips de recerca universitaris o en departaments d'R+D d'empreses. A més, l'alumnat desenvolupa nombroses activitats de laboratori encaminades a adquirir les habilitats per portar a terme anàlisis químiques, microbiològiques i parasitològiques d'aigües i ser capaços d'interpretar els resultats obtinguts.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Ciències de la Terra
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Terra
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Places25
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docència90 % espanyol - 10 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióENRIQUE GOMEZ RIVAS
JOAQUIM FARGUELL PÉREZ
Adreça electrònicamasters.ciencies.terra@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Recursos Hídrics dins del Cicle de l'Aigua
 • Usos i Tractament de l'Aigua


Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Jornada de portes obertes

Objectius i competències

Objectius

Oferir un ensenyament transversal i especialitzat en els diferents àmbits relacionats amb l'aigua, suficient per formar-se com a professional amb criteri propi i especialitzats en l'avaluació i gestió dels recursos hídrics en el cicle de l'aigua i en els usos i tractaments de l'aigua. Es pretén així cobrir un àmbit en el qual es detecta una gran demanda social i en el qual la Universitat de Barcelona pot oferir una formació diferenciada, tant per la seva tradició docent i de recerca com pel seu grau d'implicació en el teixit social, industrial i administratiu de país.
Potenciar i facilitar la mobilitat internacional de l'alumnat i el professorat del màster per mitjà del disseny d'una titulació que permet optar a un doble títol amb el màster de l'Aigua (Universitat de Montpeller, Institut Nacional d'Estudis Agronòmics Superiors de Montpeller, Institut de les Ciències i la Tecnologia de la Vida i el Medi Ambient, Universitat Paul Valéry de Montpeller 3) i mitjançant la participació d'alumnes i professorat en les convocatòries i programes europeus i transnacionals amb estades a l'estranger tant en universitats com en centres de recerca, organismes europeus o empreses. Es tracta de contribuir a la formació integral de professionals incrementant-ne el grau d'experiència i el coneixement en llengües estrangeres, i del professorat afavorint l'intercanvi de metodologies i experiències docents i de recerca.
Incentivar l'ocupabilitat amb l'execució de pràctiques externes de caràcter curricular perquè els estudiants posin en valor els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica i puguin exercir una activitat professional.

Competències

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

 • Capacitat per valorar críticament el coneixement, la tecnologia i la informació disponibles per resoldre els problemes relacionats amb el món de l'aigua que es presenten en l'àmbit professional.
 • Capacitat per utilitzar eines d'anàlisi d'aigües i d'avaluació dels resultats derivats de les tècniques analítiques emprades.
 • Capacitat per valorar la importància de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en el món de l'aigua i de participar activament en aquestes activitats.

 

Competències transversals

 • Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i internacionals.
 • Capacitat per abordar, analitzar i traslladar la problemàtica de l'escala local a l'escala global i viceversa.
 • Capacitat per dissenyar, realitzar, avaluar i divulgar projectes d'aigües des de l'àmbit jurídic, científic i socioeconòmic.
 • Capacitat per intervenir en la gestió integral de l'aigua aplicant criteris de sostenibilitat.
 • Capacitat per mostrar i argumentar la pertinença de la intervenció en la gestió de l'aigua fonamentada en conceptes ètics i deontològics.

 

Competències específiques

 • Capacitat per utilitzar i analitzar els resultats de models numèrics i analògics per estudiar les interaccions entre els cossos d'aigua i així dur a terme una gestió integral i sostenible.
 • Capacitat per elaborar i avaluar projectes en què l'aigua tingui un paper important i determinar-ne l'impacte ambiental, sanitari i social.
 • Capacitat per aplicar la legislació i les normatives vigents relacionades amb la temàtica de l'aigua.
 • Capacitat per analitzar els mecanismes de funcionament de l'economia, de la valoració dels costos de finançament de l'aigua (captació, potabilització, distribució, depuració i reutilització), de la seva tarifació i de la seva gestió pública i privada.
 • Capacitat per avaluar des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu els recursos hídrics convencionals i l'impacte que tenen els canvis en els hidrosistemes sobre els ecosistemes aquàtics i sobre els sistemes socioeconòmics, per dur a terme una explotació sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
 • Capacitat per anticipar, identificar i avaluar el perill dels efectes del canvi climàtic sobre els cossos d'aigua, i per implementar mesures de prevenció, control i correcció.
 • Capacitat per avaluar el cicle antròpic de l'aigua i el seu impacte sobre el medi ambient.
 • Capacitat per mostrejar i monitorar els cossos d'aigua per conèixer el seu funcionament i valorar-ne la qualitat.
 • Capacitat per mostrejar i monitorar les aigües dels sistemes d'abastament, sanejament i tractament per determinar-ne la qualitat i per avaluar la seguretat d'aquests sistemes d'acord amb la normativa vigent.
 • Capacitat per utilitzar les eines avançades de tractament de dades, incloent
 • hi anàlisi estadística, teledetecció i SIG de les diferents aigües per avaluar-ne l'explotació, l'ús i la gestió integral i sostenible.
 • Capacitat per supervisar les actuacions de manteniment, control de paràmetres i sistemes d'automatització i telecontrol de les xarxes de distribució per garantir la qualitat i gestió eficient dels recursos hídrics.
 • Capacitat per seleccionar, dimensionar, dissenyar i gestionar en termes de cost
 • efectivitat els tractaments més adequats per descontaminar el medi, i abastir, sanejar i reutilitzar les aigües i els seus subproductes.
 • Capacitat per dissenyar campanyes de camp i experiments de laboratori, adequar les dades adquirides i desenvolupar i implementar models analògics o numèrics.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a persones llicenciades, graduades, diplomades o enginyeres que vulguin aconseguir una formació integral, transversal i holística en el camp de l'aigua.
És aconsellable tenir formació en l'àmbit de les ciències o bé haver treballat o col·laborat en temes relacionats amb el camp de l'aigua.


Tanmateix, de manera excepcional, la Comissió d'Admissió i Convalidació pot valorar l'accés directe d'estudiants que, sense procedir de l'àmbit de les ciències, acreditin una trajectòria professional relacionada amb el títol.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Amb relació a les competències lingüístiques necessàries per poder seguir de forma adequada el màster, cal assenyalar que en principi no es requereix un títol oficial d'anglès o de francès, llengües que podran ser utilitzades de forma parcial a les assignatures optatives que ho especifiquin.

El que sí que ha de realitzar, qui opti a la doble titulació, és un curs de francès o anglès intensiu que en garanteixi el coneixement.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 22 de gener al 5 d'abril del 2024.

Segon període: del 6 d'abril al 12 de juliol del 2024.

Tercer període: del 13 de juliol al 6 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió valora la idoneïtat de les candidatures atenent als criteris següents: 

 • Titulació prèvia.
 • Currículum (45 %). Cal adjuntar a la sol·licitud un currículum on s'exposi la trajectòria professional. Es valoren favorablement els aspectes següents:
  1. La trajectòria professional vinculada a l'objecte del màster (20 %).
  2. La formació complementària vinculada a la temàtica del màster (25 %).
 • Carta de motivació (15 %). Cal adjuntar a la sol·licitud una carta que justifiqui l'interès per accedir al màster. La carta de motivació és un element de selecció que aporta a la Comissió una visió més subjectiva de les raons per les quals l'estudiant està interessat en la titulació. Es valora especialment la justificació acadèmica i professional que motiva l'estudiant a accedir al màster.
 • Expedient acadèmic (40 %). Es valora l'expedient acadèmic per prioritzar les persones que tenen millors qualificacions en els estudis universitaris previs.
 • Entrevista personal. Els membres de l'òrgan d'admissió del màster poden requerir una entrevista per completar la valoració sobre la idoneïtat de cada candidatura d'accés al màster.

Procediment de resolució

Un cop finalitzat el termini de preinscripció i tramitada la documentació requerida, la Comissió d'Admissió i Convalidació estudia el perfil de cada estudiant preinscrit i si es considera necessari s'hi posa en contacte per dur a terme una entrevista.
La Comissió vetlla perquè hi hagi equilibri entre l'alumnat segons la procedència geogràfica, les llicenciatures o altres estudis d'accés i l'edat, tenint en compte, sobretot, el mèrit i la capacitat dels estudiants.
En qualsevol cas, les resolucions de la Comissió es raonen, es faciliten per escrit i queden a disposició dels alumnes en cas que ho sol·licitin.
Els acords de la Comissió es poden recórrer d'acord amb el que fixi la Universitat de Barcelona.
Els candidats admesos han de rebre una carta d'acceptació. En aquest moment l'interessat ha de fer la reserva de la matrícula i el pagament previ de les taxes corresponents a cada any.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 35
Optatius 50
Pràctiques externes 10
Treball final de màster 25
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Recursos Hídrics dins del Cicle de l'Aigua
Aigua en l'Agricultura, Ramaderia i Aqüicultura Optativa 2n semestre 5
Aigua i Energia Optativa 1r semestre 2.5
Aigües Marines Optativa 2n semestre 5
Anàlisis Fisicoquímiques, Biològiques i Toxicològiques de l'Aigua per a l'Estudi d'una Problemàtica Plantejada Obligatòria 1r semestre 5
Aspectes Socioeconòmics i Fiscalitat de l'Aigua Optativa 1r semestre 5
Biologia i Geologia per a l'Estudi dels Hidrosistemes Optativa 1r semestre 5
Cicle de l'Aigua i la seva Gestió Obligatòria 1r semestre 5
Climatologia i Aigua Atmosfèrica Optativa 1r semestre 5
Comunicació i Divulgació en l'Àmbit de l'Aigua Obligatòria 2n semestre 2.5
Contaminació d'Aigües Subterrànies i Superficials Optativa 1r semestre 5
Descontaminació de Cossos d'Aigua Continentals Optativa 1r semestre 2.5
Economia i Dret de l'Aigua Obligatòria 1r semestre 5
Escola de Camp Optativa 1r semestre 5
Funcionament dels Ecosistemes Aquàtics i Aigües Epicontinentals en l'Àmbit Mediterrani Optativa 1r semestre 5
Gestió de Projectes i Impacte Ambiental sobre el Vector Aigua Obligatòria 1r semestre 5
Gestió Pública i Privada de l'Aigua Obligatòria 2n semestre 2.5
Hidrogeofísica i Disseny de Captacions Optativa 1r semestre 5
Hidrogeologia Optativa 2n semestre 5
Hidrologia Superficial Optativa 2n semestre 5
Mètodes d'Anàlisi Físics i Químics de l'Aigua i Principals Contaminants Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques Externes I Obligatòria 2n semestre 5
Pràctiques Externes II Obligatòria 2n semestre 5
Sistemes d'Informació Geogràfica i Anàlisi Estadística Obligatòria 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 25
Variabilitat, Canvi Climàtic i Riscos d'Inundació Optativa 2n semestre 5
Especialitat: Usos i Tractament de l'Aigua
Aigua en l'Agricultura, Ramaderia i Aqüicultura Optativa 2n semestre 5
Aigua i Energia Optativa 1r semestre 2.5
Anàlisis Fisicoquímiques, Biològiques i Toxicològiques de l'Aigua per a l'Estudi d'una Problemàtica Plantejada Obligatòria 1r semestre 5
Aspectes Sanitaris Optativa 2n semestre 5
Aspectes Socioeconòmics i Fiscalitat de l'Aigua Optativa 1r semestre 5
Cicle de l'Aigua i la seva Gestió Obligatòria 1r semestre 5
Comunicació i Divulgació en l'Àmbit de l'Aigua Obligatòria 2n semestre 2.5
Contaminació d'Aigües Subterrànies i Superficials Optativa 1r semestre 5
Descontaminació de Cossos d'Aigua Continentals Optativa 1r semestre 2.5
Economia i Dret de l'Aigua Obligatòria 1r semestre 5
Escola de Camp Optativa 1r semestre 5
Funcionament dels Ecosistemes Aquàtics i Aigües Epicontinentals en l'Àmbit Mediterrani Optativa 1r semestre 5
Gestió de Projectes i Impacte Ambiental sobre el Vector Aigua Obligatòria 1r semestre 5
Gestió Pública i Privada de l'Aigua Obligatòria 2n semestre 2.5
Hidrogeofísica i Disseny de Captacions Optativa 1r semestre 5
Mètodes d'Anàlisi Físics i Químics de l'Aigua i Principals Contaminants Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques Externes I Obligatòria 2n semestre 5
Pràctiques Externes II Obligatòria 2n semestre 5
Qualitat de les Aigües en funció dels Usos Optativa 1r semestre 5
Recursos No Convencionals Optativa 1r semestre 5
Sistemes d'Informació Geogràfica i Anàlisi Estadística Obligatòria 2n semestre 5
Tractament Biològic Optativa 1r semestre 5
Tractaments per a la Depuració de l'Aigua Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 25
Variabilitat, Canvi Climàtic i Riscos d'Inundació Optativa 2n semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures obligatòries de pràctiques curriculars de cinc crèdits cadascuna.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucional

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?


 • Direcció, gerència i gestió d'unitats de treball relacionades amb els recursos hídrics i amb el tractament de l'aigua.

 • Especialistes tècnics en recursos hídrics i amb el tractament de l'aigua.

 • Consultoria i assessorament en aspectes relacionats amb els recursos hídrics i amb el tractament de l'aigua.

 • Personal facultatiu en administracions públiques.

 • Investigadoció en universitats i centres de recerca.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: masters.ciencies.terra@ub.edu 
secretaria.ciencies.terra@ub.edu

934 021 336