Objectius i competències

El màster en Desenvolupament i Innovació d’Aliments està dissenyat perquè l’alumnat assoleixi unes bases suficients que el capacitin per analitzar els diferents processos que formen part de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en el camp de l’alimentació. 
Sempre cal introduir una visió centrada en la interacció de molts factors que marquen l’acceptació del producte per part del consumidor. La societat demana especialistes en R+D+I que tinguin la capacitat d’innovar, que puguin integrar-se en equips multidisciplinaris i que s’adaptin als canvis continus que en aquests moments tenen lloc en el camp de l’alimentació.

A l’estat espanyol, el sector agroalimentari representa un 16 % de les vendes netes. 

L’anàlisi de les perspectives de mercat i del probable èxit d’un producte indiquen que és necessari treballar simultàniament, i de manera integrada, en àmbits que abasten des de les ciències del consumidor fins a les tècniques de comercialització, passant per aspectes nutricionals, de salut i tecnològics, entre d’altres. Molts productes amb diversos aspectes innovadors degudament estudiats són més rendibles a mitjà i llarg termini que els convencionals. Cada vegada és més important que la innovació també inclogui aspectes psicosocials. Tots aquests factors es treballen al màster en Desenvolupament i Innovació d’Aliments.

Preguntes freqüentes

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Ciències agràries i tecnologia dels aliments
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMA. CRISTINA ANDRES LACUEVA
Adreça electrònicamastersipostgraus.farmacia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster pretén cobrir la demanda creixent de titulats especialitzats en les tasques implicades en la recerca, el desenvolupament i la innovació d'aliments. Vol formar especialistes capaços d'integrar-se i cooperar en equips multidisciplinaris dedicats a la recerca, el desenvolupament i/o la innovació d'aliments, tant en la indústria alimentària com en altres àmbits de l'exercici professional (universitats i altres centres de recerca, administracions, etc.).
En resum, el pla d'estudis del màster s'ha dissenyat perquè s'aconsegueixi un aprenentatge que pugui ser d'interès tant per als alumnes que vulguin orientar el futur cap a l'exercici d'R+D+i en la indústria alimentària com per als que vulguin orientar-lo cap a la recerca científica en l'àmbit universitari o en centres tecnològics i de recerca.

Competències

 • Adquirir coneixements fonamentals sobre selecció d'ingredients i formulació, per ser capaç de desenvolupar productes alimentaris nous que estiguin d'acord amb la normativa vigent, aplicant els coneixements necessaris sobre disseny experimental i gestió de projectes.
 • Saber gestionar les necessitats relatives a la propietat intel·lectual i industrial que puguin sorgir del desenvolupament de productes alimentaris nous.
 • Ser capaç d'establir relacions entre els components i els ingredients dels aliments i els seus efectes sobre la salut dels consumidors.
 • Adquirir coneixements sobre noves tecnologies de processat, conservació i envasat i saber-los utilitzar per desenvolupar aliments innovadors o de més qualitat.
 • Aplicar coneixements sobre gestió econòmica de la producció i màrqueting empresarial.
 • Ser capaç d'identificar tendències i oportunitats de mercat per desenvolupar aliments innovadors.
 • Ser capaç de generar idees per dissenyar productes alimentaris nous tenint en compte la qualitat, la tecnologia necessària, el marc legal, la demanda potencial del mercat, la rendibilitat empresarial i la comercialització.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Les titulacions oficials d'accés són:
 • Llicenciatura o grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Farmàcia, Veterinària, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals o Química.
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Agrícola o Enginyeria Química.
 • Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica.
 • Enginyeria Agrònoma o Enginyeria Tècnica Agrícola.

En el cas dels estudiants amb títols estrangers, la Comissió de Coordinació determina si són títols anàlegs als espanyols i permeten l'accés o no.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
En funció de la formació prèvia, es requereix als estudiants admesos que cursin els complements de formació següents:
 • Química dels Aliments (3 crèdits).
 • Tecnologia dels Aliments (3 crèdits).
 • Higiene i Seguretat Alimentària (3 crèdits).
 • Nutrició i Salut (3 crèdits).

Es tracta d'assignatures d'anivellament específiques per als alumnes del màster, que s'imparteixen cada curs de setembre a octubre.
 • Els estudiants titulats en Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica no han de cursar cap d'aquests complements.
 • Els estudiants titulats en Farmàcia han de cursar tots els complements formatius excepte Nutrició i Salut.
 • De manera general, els estudiants procedents de Veterinària, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Química i Enginyeria Agrícola han de cursar tots els complements de formació, excepte si durant l'itinerari curricular han superat assignatures d'especialitat o optatives equivalents als complements de formació.
 • En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, la Comissió de Coordinació del màster determina els complements de formació que ha de cursar cada estudiant, atesa la diversitat d'itineraris curriculars.

Preinscripció

Calendari

 • Primer període: del 5 de febrer al 23 de febrer del 2024.
  Resolució: de l'11 al 15 de març.
  Confirmació de la reserva de plaça: del 18 al 22 de març.
 • Segon període: del 26 de febrer al 22 de març 2024.
  Resolució: del 15 al 19 d'abril.
  Confirmació de la reserva de plaça: del 22 al 26 d'abril.
 • Tercer període: del 25 de març al 3 de maig 2024.
  Resolució: del 20 al 24 de maig.
  Confirmació de la reserva de plaça: del 27 al 31 de maig.
 • Quart període: de l'1 al 5 de juliol de 2024.
  Resolució: del 15 al 19 de juliol.
  Matrícula: immediatament després de comunicar l'acceptació.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 1. Expedient acadèmic (60 %): es valoren les qualificacions obtingudes (40 %) i el nombre de crèdits de les assignatures relacionades amb els aliments o que contribueixin a la formació bàsica necessària per seguir els estudis del màster (20 %).
 2. Currículum (30 %): es valora l'experiència prèvia en relació amb les matèries que constitueixen el pla d'estudis del màster.
 3. Carta personal en què s'exposi l'interès i la motivació per cursar aquest màster (10 %).

La Comissió de coordinació, si ho creu necessari, pot entrevistar els candidats per aclarir aspectes relatius a la documentació presentada i a la formació i experiència prèvies.

La resolució serà pública i raonada. Es comunicarà a tots els estudiants preinscrits i es publicarà a la pàgina web del màster.

Procediment de resolució

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 10
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Desenvolupament i Innovació d'Aliments
Anàlisi Sensorial dels Aliments Optativa 2.5
Components Bioactius. Ingredients i Aliments Funcionals Obligatòria 5
Comunicació Interpersonal i Resolució de Conflictes Optativa 2.5
Dieta Mediterrània i Salut: Evidència Científica Optativa 2.5
Disseny Experimental Obligatòria 5
Disseny i Formulació de Nous Aliments Obligatòria 5
Ecoinnovació Alimentària Optativa 2.5
Estratègies de Màrqueting i de Comunicació en el Camp de l'Alimentació i la Nutrició Optativa 2.5
Fonts d'Informació per a la Investigació Científica en Tecnologia dels Aliments Optativa 2.5
Genòmica Nutricional: Noves Eines en el Desenvolupament d'Aliments Optativa 2.5
Gestió Econòmica de la Producció, Estratègies de Màrqueting i Gestió de Projectes Obligatòria 5
Informació i Documentació. Regulació Legal i Propietat Intel·lectual i Industrial Obligatòria 5
Microorganismes i Seguretat Alimentària Optativa 2.5
Noves Tecnologies de Processament i Conservació d'Aliments Obligatòria 5
Nutrició i Salut: Recerca, Desenvolupament i Innovació Aplicada a la Cura de la Salut Optativa 2.5
Nutrigenòmica: Estratègies d'Intervenció Dietètica per Mantenir la Salut Optativa 2.5
Pràctiques a la Indústria Optativa 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 20

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Desenvolupament i Innovació d'Aliments
Higiene i Seguretat Alimentària Optativa 3
Nutrició i Salut Optativa 3
Química dels Aliments Optativa 3
Tecnologia dels Aliments Optativa 3

Cursos anteriors

Pràctiques

 

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Tràmnits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les principals sortides professionals són als departaments de recerca i desenvolupament de les indústries agroalimentàries, que actualment són els que més han crescut i hauran de continuar creixent en un futur proper. Cal destacar que la concentració d'aquest tipus d'indústria a Catalunya és molt rellevant, raó que justifica la necessitat que la universitat catalana es preocupi d'oferir un programa per formar aquest tipus de professional.
Pel que fa a l'alumnat que segueixi l'orientació de recerca, aquest programa pretén formar professionals en el camp de la investigació dins el món alimentari, capaços d'incorporar-se a equips de recerca d'universitats i altres centres i institucions, i també afavorir la vinculació d'aquesta recerca amb la indústria alimentària.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.