Objectius i competències

El màster en Biotecnologia Molecular és el programa ideal per assolir una base sòlida de coneixements, tècniques i mètodes operacionals en biotecnologia. S’adreça a llicenciats, graduats i professionals que duguin a terme activitats biomèdiques, industrials, farmacèutiques, agropecuàries, alimentàries o ambientals, i a totes les persones interessades en els aspectes bàsics de la biotecnologia i en els processos i productes biotecnològics.
El màster també proporciona la formació necessària per accedir a estudis de tercer cicle de l'àrea de la biotecnologia molecular, a altres programes de doctorat afins o al món professional dins de l'àmbit de la biotecnologia. És un màster interdisciplinari que gestionen diversos departaments de les facultats de Biologia, Farmàcia i Química de la Universitat de Barcelona (centres on s'imparteix) i que va servir de base el 2015 per implementar el màster Erasmus Mundus Biohealth Computing, finalitzat el 2017. També ha servit de base per al nou màster Erasmus Mundus en Innovacions en Ciències Biològiques i Bioenginyeria per a la Medicina de Precisió iniciat el curs 2021-2022.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Bioquímica i biotecnologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places70
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència50 % anglès - 50 % castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOSEFA BADIA PALACIN
Adreça electrònicamastersipostgraus.farmacia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

El màster de Biotecnologia Molecular té com a objectiu global formar professionals de la biotecnologia aplicada, és a dir, experts en aplicar recursos tècnics d'àmplia gamma per dissenyar i millorar bioprocessos. Aquest objectiu global s'assoleix amb la relació d'objectius que es detallen a continuació:
 • Adquirir una formació conceptual i metodològica sòlida. És un objectiu vàlid per a graduats, llicenciats i professionals interessats tant en coneixements bàsics com en els processos i productes d'àmbit biotecnològic o relacionats.
 • Aprofundir en els processos de recerca i desenvolupament de productes a partir de la modificació selectiva i programada dels processos cel·lulars i biomoleculars.
 • Saber identificar problemes, buscar solucions pràctiques i creatives i aplicar-les a una futura activitat professional o investigadora.
 • Adquirir la metodologia i les tècniques de gestió tant per a la recerca com per a les empreses.
 • Conèixer la legislació que regula el tractament de productes biotecnològics i biosanitaris pel que fa a patents i bioseguretat.
 • Adquirir una base formativa sòlida per iniciar una carrera investigadora o per desenvolupar tasques professionals dins de l'àmbit biotecnològic i biosanitari.

Competències

Competències generals:
 • Assolir una bona capacitat d'anàlisi i de síntesi de publicacions científiques.
 • Dissenyar, escriure i defensar un tema determinat i aplicar el pensament lògic i crític en projectes biotecnològics o en àrees relacionades.
 • Treballar tant de manera autònoma com en grup.
 • Mostrar capacitat d'iniciativa per emprendre nous reptes, coordinació i lideratge.


Competències específiques:
 • Aplicar el coneixement dels processos moleculars i cel·lulars implicats en patologies per dissenyar agents terapèutics nous.
 • Conèixer i aplicar correctament les tècniques d'enginyeria genètica o enginyeria cel·lular en funció de l'objectiu final.
 • Dissenyar i executar protocols complets de purificació i anàlisi d'una molècula, orgànul o fracció cel·lular.
 • Detectar les necessitats del mercat en biotecnologia i les seves possibles àrees d'innovació.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster és adequat per als graduats o llicenciats en ciències experimentals o de la salut, ja que amb aquests ensenyaments han adquirit una formació prèvia suficient. Així mateix, és recomanable que puguin acreditar coneixements bàsics de biologia cel·lular, biologia molecular, enginyeria genètica, immunologia i microbiologia.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Poden accedir directament al màster graduats o llicenciats en Biologia, Bioquímica, Ciències Biomèdiques, Farmàcia, Veterinària, Biotecnologia o titulacions equivalents, tant si són d'una universitat espanyola com de l'estranger.

 • També hi poden accedir -prèvia determinació dels complements formatius que hauran de cursar- graduats i llicenciats en Química, Ciències del Medi Ambient, Ciències i Tecnologia dels Aliments, Tècnica Agrícola i Forestal o titulacions equivalents. En aquest cas, s'analitzen les matèries cursades, el contingut de les assignatures que componen les matèries i les competències adquirides en el grau o llicenciatura.

 • És recomanable que els futurs alumnes puguin acreditar coneixements bàsics de biologia cel·lular, biologia molecular, enginyeria genètica, immunologia i microbiologia. Els estudiants que no acreditin una formació prèvia suficient han de cursar aquestes matèries com a assignatures de complements formatius, que s'imparteixen de manera condensada durant el mes de setembre, prèviament a l'inici de les assignatures específiques del màster.

Preinscripció

Calendari

Del 15 de març al 15 de juny del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Lloc de presentació de la documentació:
Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Farmàcia.
Podeu lliurar la documentació personalment o la podeu enviar per correu electrònic a l'adreça secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu.

Criteris de selecció

L'admissió i selecció de l'alumnat està a càrrec de la Comissió de Coordinació del màster, d'acord amb els criteris d'admissió i selecció següents:

 1. Valoració del currículum (75%):
  • Expedient acadèmic.
  • Adequació de la titulació d'accés al perfil d'accés al màster.
  • Mobilitat internacional.
  • Experiència professional en l'àmbit de la biotecnologia o en àrees afins.
    
 2. Acreditació d'un nivell d'anglès superior al nivell mínim exigit per a cursar aquest màster (superior al nivell B1) (10%).
   
 3. Carta de motivació i interès per cursar aquest màster (10%).
   
 4. Possible entrevista personal (5%).

 

L'alumnat que cursi assignatures en anglès haurà d'aconseguir la màxima puntuació en l'acreditació del nivell d'anglès. Aquesta puntuació s'obtindrà directament si s'és originari d'un país de parla anglesa.

 

Respecte a la carta de motivació, es valoraran les inquietuds de l'estudiant respecte al seu futur professional i s'observarà si les seves expectatives s'ajusten a les competències i habilitats que aporta aquest màster. També s'avaluarà la redacció i els objectius, ja que mostren el grau de maduresa de l'estudiant i són un reflex de la formació prèvia.

 

Procediment de resolució

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 25
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Biotecnologia Molecular
Aplicacions Biotecnològiques Optativa 1r semestre 5
Aspectes Ètics, Legals i de Gestió d'R+D i Emprenedoria en Biotecnologia Obligatòria 2n semestre 5
Bases Genètiques i Moleculars de la Biotecnologia Obligatòria 1r semestre 5
Biocatàlisi i Tecnologia Enzimàtica Optativa 1r semestre 5
Biotecnologia Alimentària Optativa 1r semestre 5
Biotecnologia Animal Optativa 1r semestre 5
Biotecnologia d'Aigües i Sòls Optativa 1r semestre 5
Biotecnologia Microbiana Optativa 1r semestre 5
Biotecnologia Vegetal Optativa 1r semestre 5
Diagnòstic Molecular Optativa 2n semestre 5
Disseny i Producció de Fàrmacs Optativa 1r semestre 5
Disseny i Producció de Vacunes Optativa 2n semestre 5
Enginyeria Cel·lular i Tissular Optativa 1r semestre 5
Estructura i Anàlisi de Macromolècules Optativa 2n semestre 5
Genòmica, Proteòmica, Bioinformàtica Obligatòria 1r semestre 5
Nanobiotecnologia Optativa 2n semestre 5
Seminaris d'Investigació Optativa 1r semestre
2n semestre
5
Teràpia Gènica, Cel·lular i Tissular Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20
Utilització d'Animals d'Experimentació Optativa 1r semestre 5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Biotecnologia Molecular
Biologia Molecular Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucional

TràmitsVull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.