Objectius i competències

Al segle XXI, l’espanyol com a llengua estrangera no es pot estudiar deslligat dels contextos professionals en què s’usa. A partir d’aquest pressupòsit, el màster en Espanyol com a Llengua Estrangera: Recerca i Pràctiques Professionals proporciona un coneixement profund de l’estructura de la llengua espanyola i una visió àmplia dels usos professionals, i ho fa combinant presentacions teòriques rigoroses i aplicacions pràctiques.
La finalitat del màster és preparar especialistes altament qualificats en l’àmbit de l’ELE/L2 en contextos professionals per al mercat laboral. Per a això, el màster inclou en el seu pla docent la realització de pràctiques externes, que aproximen l’alumnat a l’exercici de la professió, i que es duen a terme en una empresa o institució directament relacionades amb el món de l’espanyol com a llengua estrangera. 

Les principals sortides professionals del màster són per a l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera, el disseny o l’edició de materials didàctics relacionats amb l’espanyol com a llengua estrangera, i la consultoria lingüística i l’especialització en l’aplicació de les TIC a l’ensenyament de l’espanyol. 

El màster ha estat definit també com a via d’accés per a la línia d’especialització Varietats de l’Espanyol en Àmbits Professionals i en l’ELE del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals de la Facultat de Filologia i Comunicació.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióCAROLINA FIGUERAS SOLANILLA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és formar experts en espanyol com a llengua estrangera o com segona llengua (ELE/L2). Per a això l'estudiantat adquireix un coneixement profund i sistemàtic de les principals característiques de la llengua i la cultura espanyoles, que pugui després aplicar en els processos d'ensenyament d'espanyol a aprenents amb altres llengües maternes.

Competències


 • Adquirir coneixements lingüístics, pragmàtics i culturals sobre l'ús de l'espanyol en context, per a planificar una docència en àmbits d'ELE/L2.

 • Integrar els coneixements especialitzats sobre la varietat lingüística i cultural existent en el món hispànic, de manera que s'aconsegueixi una àmplia competència en l'ús de l'espanyol.

 • Desenvolupar la capacitat per a avaluar la qualitat lingüístic-comunicativa de textos o discursos orals, escrits, audiovisuals i digitals produïts en espanyol en els mitjans de comunicació i xarxes socials i valorar el seu potencial didàctic.

 • Adquirir coneixements dels principals corrents de recerca per a l'ensenyament de llengües estrangeres i la seva aplicació a l'aula d'ELE/L2.

 • Desenvolupar la capacitat per a avaluar el coneixement lingüístic-cultural dels estudiants d'espanyol.

 • Adquirir habilitats per a l'organització del procés d'ensenyament/aprenentatge d'un curs d'ELE/L2.

 • Integrar els coneixements necessaris per a manejar les diverses tecnologies de la informació i comunicació que pot ser usades a l'aula d'ELE.

 • Capacitar per al disseny i la producció de materials destinats al desenvolupament de les quatre maneres de comunicació, les habilitats lingüístiques, la competència sociolingüística i la competència pragmàtica.

 • Dissenyar i realitzar un treball de recerca sobre ELE/L2.

 • Avaluar críticament el disseny metodològic d'estudis empírics sobre ELE/L2.

 • Identificar, comprendre i avaluar les principals tipologies d'estudis sobre ELE/L2.

 • Capacitar per a la transferència i aplicació dels resultats de la recerca en ELE/L2 a la pràctica docent
Llista completa de competències (en castellà)

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Les persones candidates idònies per a cursar el màster són llicenciades i graduades en Filologia Hispànica. A més, el programa pot resultar d'interès per a l'estudiantat d'altres filologies, lingüística, humanitats, ciències socials, magisteri, traducció i interpretació o pedagogia, tant espanyols com estrangers.

Els nostres estudis són atractius per a les persones graduades de qualsevol especialitat interessades per l'estudi de la llengua espanyola, pel coneixement de la seva estructura i pel domini dels diferents contextos d'ús interpersonal i social. Així mateix, també podria ser destinatari d'aquest màster l'estudiantat conscient de la importància del domini expert de l'espanyol com a habilitat rellevant.

En conseqüència, la Comissió Coordinadora del màster estudiarà cadascuna de les peticions i podrà acceptar estudiants de procedències diferents a la idònia que presentin un interès especial pel programa d'estudis i puguin acreditar experiència professional (o haver realitzat activitats formatives) relacionada amb l'àmbit de l'espanyol com a llengua estrangera.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Tindran preferència els llicenciats i llicenciades (o graduats i graduades) de Filologia Hispànica (sense complements de formació).
Llicenciats o graduats superiors amb formació prèvia relacionada amb els següents estudis: llicenciatures i graus en Lingüística, en Filologia (de qualsevol llengua), en Llengües Modernes, en Humanitats, en Traducció i Interpretació, en Magisteri, en Metodologia de l'ensenyament de llengües estrangeres (sense complements de formació).
Les persones candidates amb titulacions diferents a les esmentades, però d'àmbits afins al màster (humanitats o ciències socials), i que no tinguin formació prèvia en l'àmbit lingüístic o filològic poden necessitar la realització de complements de formació (12 ECTS), en funció de la seva especialitat, de les assignatures cursades en la llicenciatura o el grau, dels cursos de formació en ensenyament de l'ELE/L2 que hagin realitzat amb anterioritat al màster o la seva experiència professional en el camp de l'ensenyament de l'ELE/L2.
Els candidats al màster que procedeixin d'universitats estrangeres, encara que siguin graduats o llicenciats en Filologia, poden necessitar complements formatius si la revisió dels seus expedients acadèmics acredita que posseeixen tan sols una formació instrumental en la llengua espanyola.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de març al 15 de setembre de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació del màster tindrà en compte els següents criteris, segons l'ordre de prioritat que s'indica:

 1. . Llicenciatura o grau en Filologia Hispànica. (60%)

 2. Llicenciatura o grau en Lingüística, Filologia (de qualsevol altra llengua), Traducció i Interpretació, Magisteri, Metodologia de l'ensenyament de llengües estrangeres. (50%)

 3. Llicenciatura o grau en Humanitats i en disciplines relacionades amb les Ciències Socials. (40%)

 4. Avaluació de l'expedient acadèmic i currículum. (20%)

 5. Coneixement d'idiomes. Es considera imprescindible el domini de l'anglès (nivell B2); es valorarà també el coneixement d'altres idiomes que tradicionalment s'han estudiat al nostre país (francès, italià, alemany, amb un nivell B1) i el d'altres llengües com el xinès i el rus (nivell A2), pròpies de diferents llocs del món en els quals l'interès per l'estudi de l'espanyol ha augmentat considerablement. (10%)

 6. Una altra formació, interessos personals i motivació per a seguir el programa. (5%)

 7. Entrevista personal amb el candidat en cas que la Comissió de Coordinació ho consideri necessari. (5%)

Domini de la llengua espanyola per a estudiants estrangers procedents de països la llengua materna dels quals no sigui l'espanyol. S'estableix com a criteri d'admissió que els alumnes de procedència estrangera posseeixin un nivell de domini avançat de la llengua espanyola (C1-C2). Es prioritzaran les candidatures que puguin acreditar aquest nivell de coneixement de l'espanyol amb un diploma oficial *DELE.

Procediment de resolució

La Comissió resoldrà les admissions els primers dies de juliol. Els candidats acceptats en el màster reben una notificació a través del correu electrònic i una carta expedida per la Secretaria de la Facultat de Filologia i Comunicació.
Els estudiants que hagin estat admesos hauran d'abonar un rebut de 300 euros en concepte de reserva de plaça.

Aquest import serà deduït de la matrícula quan aquesta es formalitzi. Si no es produeix la matriculació, no hi haurà dret de devolució de la quantitat aportada en concepte de reserva de plaça.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 12
Pràctiques externes 9
Treball final de màster 9
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Espanyol com a Llengua Estrangera: Recerca i Pràctiques Professionals
Anàlisi i Disseny d'Unitats Didàctiques Obligatòria 2n semestre 3
Bases Teòriques i Metodològiques de l'Ensenyament d'Espanyol com a LE a Immigrants, Refugiats i Infants i Adolescents Optativa 2n semestre 3
Configuració del Component Lèxic i el seu Tractament en l'Ensenyament de l'Espanyol com a LE/L2 Obligatòria 1r semestre 3
Els Discursos Professionals en l'Àmbit de l'Espanyol com a LE/L2 Optativa 2n semestre 3
Enfocaments per a l'Ensenyament de l'Espanyol com a LE/L2 i el seu Reflex en els Manuals Optativa 1r semestre 3
Ensenyament de la Pronunciació i de l'Entonació de l'Espanyol Obligatòria 1r semestre 3
Estratègies Didàctiques per a l'Ús de les TIC en l'Aula d'Espanyol com a LE/L2 Optativa 2n semestre 3
Gramàtica de l'Espanyol en l'Ensenyament de l'Espanyol com a LE/L2 I Obligatòria 1r semestre 3
Gramàtica de l'Espanyol en l'Ensenyament de l'Espanyol com a LE/L2 II Obligatòria 1r semestre 3
Gramàtica de l'Oralitat Obligatòria 1r semestre 3
Habilitats Comunicatives Orals i Escrites per al Professional d'Espanyol com a LE/L2 Optativa 2n semestre 3
L'Ensenyament de l'Espanyol com a LE/L2 al Món Optativa 1r semestre 3
L'Espanyol en la seva Diversitat en l'Aula d'Espanyol com a LE/L2 Obligatòria 1r semestre 3
Metodologia de la Recerca en Espanyol com a LE/L2 Obligatòria 2n semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 1r semestre
2n semestre
9
Pragmàtica Intercultural Obligatòria 1r semestre 3
Processos de Creació del Lèxic en Espanyol Obligatòria 1r semestre 3
Recursos Lingüístics Digitals per a l'Ensenyament de l'Espanyol com a LE/L2 Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
9
Xarxes Socials i Mitjans de Comunicació en l'Aula d'Espanyol com a LE/L2 Optativa 1r semestre 3

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera: Recerca i Pràctiques Professionals
Introducció a la Llengua Espanyola per a Professors d'Espanyol com a LE/L2 I Optativa 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Espanyola per a Professors d'Espanyol com a LE/L2 II Optativa 1r semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La finalitat del màster és preparar especialistes altament qualificats en l'àmbit de l'ELE/L2 en contextos professionals per al mercat laboral. Per a això, el màster inclou en el seu pla docent la realització de pràctiques externes, que aproximen a l'estudiantat a l'exercici de la professió, i que es duran a terme en una empresa o institució directament relacionades amb el món de l'espanyol com a llengua estrangera. Les principals sortides professionals del màster són:
- Professor d'espanyol com a llengua estrangera.
- Dissenyador i editor de materials didàctics relacionats amb l'espanyol com a llengua estrangera.
- Consultor lingüístic.
- Gestor de centres de consultoria lingüística.
- Especialista en l'aplicació de les TIC a l'ensenyament de l'espanyol.
El màster ha estat definit també com a via d'accés per a la línia d'especialització Varietats de l'Espanyol en Àmbits Professionals i en l'ELE del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals de la Facultat de Filologia i Comunicació.

Contacte

Coordinació: 
CAROLINA FIGUERAS SOLANILLA
fil-secretaria@ub.edu

Secretaria: 934 035 584 | 83
Punts d'informació: 934 035 585 (Edifici Històric) | 934 035 587 (Edifici Josep Carner)

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.