Objectius i competències

El màster en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera prepara futurs professionals en la recerca i l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera (ELE). Proporciona una formació teòrica i pràctica completa en l’ensenyament de les llengües estrangeres en general i de l’ELE en particular, i a més forma professionals en les diferents àrees de recerca relacionades amb aquesta àrea de coneixement.

Sessions informatives
L’interès acadèmic, científic i professional d’aquest màster, pioner en la formació de professors de l’espanyol com a llengua estrangera (ELE), és indubtable.  Molts dels professionals que avui treballen en el món de l’ELE en departaments d’espanyol d’universitats internacionals, en centres de l’Institut Cervantes, en escoles d’idiomes, en editorials, etc., han estat alumnes d’alguna de les seves més de vint-i-cinc edicions.

El màster permet conèixer els conceptes bàsics en ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres, els diferents enfocaments didàctics d’ensenyament de l’ELE. També permet analitzar activitats d’ensenyament-aprenentatge per adaptar-les i aplicar-les a l’aula i aplicar-los a contextos específics d’ensenyament. Així mateix, permet elaborar treballs de recerca en aprenentatge i didàctica d’ELE.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places25
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciacastellà 100 %
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJAUME BATLLE RODRIGUEZ
Adreça electrònicamasters.educacio@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Presentació

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics en ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres i aplicar-los a contextos específics d'ensenyament.
 • Assimilar els coneixements teoricopràctics sobre el funcionament dels sistemes formal i funcional de l'espanyol per poder donar-los un tractament didàctic adequat al context d'ensenyament.
 • Conèixer els diferents enfocaments didàctics d'ensenyament de l'ELE i aplicar-los a la planificació i l'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge de llengües, sent coherents amb el context d'ensenyament.
 • Analitzar activitats d'ensenyament-aprenentatge per adaptar-les i aplicar-les a l'aula per propiciar oportunitats d'aprenentatge i crear activitats pròpies.
 • Llegir críticament treballs de recerca sobre L2 i elaborar treballs de recerca en aprenentatge i didàctica d'ELE.
 • Utilitzar les eines que facin possible la introspecció i la reflexió sobre el procés formatiu propi, per així avaluar l'actuació docent d'un mateix segons les exigències del context d'ensenyament.
 • Assumir diferents responsabilitats professionals en el món de l'ELE.

Competències

Competències generals:

 • Gestionar (identificar, organitzar i sistematitzar) la informació per construir coneixement en processos didàctics i de recerca.
 • Observar, avaluar i reflexionar sobre l'actuació i el procés formatiu d'un mateix.
 • Treballar en equip d'acord amb els valors socials de cooperació i atenció a la diversitat.


Competències específiques:

 • Identificar i aplicar els conceptes fonamentals que descriuen el procés d'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres.
 • Interpretar el funcionament dels sistemes formal i funcional de l'espanyol i donar-los un tractament didàctic adequat al context d'ensenyament.
 • Aprofundir en la descripció formal dels nivells d'anàlisi de la llengua: fonètic, morfosintàctic, lèxic i discursiu.
 • Planificar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge de les llengües sent coherents amb el context d'ensenyament, el currículum i l'enfocament metodològic segons el que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 • Dissenyar i implementar diverses activitats i oportunitats d'aprenentatge a l'aula, que afavoreixin el desenvolupament de la competència comunicativa dels aprenents d'espanyol en tots els nivells del MECR.
 • Seleccionar i desenvolupar materials didàctics adequats a diversos contextos i situacions d'aprenentatge.
 • Integrar els recursos que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'ensenyament de l'ELE.
 • Incorporar diverses manifestacions culturals hispanes, com ara el cinema i la literatura, com a recurs didàctic a l'aula d'ELE.
 • Desenvolupar les estratègies necessàries per comprendre treballs de recerca sobre ensenyament i aprenentatge de les L2.
 • Recopilar, analitzar i interpretar dades empíriques per elaborar treballs de recerca en l'àmbit de l'aprenentatge i la didàctica de l'ELE.
 • Utilitzar els recursos de les TIC en la recollida i anàlisi de dades per fer recerca en l'àmbit de l'ELE.
 • Respondre a les exigències del context d'ensenyament i assumir diferents responsabilitats com a professor i membre d'un equip docent.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a llicenciats o graduats (o amb titulacions estrangeres equiparables) en Filologia, Traducció, Pedagogia o que vulguin reorientar la seva formació professional. El màster ha tingut, des del principi, caràcter internacional i l'han cursat estudiants dels cinc continents. Es pretén que aquesta característica es mantingui i permeti continuar amb l'enriquiment intercultural que representa treballar amb grups d'estudiants de procedències diverses.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Cal ser llicenciat o graduat (o tenir una titulació estrangera equiparable) en Filologia, Lingüística, Traducció, Pedagogia, Educació o Llengües Modernes. S'admeten també candidats d'altres titulacions afins a l'àrea de coneixement de les ciències socials i jurídiques (Història, Dret, Economia, etc.), ja que la seva formació els capacita per ensenyar l'espanyol propi dels discursos professionals.

Els estudiants no nadius d'espanyol han de poder demostrar un alt nivell de competència oral i escrita en espanyol (nivell C1 o C2 del MECR) o tenir el diploma DELE superior C2 expedit per l'Institut Cervantes.

Es recomana disposar, com a mínim, del nivell B2 d'anglès (certificat de nivell avançat de les escoles oficials d'idiomes o First Certificate in English de la Universitat de Cambridge). Igualment, es valora el coneixement d'altres llengües (francès, alemany, italià, etc.).

Per als estudiants no procedents de Filologia, Lingüística, Traducció, Pedagogia, Educació o Llengües Modernes que vulguin reorientar la seva activitat professional cap a l'ensenyament d'ELE, s'ofereix un complement formatiu de deu crèdits amb dues assignatures (cadascuna de cinc crèdits): Introducció a la Didàctica de Llengües Estrangeres i Introducció a la Lingüística per a Professors de Llengües Estrangeres.

Aquestes assignatures complementàries treballen respectivament els fonaments de la didàctica de les llengües estrangeres i de la lingüística, per garantir un nivell mínim d'homogeneïtat en els coneixements inicials d'estudiants de perfils diversos i procedents d'àrees diferents.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Notificacions: resolucions parcials la primera quinzena de cada mes.

Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre del 2024.
Notificacions: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

En el procés de selecció de l'alumnat es tenen en compte els criteris següents: expedient acadèmic, experiència professional i raons que impulsen a cursar el màster.

En aquesta selecció es tenen en compte els aspectes següents (puntuació màxima: 15):
1. Expedient acadèmic del títol amb què s'accedeix al màster (fins a 6 punts)
2. Carta de motivació personal (fins a 3 punts)
3. Experiència en grups o projectes de recerca (fins a 2 punts)
4. Experiència com a professor de llengua o literatura (fins a 2 punts)
5. Possessió de beques o ajudes per cursar el màster (fins a 2 punts)

A la carta de motivació, l'estudiant ha d'explicar les raons que el porten a voler cursar el màster. En avaluar-la, es tenen en compte:
 • l'interès professional en l'ELE,
 • la curiositat intel.lectual, i
 • la capacitat per projectar la formació rebuda.

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horarios:

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 50
Optatius 15
Pràctiques externes 5
Treball final de màster 20
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera
Adquisició de Segones Llengües Obligatòria 5
Anàlisi del Discurs Optativa 5
Anàlisi i Disseny de Materials d'ELE Optativa 5
Aspectes Socioculturals a l'Aula d'ELE Optativa 2.5
Avaluació en l'Aprenentatge d'ELE Obligatòria 5
Cinema i Literatura en l'Ensenyament d'ELE Optativa 2.5
Conceptes Fonamentals en Didàctica de l'L2 Obligatòria 5
Didàctica dels Gèneres Textuals Optativa 2.5
Didàctica dels Textos Literaris en ELE Optativa 2.5
Distàncies Lingüístiques i Ensenyament d'ELE Optativa 2.5
Diversitat Lingüística a l'Aula d'ELE Optativa 2.5
Espanyol per a Finalitats Específiques Optativa 2.5
Espanyol per a Ús Professional Optativa 2.5
Gramàtica Pedagògica de l'Espanyol Obligatòria 5
Les TIC en la Didàctica d'ELE Obligatòria 5
Lèxic i Ensenyament de Llengües Optativa 5
Lingüística Textual Obligatòria 5
Llengua Espanyola en Context Obligatòria 5
Metodologia d'ELE: Destreses, Activitats i Tècniques Obligatòria 5
Pràctiques Docents Obligatòria 5
Processos d'Aprenentatge i Instrucció de Llengües Obligatòria 5
Pronunciació a la Didàctica d'ELE Optativa 2.5
Recerca en Didàctica d'ELE Obligatòria 5
Treball Final de Màster Obligatòria 20
Varietats de l'Espanyol i Contextos Bilingües Optativa 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera
Introducció a la Didàctica de Llengües Estrangeres Optativa 5
Introducció a la Lingüística per a Professors de Llengües Estrangeres Optativa 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

En finalitzar el màster, els estudiants estan capacitats tant per exercir de professors en diversos àmbits educatius relacionats amb l'ELE o treballar en l'àmbit editorial del sector educatiu de l'àrea, com per continuar la labor investigadora en la didàctica de la llengua.

Aquest màster és un referent en ocupabilitat i inserció laboral dels estudiants que el finalitzen, gràcies a l'alta reputació de les universitats participants.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: masters.educacio@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.