Presentació

La titulació doble del grau de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària neix de la voluntat de la Facultat de Formació del Professorat d’innovar per adaptar les nostres titulacions a les exigències de la realitat social i educativa actual.
El nombre de places ofertes per a aquest itinerari doble és limitat i específic. Per tant, es diferencia de les places que s'ofereixen per al grau en Mestre d'Educació Infantil i per al grau en Mestre d'Educació Primària. L'admissió en aquest itinerari doble únicament s'obté mitjançant preinscripció universitària i només es pot cursar en la modalitat de temps complet.

Els estudiants admesos en la titulació doble en Mestre d'Educació Infantil i d'Educació Primària es matriculen en un únic grup en horari de tarda. Aquest grup es manté fins al darrer curs.

L'itinerari està estructurat entorn de les matèries i assignatures fonamentals per proporcionar als estudiants una formació àmplia que abasti l'etapa educativa de 0 a 12 anys. La durada és de cinc cursos acadèmics i té una càrrega lectiva de 330 crèdits.

Per acabar l'itinerari doble en cinc anys, els estudiants han de cursar una de les mencions compartides entre els graus en Educació Infantil i Educació Primària.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
  • Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits351
Durada5 anys acadèmics
Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 102
Obligatòria 114
Optativa 48
Pràctiques externes 75
Treball final de grau 12
TOTAL 330

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràctiques II 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 30
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Treball Final de Grau 2n semestre Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals 1r semestre Optativa 6
Aprenentatge Col·laboratiu en Xarxa 2n semestre Optativa 3
Aspectes Culturals dels Països de Parla Anglesa 2n semestre Optativa 3
Atenció a l'Alumnat en Situació de Risc d'Exclusió Social 2n semestre Optativa 3
Biblioteca i Pla de Lectura a Primària 2n semestre Optativa 6
Biblioteconomia per a Mestres 1r semestre Optativa 6
Capacitats Perceptivomotrius i Expressió Corporal 1r semestre Optativa 6
Català i Castellà: Llengües en Contacte a l'Escola 2n semestre Optativa 6
Ciència Recreativa i Quotidiana a l'Escola 1r semestre Optativa 6
Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa 1r semestre Optativa 6
Condició Física i Salut 2n semestre Optativa 6
Conjunt Instrumental Escolar 2n semestre Optativa 3
Construcció de l'Espai i el Temps 2n semestre Optativa 3
Contes i Poemes de la Literatura Hispànica per a Infants 2n semestre Optativa 3
Contes i Relats per Aprendre Anglès 2n semestre Optativa 3
Cultura Visual i Infància 1r semestre Optativa 6
Desenvolupament Biològic de l'Infant i Intervenció Didàctica 1r semestre Optativa 6
Desenvolupament i Aprenentatge Motor en la Primera Infància 1r semestre Optativa 6
Didàctica de la Comunicació Literària 2n semestre Optativa 3
Didàctica de la Llengua Anglesa 1r semestre Optativa 6
Didàctica de la Música 1r semestre Optativa 6
Dinamització, Coordinació i Gestió de les TIC a l'Escola 2n semestre Optativa 3
Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge 1r semestre Optativa 6
Disseny, Creació i Avaluació d'Activitats Mediades per la Tecnologia Digital 2n semestre Optativa 6
Educació de l'Oïda i Audicions Musicals 2n semestre Optativa 3
Educació, Escola i Atenció a la Diversitat 2n semestre Optativa 6
Educació Física Inclusiva 2n semestre Optativa 3
Ensenyament de les Ciències fora de l'Aula: Sortides a la Natura i Visites 2n semestre Optativa 3
Escoltar Música a l'Etapa d'Educació Infantil 2n semestre Optativa 3
Espai i Volum 2n semestre Optativa 3
Geografia, Paisatge i Món Urbà 1r semestre Optativa 6
Gravat i Estampació 2n semestre Optativa 3
Habilitats Motrius, Joc i Iniciació Esportiva 1r semestre Optativa 6
Història de l'Art a l'Escola 2n semestre Optativa 3
Història i Patrimoni Històric i Artístic 2n semestre Optativa 6
Identitat Cultural i Acció Didàctica 1r semestre Optativa 6
Imatge Digital i Aprenentatge 2n semestre Optativa 6
Infants, Espais i Objectes: Disseny de Tallers Didàctics 2n semestre Optativa 3
Iniciació als Esports Col·lectius 2n semestre Optativa 3
Instruments Musicals: Formació i Didàctica 2n semestre Optativa 3
Intervenció en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura 2n semestre Optativa 3
Joc Motor i Recreació 2n semestre Optativa 3
Joguines i altres Objectes 2n semestre Optativa 3
La Biblioteca per als Infants de 0 a 6 Anys 2n semestre Optativa 3
La Comunicació Cientificosocial i el Llenguatge Visual i Plàstic 2n semestre Optativa 3
La Veu i la Cançó: Formació i Didàctica 1r semestre Optativa 6
Lectura de la Imatge 1r semestre Optativa 6
Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Estrangera 2n semestre Optativa 6
Literatura Catalana i Castellana Contemporànies 1r semestre Optativa 6
Llengua Anglesa: Nivell Avançat 1r semestre Optativa 6
Matemàtiques: Aspectes Quotidians i Recreatius 1r semestre Optativa 6
Matemàtiques per a Alumnes amb Necessitats Educatives Especials 2n semestre Optativa 6
Medi Ambient, Diversitat i Sostenibilitat 2n semestre Optativa 3
Mestres, Infants i Expressió Plàstica 1r semestre Optativa 6
Mesures i Suport Educatiu per a l'Alumnat amb Necessitats Específiques 1r semestre Optativa 6
Mitjans de Comunicació i Públic Infantil: la Música i el So 2n semestre Optativa 3
Mitjans d'Expressió i de Comunicació Infantils 1r semestre Optativa 6
Motricitat i Contextos Educatius 1r semestre Optativa 6
Música i Moviment: Formació i Didàctica 2n semestre Optativa 6
Narrativa Gràfica: Àlbum, Còmic i Cinema 2n semestre Optativa 3
Natura i Medi Ambient 2n semestre Optativa 6
Nous Entorns i Recursos Digitals 2n semestre Optativa 3
Observació del Comportament Motor a la Infància 2n semestre Optativa 3
Projectes i Experiències en Escoles en Relació amb l'Atenció de la Diversitat 2n semestre Optativa 3
Pronunciació de la Llengua Anglesa 2n semestre Optativa 3
Psicomotricitat i Expressió 2n semestre Optativa 3
Relat Oral i Fons Documental 2n semestre Optativa 3
So, Ritme i Moviment 2n semestre Optativa 3
Tallers Creatius 1r semestre Optativa 6
Tallers d'Expressió i Comunicació 1r semestre Optativa 6
Teatre Musical per a l'Educació Infantil 1r semestre Optativa 6
Tècniques de Veu i Locució en el Discurs Oral 2n semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Itinerari 2 (Menció Compartida): Menció en Atenció a la Diversitat
Itinerari 3 (Menció Compartida): Menció en Biblioteques Escolars
Itinerari 4 (Menció Compartida): Menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió
Itinerari 5 (Menció Compartida): Menció en Llengües Estrangeres
Itinerari 6: Menció en Motricitat Infantil (EI) i en Educació Física (EP)
Itinerari 7: Menció en Expressions Artístiques (EI) i en Educació Física (EP)
Itinerari 8: Menció en Exploració, de l'Entorn i Experimentació (EI) i en Educació Física (EP)
Itinerari 9: Menció en Mitjans d'Expressió i Comunicació (EI) i en Educació Física (EP)
Itinerari 10: Menció en Motricitat Infantil (EI) i en Educació Musical (EP)
Itinerari 11: Menció en Expressions Artístiques (EI) i en Educació Musical (EP)
Itinerari 12: Menció en Exploració de l'Entorn i Experimentació (EI) i en Educació Musical (EP)
Itinerari 13: Menció en Mitjans d'Expressió i Comunicació (EI) i en Educació Musical (EP)
Itinerari 14: Menció en Motricitat Infantil (EI) i en Educació Visual i Plàstica (EP)
Itinerari 15: Menció en Expressions Artístiques (EI) i en Educació Visual i Plàstica (EP)
Itinerari 16: Menció en Exploració de l'Entorn i Experimentació (EI) i en Educació Visual i Plàstica (EP)
Itinerari 17: Menció en Mitjans d'Expressió i Comunicació (EI) i en Educació Visual i Plàstica (EP)
Itinerari 18: Menció en Motricitat Infantil (EI) i en Aprofundiment Curricular (EP)
Itinerari 19: Menció en Expressions Artístiques (EI) i en Aprofundiment Curricular (EP)
Itinerari 20: Menció en Exploració de l'Entorn i Experimentació (EI) i en Aprofundiment Curricular (EP)
Itinerari 21: Menció en Mitjans d'Expressió i Comunicació (EI) i en Aprofundiment Curricular (EP)
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Horaris

Mestre d'Educació Infantil 

Mestre d'Educació Primària 

Cursos anteriors

Pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Facultat d'Educació
Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona

Secretaria: 934 020 269

Bústia de consultes