Presentació

El grau en Pedagogia facilita coneixements científics i pràctics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i processos educatius. Desenvolupa les habilitats bàsiques per avaluar els processos d’ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.
El grau en Pedagogia, disciplina incorporada a la Universitat de Barcelona el 1929, recull la gran tradició de renovació pedagògica que atresora Catalunya des del segle XIX, amb iniciatives, institucions i figures destacades en l’educació, amb una projecció nacional i internacional (Emili Mira, Pere Rosselló, Rosa Sensat, Alexandre Galí, Alexandre Sanvisens, entre d’altres).

Avui, la pedagogia té, a més de l'àmbit escolar, dos àmbits d'actuació en expansió: el social, i sobretot, l’empresarial. La formació ja no està restringida a l'escola, cada vegada més les organitzacions i les empreses són espais d'intervenció pedagògica.

El pedagog atén les diverses necessitats d’ensenyament i aprenentatge en l’àmbit educatiu formal i no formal, però també actua en l’àmbit empresarial, en l’organització i la gestió de projectes i programes de formació, culturals, ambientals, socials, de la salut, serveis personals, formació de formadors, esport, mediació i justícia.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

240

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 75,1%, castellà 24,9%
Nota de tall

8,255 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisMARIA AMELIA TEY TEIJON
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Dissenyar projectes d'educació i de formació integral, adequats a les característiques dels educands, de les organitzacions i de la societat.
 • Diagnosticar situacions complexes de desenvolupament personal, professional, social i cultural.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de desenvolupament personal i d'intervenció educativa.
 • Planificar, gestionar i avaluar accions educatives i formatives en contextos socials i institucionals.
 • Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, accions, projectes i productes educatius adaptats als contextos analitzats.
 • Analitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar tecnologies de la informació i la comunicació en entorns educatius.
 • Promoure processos de sensibilització, detecció i transformació per a la igualtat, la inclusió i els valors democràtics en contextos educatius, formatius i socials.
 • Analitzar problemes educatius associats a la mateixa pràctica, mitjançant eines científiques.
   

Competències

Competències generals

Les competències generals descrites en la memòria del grau de Pedagogia es basen en la capacitat d'anàlisi, síntesi i aplicació dels coneixements a la pràctica amb una actitud creativa, emprenedora i innovadora, tot considerant l'adquisició de presa de consciència dels fenòmens pedagògics des d'una perspectiva interdisciplinària i intercultural per resoldre problemes educatius en una societat multicultural i complexa. En aquest sentit és important col·laborar i treballar en equip en projectes comuns i mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

En tots aquests processos cal comprendre i expressar-se oralment dominant el llenguatge especialitzat per transmetre el coneixement educatiu a diferents audiències adaptant-se al canvi en la societat del coneixement.

Competències específiques

Les competències específiques que cal que l'estudiant desenvolupi al grau de Pedagogia se centren en conceptes clau com ara l'anàlisi dels referents culturals, polítics i legals de les propostes educatives i formatives per aplicar les eines pròpies de la diagnosi, avaluació i anàlisi de la pedagogia, i dissenyar programes educatius i formatius, ja siguin propostes d'organització i gestió de centres, institucions o serveis educatius o plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a situacions i necessitats educatives noves.

En aquest context cal ser capaç de dur a terme estudis prospectius, avaluatius i crítics sobre característiques, necessitats i demandes educatives i formatives en la societat actual, i en conseqüència aplicar i avaluar tècniques i estratègies d'assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals, institucionals, socials i educatius.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Orientació vocacional cap a temes socials i educatius.
 • Esperit crític i inquietud per la transformació i pels canvis socials.
 • Sensibilitat, empatia i voluntat de mediació.
 • Capacitat de projectar i innovar en matèria educativa i social.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 123
Optativa 27
Pràctiques externes 18
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràctiques Externes Anual Pràctiques 18
Treball de Fi de Grau Anual Treball final de grau 12
Entorns, Processos i Recursos Tecnològics d'Aprenentatge 1r semestre Obligatòria 6
Mediació i Conflicte 1r semestre Obligatòria 6
Pedagogia Internacional 1r semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Administració Pública, Planificació i Supervisió Educativa 2n semestre Optativa 3
Anàlisi de Xarxes Socials en l'Àmbit Educatiu 1r semestre Optativa 3
Aprenentatge en Entorns Digitals i Formació a Distància 2n semestre Optativa 3
Comunicació Didàctica i Animació de Grups 1r semestre Optativa 3
Corporalitats i Pedagogia 2n semestre Optativa 3
Creativitat i Innovació Educativa 2n semestre Optativa 3
Disseny de Mitjans Digitals d'Ensenyament i Aprenentatge 1r semestre Optativa 3
Educació, Formació i Salut 1r semestre Optativa 3
Educació Moral 2n semestre Optativa 3
Educació No Formal 2n semestre Optativa 3
Educació per a la Ciutadania 2n semestre Optativa 3
Educació per a l'Equitat i Desenvolupament Humà 2n semestre Optativa 3
Educació Superior 1r semestre Optativa 3
Filosofia de l'Educació 2n semestre Optativa 3
Formació de Persones Adultes 2n semestre Optativa 3
Formació del Professorat i Assessorament Didàctic 1r semestre Optativa 3
Gestió Cultural 1r semestre Optativa 3
Habilitats Socials en Educació 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Història de la Pedagogia Catalana 1r semestre Optativa 3
Informàtica Aplicada a la Investigació Educativa 2n semestre Optativa 3
Interculturalitat i Immigració 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
La Cultura Digital i Visual en els Processos Socioeducatius 2n semestre Optativa 3
Orientació i Gènere 2n semestre Optativa 3
Orientació Personal i Professional 2n semestre Optativa 3
Resolució de Conflictes: les Pràctiques Restauratives 2n semestre Optativa 3
Resolució de Problemes Educatius a través de la Recerca Educativa 1r semestre Optativa 3
Teories de l'Aprenentatge 1r semestre Optativa 3
Trastorns de Desenvolupament i de Conducta 2n semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Pedagogia
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 18 crèdits (225 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Fernanda Duprat San Martín

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

1. En el context educatiu formal:

 • Formació i assessorament pedagògic
 • Orientació personal, acadèmica i familiar
 • Coordinació o gestió d'aules hospitalàries
 • Assessorament en gabinets especialitzats
 • Disseny de materials educatius


2.  En el context social:

 • Direcció o gestió de l'àrea d'educació, serveis socials, personals, culturals, de justícia, etc. (administracions i entitats privades)
 • Direcció o gestió de centres socioeducatius i culturals
 • Assessorament pedagògic en associacions i entitats de caràcter socioeducatiu i cultural
 • Direcció o gestió de projectes i iniciatives de desenvolupament humà sostenible
 • Mediació socioeducativa i cultural


3. En el context empresarial:

 •  Formació en las organitzacions
 • Orientació professional i laboral
 • Producció i assessorament pedagògic en editorials
 • Gestió de projectes culturals i patrimonials
 • Disseny de programes educatius amb mitjans tecnològics
 • Assessorament pedagògic en mitjans de comunicació, museus i projectes culturals
 • Gestió de processos d'innovació educativa i formativa
   

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat d'Educació
Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona

Secretaria: 934 020 269

Bústia de consultes