Presentació

El grau en Estudis Anglesos de la Universitat de Barcelona ofereix formació en la comprensió i expressió en anglès en diferents registres i contextos, i coneixements del metallenguatge, la terminologia, els conceptes i els mètodes necessaris per descriure i analitzar la llengua anglesa i les seves manifestacions literàries i culturals.
El grau en Estudis Anglesos de la Universitat de Barcelona permet dominar la llengua anglesa a partir de diferents àmbits d’anàlisi i conèixer a fons textos literaris anglesos de diferents èpoques, gèneres i entorns culturals.

Ofereix coneixements fonamentals sobre lingüística aplicada i sobre la manera d’usar-los en diversos camps relacionats amb la llengua anglesa. Capacita per treballar en contextos internacionals i multiculturals.

Proporciona capacitat de reflexió, de pensament abstracte i crític, de síntesi, i d’aplicació de coneixements.

Capacita per reconèixer, avaluar i aplicar diferents paradigmes lingüístics, literaris i culturals. Proporciona coneixements fonamentals de lingüística aplicada i com s’aplica a diversos camps relacionats amb la llengua anglesa. Proporciona coneixements de textos literaris en llengua anglesa de diferents èpoques, gèneres i entorns culturals, i també coneixements fonamentals de lingüística aplicada i la manera de traslladar-los a diversos camps relacionats amb la llengua anglesa.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

160

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciaanglès 100%
Nota de tall

6,516  (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARIA PILAR PEREA SABATER
Coordinació

Natalia Judith Laso

Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Capacitar per treballar en contextos internacionals i multiculturals.
 • Proporcionar capacitat de reflexió, de pensament abstracte i crític, de síntesi, i d'aplicació de coneixements, a més d'incorporar perspectives noves.
 • Proporcionar el domini de la llengua anglesa a partir dels diferents àmbits d'anàlisi.
 • Capacitar per reconèixer, avaluar i aplicar diferents paradigmes lingüístics, literaris i culturals.
 • Proporcionar coneixements fonamentals de lingüística aplicada i com s'aplica a diversos camps relacionats amb la llengua anglesa.
 • Proporcionar coneixements de textos literaris en llengua anglesa de diferents èpoques, gèneres i entorns culturals.
 • Fer conèixer i respectar la diversitat individual i col·lectiva.

Competències

Competències generals

 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
 • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

Competències específiques

 • Demostrar el domini d'un nivell de llengua oral i escrita en anglès compatible amb el món laboral.
 • Demostrar capacitat per a la descripció lingüística de la llengua anglesa.
 • Demostrar coneixement dels escriptors de diferents èpoques, gèneres literaris i entorns culturals dels països de parla anglesa.
 • Demostrar coneixement de la crítica literària i dels paradigmes intel·lectuals de l'entorn anglòfon.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites en anglès.
 • Capacitat de treball individual i en grup.
 • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
 • Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
 • Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.
 • El nivell B2 (o equivalent) d'anglès.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Alemany Preliminar 1r semestre Formació bàsica 6
Àrab Modern I 1r semestre Formació bàsica 6
Gramàtica Normativa de l'Espanyol 1r semestre Formació bàsica 6
Hebreu Modern I 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Basca 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Francesa 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Gallega 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Italiana 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Polonesa 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Portuguesa 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Russa 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció al Grec I 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció al Grec Modern 1r semestre Formació bàsica 6
Literatura 1r semestre Formació bàsica 6
Llatí I 1r semestre Formació bàsica 6
Llengua Anglesa I 1r semestre Formació bàsica 6
Llengua Catalana I 1r semestre Formació bàsica 6
Llengua Romanesa Formació bàsica 6
Llengua Romanesa 1r semestre Formació bàsica 6
Neerlandès I 1r semestre Formació bàsica 6
Producció Textual en Llengua Anglesa 1r semestre Formació bàsica 6
Suec I Formació bàsica 6
Fonètica i Fonologia Angleses I 2n semestre Formació bàsica 6
Història i Cultures de les Illes Britàniques 2n semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Lingüística 2n semestre Formació bàsica 6
Literatura en Anglès fins al Segle XVII 2n semestre Formació bàsica 6
Llengua Anglesa II 2n semestre Formació bàsica 6

Itineraris i mencions

Estudis Anglesos
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Ensenyament universitari i recerca lingüística i literària.
 • Ensenyament no universitari.
 • Administracions públiques.
 • Indústries editorials i culturals.
 • Assessorament i planificació lingüístiques.
 • Traducció.
 • Mitjans de comunicació.
 • Assessorament cultural.
 • Escriptura creativa i crítica artística i literària.
 • Mediació lingüística (intercultural, empresarial, interprofessional).

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Filologia i Comunicació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona


Secretaria: 934 035 584 | 83
fil-secretaria@ub.edu


Bústia de consultes