Presentació

El doble grau en Arqueologia i Història ofereix formació en el coneixement crític del passat de la humanitat per comprendre el present, i proporciona les eines metodològiques i teòriques necessàries pel que fa tant al reconeixement i classificació de materials, com a l’activitat de camp, al laboratori i en el tractament de dades posterior.
El doble grau en Arqueologia i Història facilita els conceptes bàsics de les dues disciplines, l’evolució d’aquests conceptes i els processos històrics més rellevants. Ofereix coneixement sobre mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi de materials i documents a fi d’assolir un coneixement profund de la metodologia de les dues disciplines que, en molts casos, tenen punts en comú.

Les matèries que se seleccionen de cada ensenyament per configurar la doble titulació capaciten els estudiants en la resolució de problemes que possibiliten la transformació de les dades, arqueològiques i documentals, en coneixement històric de qualitat. Proporcionen coneixement sobre la contribució teòrica i metodològica de diverses disciplines per optimitzar recursos i millorar els resultats d’estudis i investigacions.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
 • Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits381
Places

20

Durada6 anys acadèmics
Nota de tall

10,296 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

La Facultat

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics de les disciplines, l'evolució de la teoria i els conceptes propis de cada disciplina
 • Conèixer els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi principals de l'arqueologia i la història, com l'estudi de qualsevol font històrica i l'ús de mitjans d'obtenció d'informació per a la comprensió del passat i de la configuració del present.
 • Assolir la capacitat per resoldre problemes que possibilitin la transformació de les dades arqueològiques i històriques procedents de les fonts en un coneixement històric de qualitat.
 • Estudiar els processos històrics més rellevants des de la prehistòria fins al món actual a partir de les dades que aporten l'arqueologia i la història.
 • Conèixer la contribució teòrica i metodològica d'altres disciplines per optimitzar recursos i millorar els resultats d'estudis i investigacions, promovent la importància del treball en equips multidisciplinaris.
 • Establir la consciència que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canvi.
 • Capacitar per fer una valoració crítica de la història i el balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets.
 • Saber expressar una valoració crítica de l'arqueologia, així com examinar qualsevol classe de font i document arqueològic.
 • Mantenir la recerca de la qualitat i assumir el compromís ètic.
 • Aconseguir un nivell de competència en la gestió del patrimoni arqueològic i històric i restituir-ne el coneixement generat a les comunitats implicades.
 • Saber expressar-se clarament i coherentment, usant terminologia històrica i arqueològica i tenir coneixements d'altres idiomes per enriquir la visió de la realitat.
 • Saber transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Oferir una formació completa, que incorpori al mercat laboral i que doni accés a estudis de màster i doctorat.

Competències

Com a competències transversals es vol incidir en la necessitat de que l'alumnat aconsegueixi expressar-se clarament i coherentment usant una terminologia adequada per tal d'explicar correctament els coneixements, els principals conceptes i el desenvolupament de la metodologia d'ambdues disciplines.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Un perfil propi de les ciències humanes i socials i que hagis adquirit prèviament coneixements d'història, però també de disciplines com ara la filosofia, la literatura i la geografia.
 • Un bon nivell d'expressió orals i escrites, com també de comprensió lectora, i una actitud analítica.
 • Un nivell d'idioma estranger que permeti una bona comprensió de la bibliografia, i progressivament una comprensió del llenguatge parlat, com també de l'expressió oral.
 • Familiaritat amb una llengua antiga, habitualment el llatí, sobretot si es té interès en el món antic o medieval.
 • Habilitats bàsiques d'informàtica.
 • És fonamental que l'elecció d'estudis d'Arqueologia i Història respongui a una inquietud de l'estudiant per les qüestions i el treball propis d'aquestes disciplines.


 

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 39
Obligatòria 252
Optativa 66
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 12
TOTAL 381

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Antropologia i Història 1r semestre Formació bàsica 6
Art i Història 1r semestre Formació bàsica 6
Metodologia Arqueològica I 1r semestre Obligatòria 9
Teoria i Pensament Arqueològic 1r semestre Obligatòria 9
Geografia i Història 2n semestre Formació bàsica 6
Història Antiga 2n semestre Obligatòria 9
Llatí 2n semestre Obligatòria 6
Prehistòria 2n semestre Formació bàsica 9
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Història Contemporània de Catalunya 1r semestre Obligatòria 6
Història Contemporània d'Espanya 1r semestre Obligatòria 6
Història d'Àsia: Imperis i Nacions 2n semestre Obligatòria 6
Treball Final 2n semestre Treball final de grau 6
Treball Final de Grau 2n semestre Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Arqueologia de l'Època Moderna i de l'Època Contemporània 2n semestre Optativa 6
Art Prehistòric 1r semestre Optativa 6
Bizanci i Islam 2n semestre Optativa 6
Camp i Ciutat en el Món Medieval 1r semestre Optativa 6
Classificació i Estudi dels Materials Mobles del Món Antic 1r semestre Optativa 6
Colonitzacions Mediterrànies del Món Antic 2n semestre Optativa 6
Cultura Ibèrica 2n semestre Optativa 6
Cultures i Mentalitats a l'Edat Mitjana 2n semestre Optativa 6
Economia i Societat en el Món Contemporani 1r semestre Optativa 6
Franquisme, Transició i Democràcia 2n semestre Optativa 6
Història Contemporània i Cinema 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història de Grècia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història de l'Amèrica Colonial 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història de l'Amèrica Contemporània 2n semestre Optativa 6
Història de l'Amèrica Prehispànica 1r semestre Optativa 6
Història de l'Antiguitat Tardana 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història de Roma 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
La Transformació del Paisatge Rural a l'Antiguitat 1r semestre Optativa 6
Materials i Tecnologies de Producció d'Època Medieval 2n semestre Optativa 6
Orígens Humans 2n semestre Optativa 6
Paleografia de la Corona d'Aragó 1r semestre Optativa 6
Pensament i Política en el Món Contemporani 2n semestre Optativa 6
Pensament, Religió i Sabers a l'Època Moderna 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Poders a l'Època Moderna 2n semestre Optativa 6
Pràctiques Externes Optatives 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Prehistòria de Catalunya 1r semestre Optativa 6
Societat i Formes de Vida a l'Època Moderna 1r semestre Optativa 6
Últimes Tendències. Interpretació del Registre en Arqueologia Medieval 1r semestre Optativa 6
Urbanisme i Arquitectura del Món Antic 2n semestre Optativa 6
Vells i Nous Conflictes en el Món Actual 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Doble Titulació d'Arqueologia i Història
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures obligatòries de pràctiques curriculars de 6 crèdits (210 hores) cadascuna i una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (210 hores).  .

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 750 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars les tutoritza el coordinador de la titulació.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Ensenyament universitari: docència i recerca.
 • Ensenyament secundari.
 • Excavacions i estudis arqueològics o d'impacte mediambiental i patrimonial.
 • Difusió dels patrimonis arqueològic i històric.
 • Recerca en centres especialitzats: universitats, museus i altres institucions.
 • Com a gestor del patrimoni arqueològic en administracions estatals, autonòmiques i locals.
 • Institucions de recreació historicoarqueològica, dinamització cultural i turisme.
 • Assessoria i formació en temes d'interès per a la societat actual: conflictes i convergències del món actual, globalització, gènere, multiculturalisme, racisme, drets humans.
 • Arxius, biblioteques i centres de documentació.
 • Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials.
 • Elaboració i supervisió de matèries de contingut historicoarqueològic en suport multimèdia.

Contacte