Presentació

El doble grau en Història i Història de l’Art de la Universitat de Barcelona dona a conèixer els processos històrics i artístics més rellevants, els mètodes, les tècniques i els instruments d’anàlisi de materials, i els documents i objectes artístics, a fi d’assolir un coneixement profund de la metodologia de les dues disciplines.
El doble grau en Història i Història de l’Art ofereix formació en l’anàlisi i interpretació de documentació històrica, textual, material i artística, en sistemes d’ensenyament i aprenentatge dels processos històrics i artístics, i forma professionals capacitats per a la comprensió, valoració i interpretació del patrimoni històric, artístic i cultural.

Capacita per a la transformació de les dades, artístiques i documentals, en un coneixement historicoartístic de qualitat. Proporciona coneixement sobre la contribució teòrica i metodològica de diverses disciplines per optimitzar recursos i millorar els resultats d’estudis i investigacions.

Forma en el domini de l’expressió clara i coherent del llenguatge i de la terminologia adequada a fi d’explicar correctament els coneixements, principals conceptes i desenvolupament de la metodologia d’ambdues disciplines.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Crèdits384
Places

20

Durada6 anys acadèmics
Nota de tall

10,174 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

La Facultat

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Les matèries que se seleccionen de cada ensenyament per a configurar la doble titulació pretenen capacitar l'alumnat en la resolució de problemes que possibilitin la transformació de les dades, artístiques i documentals, en un coneixement historicoartístic de qualitat. I volen proporcionar el coneixement sobre la contribució teòrica i metodològica de diverses disciplines per a optimitzar recursos i millorar els resultats d'estudis i investigacions. Com a competències transversals es vol incidir en la necessitat que l'alumnat aconsegueixi expressar-se clarament i coherentment usant una terminologia adequada per a explicar correctament els coneixements, els principals conceptes i el desenvolupament de la metodologia d'ambdues disciplines. Es vol oferir una formació completa que incorpori al mercat laboral i que doni accés als estudis de màster universitari.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés per als futurs estudiants és el propi de les ciències humanes i socials. És recomanable que l'alumnat hagi adquirit prèviament coneixements d'història i història de l'art, però també de disciplines com ara la filosofia, la literatura o la geografia. Es requereix un bon nivell d'expressió oral i escrita, i també de comprensió lectora i una actitud analítica. És recomanable posseir un nivell d'idioma estranger suficient, que permeti una bona comprensió de la bibliografia. Són necessàries habilitats bàsiques d'informàtica i és fonamental que l'elecció dels estudis en història i història de l'art respongui a una inquietud de l'alumnat per les qüestions i el treball propis d'aquestes disciplines.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 84
Obligatòria 228
Optativa 60
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 384

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Arqueologia 1r semestre Formació bàsica 9
Fonaments de les Arts Escèniques 1r semestre Formació bàsica 6
Llenguatges Artístics 1r semestre Formació bàsica 6
Pensar la Història: Escoles, Teories, Interpretacions 1r semestre Formació bàsica 9
Fonts Històriques 2n semestre Formació bàsica 6
Història Antiga 2n semestre Obligatòria 9
Prehistòria 2n semestre Obligatòria 9
Tècniques Artístiques 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Història Contemporània de Catalunya 1r semestre Obligatòria 6
Història Contemporània d'Espanya 1r semestre Obligatòria 6
Història del Cinema: el Cinema Clàssic 1r semestre Obligatòria 6
Treball de Fi de Grau 2n semestre Treball final de grau 6
Treball Final de Grau 2n semestre Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Argenters i Joiers de Catalunya 2n semestre Optativa 6
Arquitectura del Gòtic Meridional 1r semestre Optativa 6
Arquitectura i Ciutat a l'Època de les Exposicions Universals 2n semestre Optativa 6
Art Contemporani Xinès 2n semestre Optativa 6
Art, Literatura i Pensament entre 1871 i 1945 1r semestre Optativa 6
Art Romànic Hispànic (Segles XI-XII) 2n semestre Optativa 6
Barcelona 1900 1r semestre Optativa 6
Bizanci i Islam 2n semestre Optativa 6
Camp i Ciutat en el Món Medieval 1r semestre Optativa 6
Crítica d'Art 2n semestre Optativa 6
Cultura Ibèrica 2n semestre Optativa 6
Cultures i Mentalitats a l'Edat Mitjana 2n semestre Optativa 6
Economia i Societat en el Món Contemporani 1r semestre Optativa 6
El Món Nòrdic i l'Expansió del Renaixement: Diverses Visions en l'Art del Segle XVI 1r semestre Optativa 6
Franquisme, Transició i Democràcia 2n semestre Optativa 6
Història Contemporània i Cinema 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història de Grècia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història de l'Amèrica Colonial 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història de l'Amèrica Contemporània 2n semestre Optativa 6
Història de l'Amèrica Prehispànica 1r semestre Optativa 6
Història de l'Antiguitat Tardana 2n semestre Optativa 6
Història de l'Òpera 2n semestre Optativa 6
Història de Roma 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història del Gravat 1r semestre Optativa 6
Història del Jazz 1r semestre Optativa 6
Història i Teoria de la Fotografia 2n semestre Optativa 6
L'Art de la Postmodernitat 1r semestre Optativa 6
Paleografia de la Corona d'Aragó 1r semestre Optativa 6
Paleografia Medieval i Moderna 1r semestre Optativa 6
Pensament i Política en el Món Contemporani 2n semestre Optativa 6
Pensament Musical 1r semestre Optativa 6
Pensament, Religió i Sabers a l'Època Moderna 2n semestre Optativa 6
Perspectives Feministes a la Història de l'Art 1r semestre Optativa 6
Pintura Espanyola del Segle d'Or 2n semestre Optativa 6
Poders a l'Època Moderna 1r semestre Optativa 6
Pràctiques Externes Optatives 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques Externes Optatives I 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Societat i Formes de Vida a l'Època Moderna 1r semestre Optativa 6
Tendències del Cinema Modern i Contemporani 2n semestre Optativa 6
Urbanisme i Arquitectura del Món Antic 2n semestre Optativa 6
Vells i Nous Conflictes en el Món Actual 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Doble Titulació en Història i Història de l'Art
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures optatives de pràctiques curriculars de 6 crèdits (210 hores) cadascuna.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 750 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars les tutoritza el coordinador de la titulació.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural: serveis institucionals, monuments, etc.
 • Museus i exposicions: conservació i d'altres.
 • Empreses de mercat artístic: galeries, antiquaris, subhastes, etc.
 • Ensenyament no universitari.
 • Ensenyament universitari i recerca.
 • Editorials: gestió de col·leccions i divulgació.
 • Mitjans de comunicació: documentació, crítica d'arts i divulgació.
 • Gestió cultural en empreses i institucions o per a empreses i institucions: gestió de programes, assessoria tècnica, recursos humans, etc.
 • Creació de continguts en noves tecnologies.
 • Difusió del patrimoni artístic: interpretació, gestió turística, programes didàctics.
 • Assessoria i formació en temes d'interès per a la societat actual: conflictes i convergències del món actual, globalització, gènere, multiculturalisme, racisme, drets humans, etc.
 • Arxius i biblioteques.
 • Documentació històrica. 
 • Administració pública.
 • Gestió de projectes internacionals.
 • Gestió de recursos humans.
 • Elaboració i supervisió de materials de contingut històric en suport electrònic. Elaboració d'informes i edició de publicacions.
 • Activitats relacionades amb temes de desenvolupament i cooperació.
 • Altres: direcció de serveis comercials, industrials i públics, professions relacionades amb negocis, etc.

Contacte

Facultat de Geografia i Història

Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 728 - 934 037 729

Bústia de consultes