Presentació

El grau en Economia proporciona les habilitats i els coneixements teòrics i pràctics per dur a terme tasques de gestió, assessorament i avaluació dels afers econòmics, tant en l’empresa privada, com en qualsevol altra institució de caràcter públic o de rellevància econòmica o social.
El grau en Economia de la Universitat de Barcelona forma professionals capaços de desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en el món econòmic i empresarial mitjançant l’estudi de tot tipus d’organitzacions, de polítiques públiques i de relacions entre els diferents agents econòmics.

Ofereix formació especialitzada en les àrees d’economia espanyola, europea i internacional, política econòmica i polítiques públiques, hisenda pública i fiscalitat, econometria, microeconomia i macroeconomia, i història econòmica.

Proporciona coneixement per gestionar els problemes que planteja la realitat econòmica actual, com el funcionament i les conseqüències dels sistemes econòmics, les alternatives d’assignació de recursos, l’acumulació de riquesa i la distribució de la renda.

L’estructura del grau permet i afavoreix la possibilitat de fer una o dues estades a l’estranger, a fi de potenciar la internacionalització dels estudis.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

 

300 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 44,5%, castellà 43,3%, anglès 12,2%
Nota de tall

8,894 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMONICA PIGEM VIGO
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

T’obrim les portes de la Facultat d'Economia i Empresa

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals s'orienten a fer que els graduats adquireixin una comprensió integral del funcionament de l'economia, tant des d'una òptica global, com individualitzada o sectorial.

Es tracta, per tant, de posar a disposició dels futurs graduats els mecanismes de raonament i els instruments adequats per comprendre i interpretar la situació econòmica de qualsevol àmbit territorial.

Els estudiants han d'assolir la capacitat de:

 • Entendre i explicar la realitat econòmica.
 • Entendre la interrelació entre economia i societat.
 • Conèixer les implicacions de les decisions de política econòmica que prenen els governs.
 • Obtenir les eines analítiques i els instruments tècnics necessaris per explicar la realitat econòmica que ens envolta.
 • Conèixer els paràmetres d'un món sostenible i analitzar les possibilitats d'una economia que sigui més respectuosa amb el medi ambient.
 • Entendre i elaborar les informacions econòmiques, així com extreure'n conclusions i plantejar possibles alternatives d'actuació.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de buscar, usar i integrar informació).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat d'adaptar-se a entorns dinàmics.
 • Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el desenvolupament professional.

 

Competències específiques

 • Capacitat per analitzar les organitzacions i el seu entorn.
 • Capacitat per gestionar i assignar recursos, en l'àmbit tant privat com públic.
 • Capacitat per elaborar, analitzar i interpretar la informació econòmica.
 • Capacitat per fonamentar i aplicar el marc regulador econòmic i social, i els seus efectes.
 • Capacitat per prendre decisions.
 • Capacitat per identificar i comprendre les institucions econòmiques i el seu funcionament.
 • Capacitat per actuar en entorns globalitzats.
 • Coneixement i apreciació de la naturalesa, fonts i usos de la informació econòmica, així com dels recursos informàtics apropiats per tractar-la i analitzar-la.
 • Capacitat per apreciar la història i el desenvolupament de les idees econòmiques, així com de les realitats econòmiques actuals, en diferents àmbits territorials.
 •  Capacitat crítica d'anàlisi de teories i models econòmics.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès per l'economia i el món de l'empresa i inquietuds pel que fa a qüestions polítiques i socials.
 • Facilitat per a les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística.
 • Predisposició per la reflexió crítica, i iniciativa.
 • Coneixement d'idiomes, principalment de l'anglès.
 • Facilitat per utilitzar les eines informàtiques.
 • Capacitat d'abstracció i crítica, capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Bona expressió verbal i escrita.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 78
Obligatòria 96
Optativa 60
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Economia de l'Empresa 1r semestre Formació bàsica 6
Història Econòmica Mundial 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a l'Economia 1r semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques I 1r semestre Formació bàsica 6
Sociologia 1r semestre Formació bàsica 6
Història Econòmica d'Espanya 2n semestre Obligatòria 6
Introducció a les Finances i a la Comptabilitat 2n semestre Formació bàsica 6
Introducció al Dret 2n semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques II 2n semestre Formació bàsica 6
Microeconomia I 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Econometria I Obligatòria 6
Hisenda Pública: Ingressos Obligatòria 6
Història del Pensament i la Política Econòmica Obligatòria 6
Macroeconomia III Obligatòria 6
Microeconomia III Obligatòria 6
Cicles Econòmics Obligatòria 6
Econometria II Obligatòria 6
Hisenda Autonòmica i Local Obligatòria 6
Política Econòmica d'Espanya i de la Unió Europea Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball Final de Grau Treball final de grau 6

Itineraris i mencions

Itinerari en Economia dels Mercats
Itinerari en Economia Quantitativa
Itinerari en Economia Pública
Itinerari en Desenvolupament i Creixement
Itinerari en Economia i Societat
Itinerari en Economia Financera
Itinerari en Matemàtiques
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El pla d'estudis de l'ensenyament inclou la possibilitat de fer fins a un màxim de 12 crèdits optatius de pràctiques.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Máximo Losilla. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Responsable de direcció, gestió o altres nivells de responsabilitat a l'Administració pública (ajuntaments, Generalitat, Estat).
 • Responsable de direcció, gestió o altres nivells de responsabilitat a organismes internacionals, que poden ser financers (com ara el Banc Central Europeu, el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional) o d'àmbit més general (com ara la Unió Europea, les Nacions Unides o l'OCDE).
 • Tècnic o tècnica comercial i economista de l'Estat, i tècnic o tècnica superior de la Generalitat de Catalunya.
 • Expert o experta en cooperació econòmica, en avaluació econòmica de projectes i en regulació de la competència.
 • Investigador o investigadora en serveis d'estudis públics o privats, o analista financer en el sector financer.
 • Treballador o traballadora del sector de l'ensenyament i la recerca, del sector de la sanitat i, en general, del conjunt d'àmbits del sector privat, tant com a professional liberal com per compte d'altri.

 

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat d'Economia i Empresa

Diagonal, 690-696 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 024 304
secretaria.fee@ub.edu

Bústia de consultes