Presentació

Aquest grau et proporcionarà els coneixements necessaris per usar, oralment i per escrit, les llengües àrab i hebrea. Presenta dues mencions (Estudis àrabs i Estudis Hebreus) en funció de l'àmbit d'estudi que escullis. A partir de mètodes lingüístics i literaris, i de les noves  tecnologies,  rebràs una formació que et capacitarà per comprendre i  analitzar  críticament textos literaris fonamentals de les llengües  estudiades i  que et permetrà familiaritzar-te amb aspectes fonamentals  de les  cultures àrab, islàmica i jueva, i de les seves institucions  principals,  així com dels fets històrics més destacats i de les línies  de pensament  més significatives.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

40

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 76,4%, castellà 15,3%, altres 8,2%
Nota de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARIA PILAR PEREA SABATER
Coordinació

Natalia Judith Laso

Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer i usar, oralment i per escrit, les llengües àrab i hebrea, com també escriure l'aramea i conèixer una tercera llengua, usant mètodes lingüístics i literaris, i noves tecnologies, amb la finalitat de formar professionals en un gran ventall d'especialitats.
 • Comprendre i analitzar críticament textos literaris fonamentals de les llengües estudiades.
 • Conèixer aspectes fonamentals de les cultures àrab, islàmica i jueva, com també les institucions principals, els fets històrics més destacats i línies de pensament significatives.
 • Valorar la rellevància de la cultura araboislàmica a l'Al-Andalus i jueva a Sefarad.
 • Conèixer les grans qüestions socials del nostre temps des de la diversitat i els valors de les cultures de l'Orient Pròxim, i reflexionar-hi críticament, amb la finalitat d'afavorir processos interculturals, l'extensió dels drets humans i els valors constitucionals i democràtics.

Competències

Competències generals 

 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
 • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

Competències específiques 

 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
 • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
 • Capacitat de treball.
 • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
 • Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
 • Coneixements d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.
 • Interès en el coneixement de les llengües i cultures de l'àmbit semític i de l'Orient Mitjà i Pròxim, de les cultures àrab, islàmica, judaica, i bíblica, com també del llegat de l'Al-Andalus i de Sefarad.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 90
Optativa 84
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Filologia Semítica Comparada 1r semestre Obligatòria 6
Tradició Lingüística Àrab 2n semestre Obligatòria 6
Treball Final de Grau 2n semestre Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi de Textos Àrabs 1r semestre Optativa 6
Àrab dels Mitjans de Comunicació 2n semestre Optativa 6
Àrab Modern III 1r semestre Optativa 6
Àrab Modern IV 2n semestre Optativa 6
Àrab Modern V 1r semestre Optativa 6
Àrab Modern VI 2n semestre Optativa 6
Àrab Modern VII 1r semestre Optativa 6
Àrab Modern VIII 2n semestre Optativa 6
Arameu II 2n semestre Optativa 6
Bíblia i Tradició en la Cultura Occidental 2n semestre Optativa 6
Crítica Textual Hebrea 1r semestre Optativa 6
Fenòmens Polítics i Ideològics de l'Islam Contemporani 2n semestre Optativa 6
Geografia i Arqueologia de Palestina 1r semestre Optativa 6
Hebreu Bíblic I 1r semestre Optativa 6
Hebreu Bíblic II 2n semestre Optativa 6
Hebreu Medieval 2n semestre Optativa 6
Hebreu Modern III 1r semestre Optativa 6
Hebreu Modern IV 2n semestre Optativa 6
Hebreu Rabínic 1r semestre Optativa 6
Judaisme Català 1r semestre Optativa 6
Literatura Hebrea Medieval 2n semestre Optativa 6
Literatura Rabínica 1r semestre Optativa 6
Manuscrits Àrabs: Cal·ligrafia, Codicologia i Ecdòtica 1r semestre Optativa 6
Morfosintaxi Àrab 2n semestre Optativa 6
Paleografia Hebrea 2n semestre Optativa 6
Pensament i Ciència a al-Àndalus i al Magrib 2n semestre Optativa 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Tècniques de Traducció de l'Àrab 1r semestre Optativa 6
Textos Literaris Àrabs Clàssics 1r semestre Optativa 6
Textos Literaris Àrabs Contemporanis 2n semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Menció en Estudis Àrabs
Menció en Estudis Hebreus
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Docència.
 • Traducció i interpretació.
 • Comissariat i assessorament d'exposicions permanents i temporals.
 • Gestió sociocultural.
 • Treball editorial.
 • Assessoria, traducció i realització d'informes en camps com ara els mitjans de comunicació.
 • Mediació cultural.
 • Cooperació i desenvolupament.
 • Assessorament al món comercial i empresarial.
 • Processament informàtic de l'àrab i l'hebreu en empreses de noves tecnologies dedicades a l'enginyeria lingüística.

 

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Filologia i Comunicació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona


Secretaria: 934 035 584 | 83
fil-secretaria@ub.edu


Bústia de consultes