Presentació

El grau en Criminologia té com a objecte l’anàlisi del delicte com a fet de la realitat social. Forma professionals amb coneixements científics dels agents del delicte (delinqüent, víctima i col·lectivitat), del context social i econòmic, i de les formes de prevenció i intervenció amb infractors i víctimes.
El grau en Criminologia de la Universitat de Barcelona ofereix formació de professionals que donen resposta a les necessitats socials de seguretat, i de prevenció i control de la delinqüència.

Proporciona les eines teòriques i pràctiques necessàries per analitzar la realitat criminal des d’una perspectiva interdisciplinària i alhora integradora, perquè combina continguts pròpiament criminològics amb altres de jurídics, psicològics, sociològics, mèdics, estadístics, metodològics, històrics i relatius al camp del treball social.

Això facilita els instruments per contribuir a la lluita contra el crim des del respecte al marc jurídic establert i des de la confiança en les polítiques socials destinades a prevenir la delinqüència i minimitzar-ne els efectes. L’orientació teoricopràctica del grau garanteix tant el coneixement del context social del delicte com la consecució de les habilitats professionals pròpies del criminòleg. Ofereix, a més d’un itinerari sense menció, especialitzacions en Seguretat i Prevenció i en Criminologia Forense i Execució Penal.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

140 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 38,6%, castellà 54,4%, anglès 7%
Nota de tall

9,421  (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisCAROLINA BOLEA BARDON
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Capacitar per a l'anàlisi sistemàtica i la descripció científica dels diversos fenòmens criminals en les societats actuals.
 • Capacitar per conèixer en profunditat els objectius principals de l'anàlisi criminològica: delinqüència, víctimes i controls socials.
 • Formar en l'explicació científica del delicte a partir del coneixement i l'ús de les teories criminològiques avalades empíricament i consensuades científicament.
 • Entrenar per a l'aplicació dels coneixements adquirits en l'anàlisi i la predicció dels riscos delictius en situacions socials i contextuals específiques.
 • Entrenar per a l'ús d'informació científica que permeti d'efectuar propostes eficients de prevenció, control i reducció de fenòmens criminals.
   

Competències

Competències transversals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat per valorar la importància de la igualtat de gènere.


Competències específiques

 • Capacitat per conèixer  i aplicar la investigació i les teories científiques més rellevants sobre el psiquisme i el comportament humans, que són d'interès per a l'anàlisi del comportament criminal.
 • Capacitat per conèixer i comprendre els drets fonamentals de les persones que són objecte d'un procediment penal, especialment en l'àmbit de la privacitat, la seguretat i la llibertat.
 • Coneixement de les bases conceptuals del dret públic i dels principis estructurals de l'Estat així com de l'estructura i fonament dels sistemes i institucions polítics.
 • Capacitat per adquirir i aplicar coneixements elementals del contingut de la medicina legal i les ciències forenses.
 • Coneixement dels conceptes bàsics de la sociologia, de les principals teories sociològiques i dels principals aspectes i processos de les societats espanyola i catalana.
 • Capacitat per conèixer  i analitzar des d'una perspectiva sociològica els processos de desviació, delinqüència i control, així com els canvis jurídics i els problemes socials.
 • Capacitat per conèixer i comprendre l'estructura i funcionament del sistema d'execució de penes a Espanya i de les mesures alternatives, i també de  l'àmbit de processos de menors.
 • Capacitat per conèixer i comprendre l'estructura de l'administració de justícia en l'àmbit penal, dels operadors i  de l'estructura de les competències de les forces i cossos de seguretat.
 • Coneixement històric i actual de les teories que expliquen la criminalitat, la fenomenologia de la delinqüència en les seves diverses formes i els tipus delictius.
 • Coneixement dels fonaments metodològics i científics de la criminologia i capacitat per usar les tècniques de recollida i anàlisi de dades.
 • Coneixement dels principals factors psicològics relacionats amb les carreres delictives i capacitat per aplicar els instruments que s'usen per a la predicció del risc de violència i delinqüència.
 • Capacitat per analitzar críticament i ponderar en termes científics, ètics i legals la relació de mitjans i finalitats en la prevenció i el tractament de la delinqüència.
 • Coneixement del marc legal de la seguretat pública i privada, de les connexions entre societat, policia i seguretat privada i de la seva planificació i gestió.
 • Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes legislatius d'intervenció social i de tractament.
 • Capacitat per revisar i sintetitzar informació criminològica per a l'anàlisi pericial d'una situació o un cas específics, i coneixement de la manera en què aquesta anàlisi pot influir en la presa de decisions judicials.
 • Coneixement de la realitat de la delinqüència organitzada (terrorisme, delinqüència d'Estat, professions, drogues i sectes).
   

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'estudiant per al grau de Criminologia de la Universitat de Barcelona és el d'una persona sensible a les qüestions socials, la democràcia, l'estat de dret, la convivència en la diversitat i el benestar col·lectiu. Ha de ser una persona amb amplitud de mires, innovadora i d'esperit científic. Ha de tenir una motivació clara per aprendre i renovar idees i un cert altruisme.

Es pretén que l'estudiant de criminologia sigui una persona que es vulgui professionalitzar en el camp de la seguretat, la justícia i el benestar. Ha de ser algú que ha comprès que la seguretat de les persones, la modernització de les institucions  o la convivència plural són qüestions fonamentals en la societat del risc, no només per a la seguretat, sinó també per al desenvolupament econòmic i social del país.
 

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 132
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Itineraris i mencions

Menció en Seguretat i Prevenció
Menció en Criminologia Forense i Execució Penal
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (150 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. Els coordinadors del programa de pràctiques de l'ensenyament són els professors Carles Castellví i Vicente Valiente. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les principals sortides professionals del graduat en Criminologia són les següents:
 

 • Àrea policial: victimologia, criminalística, policia científica.
 • Centres penitenciaris: junta de tractament, equips tècnics, informes.
 • Vigilància penitenciària: seguiment de presos, tramitació i informes, assessoria del jutge de vigilància, equip tècnic de la central d'observació.
 • Victimologia: direcció d'oficines d'atenció a la víctima, atenció primària a la víctima, informes i enquestes, treball de camp, estratègies de prevenció.
 • Seguretat privada: direcció d'empreses de seguretat, formació de personal de seguretat, assessorament.
 • Àrea judicial: bases de dades delictives, redacció i control d'informes i estadístiques, criminologia forense.
 • Justícia de menors: control de llibertat vigilada i internaments, informes de mesures i d'evolució del menor, processos de conciliació o reparació, programes de tractament, avaluació i actuació en situacions de risc.
 • Marginalitat: estudis, treballs de camp, estratègies de prevenció.
 • Política criminal: estratègies i tècniques diverses.
   

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Dret

Diagonal, 684 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 020 127
sec.dret@ub.edu

Bústia de consultes