Presentació

El grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Barcelona ofereix una preparació multidisciplinària amb l’objectiu de dotar els estudiants amb una alta qualificació professional per treballar en totes les àrees relacionades amb els aliments i l’alimentació.
El grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Barcelona ofereix formació multidisciplinària amb l’objectiu de dotar els estudiants d’una alta qualificació professional per treballar en totes les àrees relacionades amb els aliments i l’alimentació.

Forma professionals capacitats per dissenyar, seleccionar i implementar els millors mètodes de producció, transformació, envasament i conservació dels aliments, com també per investigar i desenvolupar noves formulacions i tecnologies que responguin als criteris de qualitat, seguretat, sostenibilitat i adequació a la salut en el marc dels estils de vida actuals.

El grau es caracteritza per tenir un caire eminentment pràctic i aplicat, amb activitats a laboratoris especialitzats d’Anàlisi Sensorial, Anàlisi Instrumental, Biologia Bàsica i Culinària, Bioinformàtica i Modelització Molecular, Biotecnologia, Microbiologia i Parasitologia, Nutrició i Dietètica, Química dels Aliments i Tecnologia dels Aliments.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Salut
 • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

80

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 80,1%, castellà 19,9%
Nota de tall

8,738 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisELVIRA LOPEZ TAMAMES
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Assolir una formació adequada com a professionals capaços de desenvolupar activitats orientades a conèixer la naturalesa dels aliments, les possibles causes del deteriorament i les mesures per processar-los per allargar-ne la vida útil i millorar-ne la seguretat sense perjudicar-ne el valor nutritiu i sensorial.
 • Assolir una formació científica i tecnològica sòlida en tots els aspectes bàsics i aplicats dels aliments: composició i propietats, evolució al llarg de totes les etapes i efectes en l'ésser humà.
 • Adquirir coneixements de l'entorn social i legal en el qual s'han de produir i consumir els aliments per posar a disposició dels consumidors uns productes adaptats als hàbits de consum actuals, en consonància amb els criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient i en concordança amb la legislació vigent.
 • Aproximar-se al món empresarial, l'administració competent i la recerca sobre el món alimentari.

Competències

 • Capacitat per aplicar coneixements de ciències bàsiques a la ciència i tecnologia dels aliments.
 • Capacitat per aplicar els principis de la biologia i de l'enginyeria química per descriure, analitzar, controlar i optimitzar els processos de transformació i conservació dels aliments.
 • Coneixement de les propietats físiques, químiques, bioquímiques i biològiques de les matèries primeres i dels aliments.
 • Capacitat per aplicar els principis de les tècniques de processament i per avaluar-ne els efectes en la qualitat i la seguretat del producte.
 • Coneixement dels principis dels sistemes de conservació dels aliments, i les característiques i propietats dels materials i sistemes d'envasament.
 • Capacitat per planificar els sistemes de tractament o reaprofitament de subproductes i residus amb criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.
 • Coneixement dels nutrients, la biodisponibilitat, la funció que fan en l'organisme, les bases de l'equilibri nutricional, les necessitats nutricionals i els fonaments de l'alimentació i la salut.
 • Capacitat per seleccionar els procediments analítics (químics, físics, biològics i sensorials) adequats en funció dels objectius de l'estudi, les característiques dels anàlits i el fonament de la tècnica.
 • Capacitat per valorar i saber aplicar adequadament els components de l'anàlisi del risc (avaluació, gestió i comunicació) en l'àmbit de la seguretat alimentaria.
 • Coneixement de la historia i l'antropologia de l'alimentació i les bases psicològiques i sociològiques del comportament alimentari.
 • Comprensió dels mecanismes del deteriorament de les matèries primeres i de les reaccions i canvis que tenen lloc durant l'emmagatzematge i processament, i capacitat per aplicar-hi els mètodes de control.
 • Capacitat per identificar les fonts i la variabilitat de les matèries primeres per predir l'impacte en les operacions de processament i en l'alimentació.
 • Capacitat per identificar els microorganismes patògens, alteradors i d'ús industrial, com també les condicions per al seu creixement als aliments i en els processos industrials i biotecnològics.
 • Capacitat per identificar els compostos químics potencialment tòxics i el seu origen.
 • Capacitat per identificar els perills alimentaris, la seva naturalesa (física, química, biològica i nutricional), origen o causes, els efectes de l'exposició per via alimentària, i els mètodes adequats de control i reducció del risc.
 • Capacitat per dissenyar, formular i etiquetar aliments adaptats a les necessitats dels consumidors.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar sistemes d'anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).
 • Capacitat per dissenyar, aplicar i auditar normes i sistemes de qualitat de productes, processos i empreses, i capacitat per conèixer i valorar els estàndards de gestió i els processos de certificació i acreditació.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar programes de control de qualitat: plans de mostreig, característiques, especificacions i toleràncies.
 • Coneixements i aptituds per col·laborar, en l'àmbit de la salut pública, en el disseny i realització de programes i estratègies per millorar els costums i promoure la salut i la prevenció de malalties
 • Coneixements i habilitats per intervenir en polítiques, programes i projectes de seguretat alimentaria al sector públic i privat.
 • Coneixements i habilitats per auditar i assessorar de manera legal, científica i tècnica l'empresa agroalimentària.
 • Coneixements i habilitats adequades per col·laborar en la comercialització amb les estratègies de publicitat i màrqueting dels productes alimentaris.
 • Capacitat per interpretar i saber aplicar els principis normatius del dret agroalimentari.
 • Capacitat per valorar la importància de la gestió de la qualitat com a element clau de la competitivitat empresarial i saber aplicar les eines de qualitat per a la planificació, el control i la millora.
   

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Interès pel coneixement dels aspectes científics i tecnològics dels aliments i pel treball de laboratori.
 • Bon nivell de química, amb coneixements bàsics de química orgànica i inorgànica, i coneixements generals de biologia.
 • Formació bàsica en matemàtiques i física.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Bon nivell de l'anglès, sobretot pel que fa a comprensió lectora.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 


Horaris

 
Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 156
Optativa 12
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Itineraris i mencions

Ciència i Tecnologia dels Aliments
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 6 crèdits (300 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 700 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Rafael Llorach.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Malgrat que no hi ha una professió regulada específicament definida per als graduats en Ciència i Tecnologia dels Aliments, el pla d'estudis d'aquest grau s'ha dissenyat per formar experts en els diferents perfils professionals en què podrien desenvolupar la seva activitat:

 • Gestió de la qualitat de processos i productes en les indústries agroalimentàries.
 • Desenvolupament i innovació de processos i productes en l'àmbit alimentari.
 • Anàlisi dels aliments, prevenció i gestió del frau.
 • Qualitat i seguretat alimentàries.
 • Assessoria legal, científica i tècnica en el sector agroalimentari.
 • Docència i recerca en àmbits relacionats amb els aliments i l'alimentació.

Contacte