Presentació

El grau en Enginyeria de Materials forma professionals indispensables en la majoria d’indústries de sectors productius, ja que aporta una visió multidisciplinària en la qual convergeixen aspectes creatius, econòmics, científics i tecnològics.
El grau en Enginyeria de Materials forma enginyers amb una base científica sòlida i una preparació tècnica interdisciplinària, amb coneixement d’estructures, propietats, processament i aplicacions de tota mena de materials, i els capacita per dissenyar i fer servir aquests materials en diverses aplicacions, i amb elevada capacitat d’adaptació en R+D+I. Els professionals formats per la UB tenen un paper fonamental en la fabricació de qualsevol producte perquè intervenen en totes les etapes de producció: disseny, obtenció, processament, avaluació del comportament en servei o alternatives de reciclatge després de la vida útil. Reben formació sobre recerca per millorar els materials en laboratoris especialitzats on s’estudien les matèries primeres, o la manera de crear nous materials modificant la composició química o l’estructura atòmica d’altres materials.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Enginyeria i Arquitectura
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

40

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 62,2%, castellà 36%, anglès 1,8%
Nota de tall

7,792 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMONICA MARTINEZ LOPEZ
Adreça electrònicacapest-enginyeria-materials@ub.edu
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

El grau

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Formar enginyers amb una base científica sòlida i una preparació tècnica interdisciplinària, amb coneixement de les estructures, de les propietats, del processament i de les aplicacions de tot tipus de materials, i capacitar-los per dissenyar i utilitzar aquests materials en diverses aplicacions.
 • Formar enginyers amb elevada capacitat d'adaptació en R+D+I.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions). S'hi inclouen de manera general aspectes com ara el raonament crític, l'anticipació als problemes i la seva resolució.
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals). La capacitat de treball en equip implica, en molts dels àmbits de l'enginyeria de materials, la participació en equips interdisciplinaris. Aquesta competència engloba altres aspectes com ara els dots de lideratge, la presa de decisions i, fins i tot, l'organització i la gestió.
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds). La capacitat creativa i emprenedora, així com la iniciativa i l'adaptació a noves situacions són aspectes molt ben valorats en les sortides professionals dels enginyers de materials.
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

 

Competències específiques

 • Capacitat per planificar la resolució de problemes relacionats amb la selecció, fabricació, processament, utilització i reciclatge de tot tipus de materials en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.
 • Capacitat per comunicar coneixements, procediments, resultats o tècniques relacionades amb el comportament i la utilització de tota mena de materials.
 • Capacitat per aprendre i adquirir nous coneixements i tècniques.
 • Fonaments científics. Capacitat per conèixer els conceptes rellevants de les ciències bàsiques (matemàtiques, física i química) que permetin comprendre, descriure i solucionar els problemes i reptes de la ciència i enginyeria de materials
 • Capacitat per fer i interpretar mesures, càlculs, valoracions, estudis, informes, plànols i altres treballs en l'àmbit de l'enginyeria de materials.
 • Capacitat per identificar les estructures dels diversos tipus de materials, i per conèixer les tècniques de caracterització i anàlisi dels materials.
 • Capacitat per modelitzar el comportament (mecànic, electrònic, químic o biològic) dels materials i la seva integració en components i dispositius.
 • Capacitat per dissenyar, avaluar, seleccionar i fabricar materials segons les seves aplicacions.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i controlar els processos de producció i transformació de materials.
 • Capacitat per dissenyar i gestionar la utilització i durabilitat de components i dispositius amb materials, amb especial cura en el deteriorament dels materials i el respecte amb el medi ambient.
 • Capacitat per dissenyar, implementar i controlar els processos de reutilització o emmagatzematge de materials, amb especial atenció a la cura de l'entorn.
 • Capacitat per avaluar la seguretat, durabilitat i integritat estructural dels materials i dels components que se'n fabriquen.
 • Capacitat per conèixer els principis econòmics i organitzatius de la gestió d'empreses i per aplicar-los a la direcció d'indústries relacionades amb els punts anteriors.
 • Capacitat per tenir els fonaments d'economia i estadística que permetin la comprensió, descripció i solució dels problemes i reptes de la ciència i enginyeria de materials.
 • Capacitat per aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit de l'enginyeria de materials.
   

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Interès i motivació pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics.
 • Capacitat de raonament lògic.
 • Facilitat per a les matemàtiques, la física, la química i la informàtica.
 • Capacitat inventiva.
 • També és recomanable tenir estudis sobre biologia, química, tecnologia industrial, electrotècnia i dibuix tècnic.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 72
Obligatòria 132
Optativa 24
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal 1r semestre Formació bàsica 6
Càlcul I 1r semestre Formació bàsica 6
Fonaments de Mecànica i Ones 1r semestre Formació bàsica 6
Fonaments de Química 1r semestre Formació bàsica 6
Informàtica Aplicada 1r semestre Formació bàsica 6
Càlcul II 2n semestre Formació bàsica 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica 2n semestre Formació bàsica 6
Fonaments d'Enginyeria de Materials 2n semestre Formació bàsica 6
Laboratori Bàsic per a Enginyeria 2n semestre Obligatòria 6
Química 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Reutilització, Recuperació i Reciclatge 1r semestre Obligatòria 6
Tecnologia de Materials 1r semestre Obligatòria 6
Tecnologia Industrial 1r semestre Obligatòria 6
Selecció de Materials 2n semestre Obligatòria 6
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 12

Itineraris i mencions

Enginyeria de Materials
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Oficines tècniques i de disseny, enginyeries i fàbriques, tant en la part de producció com en els departaments d'R+D+I.
 • Producció de materials: activitats corresponents al cicle complet de vida dels materials i al desenvolupament de materials nous.
 • Control de materials: activitats relacionades amb la caracterització, amb el control i amb la durabilitat dels materials, incloent-hi el disseny, la seguretat estructural, l'anàlisi de fallades i la predicció de la vida en servei.
 • Gestió de la producció i del medi ambient, incloent-hi l'ús sostenible dels materials.
 • Recerca i desenvolupament (R+D).

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultad de Química

Martí i Franquès, 1 - 08028 Barcelona

Secretaría: 934 021 200
secretaria.quimica@ub.edu

Buzón de consultas